Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning och forskning
         10. Utveckling av landsbygden
         40. Naturresursekonomi
         64. Forststyrelsen
         70. Lantmäteri och datalager

Statsbudgeten 2018

62. Främjande av fiskerinäringen (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 20 362 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av EU:s medfinansiering och statens medfinansiering i åtgärder som gäller fiskerinäring och havspolitik och som delvis finansieras av medel ur Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF)

2) till betalning av utgifter som föranleds av nationellt finansierade åtgärder som vidtas i syfte att främja fiskerinäringen och av tillsynen över det kommersiella fisket samt av ersättningar till kommersiella fiskare för ekonomiska skador till följd av skyddet av saimenvikaren.

Anslaget får också användas till utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst 80 årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter.

Av anslaget har 9 150 000 euro reserverats för den statliga medfinansieringen i projekt som delfinansieras av EU.

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen beträffande överföringsutgifterna.

Förklaring:Vid dimensioneringen av anslaget har som utgifter som föranleds av EU:s gemensamma fiskeripolitik och integrerade havspolitik beaktats 19 987 000 euro, vilket utgör medfinansiering för det operativa program som delfinansieras av Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) under 2014—2020. EU:s andel av detta är 10 837 000 euro. EU:s medfinansiering och den nationella medfinansieringen har fastställts i det operativa program som godkänts av Europeiska kommissionen. Medel får användas i enlighet med det operativa programmet bl.a. för finansiering av investerings- och utvecklingsprojekt inom fiskerinäringarna, miljöprojekt inom fiskerinäringen och projekt som hänför sig till genomförandet av havspolitiken samt för finansiering av tillsynen över det kommersiella fisket och åtgärder för insamlingen av uppgifter.

I anslagets EU-andel har även Ålands andel beaktats. Åland anvisar den nationella offentliga medfinansiering som behövs i sin egen budget.

Under moment 12.30.03 beräknas det inflyta sammanlagt 10 000 000 euro i form av medfinansiering från EHFF under programperioden 2014—2020.

I anslaget har som sådana åtgärder för främjande av fiskerinäringen som i sin helhet finansieras nationellt beaktats utgifterna för tillsynen över kommersiellt fiske, till den del tillsynsåtgärderna inte ingår i Europeiska havs- och fiskerifondens operativa program. Anslaget får på grunder som godkänts av jord- och skogsbruksministeriet användas också till annan förbättring av förutsättningarna för fiskerinäringen eller som statligt stöd inom fiskerinäringsbranschen i enlighet med EU:s rättsakter. Dessutom är avsikten att vid behov använda anslaget för ersättningar till kommersiella fiskare i Saimenområdet för ekonomiska skador till följd av skyddet av saimenvikaren. Behovet uppgår till uppskattningsvis 80 000 euro. År 2018 behövs det uppskattningsvis 375 000 euro för utgifter som i sin helhet finansieras nationellt. Bidrag som hänför sig till försäkringsstöd för kommersiellt fiske överförs till moment 30.40.40.

Beräknad användning av anslaget (euro)

  Nationell andel EU:s andel (EHFF) Sammanlagt
       
Europeiska havs- och fiskerifondens operativa program, sammanlagt 9 150 000 10 837 000 19 987 000
Nationella åtgärder 375 000 - 375 000
Sammanlagt 9 525 000 10 837 000 20 362 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Försäkringsstöd för kommersiellt fiske (överföring till moment 30.40.40) -500
Förvaltning/ Jord- och skogsbruk (regeringsprogr. 2015) -400
Ändring av finansieringen av det operativa programmet för EHFF 381
Sammanlagt -519

Anslaget står delvis utanför ramen.


2018 budget 20 362 000
2017 budget 20 881 000
2016 bokslut 20 837 000