Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         20. Yrkesutbildning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2018

70. StudiestödPDF-versio

Förklaring:Studiestöd enligt lagen om studiestöd (65/1994) består av studiepenning, studiepenningens försörjarförhöjning, bostadstillägg samt statsborgen för studielån. Studiepenningen är en skattepliktig förmån. Dessutom kan räntor för studielån som förfallit till betalning betalas i form av räntebidrag för studielån av statens medel utan återbetalningsskyldighet. Den som fått studielån har rätt till studielånsavdrag i beskattningen. En studielåntagare har rätt till studielånskompensation om han eller hon har tagit emot en studieplats för den första högskoleexamen den 1 augusti 2014 eller därefter.

Avsikten med stödet för skolresor är att till studerande i gymnasier och yrkesläroanstalter betala ersättning för skäliga dagliga skolresekostnader. Stöd beviljas om en studerandes skolväg är minst tio kilometer i ena riktningen och skolresekostnaderna per månad överstiger 54 euro. Självriskandelen är 43 euro per månad. Genom förordning av undervisnings- och kulturministeriet föreskrivs om beräkningsgrunderna för kostnaderna för skolresor.

Verkställigheten av studiestödet sköts av Folkpensionsanstalten i samarbete med läroanstalterna. Undervisnings- och kulturministeriet svarar för den allmänna ledningen, styrningen och utvecklingen av studiestödsverksamheten.

Ett samhälleligt syfte med studiestödsverksamheten är att trygga utkomsten under studietiden och att dimensionera studiestödet så att utbildning på eget initiativ och studier på heltid understöds. Studiestödet utvecklas utifrån de utbildningspolitiska målen.

Verksamhetens resultat

Ett mål är ett tillräckligt och sporrande studiestöd som främjar planmässiga studier på heltid och kortare studietider.

Studiestödsanslag och studiestödstagare

  2014 2016 2018
uppskattning
       
Studiestödsutgifter (mn euro)      
Studiepenning      
— högskolenivå 345,2 371,4 272,9
— andra stadiet 137,1 131,8 148,5
Försörjarförhöjning     10,0
Bostadstillägg 266 264,6 18,3
Stöd för skolresor 51,1 49,9 53,3
Måltidsstöd 30,2 31 31,5
Studiestödstagare      
Studiepenning      
— högskolenivå 184 032 188 525 188 000
— andra stadiet 135 349 127 227 128 000
Mottagare av försörjarhöjningen     19 000
Bostadstillägg      
— högskolenivå 151 248 155 349 15 200
— andra stadiet 66 618 62 101 2 000
Stöd för skolresor 67 604 65 350 65 000
Mottagare av statsborgen      
Högskolenivå 181 456 185 980 186 000
Andra stadiet 44 743 48 024 48 000

Vid utgången av 2016 uppgick lånebeståndet i fråga om studielån med statsborgen till 2 325 miljoner euro. Vid utgången av år 2016 hade 409 755 personer studielån. För dem som avlagt yrkesinriktad grundexamen var studielånet i genomsnitt 5 600 euro, för dem som avlagt yrkeshögskoleexamen 8 700 euro och för dem som avlagt högre högskoleexamen 10 300 euro.

Grunderna för dimensioneringen av anslaget

Studiestöd i genomsnitt 2014 2016 2018
uppskattning
       
Studiepenning, €/månad      
— högskolenivå 290 296 235
— andra stadiet 160 170 169
Försörjarförhöjning     75
Bostadstillägg, €/månad 193 199 195
Stöd för skolresor, €/månad 171 174 188

Vid dimensioneringen av anslaget beräknas antalet personer som regelbundet får studiepenning 2018 vara 237 800, varav 139 100 är högskolestuderande och 98 700 andra studerande. Antalet personer som får bostadstillägg beräknas uppgå till 11 700. Antalet personer som regelbundet får stöd för skolresor beräknas uppgå till 32 200 studerande.

Studiepenningens grundbelopp från 1.8.2018 (euro/mån)

   
— studerande under 20 år som bor hos föräldrarna 38,66
— 20 år fyllda studerande som bor hos föräldrarna 81,39
— studerande under 18 år som bor annanstans 101,74
— 18 år fyllda studerande som bor annanstans 250,28
— gifta eller underhållsskyldiga studerande 250,28
— studerande som försörjer barn 325,28

Föräldrarnas inkomster kan sänka eller höja beloppet av studiepenningen för en studerande som inte har fyllt 20 år eller som bor hos föräldrarna.

Bostadstillägget för studerande som studerar utomlands eller i landskapet Åland är 210 euro per månad.

Beloppet av den försörjarförhöjning till studiepenningen som betalas till studerande som försörjer barn är 75 euro per månad. I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd, enligt vilken en studerande med vårdnad om ett barn är berättigad till studiepenningens försörjarförhöjning.

Grunden för de kalkylerade kostnaderna enligt undervisnings- och kulturministeriets förordning om beräkningsgrunderna för vissa kostnader för skolresor kan justeras den 1 augusti 2018 utifrån kostnadsutvecklingen.

Den beräknade utvecklingen av antalet studiestödstagare och av utnyttjandegraden för studiestödet

  2014 2016 2018
uppskattning
       
Gymnasium 27 278 (26 %) 25 971 (25 %) 25 500 (25 %)
Yrkesutbildning 106 504 (65 %) 96 953 (65 %) 98 000 (65 %)
Yrkeshögskola 88 770 (69 %) 90 700 (67 %) 90 500 (67 %)
Universitetet 87 406 (60 %) 88 148 (63 %) 88 000 (63 %)

01. Omkostnader för besvärsnämnden för studiestöd (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 613 000 euro.

Förklaring:Besvärsnämnden för studiestöd är första besvärsinstans i studiestödsärenden. Antalet klagomål som blir anhängiga år 2018 uppskattas vara cirka 3 500. Den genomsnittliga behandlingstiden för klagomålen är högst 7 månader.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Löneglidningsbesparing -3
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -4
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -1
Sammanlagt -8

2018 budget 613 000
2017 I tilläggsb. 75 000
2017 budget 621 000
2016 bokslut 643 000

52. Statsborgen för studielån (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 54 200 000 euro.

Anslaget får användas till utgifter för statsborgen enligt lagen om studiestöd (65/1994).

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Studielånskompensation 25 000 000
Betalningar för borgensförbindelse 17 000 000
Avgiftsbefrielser 6 000 000
Kontoavskrivningar 6 000 000
Räntebidrag 200 000
Sammanlagt 54 200 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Strukturell ändring av studiestödet (L 1243/2013) 14 000
Sammanlagt 14 000

2018 budget 54 200 000
2017 budget 40 200 000
2016 bokslut 28 227 074

55. Studiepenning och bostadstillägg (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 449 326 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av studiepenning, studiepenningens försörjarförhöjning och bostadstillägg enligt lagen om studiestöd (65/1994).

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Studiepenning för högskolestuderande 272 981 000
Studiepenning för studerande vid andra läroanstalter 148 000 000
Försörjarförhöjningar 10 000 000
Bostadstillägg 18 345 000
Sammanlagt 449 326 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bostadstillägg för fastlandsfinländare som bor och studerar på Åland 245
Försörjarförhöjning fr.o.m. 1.1.2018 10 000
Strukturell ändring av studiestödet (L 1243/2013) -22 800
Studiestödsreformen (L 4/2017) -53 500
Ändring i behovskalkylen -5 500
Överföring av de studerande till det allmänna bostadsbidraget (L 1533/2016 och L 4/2017) -135 000
Sammanlagt -206 555

2018 budget 449 326 000
2017 budget 655 881 000
2016 bokslut 767 736 706

57. Måltidsstödet till högskolestuderande (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 31 456 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av understöd för studentrestauranger i Finland i syfte att sänka priset på måltiderna för studerande som avlägger lägre eller högre högskoleexamen i en finsk högskola, studerande som avlägger en yrkeshögskoleexamen eller högre yrkeshögskoleexamen och studerande som deltar i yrkesinriktade fortbildningsprogram, specialiseringsutbildningsprogram eller tilläggsundervisning för yrkes- eller tjänstebehörighet som ordnas vid högskolor 1,94 euro per måltid

2) till betalning av extra understöd för den som förestår en studentrestaurang som finns i någon annan lokal än högskolans lokaler, högst 1 euro per måltid för vilken måltidsstöd betalas, dock högst det belopp som motsvarar lokal- och anläggningskostnaderna för måltiderna för de studerande.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Måltidsstödet för högskolestuderande 28 956 000
Extra understöd för studentrestauranger 2 500 000
Sammanlagt 31 456 000

2018 budget 31 456 000
2017 budget 31 456 000
2016 bokslut 30 978 180

59. Stöd för skolresor för studerande inom gymnasieutbildning och yrkesutbildning (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 53 300 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av stöd enligt lagen om stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning (48/1997).


2018 budget 53 300 000
2017 budget 53 300 000
2016 bokslut 49 935 161