Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning och forskning
         10. Utveckling av landsbygden
         40. Naturresursekonomi
         64. Forststyrelsen
         70. Lantmäteri och datalager

Statsbudgeten 2018

51. Främjande av fiskerihushållningen (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 10 100 000 euro.

Anslaget får användas till utgifter som föranleds av användningsändamålen enligt 82 § i lagen om fiske (379/2015).

Anslaget får även användas till betalning av utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst fem årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter, samt till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om fiske. Genom ändringen höjs fiskevårdsavgifterna så att avgiften för ett kalenderår höjs från 39 till 45 euro, avgiften för sju dygn höjs från 12 till 15 euro och avgiften för ett dygn höjs från 5 till 6 euro. Dessutom ändras budgeteringen av anslaget så att det i budgeten reserveras ett anslag som baserar sig på de avgifter som beräknas flyta in under budgetåret.

Höjningen av avgifterna beräknas öka det belopp som årligen flyter in i form av fiskevårdsavgifter med ca 1 400 000 euro. År 2018 uppskattas det inflyta 10 100 000 euro i form av fiskevårdsavgifter. Tillägget används för att förbättra vården av fiskevatten.

De inkomster som inflyter har antecknats under moment 12.30.44.

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Användningsändamål enligt 82 § 1—3 punkten i lagen om fiske 5 400 000
Utgifter som föranleds av uppbörden av fiskevårdsavgift enligt 82 § 5 punkten i lagen om fiske 700 000
Ersättningar enligt 82 § 4 punkten i lagen om fiske till ägare av vattenområden 4 000 000
Sammanlagt 10 100 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bortfall av ett tillägg av engångsnatur -150
Ökning i de influtna inkomsterna 1 400
Sammanlagt 1 250

2018 budget 10 100 000
2017 budget 8 850 000
2016 bokslut 10 550 000