Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning och forskning
         10. Utveckling av landsbygden
         40. Naturresursekonomi
         64. Forststyrelsen
         70. Lantmäteri och datalager

Statsbudgeten 2018

46. Statsbidrag till Finlands skogscentral (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 39 400 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter som föranleds av uppgifter enligt lagen om Finlands skogscentral (418/2011)

2) till annan offentlig medfinansiering i EU-projekt som omfattas av Finlands skogscentrals statsbidragsverksamhet

3) till betalning av utgifter som föranleds av årspremier inom tilläggspensionssystemet Eläke-Tapio och som hör till enheten för offentliga tjänster vid Finlands skogscentral.

Förklaring:Finlands skogscentral är en utvecklings- och verkställighetsorganisation som täcker hela landet och sköter uppgifter som hänför sig till en hållbar skötsel och användning av skogarna samt bevarande av skoglig mångfald. Finlands skogscentral ska främja de skogsbaserade näringarna, verkställa lagstiftningen om skog och sköta uppgifter som hänför sig till skogliga data. Finlands skogscentral styrs och övervakas av jord- och skogsbruksministeriet.

Den viktigaste målgruppen för Finlands skogscentrals verksamhet är de enskilda skogsägarna, som äger 440 000 skogsbruksenheter (12,1 miljoner hektar, ca 60 % av Finlands skogsmarksareal). Finlands skogscentral övervakar att de lagar som gäller skogsbruket iakttas och sköter de övriga myndighetsuppgifter som hör till den. Skogscentralen behandlar t.ex. årligen ca 110 000 anmälningar om användning av skog och ca 114 000 ansökningar om Kemera-stöd och anmälningar om verkställande. Skogscentralen samlar in regional information om skogstillgångar på ett ca 1,7 miljoner hektar stort område och ger rådgivning till och utbildar årligen ca 30 000 skogsägare och aktörer inom skogsbranschen.

Till skogscentralens produktivitetsfrämjande åtgärder hör att utveckla nätet av verksamhetsställen, de elektroniska tjänsterna, informationssystemarkitekturen, utnyttjandet av skoglig information samt rådgivningstjänsterna för skogsägare och aktörer inom skogsbranschen.

För genomförande av de samhälleliga effektmål som uppställts i motiveringen till huvudtiteln och kapitlen ställer jord- och skogsbruksministeriet i samband med beredningen av budgetpropositionen för 2018 preliminärt upp följande mål för verksamheten vid Finlands skogscentral:

Resultatmål för Finlands skogscentral

  2016
utfall
2017
resultatmål
2018
resultatmål
       
1. Ekonomimål      
Totala kostnader för behandling och beslut som gäller anmälningar enligt skogslagen per anmälan, € 25 under 13 under 20
Totala kostnader för behandling av ansökningar enligt finansieringslagen per ansökan, € 226 under 200 under 190
Styckkostnader för terrängundersökningar €/ha 160 under 165 under 160
Kostnader för insamling av regional information om skogstillgångarna €/ha 7 under 5 under 5
2. Prestationsmål      
Mål för insamlingen av regional information om skogstillgångarna, ha 1 727 000 1 700 000 1 600 000
Besökarantal på tjänsten MinSkog.fi, skogsägare, st. 73 000 75 000 85 000
Besökarantal på tjänsten MinSkog.fi, företag 382 500 650
3. Kvalitetsmål      
Areal av de privata skogarna som den aktuella informationen om skogstillgångarna täcker, % 82 87 87
Andelen finansiellt bra projekt för ungskogsvård av arealen enligt prestationsmålet vid stickprovskontroller, % 81 minst 90 minst 90
Beslut om projekt för vård av ungskog, veckor efter anhängiggörandet 19 högst 9 högst 9
Andel inkomna elektroniska anmälningar och ansökningar, % 60 fortsätter öka fortsätter öka

Uppskattad fördelning enligt process av kostnaderna för verksamhet som genomförs med anslag under momentet (mn euro) samt årsverkena (årsv.)

  2016 utfall 2017 uppskattning 2018 uppskattning
  kostnader årsv. kostnader årsv. kostnader årsv.
             
Skogsdata- och kontrolltjänster 21,3 312 22,5 310 21,4 297
Näringslivstjänster 10,2 142 10,4 153 9,9 146
Förvaltningstjänster 9,3 55 8,3 50 8,1 48
Sammanlagt 40,8 509 41,2 513 39,4 491

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bortfall av tillägg av engångsnatur (riksdagen) -400
Förvaltning/ Jord- och skogsbruk (regeringsprogr. 2015) -1 400
Sammanlagt -1 800

2018 budget 39 400 000
2017 budget 41 200 000
2016 bokslut 40 800 000