Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         20. Yrkesutbildning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete
              52. Vissa understöd

Statsbudgeten 2018

91. UngdomsarbetePDF-versio

Förklaring:Undervisnings- och kulturministeriet ansvarar för den allmänna ledningen, samordningen och utvecklingen av ungdomsarbetet och ungdomspolitiken samt för att allmänna förutsättningar för ungdomsarbete och ungdomspolitik skapas inom statsförvaltningen. Ett centralt programdokument är det riksomfattande programmet för ungdomsarbete och ungdomspolitik som godkänns av statsrådet vart fjärde år. Regionförvaltningsverken fungerar såsom statens regionförvaltningsverk i ärenden gällande ungdomsarbetet och ungdomspolitiken i enlighet med de överenskomna resultatmålen och svarar för samordningen av ungdomspolitiken på regionnivå. Kommunerna svarar för ungdomsarbetet och ungdomspolitiken på lokalnivå.

Undervisnings- och kulturministeriet sköter sin uppgift enligt ungdomslagen genom att trygga de allmänna förutsättningarna för ungdomsväsendet och genomföra det riksomfattande programmet för ungdomsarbete och ungdomspolitik. Undervisnings- och kulturministeriet understöder verksamheten vid riksomfattande organisationer på ungdomsområdet och ungdomscentraler samt finansierar kommunernas ungdomsväsende med statsandelar. Den strategiska finansieringen av ungdomsväsendet består av de allmänna understöden för kompetenscentrumen på ungdomsområdet samt av särskilda understöd som beviljas för olika utvecklingsprojekt. Den kan även anses innefatta de understöd för verkstadsverksamhet för unga och uppsökande ungdomsarbete som anknyter till spetsprojektet "Ungdomsgarantin ändras i riktning mot en kollektiv garanti", genom vilka man stärker samhälls- och livskompetensen hos de unga som riskerar att marginaliseras.

I stödsystemet för ungdomsarbetet strävar man främst efter att främja jämställdhet mellan könen, jämlikhetsperspektivet och hållbar utveckling.

Att utveckla området på en allmän nivå ingår förutom i den nationella lagstiftningen och strategin även i de nya riktlinjerna för det europeiska ungdomssamarbetet (2010—2018) och i Europeiska rådets rekommendationer.

Målen och de viktigaste åtgärderna inom ungdomsarbetet är följande:

Mål för resultatet av verksamheten De viktigaste åtgärderna
   
Ledande och utvecklande av ungdomsväsendet — Man sörjer för att den reviderade ungdomslagen och det riksomfattande programmet för ungdomsarbete och ungdomspolitik genomförs
  — Styrningen av ungdomsväsendet utvecklas och stärks med utgångspunkt i den nya ungdomslagen
  — Verksamheten i de riksomfattande kompetenscentrumen på ungdomsområdet inleds
  — Man förbereder sig för Finlands kommande EU-ordförandeskapsperiod.
   
Ungas delaktighet, aktivitet och livskompetens främjas — Riksomfattande organisationer på ungdomsområdet och ungdomscentraler understöds
  — Verkstadsverksamhet och uppsökande ungdomsarbete för unga stöds som en del av regeringens spetsprojekt
  — Hobbyverksamhet på ungdomsområdet främjas i enlighet med rapporten av arbetsgruppen ”Varje barn och ungdom ska ha möjlighet till en hobby”
  — Utvecklingsprojekten inom ungdomsväsendet stöds i enlighet med de strategiska prioriteringarna för ungdomsarbetet och ungdomspolitiken.
   
Ungas uppväxt- och levnadsvillkor följs upp och stöds — Forskningen och informationsproduktionen inom det nationella och europeiska ungdomsväsendet utvecklas med utgångspunkt i det ungdomspolitiska beslutsfattandets behov
  — Verksamheten inom lagstadgade sektoröverskridande samarbetsnätverk följs och det skapas förutsättningar för samarbete mellan nätverken.

Vissa nyckeltal som beskriver effektiviteten i ungdomsväsendet

Funktioner 2015 2016 2018
       
— Informations- och rådgivningstjänster för unga, andel av kommunerna, % 71 70 80
— Ungdomsverkstäder, andel av kommunerna, % 93 95 95
Unga (under 29 år) i verkstäderna 14 733 14 867 14 800
Uppsökande ungdomsarbete, andel av kommunerna, % 96 96 96
Unga som nås av det uppsökande ungdomsarbetet 18 906 18 550 18 600
Fritidsverksamhetsgrupper/läger som stöds via regionförvaltningen (antal) 4 612    
Riksomfattande ungdomscentralers dagar i användning av unga 349 765    

50. Penningspelsverksamhetens vinstmedel för främjande av ungdomsarbete (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 54 770 000 euro.

Anslaget får användas

1) till statsandelar för kommunernas ungdomsväsende på basis av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) och ungdomslagen (1285/2016)

2) till statsunderstöd enligt ungdomslagen (1285/2016) som beviljas till riksomfattande ungdomsorganisationer, riksomfattande serviceorganisationer inom ungdomsarbetet och till andra organisationer inom ungdomsarbetet

3) till understöd enligt ungdomslagen (1285/2016) för verksamheten vid och byggandet av riksomfattande ungdomscentraler samt till understöd för byggande, grundlig renovering och utrustning av ungdomslokaler

4) till understöd och betalning av stipendier för ungdomsforskning, för att utarbeta utredningar som gäller ungdomsarbetet och ungdomspolitiken samt för utgifter för informations- och rådgivningsarbetet för unga, för digitalt ungdomsarbete, för systemen för hörande av unga och ungas deltagande och för utveckling av dessa system

5) till stöd för sammanslutningars och statsförvaltningens internationella ungdomssamarbete och för EU-verksamhetsprogram och internationella verksamhetsprogram för ungdomen

6) till stöd för lokal fritidsverksamhet för barn och unga, ungdomsarbete och ungdomsverksamhet med tonvikt på idrott och kultur samt för miljöfostran för unga

7) till verkstadsverksamhet för unga genom riksomfattande stöd och för uppsökande ungdomsarbete, förebyggande av missbruk, socialt ungdomsarbete och annat stärkande av de ungas sociala identitet

8) till betalning av utgifter som föranleds av statens ungdomsråd och dess sektioner, utvärderings- och understödskommissionen och samernas ungdomsråd samt för stärkande av den samiska ungdomskulturen

5) till stöd för de riksomfattande kompetenscentrumen på ungdomsområdet

10) till genomförande, utvärderande och utvecklande av det barn- och ungdomspolitiska utvecklingsprogrammet, till utgifter för den regionala ungdomsverksamheten och för att utveckla det regionala ungdomsarbetet

11) till genomförande av tidsbundna projekt inom ungdomsverksamheten inom ansvarsområdets regionförvaltning och statens ämbetsverk

12) till betalning av utgifter för avlönande av personal motsvarande högst 11 årsverken, varav ungdomsväsendet inom regionförvaltningen kan använda högst sju årsverken för avlönande av personal i uppgifter för viss tid.

Det pris per enhet som används som beräkningsgrund för statsandelen för kommunernas ungdomsväsende är 15,00 euro per invånare under 29 år.

I fråga om de personer som avses i punkt 12 ska de förmåner enligt sjukförsäkringen som betalats till arbetsgivaren beaktas såsom inkomster vid nettobudgetering.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Aktivt medborgarskap för unga  
Riksomfattande organisationer för ungdomsarbete 15 800 000
Lagstadgade nationella kommittéer 900 000
Stärkande av de ungas sociala identitet  
Uppsökande ungdomsarbete och annat stärkande av de ungas sociala identitet 7 127 000
Ungas uppväxt- och levnadsvillkor, lokalt och regionalt ungdomsarbete  
Statsandel för kommunernas ungdomsväsende 8 020 000
Uppväxt- och levnadsvillkor lokalt och regionalt 4 670 000
Utveckling av ungdomsarbetet och ungdomspolitiken  
Riksomfattande kompetenscentrum på ungdomsområdet 5 150 000
Försök, utvecklande, forskning 7 043 000
Internationellt samarbete 1 000 000
Riksomfattande ungdomscentraler 5 060 000
Sammanlagt 54 770 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Ändring av intäktsföringskalkylen 1 153
Sammanlagt 1 153

Anslaget står utanför ramen.


2018 budget 54 770 000
2017 budget 53 617 000
2016 bokslut 52 728 629

51. Verkstadsverksamhet för unga samt uppsökande ungdomsarbete (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 19 523 000 euro.

Anslaget får användas

1) till stöd till verkstadsverksamhet för unga och uppsökande ungdomsarbete

2) till betalning av utgifter och understöd för genomförandet av projektet Ungdomsgarantin ändras i riktning mot en kollektiv garanti.

Förklaring:För stödjande av uppsökande ungdomsarbete anvisas det 7 127 000 euro under moment 29.91.50.

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Stöd till verkstadsverksamhet 13 500 000
Stöd till uppsökande ungdomsarbete 4 523 000
Genomförande av spetsprojektet Ungdomsgarantin ändras i riktning mot en kollektiv garanti 1 500 000
Sammanlagt 19 523 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bortfall av engångsutgift -480
Sammanlagt -480

2018 budget 19 523 000
2017 budget 20 003 000
2016 bokslut 19 673 000

52. Vissa understöd (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 1 500 000 euro.

Anslaget får användas

1) till stöd för kultur- och språkboverksamhet på enaresamiska, skoltsamiska och nordsamiska

2) till främjande av ungas företagar-, ekonomi- och arbetslivskompetens.

Förklaring:För stöd till kultur- och språkboverksamhet utanför Sameområdet anvisas 200 000 euro under moment 29.91.50.

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Samernas kultur- och språkboverksamhet 700 000
Främjande av ungas företagar-, ekonomi- och arbetslivskompetens 800 000
Sammanlagt 1 500 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bortfall av engångsutgift -2 650
Sammanlagt -2 650

2018 budget 1 500 000
2017 budget 4 150 000
2016 bokslut 700 000