Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         20. Yrkesutbildning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
              50. Vissa understöd
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2018

05. Omkostnader för biblioteket för synskadade (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 4 866 000 euro.

Anslaget får också användas för anskaffning av utrustning och anordningar.

Förklaring:Biblioteket för synskadade, Celia, är ett kunskapscentrum för tillgänglig litteratur och publicering som producerar och förmedlar litteratur i tillgängliga format, bl.a. talböcker och punktskriftsböcker, tillsammans med bibliotek och förlag. Målet för Celias verksamhet är att förebygga utanförskap och öka de likvärdiga möjligheterna att läsa och lära sig.

Celia producerar i enlighet med produktionspolitiken läromedel som skolelever med läshinder och studerande på andra stadiet med läshinder behöver samt de böcker som examensstuderande i högre utbildning med läshinder behöver enligt examenskraven. Läroböcker som ingår i samlingen får lånas avgiftsfritt.

Biblioteket förmedlar litteratur till kunderna ungefär en miljon gånger per år i samarbete med de allmänna biblioteken, högskolebiblioteken och andra sammanslutningar. Inom expert- och konsultverksamheten ligger tyngdpunkten på etablering av samarbetet med de allmänna biblioteken samt främjande av tillgänglig publicering.

Nyckeltal för resultatet 2015
utfall
2016
utfall
2018
mål/uppskattning
       
Samhälleliga effekter      
De skriftliga informations- och kulturresurserna för personer med läshinder ökar      
Celias bokproduktion, antal nya titlar 1 565 1 518 1 300
— Rekommendationer för tillgänglig publicering, rådgivning och utbildning om tillgänglighet, antal 23 26 25
Tillgången till bibliotekstjänster för person med läshinder ökas      
— Antal samarbetsbibliotek: kommuner/verksamhetsställen 142/298 169/421 280/500
— Antal samarbetsbibliotek: högskolebibliotek 21 28 38
— Barn och unga som regelbundet använder Celias tjänster 1 483 1 778 2 370
Funktionell effektivitet      
— Kunder som omfattas av tjänsterna 30 660 35 300 42 700
— Antal leveranser av läroböcker 13 915 14 485 15 000
Användningen av elektroniska tjänster ökar      
— Antal personer som använder de elektroniska tjänsterna 7 557 11 586 14 000
— webblånens andel av den totala låneverksamheten, % 27 39 45
Hantering av mänskliga resurser      
— Årsverken 54 52 44
— Arbetstillfredsställelseindex (VMBaro) 3,16 3,21 3,50

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2016
utfall
2017
ordinarie
budget
2018
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 6 050 5 100 4 976
Bruttoinkomster 535 163 110
Nettoutgifter 5 515 4 937 4 866
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 1 185    
— överförts till följande år 1 117    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyror -2
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -2
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) 3
Indexhöjning av hyror 1
Löneglidningsbesparing -9
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -40
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -25
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -3
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) 8
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) 3
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -6
Nivåförändring 1
Sammanlagt -71

2018 budget 4 866 000
2017 budget 4 937 000
2016 bokslut 5 448 000