Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         20. Yrkesutbildning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2018

90. IdrottsverksamhetPDF-versio

Förklaring:Idrottsverksamhetens uppgift är att främja motion och idrott. Staten och kommunerna skapar förutsättningar för motions- och idrottsverksamheten. Idrottsverksamheten ska i huvudsak skötas av idrottsorganisationerna. Undervisnings- och kulturministeriet svarar för den allmänna ledningen, samordningen och utvecklingen av idrottspolitiken samt för att allmänna förutsättningar för idrott skapas inom statsförvaltningen. Den strategiska ledningen och styrsystemen inom ansvarsområdet för motion och idrott grundar sig på principen om kunskapsbaserad ledning och en ständig bedömning av konsekvenserna av de idrottspolitiska åtgärderna.

Motion och idrott främjas och målen för de samhälleliga effekterna av motion och idrott ska uppnås genom åtgärder som har utvecklande av kunskapsbasen och kunnandet samt jämlikhet, etik och ärlighet gemensamt.

Mål för resultatet av verksamheten och centrala åtgärder inom idrottsverksamheten

Verksamhetens mål De viktigaste åtgärderna
   
De riksomfattande och lokala förhållandena inom idrott och motion utvecklas systematiskt — När det gäller stöd för byggande av idrottsanläggningar prioriteras i första hand byggande och renovering av högklassiga idrottsanläggningar för stora användargrupper
Medborgarverksamheten inom motion och idrott är aktiv och engagerande — Verksamheten inom frivilligorganisationer inom motion och idrott stöds
— Lokal föreningsverksamhet och idrottsverksamhet med låg tröskel stöds
— Fri utbildningsverksamhet vid idrottsutbildningscentren och utvecklandet av den stöds
— Organisationers förutsättningar att ansöka om och arrangera större internationella idrottsevenemang stärks
— Idrottsorganisationernas internationella samarbets- och påverkningsmöjligheter stöds.
Olika befolkningsgruppers motions- och idrottsaktivitet ökar — Programmet Skolan i rörelse utvidgas så att det täcker alla skolor inom den grundläggande utbildningen; det inleds försöksprojekt i läroanstalter på andra stadiet. Främjandet av fysisk aktivitet under de första åren slås samman med programmet Skolan i rörelse
— Programmet I form för livet stöds
— Projekt för att främja idrott och motion under hela livet stöds
— Projekt för att öka likabehandlingen och jämlikheten understöds
— Integreringen av invandrare med hjälp av motion och idrott stöds
— Olika befolkningsgruppers möjligheter att delta i utbildning med fri inriktning inom idrotten stöds.
Elitidrotten utvecklas på ett resultatrikt och ansvarsfullt sätt för att förbättra de internationella framgångarna, ett högklassigt kunnande och idrottens status — Högklassiga träningsförutsättningar för talangfulla idrottare och åtgärder för att kombinera en idrottskarriär med studier stöds
— Yrkesmässig träningsverksamhet och uppkomsten av högklassiga träningsmiljöer stöds
— Ledningen av ett nätverk för främjande av elitidrott, ökat samarbete mellan olika grenar och ökade internationella framgångar inom elitidrotten samt grenförbundens möjligheter att främja framgångar inom elitidrotten inom den egna grenen stöds
— Etiska åtgärder inom motion, idrott och elitidrott stöds genom understöd till verksamheten vid Finlands Idrotts integritet centrum.
Kunnandet inom och kunskapsbasen för branschen stärks och kunskapen utnyttjas effektivt vid beslutsfattande — Forskningen och informationsförmedlingen inom idrotten stöds utifrån det idrottspolitiska beslutsfattandets behov
— Anskaffningen och utnyttjandet av information stärks vid beredningen av understöden för branschen
— Produktionen av information stöds för att utveckla byggandet av idrottsanläggningar och en samhällsplanering som främjar motion
— Systemet för bedömning av konsekvenserna av statens idrottsråds idrottspolitik utvecklas
— Internationella vetenskapliga idrottskongresser som ordnas i Finland stöds.
Motion och idrott får en större roll vid beslutsfattandet inom de olika förvaltningsområdena — Genom informationsstyrning och ökad interaktion säkrar man att främjandet av motion och idrott beaktas bättre än tidigare i kommunernas strategier och idrottspolitiska åtgärder
— UKM:s och SHM:s strategi för hälsofrämjande motion genomförs och interaktionen med olika förvaltningsområden ökas
— Statens idrottsråd bedömer verkningarna av de åtgärder för främjande av motion och idrott som vidtas vid de olika ministerierna inom statsförvaltningen.

Vissa nyckeltal för idrottsväsendet

  2015
utfall
2016
utfall
2018
uppskattning
       
Kommunernas aktivitet för främjande av idrotten, beskriver planering och ledning av verksamheten/webbtjänsten TEAviisari1)      
— medeltal för hela landet viktat mot befolkningen, 68 71 72
av vilken den andel som på basis av sina subjektiva behov har tillhandahållits tillräckliga tjänster inom motion och idrott (%)2) 87,6 89,7 90,5
       
Statsunderstöd som beviljats av UKM och regionförvaltningen för byggande av idrottsanläggningar (renoverings- och nybyggnadsprojekt)      
— antal som beviljats (st.) 159 176 180
— simhallar (st.) 7 6 10
— idrottshallar eller gymnastiksalar (st.) 16 22 15
— boll- och idrottsplaner (st.) 34 36 40
— ishallar (st.) 3 8 5
— lokala idrottsplatser (st.) 61 59 65
— övriga idrottsplatser 38 45 45
       
Programmet I form för livet      
Projekt 222 214 215
Kommuner 104 120 120
Idrottsutövare      
— kvinnor (%) 63 60 60
— män (%) 37 40 40
Idrottsutövare 140 000 130 000 130 000
       
Idrottsorganisationernas verksamhet      
— Antalet idrottsorganisationer som får statsunderstöd 122 125 130
— Antalet medlemsföreningar som hör till grenförbund inom idrotten 10 966 9 264 9 400
— Idrottsföreningarnas sammanlagda antal medlemmar 1 542 827 1 300 925 1 350 000
— Antalet idrottare med tävlingslicens 560 000 610 000 680 000
       
Kommuners projekt för integrering av invandrare      
— Antalet kommuner som får stöd för integreringen av invandrare med hjälp av motion och idrott 35 48 48
— Antalet integrationsprojekt 35 49 49
       
Utvecklingsstöd till idrotts- och motionsföreningar      
Beviljade 409 398 400
Ansökningar 981 848 800
       
Programmet Skolan i rörelse      
Skolor 1 212 1 847 2 204 (90 %)
Elever 318 037 445 563 522 690 (95 %)
Studerande på andra stadiet     100 000
Barn under skolåldern     118 000
       
Idrottsakademier      
Antal understödda idrottsakademier, st. 19 20 23
Antal idrottare som är bundna till akademierna, nivå I och II 2 336 2 468 2 600
       
Dopningstest (ADT ry)      
Test inom det nationella testningsprogrammet, sammanlagt 2 466 2 774 3 000
— utanför tävlingar 1 418 1 622 1 650
— vid tävlingar 1 048 1 152 1 350
— varav blodprov 264 282 330
Idrottsprofiler, blodprov 264 285 330
       
Prestationer inom fritt bildningsarbete vid idrottsutbildningscenter      
Riksomfattande 387 847 426 134 400 000
Statsandelsfinansierade dygn/% 279 900/72,2 279 900/65,7 279 900/70,0
       
Regionala 86 033 89 224 85 000
Statsandelsfinansierade dagar/% 53 000/61,6 53 000/59,4 53 000/62,4

1) Nyckeltalet för systemet TEAviisari anger med två års mellanrum kommunens motionsfrämjande ur 6 olika synvinklar (bl.a. ledning, uppföljning och resurser). Siffran för hela landet anger medeltalet för alla som svarat, vägt i förhållande till den svarande enhetens befolkningsunderlag. Siffran för 2018 är en uppskattning av resultaten för 2016.

2) Den regionala hälso- och välfärdsundersökningen ATH (Institutet för hälsa och välfärd)

30. Understöd till programmet Skolan i rörelse (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 7 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgifter och understöd som föranleds av genomförandet av programmet Skolan i rörelse.

Förklaring:Anslaget är avsett att användas för genomförandet av projektet En timme motion om dagen. Målet är att utvidga programmet så att det blir ett riksomfattande program som gäller alla barn och unga i den åldersgrupp som omfattas av den grundläggande utbildningen samt att inleda försök i läroanstalter på andra stadiet.


2018 budget 7 000 000
2017 budget 7 000 000
2016 bokslut 7 000 000

50. Penningspelsverksamhetens vinstmedel för främjande av fostran inom motion och idrott (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 158 939 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av statsandelar och statsunderstöd enligt idrottslagen (390/2015), lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) och lagen om fritt bildningsarbete (632/1998) samt enligt statsunderstödslagen (688/2001) till betalning av andra understöd avsedda för främjande av motion och idrott samt fysisk fostran

2) till utgifter för försöks-, utvecklings-, utrednings- och programverksamhet

3) till ett belopp av högst 1 700 000 euro till betalning av träningsstipendier till idrottare

4) till utgifter för sammanslutningars och statsförvaltningens internationella idrottssamarbete, idrottsvetenskaplig verksamhet, etisk verksamhet och arbete mot dopning inom idrotten och elitidrotten, testverksamhet och effektivisering av fostran mot dopning samt till finansiering av högskolors, forskningsinstituts och forskares idrottsvetenskapliga forskningsprojekt och finansiering av informationssystemprojekt och andra projekt som utförs i samarbete med forskningsprojekten

5) till ett belopp av högst 400 000 euro till betalning av understöd enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet till stiftelsen Suomen Urheilumuseosäätiö

6) till utgifter för statens idrottsråd och dess sektioner

7) till ett belopp av högst 260 000 euro för pensioner enligt lagen om extra pension för idrottsutövare (1419/2014)

8) till ett belopp av högst 40 000 euro till betalning av utmärkelserna Pro Idrott och Piikkarit

9) till omkostnader för regionförvaltningen för motion och idrott

10) till projektet för totalrenoveringen av Olympiastadion

11) till betalning av utgifter för avlönande av personal motsvarande högst sex årsverken, varav idrottsväsendet inom regionförvaltningen kan använda högst två årsverken för avlönande av personal i tidsbundna uppgifter som gäller statsunderstöd och informationsstyrning.

Det pris per enhet som används som grund för statsandelen för kommunens idrottsväsende är 12,00 euro per invånare.

Det maximala antalet studerandedygn som utgör grunden för statsandelen för riksomfattande idrottsutbildningscenter är 279 900 och det maximala antalet studerandedagar för regionala idrottsutbildningscenter 53 000. Oberoende av de nämnda antalen får anslaget användas för utgifter som föranleds av rättelsebeslut i fråga om statsandelarna.

Priset per enhet för regionala idrottsutbildningscenter är 16,60 euro per studerandedag.

Anslagen under punkterna 3 och 7 budgeteras enligt kontantprincipen.

Anslaget under punkt 7 får användas för beviljande av extra pension för idrottsutövare motsvarande högst 16 fulla pensioner.

I fråga om de personer som avses i punkt 11 beaktas vid nettobudgetering de förmåner enligt sjukförsäkringen som betalats till arbetsgivaren såsom inkomster.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Åtgärder som främjar lika tillgång till idrott och motion 38 800 000
Understöd för byggande av idrottsanläggningar 37 300 000
Likabehandling inom idrotten 1 500 000
   
Deltagande i motion och idrott 63 950 000
Medborgarverksamheten inom motion och idrott 45 100 000
Elitidrott 12 870 000
Stora motions- och idrottsevenemang 1 900 000
Etisk verksamhet inom motion och idrott 3 600 000
Internationellt samarbete 480 000
   
Främjande av idrott och motion för hela befolkningen 28 615 000
Statsandelar för kommunernas idrotts- och motionsverksamhet 19 515 000
Främjande av en motionsinriktad livsstil 9 100 000
   
Kompetensen och kunskapsbasen inom motion och idrott 27 574 000
Idrottsutbildningscenter 17 886 000
Idrottsvetenskap och forskning 3 730 000
Forsknings- och utvecklingssammanslutningar samt utbildningsverksamhet 3 720 000
Verksamhet inom regionalförvaltningen för motion och idrott 410 000
Statens idrottsråds verksamhet 480 000
Undervisnings- och kulturministeriet 1 348 000
Sammanlagt 158 939 000

Det genomsnittliga pris per enhet, inklusive mervärdesskatt, för de riksomfattande idrottsutbildningscentren som använts vid dimensioneringen av anslaget är 95,90 euro per studerandedygn. För statsandelarna till idrottsutbildningscenter beviljas 449 000 euro under moment 29.90.52.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Understöd av outdelade vinstmedel för projektet för totalrenovering av Olympiastadion 1 800
Ändring av intäktsföringskalkylen 3 042
Sammanlagt 4 842

Anslaget står utanför ramen.


2018 budget 158 939 000
2017 I tilläggsb. 6 000 000
2017 budget 154 097 000
2016 bokslut 147 120 326

52. Statsandel för idrottsutbildningscenter samt finansiering för kostnader för utvärdering av idrottsvetenskapliga projekt (fast anslag)

Under momentet beviljas 529 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av statsandelar enligt lagen om fritt bildningsarbete (632/1998) till riksomfattande idrottsutbildningscenter

2) till ett belopp av högst 80 000 euro för Finlands Akademis förvaltningskostnader i samband med utvärderingen av den idrottsvetenskapliga forskningen, för avlönande av personal motsvarande högst ett årsverke.

Förklaring:Av anslaget under moment 29.90.50 anvisas sammanlagt 16 914 000 euro till statsandelarna till riksomfattande idrottsutbildningscenter.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bortfall av engångsutgift -965
Justering av nivån för prisen per enhet -332
Sammanlagt -1 297

2018 budget 529 000
2017 budget 1 826 000
2016 bokslut 824 000