Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning och forskning
              22. Forskning och utveckling
              23. Administrativa arrangemang
         10. Utveckling av landsbygden
         40. Naturresursekonomi
         64. Forststyrelsen
         70. Lantmäteri och datalager

Statsbudgeten 2018

05. Naturresursinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 69 804 000 euro.

Anslaget får även användas

1) för att sänka priserna för den avgiftsbelagda verksamheten i fråga om produktionen av elitplantor, högst 80 000 euro

2) för sådana hus-, mark- och vattenbyggnadsarbeten samt för sådan ombyggnad av fiskodlingsanstalter och forskningsstationer som hänförs till investeringsutgifter

3) till betalning av utgifter för verksamheten för kontroll och testning av växtskyddsmedel

4) för finansiering av Finska ekologiska forskningsinstitutets verksamhet

5) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder

6) för överföring av anslag till utlandet för beviljande av förskottsfinansiering, som till sitt belopp är ringa, till de länder där utvecklingssamarbete pågår, i syfte att genomföra projekt enligt lagen om statliga ämbetsverks och inrättningars deltagande i utvecklingssamarbete (382/1989), förutsatt att motsvarande utgift debiteras från anslaget under moment 24.30.66.

Förklaring:Naturresursinstitutet ska inom sitt verksamhetsområde

1) bedriva vetenskaplig forskning och utveckling

2) producera information och sakkunnigtjänster till stöd för det samhälleliga beslutsfattandet och myndighetsverksamheten

3) överföra kunskap och teknologi

4) framställa statistik med anknytning till institutets verksamhetsområde, om detta inte hör till någon annan myndighets uppgifter

5) föra de register som institutet behöver i verksamheten

6) sköta uppgifter som gäller att bevara de genetiska resursernas mångfald

7) främja internationellt samarbete

8) sköta övriga uppgifter som hör till institutet enligt lag eller bestämmelser som utfärdats med stöd av lag

9) sköta de uppgifter som jord- och skogsbruksministeriet bestämmer särskilt.

Naturresursinstitutet stöder uppnåendet av de samhälleliga effektmål för jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde som anges i motiveringen till huvudtiteln på följande sätt:

  • — genom att skapa en grund för att utveckla bioekonomin internationellt, nationellt och regionalt
  • — genom att förutse vad framtiden för med sig och ta fram lösningar och alternativa verksamhetsmodeller till stöd för beslutsfattandet
  • — genom att främja anpassningen till klimatförändringen och ta fram åtgärder för begränsning av klimatförändringen
  • — genom att erbjuda företagen sådana hållbara och smidiga lösningar inom kretsloppsekonomin som stöder affärsverksamheten
  • — genom att skapa en kunskapsbas med hjälp av vilken den välfärd som uppstår av mångsidiga naturresurser och ansvarsfullt producerad mat ökar.
Verksamhetens resultat och hanteringen av resurser

I samband med beredningen av budgetpropositionen för 2018 ställer jord- och skogsbruksministeriet upp följande preliminära resultatmål för Naturresursinstitutet, utöver de mål för resultatet av verksamheten och hanteringen av resurser som anges i förklaringsdelen under kapitel 30.01:

  • — Växelverkan med dem som använder forskningsresultat utökas och det säkerställs att kunskaperna omsätts i praktiken
  • — En smidig verksamhetsmodell för kundrelationer utvecklas och samarbetsplattformer för att stimulera affärsverksamheten inom kretsloppsekonomin skapas
  • — Det regionala, nationella och internationella samarbete med forskningsinstitut, högskolor och utvecklingsorganisationer utökas
  • — Utnyttjandet av naturresursdata förbättras genom att samarbetet, öppenheten och datamaterialets användbarhet förbättras
  • — Uppgiftslämnarnas skyldighet att lämna uppgifter för statistikproduktionen lättas upp genom att samanvändning av informationssystem och register främjas.

Kostnader, intäkter och årsverken för Naturresursinstitutets huvudfunktioner

  2016 utfall 2017 uppskattning 2018 uppskattning
  Kostnader1)
1 000 €
Intäkter2)
1 000 €
Årsv. Kostnader1)
1 000 €
Intäkter2)
1 000 €
Årsv. Kostnader1)
1 000 €
Intäkter2)
1 000 €
Årsv.
                 
Forskningsprocess 81 356 25 484 885 77 800 26 300 837 77 800 26 300 837
Myndighetsprocess 26 039 6 449 315 24 500 6 000 292 24 500 6 000 292
Statistikprocess 5 544 912 54 5 700 1 200 56 5 700 1 200 56
Kundrelationsprocess 5 301 6 055 63 10 000 11 000 115 10 000 11 500 115
Sammanlagt 118 240 38 900 1 317 118 000 44 500 1 300 118 000 45 000 1 300

1) I kostnadskalkylen har de intäkter som hänför sig till stödfunktionerna beaktats som en faktor som minskar kostnaderna, ca 2,5—3,0 miljoner euro per år.

2) Endast intäkter som direkt hänför sig till kärnverksamheten.

Naturresursinstitutets nyckeltal

  2016
utfall
2017
uppskattning
2018
mål
     
Effektivitet      
Refererade vetenskapliga artiklar, st. 570 650 800
Förtroende- och anseendeindex1)      
— den stora allmänheten (1—5) 3,4 3,5 3,6
— beslutsfattarna (1—5) 3,1 3,2 3,5
— forskningspartner (1—5) 3,3 3,4 3,6
— företag (1—5) 3,2 3,3 3,5
       
Funktionell effektivitet      
Totala kostnader för kärnfunktionerna, 1 000 €/totala årsverken 90 92 90
Totala kostnader för kärnfunktionerna, 1 000 €/publikation 55 63 60
Refererade vetenskapliga artiklar, st./forskarårsverke 0,9 1,0 1,2
Övriga vetenskapliga publikationer, st./forskarårsverke 0,2 0,3 0,1
Övriga publikationer, st./forskarårsverke 2,3 1,6 1,4
Statistik, st./årsverke inom statistik 1,4 1,4 1,4
Offentliggöranden av statistik, st./årsverke inom statistik 4,0 4,0 4,0
       
Produktion och kvalitetsledning      
Övriga vetenskapliga publikationer, st. 144 170 80
Övriga publikationer (inkl. publikationer som är avsedda för en yrkesgrupp och publikationer för allmänheten), st. 1 429 1 050 900
Nedladdningar och spridning av offentliggöranden av statistik, pressmeddelanden och e-publikationer, st. 19 600 20 000 20 500
Användning av statistikwebbtjänster och andra webbtjänster, besök st. 228 535 240 000 264 000
Utlåtanden som lämnats, st. 184 160 160
Direkt insamling av uppgifter ur registren, % (statistikmyndighetsverksamhet) 68 75 70
Användning av elektronisk insamling av uppgifter, % av dem som svarade (Statistikmyndighetsverksamhet) 50 53 55
Störningsfria e-tjänster, % av tjänsteleverantörerna - 95 95
       
Mänskliga resurser      
Andel av personalen som disputerat, % 30 32 35
Medeltalet för arbetstillfredsställelseindexet (1—5) 3,4 3,5 3,6

1) Källa: Mediebarometern

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2016
utfall
2017
ordinarie
budget
2018
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 117 479 117 296 117 304
Bruttoinkomster 40 355 46 495 47 500
Nettoutgifter 77 124 70 801 69 804
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 15 149    
— överförts till följande år 16 657    

Bruttoinkomsterna är sammanlagt 47 500 000 euro, varav inkomsterna av den samfinansierade verksamheten utgör 27 500 000 euro, inkomsterna av den avgiftsbelagda verksamheten 14 000 000 euro, EU-jordbruksstöden 1 100 000 euro samt övriga inkomster 4 900 000 euro.

Kostnadsmotsvarighet för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2016
utfall
2017
ordinarie
budget
2018
budgetprop.
       
Offentligrättsliga prestationer      
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
— intäkter av försäljningen av prestationer 132 100 100
— övriga intäkter - - -
Intäkter sammanlagt 132 100 100
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 64 60 60
— andel av samkostnaderna 56 40 40
Kostnader sammanlagt 120 100 100
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 12 - -
Kostnadsmotsvarighet, % 110 100 100
       
Övriga prestationer      
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
— intäkter av försäljningen av prestationer 7 614 13 500 13 900
— övriga intäkter 12 - -
Intäkter sammanlagt 7 626 13 500 13 900
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 4 521 7 500 7 500
— andel av samkostnaderna 3 249 5 000 4 600
Kostnader sammanlagt 7 770 12 500 12 100
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -144 1 000 1 800
Kostnadsmotsvarighet, % 98 108 115
       
Prisstöd 80 80 80
       
Kostnadsmotsvarighet efter prisstöd -64 1 080 1 880

För att den inhemska produktionen av bärväxter ska tryggas och riskerna i samband med klimatförändringen och utländska växtskadegörare kunna hanteras behövs det rent plantmaterial. Fortsatt produktion av certifierat elitplantmaterial förutsätter ett prisstöd, som är högst 80 000 euro.

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten (1 000 euro)

  2016
utfall
2017
ordinarie
budget
2018
budgetprop.
       
Intäkter av den samfinansierade verksamheten      
— finansiering från andra statliga ämbetsverk 15 015 15 000 15 500
— finansiering från EU 2 834 5 200 5 200
— annan finansiering utanför statsfinanserna 7 809 7 695 8 100
Intäkter sammanlagt 25 658 27 895 28 800
       
Totala kostnader för projekten 48 431 52 000 50 500
       
Självfinansieringsandel (intäkter - kostnader) -22 773 -24 105 -21 700
Självfinansieringsandel, % -47 -46 -43

Av anslaget används minst 168 000 euro för hästhushållningsforskning. I anslaget har beloppet beaktats som ett belopp som finansieras ur den andel av avkastningen av totospel som inflyter under moment 12.30.20.

Av anslaget används 400 000 euro för it-tjänster som skaffas hos Lantmäteriverket.

För vård av fiskbestånden används ca 600 000 euro av anslaget för kontraktsodling och utplantering av värdefisk.

Som inkomster beaktas andra inkomster än de inkomster av Naturresursinstitutets verksamhet som inflyter under moment 12.30.99.

De inkomster som 2018 inflyter i form av förädlingsavgifter för trädgårdsväxter, 80 000 euro, och de inkomster som till sin karaktär är kapitalinkomster har antecknats under moment 12.30.99.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Genomförande av uppföljning med ekolod i Tana älv, bortfall av tillägg -490
Underhållskostnader för uppföljningen med ekolod i Tana älv 120
Utgifter för omorganisering av statens vattenbruk, bortfall av tillägg (överföring till moment 30.01.23) -280
Ökning av arrendeutgifterna för åkrar 495
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyror -23
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) -18
Indexhöjning av hyror 23
Löneglidningsbesparing -373
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -42
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -370
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -80
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) 43
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -2
Sammanlagt -997

2018 budget 69 804 000
2017 I tilläggsb. 1 600 000
2017 budget 70 801 000
2016 bokslut 78 632 000