Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning och forskning
              22. Forskning och utveckling
              23. Administrativa arrangemang
         10. Utveckling av landsbygden
         40. Naturresursekonomi
         64. Forststyrelsen
         70. Lantmäteri och datalager

Statsbudgeten 2018

01. Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 24 010 000 euro.

Anslaget får även användas till betalning av utgifter för nämnden för projektgodkännanden och statsbidrag som hänför sig till den internationella verksamheten.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Jord- och skogsbruksministeriet stöder uppnåendet av de effektmål för jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde som anges i motiveringen till huvudtiteln.

Verksamhetens resultat och hanteringen av resurser

I samband med beredningen av budgetpropositionen för 2018 ställer jord- och skogsbruksministeriet för sin verksamhet preliminärt upp de mål för resultatet av verksamheten och hanteringen av resurser som anges i förklaringsdelen under kapitel 30.01. I tabellen anges kostnaderna, intäkterna och årsverkena för jord- och skogsbruksministeriets hela verksamhet.

Vid dimensioneringen av anslaget har beaktats den överföring till momentet som hänför sig till projektet för en serviceplattform för offentlig geografisk information. Finansieringen av de underhållskostnader som föranleds av projektet förutsätter inget tilläggsanslag, utan sker inom budgetramen.

Kostnader, intäkter och årsverken för jord- och skogsbruksministeriets huvudfunktioner

  2016 utfall 2017 uppskattning 2018 uppskattning 1)
  Kostnader
1 000 €
Intäkter
1 000 €
Årsv. Kostnader
1 000 €
Intäkter
1 000 €
Årsv. Kostnader
1 000 €
Intäkter
1 000 €
Årsv.
                   
Lagstiftningsuppgifter 8 428 75 110 10 373 9 108 10 438 8 108
Styrning av förvaltningsområdet, verksamhets- och ekonomiplanering 2 642 22 37 3 432 - 36 3 456 - 36
Strategier för och uppföljning av samhällspolitiken 3 899 109 52 4 886 126 52 4 917 124 52
EU-ärenden och internationella ärenden 4 535 518 43 4 438 791 43 4 455 779 43
JSM:s specialuppgifter 3 469 564 10 3 076 884 12 3 034 869 18
Sammanlagt 22 973 1 288 252 26 205 1 810 251 26 300 1 780 257

1) I uppskattningen har beaktats att den attesterande myndighetens uppgifter överförs från Landsbygdsverket till jord- och skogsbruksministeriet vid ingången av 2018 samt de utökade understödsuppgifterna inom hästhushållningen.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2016
utfall
2017
ordinarie
budget
2018
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 22 767 24 934 25 790
Bruttoinkomster 1 288 1 810 1 780
Nettoutgifter 21 479 23 124 24 010
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 8 572    
— överförts till följande år 11 738    

Av anslaget används 1 100 000 euro för it-tjänster som skaffas hos Lantmäteriverket.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bioekonomi och ren teknik: Finländsk matproduktion (motsvarande minskning under moment 30.20.47) 1 500
Bioekonomi och ren teknik: Finländsk matproduktion (överföring till moment 30.20.47) -1 500
Justering av den andel av löneglidningsbesparingen som gäller statsrådets förvaltningsenhet (överföring till moment 23.01.01) -5
Projektet för en serviceplattform för offentlig geografisk information (överföring från moment 28.70.22) 3 140
Projektet för en serviceplattform för offentlig geografisk information (överföring till moment 28.70.22) -800
Utgifter för beviljande av understöd för främjande av hästhushållning (1 årsv.) 80
Återföring av den andel av besparingarna som gäller statsrådets förvaltningsenhet från moment 23.01.01 36
Överföring till moment 30.01.23 -1 300
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) -20
Löneglidningsbesparing -37
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -12
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -153
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -32
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) -1
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -10
Sammanlagt 886

2018 budget 24 010 000
2017 I tilläggsb. 3 060 000
2017 budget 23 124 000
2016 bokslut 24 645 000