Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         20. Yrkesutbildning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
              50. Vissa understöd
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2018

06. Omkostnader för Nationella audiovisuella institutet (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 5 969 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till anskaffning av utrustning och anordningar

2) till betalning av understöd

3) till ett belopp av högst 190 000 euro för prisstöd för visningsverksamhet och annan avgiftsbelagd service.

Förklaring:Nationella audiovisuella institutet (KAVI) förvarar och bevarar filmer och tv- och radioprogram, främjar det audiovisuella kulturarvet samt tryggar barnens utveckling och välfärd i mediemiljön.

KAVI anskaffar till sina samlingar visningskopior och extra material inom den film- och videoproduktion som är föremål för den lagstadgade depositionsförpliktelsen, lagrar radio- och TV-programflöde digitalt enligt en plan som undervisnings- och kulturministeriet har godkänt, tar emot inhemska radio- och tv-program som kan betraktas som originalspelningar som lagstadgade depositioner samt övervakar utbudet av bildprogram och det arbete som utförs av klassificerare av bildprogram i enlighet med den offentliga tillsynsplanen. KAVI för register över leverantörer och klassificerare av bildprogram samt för en offentlig förteckning över bildprogram. KAVI erbjuder utbildning, handledning och stödtjänster för klassificerare och leverantörer av bildprogram och underhåller och utvecklar klassificeringsprogramvaran.

Undervisnings- och kulturministeriet uppställer följande mål för Nationella audiovisuella institutet:

Samhälleliga effekter
  • — Det inhemska kulturarvets användbarhet och tillgängligheten till det förbättras genom digitalisering av material och samlingar samt genom att institutets digitala samlingar görs tillgängliga för allmänheten via det nationella digitala bibliotekets kundgränssnitt FINNA och KAVI:s bild- och ljudterminaler för radio- och televisionsarkivet

— Tillgängligheten till filmkulturen och filmkunskapen ökas särskilt för skolor samt barn och unga bl.a. genom att visningsverksamheten i huvudstadsregionen flyttas till Centrumbiblioteket

— Mediekompetensen och en trygg mediemiljö för barn främjas.

Nyckeltal för resultatet 2015
utfall
2016
utfall
2018
mål/uppskattning
       
Produktion och kvalitetsledning      
— Vård av samlingar/arkiverade filmer, antal 129 821 132 094 134 700
— Avgiftsbelagda tjänster/visningsverksamhet, antal besökare 56 257 51 033 50 000
— Digitalt lagrat programflöde i terabyte (radio- och televisionsarkivet)1) 390 451 551
— Antal utbildningar i och föreläsningar om mediefostran - - 27
— Antal övervakningsfall som avser utbudet av bildprogram 76 43 50
       
Funktionell effektivitet      
— Samlings- och arkivverksamhet sammanlagt, euro/film 23,9 24,8 23,6
— Radio- och televisionsarkivet sammanlagt euro/lagrat programflöde i terabyte 3 824 3 285 3 084
— Kostnader för klassificering av bildprogram, euro/program2) 70 171 108
— Kostnader för övervakning av klassificerare, euro/program3) 142 193 150
       
Hantering av mänskliga resurser      
— Årsverken 81 85 82
— Arbetstillfredsställelseindex (VMBaro) 3,5 3,25 3,5

1) Kumulativt inflöde. I sifferuppgifterna har beaktats Yles gamla digitaliserade egen produktion som från 2014 och framåt överförs till KAVI.

2) Beställda klassificeringar

3) Nya klassificeringar

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2016
utfall
2017
ordinarie
budget
2018
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 7 503 6 869 6 719
Bruttoinkomster 949 789 750
Nettoutgifter 6 555 6 080 5 969
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 1 141    
— överförts till följande år 1 078    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyror -2
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -3
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) -2
Indexhöjning av hyror 4
Löneglidningsbesparing -15
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -50
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -32
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -6
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) 3
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -8
Sammanlagt -111

2018 budget 5 969 000
2017 I tilläggsb.
2017 budget 6 080 000
2016 bokslut 6 491 000