Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning och forskning
         10. Utveckling av landsbygden
         40. Naturresursekonomi
         64. Forststyrelsen
         70. Lantmäteri och datalager

Statsbudgeten 2018

31. Stödjande av vattenhushållnings- och fiskeriprojekt (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 8 486 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter som föranleds av understöd för åtgärder som förbättrar användningen av och tillståndet i vattendrag och vattenmiljön och för åtgärder som minskar riskerna för översvämning eller torka samt utgifter som föranleds av projekt som genomförs som statens arbete

2) till betalning av utgifter som föranleds av understöd för utvecklings-, försöks- och investeringsprojekt samt exportfrämjande projekt som främjar en hållbar användning av vattenresurser.

Anslaget får också användas till betalning av utgifter för avlönande av projektpersonal i en omfattning motsvarande högst 15 årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter samt investeringsutgifter. Dessutom får anslaget användas till betalning av räntegottgörelser för lån enligt lagen om vissa räntestödslån av kreditanstalters medel (1015/1977) samt som nationell självfinansieringsandel i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:När det gäller åtgärder som förbättrar användningen av och tillståndet i vattendrag och vattenmiljön beviljas stöd för vattendragsåtgärder som syftar till att hantera översvämningsrisker och minska andra risker och olägenheter samt främja en mångsidig användning och vård av vattendragen. I syfte att förbättra fiskbeståndens livskraft används anslaget för genomförande av projekt som främjar fiskens vandring, den naturliga förökningen inom fiskbestånden och bevarandet av mångfalden. Grunderna för understöden har fastställts i statsrådets förordning om understöd för projekt som förbättrar användningen av och tillståndet i vattendrag och vattenmiljön (714/2015).

Av anslaget under momentet har 3 000 000 euro reserverats för att i fråga om det strategiska målet för bioekonomi och ren teknik genomföra åtgärd 3 (Vandrande och utrotningshotade fiskbestånd hjälps), som ingår i spetsprojektet Naturpolitik som bygger på förtroende och rättvisa, i de viktigaste spetsobjekten i fiskvägsstrategin.

Räntestödslånen beräknas medföra staten utgifter till ett belopp av ca 10 000 euro fram till 2019.

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Riskhanterings-, iståndsättnings-, utvecklings- och försöksprojekt inom vattenhushållningen 3 879 000
Fiskeriekonomiska iståndsättnings-, utvecklings- och försöksprojekt (inkl. 3 000 000 euro i spetsprojektfinansiering för Bioekonomi och ren teknik) 4 607 000
Sammanlagt 8 486 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bioekonomi och ren teknik: Återetablering av vandrande och hotade fiskbestånd 500
Fiskvägar 850
Sammanlagt 1 350

2018 budget 8 486 000
2017 budget 7 136 000
2016 bokslut 7 136 000