Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         20. Yrkesutbildning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
              50. Vissa understöd
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2018

03. Omkostnader för förvaltningsnämnden för Sveaborg (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 2 277 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till finansiering av projekt för grundläggande förbättringar

2) till anskaffning av utrustning och anordningar.

Förklaring:Förvaltningsnämnden för Sveaborg ansvarar för restaureringen, underhållet och användningen av Sveaborg, som finns med på Unescos världsarvslista. Nämnden svarar också för produktionen och spridningen av basinformation om världsarvsobjektet Sveaborg till allmänheten.

Förvaltningsnämnden för Sveaborg har i uppdrag att bevara kulturarvshelheten i enlighet med de nationella skyddsmålen och världsarvskonventionen.

Undervisnings- och kulturministeriet uppställer följande mål för förvaltningsnämnden för Sveaborg:

Samhälleliga effekter

Målet är en exemplarisk skötsel och presentation och ett exemplariskt underhåll av världsarvsobjektet Sveaborg så att fästningsområdets livskraft och attraktivitet stärks. Målet är också att byggnaderna och miljön sköts på ett hållbart sätt och att såväl de boendes som besökarnas tillfredsställelse håller sig på en hög nivå.

Verksamhetens resultat

Förvaltningsnämndens underhåll av hyreslokalerna effektiviseras och energieffektiviteten ökas.

Målet är att i enlighet med programmet för renovering av Sveaborg (2018—2021) iordningsställa de lokaler som underutnyttjas eller som står tomma på grund av renovering. Målet är att hyresintäkterna ska öka och att nyttjandegraden för hyresbostäderna ska vara 97 procent. Lägenheternas hyror höjs i enlighet med resultatavtalet och den allmänna höjningen av hyresnivån så att hyrornas eftersläpning i förhållande till den allmänna hyresnivån gradvis minskar. Avsikten är att de hyror som tas ut ska bidra till att täcka kostnaderna för underhållet av fastigheterna och de ökade fastighetskostnaderna.

  2015
utfall
2016
utfall
2018
mål/uppskattning
       
Samhälleliga effekter      
Antal besökare utanför säsongmånaderna (oktober—april) 223 000 282 000 260 000
Funktionell effektivitet      
Hyresbostädernas nyttjandegrad, % 96 95 97
Hyresintäkter, tillväxt % 7,6 0,8 fastställs 2017
Hantering av mänskliga resurser      
Årsverken 78,8 76,1 79
Arbetstillfredsställelseindex (VM Baro) 3,5 3,5 3,7

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2016
utfall
2017
ordinarie
budget
2018
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 8 791 8 606 8 762
Bruttoinkomster 6 568 6 485 6 485
Nettoutgifter 2 223 2 121 2 277
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 92    
— överförts till följande år 61    

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten, företagsekonomiska prestationer (1 000 euro)

  2016
utfall
2017
ordinarie
budget
2018
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten 6 517 6 450 6 450
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 6 586 6 650 6 650
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -69 -200 -200
Kostnadsmotsvarighet, % 99 97 97

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Tilläggsanslag för kostnaderna för grundläggande förbättring av bostadsbyggnader 200
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyror -1
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -8
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) -1
Löneglidningsbesparing -2
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -10
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -2
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -1
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -20
Nivåförändring 1
Sammanlagt 156

2018 budget 2 277 000
2017 budget 2 121 000
2016 bokslut 2 192 000