Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         20. Yrkesutbildning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
              50. Vissa understöd
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2018

80. Konst och kulturPDF-versio

Förklaring:År 2018 främjas de strategiska mål för kulturpolitiken som undervisnings- och kulturministeriet uppställt för 2025 enligt följande:

Förutsättningarna för konstnärligt och annat kreativt arbete har förbättrats och produktions- och distributionsformerna diversifierats

Formerna för kreativt arbete och konstnärlig framställning har diversifierats och verksamhetsmiljön har förändrats. Eftersom de olika konstområdena och deras verksamhetsformer och strukturer skiljer sig från varandra, behöver konst- och konstnärspolitiken utvecklas som en helhet, men det behövs också särskilda utvecklingsåtgärder för de olika områdena.

Ställningen på arbetsmarknaden för konstnärer och andra som utför kreativt arbete varierar och är ofta osäker. Deras verksamhetsförutsättningar bör stödjas oberoende av om de utför sitt arbete som yrkesutövare, arbetstagare, företagare eller självsysselsatta Konstnärernas utkomst släntrar efter jämfört med utvecklingen av den övriga befolkningens inkomstnivå. Såväl antalet konstnärsstipendier som stipendiebeloppen har legat på samma nivå under en lång tid, eller sjunkit om man tar hänsyn till den allmänna höjningen av kostnadsnivån. Frågor som har att göra med den ekonomiska och sociala ställningen för konstnärer och personer som utför kreativt arbete hör emellertid till flera ministeriers ansvarsområde, så de behövliga åtgärderna måste också behandlas tillsammans.

Globaliseringen ökar konkurrensen på marknaden för konst- och kulturprodukter Det behövs åtgärder som på konstens område stärker skapandet och distributionen av innehåll, affärskompetensen samt exporten och internationaliseringen. Internationaliseringen, om den lyckas, kan den ge finländska konstnärer och andra som utför kreativt arbete nya arbetstillfällen och arbetsinkomster samt möjligheter till innehållsutveckling. Eftersom en större del än tidigare av produktionen och distributionen av kultur och konst sker i form av företagsverksamhet, måste behoven hos företag i den kreativa branschen beaktas inte bara i undervisnings- och kulturministeriets egna finansierings- och stödsystem utan också i samhällets övriga finansierings- och stödsystem.

Den digitala utvecklingen ställer nya krav på upphovsrättssystemet. De lagliga innehållstjänsterna på internet, särskilt de globala, digitala distributionsplattformarna, ökar i popularitet. I denna situation är det viktigt att säkerställa att även finländska rättsinnehavare får en rättvis ersättning för användning av deras upphovsrättsligt skyddade material. Undanröjandet av hindren på EU:s digitala inre marknad främjar internationalisering av finländska aktörer och rättsinnehavare.

Mål för de samhälleliga effekterna:

 • — Förutsättningarna för konstnärlig verksamhet förbättras genom att målsättningen för och styrningen av konst- och konstnärspolitiken förtydligas
  • — Indikator: Den arbetsgrupp som tillsätts för uppdraget anger de centrala målen för utvecklandet av konst- och konstnärspolitiken och beaktar då skillnaderna mellan de olika konstområdena
 • — Verksamhetsförutsättningarna stärks för sådana förmedlande aktörer som är centrala med tanke på det konstnärliga arbetet och den konstnärliga produktionen, distributionen och exporten av alster samt internationaliseringen inom det konstnärliga området
 • — Filmbranschens verksamhetsmöjligheter förbättras när den reviderade lagstiftningen träder i kraft.

Kulturdeltagandet har ökat och skillnaderna i olika befolkningsgruppers deltagande har minskat

Tryggandet av tillgången och tillgängligheten i fråga om konst- och kulturtjänsterna är allt viktigare när samhället bli allt mångformigare och regioner utvecklas på olika sätt. Kulturdelaktigheten förutsätter att de kulturella rättigheterna uppfylls och sådana konst- och kulturtjänster som garanterar lika möjligheter till deltagande.

Produktionen och spridningen av kulturtjänster behöver nya modeller och nya former av samarbete mellan olika aktörer. Också växelverkan med dem som använder tjänsterna bör öka och man behöver hitta nya metoder för att nå dem som använder tjänsterna lite eller som inte alls använder tjänsterna.

Skillnaderna mellan kommunerna i fråga om kulturtjänster och i fråga om utbudet av konst- och kulturorienterade välfärdstjänster ska minskas. De teatrar, orkestrar och museer som får statsandel täcker relativt väl hela landet. Grupper som är verksamma utanför statsandelssystemet gör tjänsterna mångsidigare, men dessa gruppers ställning bör stärkas. De allmänna bibliotekens tjänster är kundnära och erbjuder alla en möjlighet att stärka de digitala färdigheterna och utnyttja digitala innehåll. Utveckling av bibliotekens verksamhet förebygger därför ökade skillnader när det gäller medborgarnas digitala kunskaper och delaktighet.

Inom spetsprojektet för att göra konst och kultur tillgängligare förbättras möjligheterna att utöva konst- och kulturhobbyer samt den grundläggande konstundervisningen inom småbarnspedagogiken och i anslutning till skoldagen i skolans utrymmen. Syftet med utvidgningen av procentprincipen för konst är att etablera konst- och kulturinriktade välfärdstjänster i social- och hälsovårdens strukturer bl.a. genom nya verksamhets- och finansieringsmodeller.

Mål för de samhälleliga effekterna:
 • — Utbudet av konst-, kultur- och bibliotekstjänster tillgodoser olika befolkningsgruppers behov
 • — Barns möjligheter att delta i kulturverksamhet ökar med hjälp av det spetsprojekt som gäller konstens och kulturens tillgänglighet.
Indikatorer 2016
utfall
2016
mål
     
Antalet skolor som erbjuder hobbytimmar 600 1 200
Antalet kommuner som erbjuder hobbytimmar 51 120
Antal barn och unga som deltar på hobbytimmarna 20 000 60 000
 • — Förutsättningarna för att konst- och kulturtjänster ska bli en etablerad del av social- och hälsovården förbättras tack vare det spetsprojektet som gäller konstens och kulturens tillgänglighet.
Indikatorer 2016
utfall
2018
mål
     
Projekt för att utvidga procentprincipen inom konsten till funktioner inom social- och hälsovården (st.) 1) 5
(inledda)
10
(genomförda)
Försök för att utvidga procentprincipen inom konsten till funktioner inom social- och hälsovården 1) 5
(inledda)
10
(genomförda)

1) På basis av projekten och försöken utarbetas det rekommendationer för landskap, kommuner och andra aktörer för etablering av konst- och kulturtjänster inom social- och hälsovården.

Kulturen står på en stark och livskraftig grund

En till största delen oförändrad infrastruktur, grundläggande struktur och finansieringssystem inom kulturen har garanterat stabilitet för verksamheten inom området. Finansieringssystemen behöver emellertid också bli mera strategiska, flexibla och sporrande.

Hälften av sektorns statliga finansiering finansieras med penningspelsverksamhetens vinstmedel och därför är det viktigt att även i fortsättningen säkerställa andelar som motsvarar de nuvarande vinstandelarna för förmånstagarna inom kultursektorn.

Kulturarvs- och museipolitiken styrs av verkställandet av kulturmiljö- och världsarvsstrategin, det museipolitiska programmet samt de internationella kulturarvskonventionerna. År 2018 firas Europaåret för kulturarv också i Finland. Det centrala målet är att föra fram och utnyttja möjligheter som har samband med kulturarvet vid främjandet av en kulturellt, socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling. Målet är att också öka medborgarnas delaktighet och möjligheter att påverka kulturarvet. För att kulturarvet ska kunna utnyttjas i digital form krävs det att digitaliseringen av kulturarvsmaterialet fortsätter och att materialet görs tillgängligt i stor utsträckning och att materialets långtidsförvaring tryggas.

Mål för de samhälleliga effekterna:

 • — Organisationer inom kulturarvssektorn utökar sitt material och ökar användningen av materialet i samarbete med olika samfund och individer. Den digitala åtkomsten till, användningen av och långtidsförvaringen av kulturarvsmaterial förbättras
  • — Indikator: Utökning och användning av materialet i den nationella digitala bibliotekstjänsten Finna
  2015
utfall
2016
utfall
2018
mål
       
Antal organisationer som erbjuder material 106 207 340
Sökbar materialmängd 10,2 mn 12,2 mn 16 mn
Material som finns tillgängligt på nätet 1,2 mn 1,6 mn 2,5 mn
Nätbesök 2,7 mn 7,4 mn 15 mn

Mål för resultatet av verksamheten:

Den strategiska styrningen stärks

 • — Statsunderstödspolitiken inom kulturen utvecklas så att den blir mer strategisk än tidigare
 • — Regeringens proposition som gäller en reform av statsandelssystemet inom kulturen blir klar

Det skapas ett nytt digitalt system för ansökan om statsunderstöd, och målet är att systemet ska

 • — öka kundorienteringen
 • — effektivisera och förenhetliga understödsprocessen
 • — öka insynen i fråga om beviljade understöd
 • — öka statsunderstödsverksamhetens genomslag.

01. Omkostnader för Centret för konstfrämjande (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 3 966 000 euro.

Förklaring:Genom sin verksamhet ska Centret för konstfrämjande främja den finländska konstens kvalitet, mångfald, internationella nivå och förnyelse samt öka tillgången och åtkomsten till konst och kultur. Ämbetsverket har till uppgift att främja konst och kultur till de delar dessa områden inte hör till något annat ämbetsverk.

I anknytning till ämbetsverket verkar förtroendeorgan som gör kollegiala bedömningar i syfte att främja konsten och som består av statliga konstkommissioner, deras sektioner och regionala konstkommissioner samt av nämnden för biblioteksstipendier för författare och översättare och nämnden för visningsstipendier för bildkonst. Till deras uppgifter hör att dela ut stipendier, vara sakkunnig på sitt eget ansvarsområde och delta i utarbetandet av centrets strategi. Vid utdelningen av stipendier uppmärksammas förutom de kvalitativa kriterierna även de ansökandes fördelning enligt kön, ålder, språk och region, och särskilt unga konstnärers ställning som sökande och erhållare av stipendier.

Det konstråd som verkar i anknytning till ämbetsverket har till uppgift att besluta om antalet statliga konstkommissioner samt om deras exakta namn och verksamhetsområden. Konstrådet utnämner också medlemmar till de statliga konstkommissionerna och de regionala konstkommissionerna samt gör en framställning om titeln akademiker. Konstrådet kan stödja försöks- och utvecklingsprojekt.

Undervisnings- och kulturministeriet uppställer följande mål för Centret för konstfrämjande:

Samhälleliga effekter
 • — Konstnärers utkomst och sysselsättning främjas
 • — Barns och ungdomars möjligheter att ta del av konst och kultur utökas
 • — Mångfalden inom konst och kultur får större vikt.

Verksamhetens resultat

  2015
utfall
2016
utfall
2018
mål/uppskattning
       
Statsunderstöds- och stipendieansökningar 14 000 13 500 14 600
Positiva beslut om statsunderstöd och stipendier 3 000 3 595 2 800
Behandlingstiden för stipendie-/understödsansökan (veckor i genomsnitt) 17 17 15
Antalet stödformer 25 20 20
Utlåtanden om statsunderstödsansökningar 800 350 100
Antalet organ 37 37 24
Hantering av mänskliga resurser      
Årsverken 95 90 92
Arbetstillfredsställelseindex (VMBaro) 3,5 3,48 -

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2016
utfall
2017
ordinarie
budget
2018
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 4 472 4 062 3 976
Bruttoinkomster 97 10 10
Nettoutgifter 4 375 4 052 3 966
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 844    
— överförts till följande år 831    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyror -1
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -9
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) -5
Indexhöjning av hyror 1
Löneglidningsbesparing -10
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -10
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -20
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -5
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) -3
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -3
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -22
Nivåförändring 1
Sammanlagt -86

2018 budget 3 966 000
2017 budget 4 052 000
2016 bokslut 4 362 000

03. Omkostnader för förvaltningsnämnden för Sveaborg (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 2 277 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till finansiering av projekt för grundläggande förbättringar

2) till anskaffning av utrustning och anordningar.

Förklaring:Förvaltningsnämnden för Sveaborg ansvarar för restaureringen, underhållet och användningen av Sveaborg, som finns med på Unescos världsarvslista. Nämnden svarar också för produktionen och spridningen av basinformation om världsarvsobjektet Sveaborg till allmänheten.

Förvaltningsnämnden för Sveaborg har i uppdrag att bevara kulturarvshelheten i enlighet med de nationella skyddsmålen och världsarvskonventionen.

Undervisnings- och kulturministeriet uppställer följande mål för förvaltningsnämnden för Sveaborg:

Samhälleliga effekter

Målet är en exemplarisk skötsel och presentation och ett exemplariskt underhåll av världsarvsobjektet Sveaborg så att fästningsområdets livskraft och attraktivitet stärks. Målet är också att byggnaderna och miljön sköts på ett hållbart sätt och att såväl de boendes som besökarnas tillfredsställelse håller sig på en hög nivå.

Verksamhetens resultat

Förvaltningsnämndens underhåll av hyreslokalerna effektiviseras och energieffektiviteten ökas.

Målet är att i enlighet med programmet för renovering av Sveaborg (2018—2021) iordningsställa de lokaler som underutnyttjas eller som står tomma på grund av renovering. Målet är att hyresintäkterna ska öka och att nyttjandegraden för hyresbostäderna ska vara 97 procent. Lägenheternas hyror höjs i enlighet med resultatavtalet och den allmänna höjningen av hyresnivån så att hyrornas eftersläpning i förhållande till den allmänna hyresnivån gradvis minskar. Avsikten är att de hyror som tas ut ska bidra till att täcka kostnaderna för underhållet av fastigheterna och de ökade fastighetskostnaderna.

  2015
utfall
2016
utfall
2018
mål/uppskattning
       
Samhälleliga effekter      
Antal besökare utanför säsongmånaderna (oktober—april) 223 000 282 000 260 000
Funktionell effektivitet      
Hyresbostädernas nyttjandegrad, % 96 95 97
Hyresintäkter, tillväxt % 7,6 0,8 fastställs 2017
Hantering av mänskliga resurser      
Årsverken 78,8 76,1 79
Arbetstillfredsställelseindex (VM Baro) 3,5 3,5 3,7

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2016
utfall
2017
ordinarie
budget
2018
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 8 791 8 606 8 762
Bruttoinkomster 6 568 6 485 6 485
Nettoutgifter 2 223 2 121 2 277
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 92    
— överförts till följande år 61    

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten, företagsekonomiska prestationer (1 000 euro)

  2016
utfall
2017
ordinarie
budget
2018
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten 6 517 6 450 6 450
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 6 586 6 650 6 650
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -69 -200 -200
Kostnadsmotsvarighet, % 99 97 97

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Tilläggsanslag för kostnaderna för grundläggande förbättring av bostadsbyggnader 200
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyror -1
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -8
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) -1
Löneglidningsbesparing -2
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -10
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -2
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -1
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -20
Nivåförändring 1
Sammanlagt 156

2018 budget 2 277 000
2017 budget 2 121 000
2016 bokslut 2 192 000

04. Omkostnader för Museiverket (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 19 316 000 euro.

Anslaget får också användas för anskaffning av utrustning och anordningar.

Förklaring:Museiverket är sakkunnig när det gäller kulturarv och kulturmiljö, fungerar som myndighet på området samt producerar information om kulturarvet och kulturmiljön. Museiverket ansvarar för insamlingen och förvaringen av kulturarvsinformationen, skyddet av kulturmiljön och kulturegendomen, styrningen och utvecklandet av museisektorn samt sakkunskapen i fråga om internationella konventioner som gäller kulturarvet i samarbete med andra myndigheter. Till Museiverket hör Nationalmuseet, som ansvarar för den kulturhistoriska nationalsamlingen och ordnar utställningar och tillhandahåller tjänster för allmänheten i sina lokaler.

Museiverket strävar efter att se till att ett mångsidigt kulturarv kan bevaras och främja dess tillgänglighet och en öppen användning av det. Kulturarvsarbetet stöder den hållbara utvecklingen och välmåendet. Genom verksamheten vill man nå människor på bred front och erbjuda delaktighet i kulturarvet.

Undervisnings- och kulturministeriet uppställer följande mål för Museiverket:

Samhälleliga effekter
 • — Ett välbevarat och mångsidigt kulturarv är en del av människors och samfunds vardag
 • — Kulturarvet identifieras och utnyttjas som en resurs för olika kund- och befolkningsgruppers välmående och livskraft
 • — Medvetenheten om världsarvet ökas och en ansvarsfull förvaltning av världsarvsobjekten främjas.
Verksamhetens resultat
 • — Tillgången till och användningen av elektroniskt material och elektroniska tjänster ökar
 • — Utbudet av sakkunnigtjänster inom kulturarvsområdet är högklassigt och kostnadseffektivt.
Nyckeltal för resultatet 2015
utfall
2016
utfall
2018
mål/uppskattning
       
Produktion och kvalitetsledning      
Användningstid för webbtjänster, timmar 70 737 72 580 73 000
Åtkomst till bilder i elektroniska kataloger över internet 120 447 140 272 145 000
Utlåtanden som getts inom utsatt tid, % 90 90 95
Totalt antal besökare i muséer och slott 610 806 613 533 625 000
Funktionell effektivitet      
Det genomsnittliga priset på musei- och slottsbesök, euro 2,04 2,12 2,12
Den genomsnittliga inkomsten av musei- och slottsbesök, euro 2,95 3,86 3,86
Hantering av mänskliga resurser      
Arbetstillfredsställelseindex (VMBaro) - 3,63 3,60
Årsverken 280 254 250

Inkomster av och utgifter för verksamheten (1 000 euro)

  2016
utfall
2017
ordinarie
budget
2018
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 24 943 26 393 22 616
Bruttoinkomster 4 928 3 300 3 300
Nettoutgifter 20 015 23 093 19 316
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 2 625    
— överförts till följande år 4 341    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bortfall av engångsutgift -100
Förändringar i fråga om verksamhetslokaler (budget 2017) -3 200
Nationalmuseets permanenta utställning -200
Öppnande av offentliga datalager -40
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyror -6
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -15
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) -2
Indexhöjning av hyror 62
Löneglidningsbesparing -44
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -100
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -89
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -18
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) 13
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) 1
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -38
Nivåförändring -1
Sammanlagt -3 777

2018 budget 19 316 000
2017 budget 23 093 000
2016 bokslut 21 731 000

05. Omkostnader för biblioteket för synskadade (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 4 866 000 euro.

Anslaget får också användas för anskaffning av utrustning och anordningar.

Förklaring:Biblioteket för synskadade, Celia, är ett kunskapscentrum för tillgänglig litteratur och publicering som producerar och förmedlar litteratur i tillgängliga format, bl.a. talböcker och punktskriftsböcker, tillsammans med bibliotek och förlag. Målet för Celias verksamhet är att förebygga utanförskap och öka de likvärdiga möjligheterna att läsa och lära sig.

Celia producerar i enlighet med produktionspolitiken läromedel som skolelever med läshinder och studerande på andra stadiet med läshinder behöver samt de böcker som examensstuderande i högre utbildning med läshinder behöver enligt examenskraven. Läroböcker som ingår i samlingen får lånas avgiftsfritt.

Biblioteket förmedlar litteratur till kunderna ungefär en miljon gånger per år i samarbete med de allmänna biblioteken, högskolebiblioteken och andra sammanslutningar. Inom expert- och konsultverksamheten ligger tyngdpunkten på etablering av samarbetet med de allmänna biblioteken samt främjande av tillgänglig publicering.

Nyckeltal för resultatet 2015
utfall
2016
utfall
2018
mål/uppskattning
       
Samhälleliga effekter      
De skriftliga informations- och kulturresurserna för personer med läshinder ökar      
Celias bokproduktion, antal nya titlar 1 565 1 518 1 300
— Rekommendationer för tillgänglig publicering, rådgivning och utbildning om tillgänglighet, antal 23 26 25
Tillgången till bibliotekstjänster för person med läshinder ökas      
— Antal samarbetsbibliotek: kommuner/verksamhetsställen 142/298 169/421 280/500
— Antal samarbetsbibliotek: högskolebibliotek 21 28 38
— Barn och unga som regelbundet använder Celias tjänster 1 483 1 778 2 370
Funktionell effektivitet      
— Kunder som omfattas av tjänsterna 30 660 35 300 42 700
— Antal leveranser av läroböcker 13 915 14 485 15 000
Användningen av elektroniska tjänster ökar      
— Antal personer som använder de elektroniska tjänsterna 7 557 11 586 14 000
— webblånens andel av den totala låneverksamheten, % 27 39 45
Hantering av mänskliga resurser      
— Årsverken 54 52 44
— Arbetstillfredsställelseindex (VMBaro) 3,16 3,21 3,50

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2016
utfall
2017
ordinarie
budget
2018
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 6 050 5 100 4 976
Bruttoinkomster 535 163 110
Nettoutgifter 5 515 4 937 4 866
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 1 185    
— överförts till följande år 1 117    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyror -2
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -2
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) 3
Indexhöjning av hyror 1
Löneglidningsbesparing -9
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -40
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -25
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -3
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) 8
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) 3
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -6
Nivåförändring 1
Sammanlagt -71

2018 budget 4 866 000
2017 budget 4 937 000
2016 bokslut 5 448 000

06. Omkostnader för Nationella audiovisuella institutet (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 5 969 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till anskaffning av utrustning och anordningar

2) till betalning av understöd

3) till ett belopp av högst 190 000 euro för prisstöd för visningsverksamhet och annan avgiftsbelagd service.

Förklaring:Nationella audiovisuella institutet (KAVI) förvarar och bevarar filmer och tv- och radioprogram, främjar det audiovisuella kulturarvet samt tryggar barnens utveckling och välfärd i mediemiljön.

KAVI anskaffar till sina samlingar visningskopior och extra material inom den film- och videoproduktion som är föremål för den lagstadgade depositionsförpliktelsen, lagrar radio- och TV-programflöde digitalt enligt en plan som undervisnings- och kulturministeriet har godkänt, tar emot inhemska radio- och tv-program som kan betraktas som originalspelningar som lagstadgade depositioner samt övervakar utbudet av bildprogram och det arbete som utförs av klassificerare av bildprogram i enlighet med den offentliga tillsynsplanen. KAVI för register över leverantörer och klassificerare av bildprogram samt för en offentlig förteckning över bildprogram. KAVI erbjuder utbildning, handledning och stödtjänster för klassificerare och leverantörer av bildprogram och underhåller och utvecklar klassificeringsprogramvaran.

Undervisnings- och kulturministeriet uppställer följande mål för Nationella audiovisuella institutet:

Samhälleliga effekter
 • — Det inhemska kulturarvets användbarhet och tillgängligheten till det förbättras genom digitalisering av material och samlingar samt genom att institutets digitala samlingar görs tillgängliga för allmänheten via det nationella digitala bibliotekets kundgränssnitt FINNA och KAVI:s bild- och ljudterminaler för radio- och televisionsarkivet

— Tillgängligheten till filmkulturen och filmkunskapen ökas särskilt för skolor samt barn och unga bl.a. genom att visningsverksamheten i huvudstadsregionen flyttas till Centrumbiblioteket

— Mediekompetensen och en trygg mediemiljö för barn främjas.

Nyckeltal för resultatet 2015
utfall
2016
utfall
2018
mål/uppskattning
       
Produktion och kvalitetsledning      
— Vård av samlingar/arkiverade filmer, antal 129 821 132 094 134 700
— Avgiftsbelagda tjänster/visningsverksamhet, antal besökare 56 257 51 033 50 000
— Digitalt lagrat programflöde i terabyte (radio- och televisionsarkivet)1) 390 451 551
— Antal utbildningar i och föreläsningar om mediefostran - - 27
— Antal övervakningsfall som avser utbudet av bildprogram 76 43 50
       
Funktionell effektivitet      
— Samlings- och arkivverksamhet sammanlagt, euro/film 23,9 24,8 23,6
— Radio- och televisionsarkivet sammanlagt euro/lagrat programflöde i terabyte 3 824 3 285 3 084
— Kostnader för klassificering av bildprogram, euro/program2) 70 171 108
— Kostnader för övervakning av klassificerare, euro/program3) 142 193 150
       
Hantering av mänskliga resurser      
— Årsverken 81 85 82
— Arbetstillfredsställelseindex (VMBaro) 3,5 3,25 3,5

1) Kumulativt inflöde. I sifferuppgifterna har beaktats Yles gamla digitaliserade egen produktion som från 2014 och framåt överförs till KAVI.

2) Beställda klassificeringar

3) Nya klassificeringar

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2016
utfall
2017
ordinarie
budget
2018
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 7 503 6 869 6 719
Bruttoinkomster 949 789 750
Nettoutgifter 6 555 6 080 5 969
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 1 141    
— överförts till följande år 1 078    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyror -2
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -3
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) -2
Indexhöjning av hyror 4
Löneglidningsbesparing -15
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -50
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -32
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -6
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) 3
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -8
Sammanlagt -111

2018 budget 5 969 000
2017 I tilläggsb.
2017 budget 6 080 000
2016 bokslut 6 491 000

16. Extra konstnärs- och journalistpensioner (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 18 960 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av konstnärspensioner enligt lagen om extra konstnärspensioner (194/2016)

2) till betalning av familjepensioner i anknytning till tidigare beviljade journalist- och konstnärspensioner

3) till ett belopp av högst 1 015 000 euro för nya konstnärspensioner och familjepensioner i anslutning till konstnärspensioner så att högst 51 extra konstnärspensioner får beviljas till ett belopp som motsvarar full pension.

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen.

I anslaget under punkt 3 ingår högst två delpensioner som höjs till full pension.

Förklaring:Den extra konstnärspensionen uppgår till 1 336,60 euro per månad. Delpensionen är hälften av den fulla pensionen. Den extra konstnärspensionen justeras kalenderårsvis i enlighet med 98 § i lagen om pension för arbetstagare (395/2006). Anslaget har beräknats enligt den uppskattade ArPL-indexnivån för 2018 (2551).

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Indexjustering av pensionerna 112
Sammanlagt 112

2018 budget 18 960 000
2017 budget 18 848 000
2016 bokslut 17 846 273

20. Lokalkostnader för Museiverkets kultur- och sevärdhetsobjekt (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 15 686 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av lokalkostnader för kulturhistoriskt värdefulla kultur- och sevärdhetsobjekt som Museiverket förfogar över.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Depåbiblioteket i Urajärvi övergår till helhetsuthyrning 17
Hyra för Kotkaniemi (överföring från moment 29.10.20) 115
Indexhöjning av hyror 154
Sammanlagt 286

2018 budget 15 686 000
2017 budget 15 400 000
2016 bokslut 15 042 000

30. Statsunderstöd för verksamhet vid allmänna bibliotek (fast anslag)

Under momentet beviljas 3 700 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av statsunderstöd till bibliotek enligt bibliotekslagen (1492/2016) och lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009)

2) till betalning av statsunderstöd för databas- och materialtjänster som producerats för allmänna bibliotek och betalning av statsunderstöd för bibliotekens innehållsproduktion

3) till betalning av statsunderstöd som hänför sig till verksamheten vid biblioteket för teckenspråkig litteratur.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Understöd för de riksomfattande och de regionala utvecklingsuppgifterna 2 580 000
Understöd för bibliotekens innehållsproduktion, de allmänna bibliotekens särskilda uppgifter samt produktion av databas- och materialtjänster 900 000
Understöd till verksamheten vid biblioteket för teckenspråkig litteratur 220 000
Sammanlagt 3 700 000

Genom de allmänna bibliotekens verksamhet främjas befolkningens likvärdiga möjligheter till bildning och kultur, tillgången till och användningen av information, läskulturen och en mångsidig läskunnighet, möjligheterna till livslångt lärande och utveckling av kompetensen samt ett aktivt medborgarskap, demokrati och yttrandefrihet.

Genom statsunderstöd stöds likvärdig verksamhet i de allmänna biblioteken och regional utveckling av verksamheten. Syftet är att säkerställa att nätet av allmänna bibliotek fungerar och att trygga kvaliteten på verksamheten liksom även tillgången och åtkomsten till information och kultur för hela befolkningen.

Biblioteksväsendets genomslag bedöms på basis av indikatorer för användning av biblioteken, materialanskaffningar, personalresurser och tillgänglighet.

Vissa nyckeltal för biblioteksväsendet 2015
utfall
2016
utfall
2018
uppskattning
       
Bokanskaffning, st./1 000 invånare 283 281 283
Andra materialanskaffningar, st./1 000 invånare 50 47 48
Årsverken/1 000 invånare 0,8 0,7 0,7
Öppethållning, 1 000 timmar 1 384 1 542 1 550
Fysiska besök, st./invånare 9,1 9,0 9,0
Webb-besök, st./invånare 7,1 7,7 8,0
Lån, st./invånare 16,4 16 16,2
Omkostnader, euro/invånare 58 58 58

2018 budget 3 700 000
2017 budget 3 700 000
2016 bokslut 3 900 000

31. Statsandel och statsunderstöd för driftskostnader för teatrar, orkestrar och muséer (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 46 615 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statsandelar till sådana teatrar, orkestrar och museer som avses i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009).

Det antal årsverken som används som beräkningsgrund för statsandelen är högst 2 469 för teatrar, högst 1 033 för orkestrar och högst 1 183 för museer.

Förklaring:Det genomsnittliga mervärdesskattefria pris per enhet som används som beräkningsgrund för statsandelen är 53 639 euro per årsverke för teatrar, 49 550 euro per årsverke för orkestrar och 64 479 euro per årsverke för museer.

För de lagstadgade statsandelarna har det dessutom beviljats sammanlagt 58 482 000 euro under moment 29.80.52.

Beräknad användning av anslaget (euro)

  Statsandelar
ur budgetmedel
(mom. 29.80.31)
Statsandelar
penningspelsverksamhetens vinstmedel
(mom. 29.80.52)
Sammanlagt
       
Statsandel för teatrar 26 318 000 26 069 000 52 387 000
Statsandel för orkestrar 9 417 000 10 137 000 19 554 000
Statsandel för museer 10 880 000 22 276 000 33 156 000
Sammanlagt 46 615 000 58 482 000 105 097 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bortfall av engångsutgift -520
Ibruktagande av incitamentsystemet för audiovisuella produktioner (överföring till moment 32.20.40) -3 000
Justering av kostnadsnivån 1 711
Vissa medborgarorganisationers verksamet (överföring till moment 29.80.50) -357
Sammanlagt -2 166

2018 budget 46 615 000
2017 budget 48 781 000
2016 bokslut 51 091 143

35. Statsunderstöd för anläggningskostnader inom huvudprojektet för 100-årsjubileet av Finlands självständighet (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 8 000 000 euro.

Anslaget får i enlighet med lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) användas till betalning av statsunderstöd till Helsingfors stad för byggandet av ett bibliotek inför 100-årsjubileet för Finlands självständighet.


2018 budget 8 000 000
2017 budget 8 000 000
2016 bokslut 8 000 000

40. Ersättning för driftsförluster för servicetrafiken till Sveaborg (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 252 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av ersättning för driftsförluster för servicetrafiken till Sveaborg.

Förklaring:I enlighet med ett avtal som staten och Helsingfors stad ingått om skötseln av trafiken till Sveaborg står staten och staden tillsammans för driftsförlusterna för servicetrafiken till Sveaborg.


2018 budget 252 000
2017 budget 252 000
2016 bokslut 240 000

41. Vissa dispositionsrättsersättningar (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 26 648 000 euro.

Anslaget får användas

1) till ett belopp av högst 11 000 000 euro till betalning av kompensation för kopiering för enskilt bruk enligt upphovsrättslagen (404/1961) och av utgifter som föranleds av detta

2) till ett belopp av högst 15 648 000 euro till betalning av ersättning till upphovsmän för utlåning av skyddade verk och för utgifterna för att ordna ersättning.

Förklaring:Av anslaget betalas kompensation till upphovsmännen av upphovsrättsligt skyddade verk och övriga rättsinnehavare för framställning av exemplar av verk för enskilt bruk, samt ersättningar enligt upphovsrättslagen för utlåning av verk vid bibliotek och för användning av skyddat material vid kulturarvsinrättningar som omfattas av offentlig finansiering, i enlighet med de avtal som ingåtts med de organisationer som företräder innehavarna av upphovsrätterna.


2018 budget 26 648 000
2017 budget 26 648 000
2016 bokslut 20 313 000

50. Vissa understöd (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 7 350 000 euro.

Anslaget får användas till beviljande av understöd för

1) amortering och betalning av ränta på Svenska Teaterns lån för grundlig renovering

2) medborgarorganisationernas verksamhet

3) betalning av utgifter och understöd för främjande av konstens och kulturens tillgänglighet och för utvidgande av principen om en procent till konsten

4) utveckling av turism som baserar sig på kultur och innehåll inom de kreativa branscherna.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Grundlig renovering av Svenska Teatern 4 200 000
Vissa medborgarorganisationers verksamhet 400 000
Genomförande av spetsprojektet Konstens och kulturens tillgänglighet 2 000 000
Genomförande av spetsprojektet Utvidgande av principen om en procent till konsten 600 000
Genomförande av kulturturismdelen av spetsprojektet för turism 150 000
Sammanlagt 7 350 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bortfall av engångsutgift -150
Kompetens och utbildning: Utvidgande av principen om en procent till konsten -200
Turism 4.0 (överföring från moment 32.50.41) 150
Vissa medborgarorganisationers verksamet (överföring från moment 29.80.31) 357
Nivåförändring -1 100
Sammanlagt -943

2018 budget 7 350 000
2017 budget 8 293 000
2016 bokslut 9 821 000

51. Stipendier till konstnärer, författare och översättare (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 14 615 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av konstnärsstipendier motsvarande 545 stipendieår enligt 3 § i lagen om statens konstnärsstipendier (734/1969) och betalning av statens konstnärsstipendier för särskilt meriterade konstutövare enligt 3 § 2 mom. i den lagen

2) till stipendier och understöd enligt lagen om vissa stipendier och understöd åt författare och översättare (1080/1983).

Enskilda stipendieperioder som avbryts eller fortsätter efter ett avbrott kan medföra ändringar i hur betalningsposterna av anslaget för de olika åren fördelas.

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Statens konstnärsstipendier (545 st.) 11 069 000
Stipendier och understöd till författare och översättare 3 100 000
Konstnärsprofessorsstipendier (22 st.) 446 000
Sammanlagt 14 615 000

Konstnärsstipendiet uppgår fr.o.m. den 1 januari 2018 till 1 692,45 euro per månad. Konstnärsstipendierna justeras enligt justeringarna av lönerna för statstjänstemän genom beslut av Centret för konstfrämjande. Totalbeloppet av stipendier till författare och översättare utgör 10 % av det belopp som under det föregående kalenderåret använts för litteratur som anskaffats till allmänna bibliotek som upprätthålls av kommunerna.


2018 budget 14 615 000
2017 budget 14 615 000
2016 bokslut 13 994 907

52. Penningspelsverksamhetens vinstmedel för främjande av konst (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 238 294 000 euro.

Anslaget får användas

1) till finansiering av verksamhet som främjar konst och kultur i enlighet med statsunderstödslagen (688/2001)

2) till i lagen om Centret för konstfrämjande avsedda stipendier och understöd som Centret för konstfrämjande, konstrådet och konstkommissionerna beviljar, stipendier enligt lagen om vissa stipendier åt bildkonstnärer (115/1997) till ett belopp av högst 960 000 euro samt till betalning av utgifter för avlönande av personal motsvarande högst 42 årsverken vid Centret för konstfrämjande i tidsbundna uppgifter som avser konstfrämjande och för de utgifter som detta orsakar

3) till anskaffning av konstverk till statens konstverkskommissions samling i enlighet med lagen om Nationalgalleriet (889/2013)

4) till omkostnader som det upphovsrättsråd som anges i 55 § i upphovsrättslagen (404/1961) har, kostnader som delegationen för upphovsrättsärenden har och kostnader för upphovsrättsutredningar

5) till betalning av statsandelar och statsunderstöd enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) samt till understöd enligt 6 a § i teater- och orkesterlagen (730/1992) för teatrar och orkestrar

6) till betalning av statsunderstöd enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och 18 § i lagen om allmänna bibliotek (1492/2016) för bibliotek och statens regionala förvaltning av de allmänna biblioteken för regional utveckling och till annan utveckling av biblioteksväsendet

7) till betalning av statsandelar och statsunderstöd enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och understöd enligt 4 a § i museilagen (729/1992) för museer och till annat stödjande av musei- och kulturarvsområdet

8) till Finlands filmstiftelse för manuskriptskrivande, produktion och distribution av film samt annat stödjande av filmkulturen med stöd av lagen om främjande av filmkonsten (28/2000) samt till ett belopp av högst 2 645 000 euro för täckande av kostnaderna för Finlands filmstiftelses understödsverksamhet

9) till restaurering eller renovering av kulturhistoriskt värdefulla, skyddade byggnader med stöd av lagen om skyddande av byggnadsarvet (498/2010)

10) till kostnader som föranleds av genomförande av de konventioner som gäller Unescos kulturarv

11) till statsunderstöd för driftskostnaderna till ett belopp av högst 37 877 000 euro för Finlands Nationalopera och Nationalbalett, ett belopp av högst 11 391 000 euro för Finlands Nationalteater och ett belopp av högst 12 573 000 euro för Nationalgalleriet

12) till betalning av löneutgifter och andra utgifter för konst- och kulturpolitisk forsknings-, utrednings- och informationsverksamhet och till försöks- och forskningsprojekt kring kultur vid statens ämbetsverk och inrättningar samt till förvaltning och nationell motfinansiering av programmet Kreativa Europa.

De stipendier enligt lagen om vissa stipendier åt bildkonstnärer (115/1997) som beviljas under punkt 2 samt anslaget under punkt 3 budgeteras enligt kontantprincipen. I fråga om de personer som avses i punkt 2 beaktas vid nettobudgetering de förmåner enligt sjukförsäkringen som betalats till arbetsgivaren såsom inkomster.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
1) Kreativa arbeten och produktioner 99 455 500
Film 19 162 000
Scenkonst 35 665 000
Litteratur 832 500
Musik 13 219 000
Byggnadskonst och design 655 000
Visuell konst 4 637 000
Produktion och spridning av kultur 25 285 000
2) Delaktigheten och deltagandet inom kulturen 30 649 500
Bibliotek och tillgång till information 7 199 000
Kulturtjänster och kulturverksamhet 23 450 500
3) Kulturgrunden och kontinuiteten i kulturen 108 189 000
Museer och kulturarv 33 889 000
Kulturlokaler 6 580 000
Nationella kulturinstitut 62 885 000
Kulturfostran och kulturpolitisk forskning och utveckling 4 835 000
Sammanlagt 238 294 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Den extra intäktsföring av finansieringen av konsten som genomförts genom användning av fondmedel upphör -4 000
Kompensation av överföringar som hänför sig till införandet av ett incitamentssystem för audiovisuella produktioner genom användning av fondmedel 3 000
Planering av en totalrenovering av en del av Nationalteatern genom att fondmedel används 1 000
Ändring av intäktsföringskalkylen 4 705
Sammanlagt 4 705

Anslaget står utanför ramen.


2018 budget 238 294 000
2017 budget 233 589 000
2016 bokslut 233 260 678

53. Statsunderstöd för lokalkostnader (fast anslag)

Under momentet beviljas 27 671 000 euro.

Anslaget får användas till att bevilja understöd för konst- och kulturinstitutioners och samfunds lokalkostnader.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Utställningshall för Stiftelsen för Finlands lantbruksmuseum 147
Indexhöjning av hyror 267
Sammanlagt 414

2018 budget 27 671 000
2017 I tilläggsb.
2017 budget 27 257 000
2016 bokslut 24 548 984

55. Tillgång till och förvaring av det digitala kulturarvet (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 1 950 000 euro.

Anslaget får användas

1) till kostnader som föranleds av genomförandet av programmet och verksamhetsplanen för det nationella digitala biblioteket

2) till kostnader som föranleds av planenlig digitalisering av centrala, prioriterade musei- och kulturarvsmaterial

3) till stödjande av museers innehållsproduktion

4) till utvecklande av system och tjänster som förbättrar tillgången till och användningen och förvaringen av digitalt kulturarvsmaterial samt till utvecklande av bibliotekens, arkivens och museernas gemensamma söktjänst och anslutning av den till Europeiska digitala biblioteket

5) till kostnader för utveckling och överföring av kompetens som avser digitalisering, digital åtkomst och långtidsförvaring i fråga om kultur- och kulturarvsmaterial

6) till kostnader som föranleds av statliga ämbetsverks och inrättningars digitalisering av kulturarvsmaterial och förvaring av digitalt kulturarvsmaterial

7) till avlönande av personal motsvarande högst tio årsverken i uppgifter för viss tid.


2018 budget 1 950 000
2017 budget 1 950 000
2016 bokslut 2 200 000

(59.) Vissa understöd till Nationalgalleriet (reservationsanslag 2 år)

Förklaring:Det föreslås att momentet och anslaget under det stryks i budgeten.


2017 budget 10 000 000
2016 bokslut 10 000 000

72. Utökning av Nationalgalleriets samling (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 739 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgifter som föranleds av Nationalgalleriets anskaffningar av konst.


2018 budget 739 000
2017 budget 739 000
2016 bokslut 739 000

75. Ombyggnad och underhåll av lokaler och fastighetsförmögenhet (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 3 688 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av investeringsutgifter för ombyggnad och underhåll av fastighetsförmögenhet och för smärre nybyggnadsprojekt samt för kostnader för reparationsarbeten på museibåtar.

Dispositionsplan (euro)

     
1. Museiverket 799 000
2. Förvaltningsnämnden för Sveaborg 2 889 000
Sammanlagt 3 688 000

I fråga om punkt 2 i dispositionsplanen får anslaget användas till avlönande av personal motsvarande högst två årsverken för tidsbundna uppgifter.

Fullmakt

1) Förbindelser som hänför sig till de projekt som nämns i punkt 1 i dispositionsplanen får ingås så att de utgifter som föranleds av dem efter 2018 uppgår till sammanlagt högst 300 000euro.

2) Förbindelser som hänför sig till de projekt som nämns i punkt 2 i dispositionsplanen får ingås så att de utgifter som föranleds av dem efter 2018 uppgår till sammanlagt högst 1 000 000 euro.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Kostnader för grundläggande renovering av Suomenlinnan Upseerikerho 789
Nivåförändring -2 000
Sammanlagt -1 211

2018 budget 3 688 000
2017 budget 4 899 000
2016 bokslut 7 019 000

95. Utgifter för skyddandet av kulturmiljön (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 50 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgifter och ersättningar som verkställigheten av lagen om fornminnen (295/1963) medför.


2018 budget 50 000
2017 budget 50 000
2016 bokslut

96. Donation till Finsk-estniska kulturstiftelsens kapital (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 6 000 000 euro.

Anslaget får användas till en donation av staten till Finsk-estniska kulturstiftelsen.

Förklaring:Finsk-estniska kulturstiftelsen ska främja nätverkande och samarbete inom kultur och konst mellan Finland och Estland, ömsesidiga språkkunskaper och ekonomiska aktiviteter med direkt anknytning till kulturverksamhet.

Avsikten är att höja kapitalet till en sådan nivå som en aktiv verksamhet förutsätter på så sätt att estniska statens andel av det kapital som anvisas till stiftelsen utgör en tiondel av det kapital som finska staten anvisar. Stödjandet av stiftelsens verksamhet genom en höjning av dess kapital har samband med Finlands och Estlands 100-årsjubileer.

Stiftelsen förvaltar donationsmedlen i en särskild fond. Donationsmedlem hålls skilda från stiftelsens övriga medel. Av fondens årliga avkastning får högst 8 % användas för fondens förvaltningskostnader. Av avkastningen får en del användas till att utöka kapitalet.

Anslaget står utanför ramen.


2018 budget 6 000 000