Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         20. Yrkesutbildning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
              50. Vissa understöd
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2018

04. Omkostnader för Museiverket (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 19 316 000 euro.

Anslaget får också användas för anskaffning av utrustning och anordningar.

Förklaring:Museiverket är sakkunnig när det gäller kulturarv och kulturmiljö, fungerar som myndighet på området samt producerar information om kulturarvet och kulturmiljön. Museiverket ansvarar för insamlingen och förvaringen av kulturarvsinformationen, skyddet av kulturmiljön och kulturegendomen, styrningen och utvecklandet av museisektorn samt sakkunskapen i fråga om internationella konventioner som gäller kulturarvet i samarbete med andra myndigheter. Till Museiverket hör Nationalmuseet, som ansvarar för den kulturhistoriska nationalsamlingen och ordnar utställningar och tillhandahåller tjänster för allmänheten i sina lokaler.

Museiverket strävar efter att se till att ett mångsidigt kulturarv kan bevaras och främja dess tillgänglighet och en öppen användning av det. Kulturarvsarbetet stöder den hållbara utvecklingen och välmåendet. Genom verksamheten vill man nå människor på bred front och erbjuda delaktighet i kulturarvet.

Undervisnings- och kulturministeriet uppställer följande mål för Museiverket:

Samhälleliga effekter
  • — Ett välbevarat och mångsidigt kulturarv är en del av människors och samfunds vardag
  • — Kulturarvet identifieras och utnyttjas som en resurs för olika kund- och befolkningsgruppers välmående och livskraft
  • — Medvetenheten om världsarvet ökas och en ansvarsfull förvaltning av världsarvsobjekten främjas.
Verksamhetens resultat
  • — Tillgången till och användningen av elektroniskt material och elektroniska tjänster ökar
  • — Utbudet av sakkunnigtjänster inom kulturarvsområdet är högklassigt och kostnadseffektivt.
Nyckeltal för resultatet 2015
utfall
2016
utfall
2018
mål/uppskattning
       
Produktion och kvalitetsledning      
Användningstid för webbtjänster, timmar 70 737 72 580 73 000
Åtkomst till bilder i elektroniska kataloger över internet 120 447 140 272 145 000
Utlåtanden som getts inom utsatt tid, % 90 90 95
Totalt antal besökare i muséer och slott 610 806 613 533 625 000
Funktionell effektivitet      
Det genomsnittliga priset på musei- och slottsbesök, euro 2,04 2,12 2,12
Den genomsnittliga inkomsten av musei- och slottsbesök, euro 2,95 3,86 3,86
Hantering av mänskliga resurser      
Arbetstillfredsställelseindex (VMBaro) - 3,63 3,60
Årsverken 280 254 250

Inkomster av och utgifter för verksamheten (1 000 euro)

  2016
utfall
2017
ordinarie
budget
2018
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 24 943 26 393 22 616
Bruttoinkomster 4 928 3 300 3 300
Nettoutgifter 20 015 23 093 19 316
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 2 625    
— överförts till följande år 4 341    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bortfall av engångsutgift -100
Förändringar i fråga om verksamhetslokaler (budget 2017) -3 200
Nationalmuseets permanenta utställning -200
Öppnande av offentliga datalager -40
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyror -6
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -15
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) -2
Indexhöjning av hyror 62
Löneglidningsbesparing -44
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -100
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -89
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -18
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) 13
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) 1
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -38
Nivåförändring -1
Sammanlagt -3 777

2018 budget 19 316 000
2017 budget 23 093 000
2016 bokslut 21 731 000