Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         20. Yrkesutbildning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
              50. Vissa understöd
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2018

01. Omkostnader för Centret för konstfrämjande (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 3 966 000 euro.

Förklaring:Genom sin verksamhet ska Centret för konstfrämjande främja den finländska konstens kvalitet, mångfald, internationella nivå och förnyelse samt öka tillgången och åtkomsten till konst och kultur. Ämbetsverket har till uppgift att främja konst och kultur till de delar dessa områden inte hör till något annat ämbetsverk.

I anknytning till ämbetsverket verkar förtroendeorgan som gör kollegiala bedömningar i syfte att främja konsten och som består av statliga konstkommissioner, deras sektioner och regionala konstkommissioner samt av nämnden för biblioteksstipendier för författare och översättare och nämnden för visningsstipendier för bildkonst. Till deras uppgifter hör att dela ut stipendier, vara sakkunnig på sitt eget ansvarsområde och delta i utarbetandet av centrets strategi. Vid utdelningen av stipendier uppmärksammas förutom de kvalitativa kriterierna även de ansökandes fördelning enligt kön, ålder, språk och region, och särskilt unga konstnärers ställning som sökande och erhållare av stipendier.

Det konstråd som verkar i anknytning till ämbetsverket har till uppgift att besluta om antalet statliga konstkommissioner samt om deras exakta namn och verksamhetsområden. Konstrådet utnämner också medlemmar till de statliga konstkommissionerna och de regionala konstkommissionerna samt gör en framställning om titeln akademiker. Konstrådet kan stödja försöks- och utvecklingsprojekt.

Undervisnings- och kulturministeriet uppställer följande mål för Centret för konstfrämjande:

Samhälleliga effekter
  • — Konstnärers utkomst och sysselsättning främjas
  • — Barns och ungdomars möjligheter att ta del av konst och kultur utökas
  • — Mångfalden inom konst och kultur får större vikt.

Verksamhetens resultat

  2015
utfall
2016
utfall
2018
mål/uppskattning
       
Statsunderstöds- och stipendieansökningar 14 000 13 500 14 600
Positiva beslut om statsunderstöd och stipendier 3 000 3 595 2 800
Behandlingstiden för stipendie-/understödsansökan (veckor i genomsnitt) 17 17 15
Antalet stödformer 25 20 20
Utlåtanden om statsunderstödsansökningar 800 350 100
Antalet organ 37 37 24
Hantering av mänskliga resurser      
Årsverken 95 90 92
Arbetstillfredsställelseindex (VMBaro) 3,5 3,48 -

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2016
utfall
2017
ordinarie
budget
2018
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 4 472 4 062 3 976
Bruttoinkomster 97 10 10
Nettoutgifter 4 375 4 052 3 966
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 844    
— överförts till följande år 831    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyror -1
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -9
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) -5
Indexhöjning av hyror 1
Löneglidningsbesparing -10
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -10
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -20
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -5
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) -3
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -3
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -22
Nivåförändring 1
Sammanlagt -86

2018 budget 3 966 000
2017 budget 4 052 000
2016 bokslut 4 362 000