Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2018

9.2. Statens totala balansräkning den 30 juni 2017PDF-versio

Mellan 30.6.2016 och 30.6.2017 har statens totala balansräkning ökat med 500 miljoner euro, vilket syns genom en ökning av främmande kapital och exempelvis finansieringstillgångarna. Satsningarna på trafikledsprojekt syns i den totala balansräkningen som en ökning av anläggningsposten på 224 miljoner euro i början av 2017.

Den totala balansräkningens egendomsstruktur avviker från egendomsstrukturen i balansräkningen för statens budgetekonomi. Affärsverkens tillgångsposter, såsom byggnader och jordområden, syns i balansräkningen för statens budgetekonomi som placeringar i affärsverkens grundkapital. I den totala balansräkningen rapporteras de däremot enligt tillgångspostens karaktär.

Statens totala balansräkning 30.6.2017 (1 000 euro)

  Budgetekonomi Fonder Affärsverken Elimineringar 30.6.2017 30.6.2016
             
AKTIVA            
NATIONALFÖRMÖGENHET        
Mark- och vattenområden 53 402   941 794   995 196 983 671
Byggnadsmark och vattenområden 16 124   34 018   50 143 54 427
Byggnader 308 579   213 162   521 741 515 619
Övrig nationalförmögenhet 48 878       48 878 46 748
Förskottsbetalningar och pågående anskaffningar 107 616       107 616 50 612
             
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OCH ÖVRIGA LÅNGFRISTIGA PLACERINGAR            
IMMATERIELLA TILLGÅNGAR            
Immateriella rättigheter 39 682 1 541 840   42 063 45 473
Övriga utgifter med lång verkningstid 482 149   8 408   490 557 391 649
Förskottsbetalningar och pågående anskaffningar 232 717   344   233 061 206 699
             
MATERIELLA TILLGÅNGAR        
Mark- och vattenområden 14 804 1 182 2 886 023   2 902 009 2 894 121
Byggnadsmark och vattenområden 1 077 815   484 911   1 562 726 1 584 235
Byggnader och konstruktioner 216 724   3 050 381   3 267 105 3 340 439
Anläggningar 17 837 498   28 153   17 865 651 17 641 878
Maskiner och anordningar och inventarier 575 394 20 273 5 742   601 410 546 779
Övriga materiella tillgångar 12 006 16 320 103 741   132 067 134 156
Förskottsbetalningar och pågående anskaffningar 951 410   268 857 23 516 1 196 751 1 390 478
             
VÄRDEPAPPER SOM INGÅR I ANLÄGGNINGSTILLGÅNGARNA OCH ÖVRIGA LÅNGFRISTIGA PLACERINGAR            
Värdepapper som ingår i anläggningstillgångarna 20 993 329 497 484 290 116 6 007 891 15 773 037 15 720 240
Placeringar i euro 1 864 146 16 093 265     17 957 411 18 351 024
Placeringar i utländsk valuta   3 256 226     3 256 226 3 474 683
             
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OCH ÖVRIGA LÅNGFRISTIGA PLACERINGAR SAMMANLAGT 44 297 674 19 886 292 7 127 516   65 280 074 65 721 856
             
OMSÄTTNINGS- OCH FINANSIERINGSTILLGÅNGAR            
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR          
Material och förnödenheter 433 867 6 225     440 092 428 982
Halvfärdig produktion 4 905       4 905 13 936
Färdiga produkter/Varor 37 721 1 306 477 16 268   1 360 466 1 054 755
             
LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR            
Långfristiga fordringar 6 136 776 30 136 90 603 1 383 974 4 873 540 5 632 431
             
KORTFRISTIGA FORDRINGAR            
Kundfordringar 74 284 57 479 59 648 39 675 151 735 126 917
Lånefordringar 249 570 1 578 676   188 011 1 640 235 2 111 286
Resultatregleringar 51 390 76 630 3 383 436 130 967 195 076
Övriga kortfristiga fordringar 264 463 104 887 25 371 443 394 279 351 208
Förskottsbetalningar 881 227 591     881 818 882 093
             
VÄRDEPAPPER SOM INGÅR I FINANSIERINGSTILLGÅNGARNA OCH ÖVRIGA KORTFRISTIGA PLACERINGAR          
Köp av obligationslån i euro   686 708     686 708 682 417
Övriga placeringar i euro 750 000       750 000 579 998
Köp av obligationslån i utländsk valuta   500 054     500 054 100 030
             
KASSA, BANKTILLGODOHAVANDEN OCH ANDRA FINANSIERINGSMEDEL 2 608 431 3 235 495 78 015 2 757 035 3 164 906 1 951 504
             
OMSÄTTNINGS- OCH FINANSIERINGSTILLGÅNGAR SAMMANLAGT 11 492 633 7 583 359 273 289   14 979 705 14 110 632
             
AKTIVA SAMMANLAGT 56 324 905 27 469 650 8 589 779   81 983 352 81 483 565
             
PASSIVA            
EGET KAPITAL            
Statens kapital 1.1.1998 -30 048 198       -30 048 198 -30 048 198
Kapital för statliga fonder utanför statsbudgeten   -16 159 263     -16 159 263 -14 870 283
Överföringar till budgetekonomin / affärsverkens kapital     6 008 187 6 007 891 295 85 222
Budgetöverföringar   -611 300   -611 300    
Förändring i kapitalet från tidigare räkenskapsperioder -28 943 545 43 187 559 655 412 -146 500 15 045 927 17 142 709
Räkenskapsperiodens överskott/underskott -1 390 680 873 792 165 043   -1 063 270 -1 848 239
             
MINORITETSANDELAR            
Minoritetsandelar     5 629   5 629 5 791
             
FONDKAPITAL            
Övriga statliga fonder och donerade medel 8 804       8 804 7 914
             
RESERVER            
Reserver     4 493   4 493 3 806
             
FRÄMMANDE KAPITAL            
LÅNGFRISTIGT            
Upptagna lån i euro 93 633 502   1 411 789 1 383 974 93 661 316 95 232 531
Upptagna lån i utländsk valuta 1 194 031   7 000   1 201 031 1 492 980
Långfristiga resultatregleringar 57 592       57 592 67 110
Övriga långfristiga skulder 406 855   871   407 725 488 165
             
KORTFRISTIGT            
Samlingskonton för statliga fonder utanför statsbudgeten 2 757 035     2 757 035    
Amorteringar som betalas under följande räkenskapsperiod 6 693 272       6 693 272 241 958
Kortfristiga lån 3 074 347 5 000 219 844 188 011 3 111 179 4 386 574
Främmande medel som förvaltas av staten 428 291       428 291 241 203
Erhållna förskott 663 406   35 214 23 516 675 104 238 694
Leverantörsskulder 242 910 1 790 10 921 39 675 215 946 220 303
Resultatregleringar 1 629 728 24 155 40 781   1 694 665 1 782 387
Övriga kortfristiga skulder 5 917 555 147 917 24 596 47 254 6 042 814 6 612 937
             
FRÄMMANDE KAPITAL SAMMANLAGT 116 698 525 178 863 1 751 015   114 188 935 111 004 843
             
PASSIVA SAMMANLAGT 56 324 905 27 469 650 8 589 779   81 983 352 81 483 565

Utomstående totalansvar för balansräkningarna för budgetekonomin, fonderna utanför budgeten och de statliga affärsverken var enligt statsbokslutet 2016 sammanlagt 175,4 miljarder euro. Statens pensionsansvar, dvs. ca 93 miljarder euro, utgjorde det största enskilda ansvaret.

Gällande statliga borgensförbindelser och statsgarantier som belastar staten uppgick 30.6.2017 till 47,5 miljarder euro. Tillväxten under början av året var 1,5 miljarder euro. Det maximibelopp som är disponibelt för statsborgen och statsgarantier uppgick 30.6.2017 till sammanlagt 71,1 miljarder euro.

Gällande borgensförbindelser och statsgarantier samt det disponibla maximibeloppet 30.6.2017, md euro

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 I kraft 30.6.2016 Disponibelt maximibelopp
                   
Finnvera 12,8 14,0 14,8 14,6 17,5 22,6 22,6 23,8 35,6
Studielån 1,4 1,4 1,5 1,6 1,8 2,0 2,3 2,5 3,0
EFSF1) 0,0 2,1 5,1 6,2 6,6 6,2 6,3 7,0 7,7
Finlands Bank2) .. .. .. .. 0,6 0,5 0,6 0,5 8,1
Statliga fonder 7,9 9,2 10,2 11,2 11,8 12,3 13,1 13,1 15,5
Övriga 0,3 0,6 0,8 0,5 0,9 0,6 1,1 0,6 1,3
Sammanlagt 22,3 27,3 32,5 34,0 39,2 44,2 46,0 47,5 71,1

1) Europeiska finansiella stabilitetsfaciliteten

2) uppgifter saknas för 2010—2013