Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning och forskning
         10. Utveckling av landsbygden
         40. Naturresursekonomi
         64. Forststyrelsen
         70. Lantmäteri och datalager

Statsbudgeten 2018

50. Främjande av vilthushållningen (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 11 920 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter som avses i 3 § i lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift (616/1993)

2) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder.

Anslaget får också användas till betalning av utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst fem årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:I samband med budgetpropositionen lämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift. Genom ändringen klarläggs förhållandet mellan det anslag som anvisas Finlands viltcentrals och jaktvårdsföreningarnas verksamhet och statsunderstödslagen och ändras fördelningsgrunderna för statsunderstöd till jaktvårdsföreningar så att understödet bestäms utifrån uppdrag som uppfyller effektmålen. Beviljandet av statsunderstöd till jaktvårdsföreningar överförs från jord- och skogsbruksministeriet till viltcentralen. Jaktvårdsavgiften höjs från 33 euro till 39 euro.

Med stöd av 3 § i lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift ska i statsbudgeten årligen tas in ett anslag som motsvarar minst det belopp som samma år uppskattas inflyta i form av jaktvårdsavgifter beräknat enligt antalet jägare under de tre närmast föregående åren (305 700). Jaktvårdsgiften är 39 euro. De inkomster som beräknas inflyta av jaktvårdsavgifterna år 2018 har antecknats under moment 12.30.45.

Anslaget under momentet ökar med 1 790 000 euro. Det mest betydande tillägget för den beräknade användningen riktas i enlighet med viltvårdskoncernens strategi till att utveckla jaktvårdsföreningarnas verksamhet och stärka ledningen av jaktvårdsföreningarnas verksamhet. Ledningen av jaktvårdsföreningarnas verksamhet stärks i synnerhet för att förebygga konflikter och skador orsakade av stora rovdjur och jaktvårdsföreningarna uppmuntras till frivilliga sammanslagningar i syfte att trygga jaktvårdsföreningarnas lagstadgade uppgifter och effektivisera förvaltningen. Finlands viltcentral anvisas anslag för de nya uppgifter som föranleds av stödjandet av jaktvårdsföreningarna, såsom utgifter för utbetalning av statsunderstöd till jaktvårdsföreningar och tillsyn över användningen av medel samt utgifter för underhåll av tjänsten Oma riista och för tilläggspensionsförsäkringen. Medel anvisas dessutom för förvaltningen av bestånden av stora rovdjur och utvecklande av viltvårdskoncernens gemensamma informationssystem och för andra åtgärder enligt strategin för viltvårdskoncernen. En del av de medel som flyter in till följd av den höjda jaktvårdsavgiften ska i framtiden styras till projekt som genomförs av markägarna och som avsevärt förbättrar viltets livsmiljö.

Resultatet av verksamheten vid Finlands viltcentral

Finlands viltcentral är en självständig offentligrättslig inrättning som har hela landet förutom landskapet Åland som sitt verksamhetsområde. Till Finlands viltcentrals uppgifter hör att främja hållbar vilthushållning, stödja jaktvårdsföreningarnas verksamhet, sörja för verkställigheten av viltpolitiken och fullgöra för centralen föreskrivna offentliga förvaltningsuppgifter. Finlands viltcentral styrs och övervakas av jord- och skogsbruksministeriet.

Finlands viltcentral stöder uppnåendet av de samhälleliga effektmål som uppställts i motiveringen till huvudtiteln och kapitlen på följande sätt:

  • — ansvarar för den deltagande beredningen av förvaltningsplaner och uppdateringar av dem som gäller viltarter och deras livsmiljöer och tar i sin verksamhet, inklusive de offentliga förvaltningsuppgifterna, i beaktande riktlinjerna i de fastställda förvaltningsplanerna och åtgärderna i den nationella strategin för främmande arter
  • — sörjer för att intressentgrupperna blir hörda och kan delta i allt väsentligt i de regionala viltvårdsråden och riksviltvårdsrådet, utvecklar och stöder i samarbete med Naturresursinstitutet och jaktvårdsföreningarna verksamheten för nätverket för kontaktpersoner i frågor som rör stora rovdjur samt främjar annan uppföljning av viltbestånden som grundar sig på frivilligt arbete och att observationerna och proverna skickas till forskningsinstituten och utvecklar i samarbete med aktörer inom den offentliga viltvårdskoncernen statistikföringen över fällda djur och andra dataarkiv för vilt med tanke på planeringsverksamheten inom viltförvaltningen
  • — sörjer för att skador orsakade av vilt minskar bl.a. genom aktiva åtgärder för förebyggande av skador samt genom att rikta jakten mot viltarter som orsakar skador
  • — strävar efter att med aktiva åtgärder minska olagligt dödande av vilt
  • — sörjer för att statsbidrag styrs till jaktvårdsföreningarnas verksamhet genom ett förfarande enligt 7 § 2 mom. i statsunderstödslagen.

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Finlands viltcentral 7 270 000
Jaktvårdsföreningarna 2 340 000
Stödjande av jaktmuseiverksamhet 415 000
Utvecklingsprojekt enligt viltvårdskoncernens strategi:  
— utvecklande av jaktvårdsföreningarnas verksamhet 1 000 000
— förvaltning av bestånden av stora rovdjur och utvecklande av viltvårdskoncernens gemensamma informationssystem samt projekt som förbättrar viltets livsmiljö 895 000
Sammanlagt 11 920 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Höjning av jaktvårdsavgiften 1 790
Sammanlagt 1 790

2018 budget 11 920 000
2017 budget 10 130 000
2016 bokslut 10 130 000