Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2018

9.1. Statens totala intäkts- och kostnadskalkyl för tiden 1.1.—30.6.2017PDF-versio

Staten, de statliga fonderna utanför statsbudgeten och de statliga affärsverken upprättar inte något officiellt mellanbokslut över situationen i slutet av juni. Verksamhetens underskott enligt den totala intäkts- och kostnadskalkylen för tidsperioden 1.1.—30.6.2017 är således inte direkt jämförbart med skillnaden mellan intäkterna och kostnaderna under hela året. Exempelvis vissa utgifter som ska betalas i slutet av året har inte periodiserats som kostnader för början av året.

Den ekonomiska utvecklingen för budgetekonomin, fonderna och affärsverken har svängt till det bättre i början av 2017. Enligt statens totala intäkts- och kostnadskalkyl uppgick verksamhetens underskott 1.1—30.6.2017 till 1 063 miljoner euro (1 848 miljoner euro år 2016). Verksamhetens underskott i de totala kalkylerna har minskat med 785 miljoner euro. Enligt den totala intäkts- och kostnadskalkylen är underskottet på grund av de elimineringar som görs i den totala kalkylen dock 711 miljoner euro (698 miljoner år 2016) större än det direkt sammanräknade underskottet för statens budgetekonomis, fondernas och affärsverkens separata rapportering.

Verksamhetens totala överskott och underskott under granskningsperioderna 1.1—30.6.2016 och 1.1— 30.6.2017, mn euro

  Verksamhetens underskott i budgetekonomin Fondernas överskott Vinsten från de statliga affärsverken Verksamhetens underskott i de totala kalkylerna
         
1—6/2016 -2 005 726 129 -1 848
1—6/2017 -1 391 874 165 -1 063

Statens totala intäkts- och kostnadskalkyl 1.1—30.6.2017 (1 000 euro)

  Budgetekonomi Fonder Affärsverken Elimineringar 1.1–30.6.2017 1.1–30.6.2016
             
INTÄKTER AV VERKSAMHETEN            
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten 389 484 49 001 152 189 644 590 030 620 037
Hyror och serviceintäkter 20 104 1 794 321 745 273 862 69 781 72 582
Övriga intäkter av verksamheten 118 040 932 548 56 223 286 918 819 894 798 632
       
KOSTNADER AV VERKSAMHETEN            
Material, förnödenheter och varor            
 Inköp under räkenskapsperioden 234 268 7 398 28 735   270 401 311 938
 Ökning (-) eller minskning (+) av lager 340 8 154   502 -340
Personalkostnader 2 190 689 3 122 40 720 244 958 1 989 573 2 091 341
Hyror 355 991 1 890 42 181 273 862 126 200 129 299
Köp av tjänster 1 182 699 11 119 110 909 977 1 303 749 1 495 646
Övriga kostnader 295 262 2 955 53 802 7 608 344 411 346 016
Ökning (-) eller minskning (+) av produktlager 199       199 -276
Tillverkning för eget bruk -44 702       -44 702 -13 741
Avskrivningar 527 296 6 668 98 984   632 948 610 445
             
ÅTERSTOD I -4 214 405 950 174 154 672   -3 143 577 -3 479 077
             
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER            
Finansiella intäkter 1 352 900 469 621 8 757 146 500 1 684 777 1 473 499
Finansiella kostnader -574 430 -126 351 -16 181   -716 962 -588 335
             
EXTRAORDINÄRA INTÄKTER OCH KOSTNADER            
Extraordinära intäkter 3 638       3 638 4 376
Extraordinära kostnader -3 132       -3 132 -2 972
             
ÅTERSTOD II -3 435 430 1 293 444 147 248   -2 175 256 -2 592 509
             
ÖVERFÖRINGSEKONOMINS INTÄKTER OCH KOSTNADER            
Intäkter            
 Från lokalförvaltningen 71 797       71 797 74 795
 Från Europeiska unionens institutioner och andra organ 684 641 31     684 672 664 259
 Överföringsekonomins övriga intäkter 961 348 23 625 17 752 931 548 71 177 71 130
Kostnader            
 För lokalförvaltningen 5 320 650 12 681     5 333 330 5 652 420
 För socialskyddsfonderna 7 020 545       7 020 545 6 440 508
 För näringslivet 1 950 970 18 770   17 752 1 951 988 2 020 315
 För icke-vinstsyftande samfund 1 347 682 49 505     1 397 187 1 389 286
 För hushållen 2 141 132 940     2 142 073 2 110 884
 Till Europeiska unionens institutioner och andra organ 1 040 683 121 897     1 162 579 953 315
 För utlandet 332 008       332 008 350 545
 Överföringsekonomins övriga kostnader (inkl. universiteten) 2 676 595 277 516   338 146 2 615 966 2 602 374
             
ÅTERSTOD III -23 547 907 835 791 165 000   -23 303 285 -23 301 972
             
INTÄKTER AV SKATTER OCH OBLIGATORISKA AVGIFTER            
Skatter och avgifter av skattenatur 21 989 646 38 001   -44 743 22 072 390 21 353 925
Övriga obligatoriska avgifter 167 581       167 581 99 822
             
MINORITETSANDELAR     43   43 15
             
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT -1 390 680 873 792 165 043 711 424 -1 063 270 -1 848 209

Den positiva utvecklingen i början av året syntes i form av något ökade intäkter och en kostnadskontroll. De viktigaste förändringarna i posterna i statens totala intäkts- och kostnadskalkyl när man jämför början av 2017 med början av 2016 var

  • — Intäkterna av skatter och obligatoriska avgifter ökade med 786 miljoner euro och uppgick till 22 240 miljoner euro
  • — Överföringsekonomins intäkter ökade med 17 miljoner euro jämfört med året innan och uppgick till 828 miljoner euro
  • — De finansiella intäkterna ökade med 211 miljoner euro och uppgick till 1 685 miljoner euro
  • — Verksamhetens intäkter minskade med 12 miljoner euro och uppgick till 1 480 miljoner euro
  • — Med undantag av avskrivningarna minskade verksamhetens alla kostnadsposter med sammanlagt 347 miljoner euro jämfört med året innan och uppgick till 4 623 miljoner euro. Beräknad i euro var kostnadsminskningen störst i fråga om inköp av tjänster (Migrationsverkets andel 201 miljoner euro) och personalkostnader (en minskning på sammanlagt 102 miljoner euro)
  • — Överföringsekonomins kostnader ökade med 436 miljoner euro jämfört med året innan och uppgick till 21 956 miljoner euro Av överföringsekonomins kostnader ökade avgifterna till socialskyddsfonderna (580 miljoner euro) och till Europeiska unionen (209 miljoner euro) mest
  • — De finansiella kostnaderna minskade med 129 miljoner euro och uppgick till 717 miljoner euro.