Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         20. Yrkesutbildning
              02. Riksarkivets omkostnader
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2018

20. Gemensamma utgifter inom högskoleväsendet och vetenskapens område (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 141 821 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter och understöd för forsknings-, utvärderings-, utrednings- och utvecklingsverksamhet som gäller yrkeshögskolor, universitet och vetenskapsinstitut samt till stipendier för främjande av internationaliseringen av högskolor som man kommer överens om särskilt med Utbildningsstyrelsen samt för betalning av nationell medfinansiering för nordisk forskningsverksamhet vid Samiska högskolan

2) till finansiering av gemensamma datatekniska tjänster och datanät inom högskolor, forskningsinstitut och vetenskap samt till centraliserad finansiering av datasystem för uppföljning och styrning av verksamheten inom högskolorna och vetenskapen och av andra motsvarande gemensamma utgifter

3) till betalning av andra EU-godkända forsknings- och utbildningsprojekt än sådana som finansieras ur strukturfonderna

4) till avlönande av personal motsvarande högst 186 årsverken i uppgifter för viss tid

5) till ett belopp av högst 20 000 000 euro till understöd för en ökning av nybörjarplatserna inom högskoleutbildningen för viss tid och för utveckling av personalens struktur inom småbarnspedagogiken

6) till ett belopp av högst 45 700 000 euro till betalning av utgifter och understöd för utvecklande av högskoleundervisningen och förbättrande av de digitala lärandemiljöerna och förutsättningarna för studier året om

7) till ett belopp av högst 28 100 000 euro för betalning av utgifter och understöd för reformerandet av lärarnas grundläggande utbildning och kompletterande utbildning och för genomförandet av programmet för kompletterande utbildning inom digital pedagogik och för kommunernas upphandling av kompletterande utbildning samt för specialiseringsutbildning för lärarpersonal

8) till ett belopp av högst 8 300 000 euro för betalning av utgifter och understöd som föranleds av bemötandet av behovet av högskoleutbildade till följd av den positiva strukturomvandlingen, främjandet av nätverksbaserat samarbete mellan universiteten samt utvecklandet av en verksamhetsmodell för samarbete mellan universiteten inom det tekniska området i Sydvästra Finland

9) till ett belopp av högst 5 000 000 euro till understöd för utvecklande av yrkeshögskolornas forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet.

Fullmakt

Undervisnings- och kulturministeriet får med CSC - Tieteellinen laskenta Oy ingå ett ramavtal om köpta tjänster som gäller upphandling av data- och lagringskapacitet för ett utvecklingsprogram för databaserad forskning, så att detta föranleder staten utgifter till ett belopp av högst 33 000 000 euro.

Förklaring:Genom utvecklingsåtgärderna stöder man särskilt den strukturella utvecklingen och förnyandet av högskole- och forskningssystemet, främjandet av det nätverksbaserade samarbetet mellan universiteten och utvecklandet av yrkeshögskolornas FUI-verksamhet. Målet är att höja servicenivån för stödfunktionerna, sänka kostnaderna och främja elektronisk kommunikation med hjälp av gemensamma eller enhetliga datatekniska tjänster inom högskolorna och vetenskapen. Åren 2017—2021 genomförs ett utvecklingsprogram för databaserad forskning som ska förbättra vetenskapens kvalitet, öka kunnandet och förbättra vetenskapens konkurrenskraft samt uppnåendet av nyttan av digitaliseringen. För att påskynda övergången till högskolestudier har antalet nybörjarplatser inom högskoleutbildningen ökats för viss tid med sammanlagt cirka 3 000 under åren 2014—2015. Utvecklingsåtgärderna ska även främja reformen av lärarnas grundläggande utbildning och kompletterande utbildning, stärkandet av undervisningen i naturvetenskaper och matematik, utvecklandet av yrkeskompetensen hos lärare och de som utbildar lärare samt utvecklandet av personalstrukturen inom småbarnspedagogiken.

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt föranleder (1 000 euro)

  2018 2019 2020 2021 Sammanlagt
fr.o.m.
2018
           
Förbindelser 2018 12 000 9 000 9 000 3 000 33 000
Utgifter sammanlagt 12 000 9 000 9 000 3 000 33 000

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Forsknings-, utvärderings-, utrednings- och utvecklingsverksamhet 6 721 000
Gemensamma datatekniska tjänster och datanät inom högskolorna och vetenskapen 28 000 000
Ökning av nybörjarplatserna inom högskoleutbildningen för viss tid och utveckling av personalstrukturen inom småbarnspedagogiken (högst) 20 000 000
Finansiering till spetsprojektet Lärarnas kompetenssprång genom lärarutbildning (högst) 28 100 000
Bemötande av behovet av högskoleutbildade till följd av den positiva strukturomvandlingen (högst) 8 300 000
Utvecklande av högskoleundervisningen och förbättrande av de digitala inlärningsmiljöerna och förutsättningarna för studier året om (högst) 45 700 000
Utvecklande av yrkeshögskolornas forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (högst) 5 000 000
Sammanlagt 141 821 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Främjande av nätverksbaserat samarbete mellan universiteten 2 000
Kompetens och utbildning: Lärarnas kompetenssprång genom lärarutbildning 1 500
Stegvis överföring av högskoleutbildning som ordnas i form av arbetskraftsutbildning till UKM:s förvaltningsområde (överföring från moment 32.30.51) 3 300
Undervisningen i naturvetenskaper och matematik 5 000
Utvecklande av en verksamhetsmodell för samarbete mellan universiteten inom det tekniska området i Sydvästra Finland 3 000
Utvecklande av högskoleundervisningen och förbättrande av de digitala inlärningsmiljöerna och förutsättningarna för studier året om 15 800
Utveckling av personalstrukturen inom småbarnspedagogiken 5 000
Utvecklingsprogram för databaserad forskning 12 000
Yrkeshögskoleutbildning inom mekaniskt träbyggande 240
Yrkeshögskolornas forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet 5 000
Åtgärdande av anhopningen av sökande till högskolorna (strukturpolitiskt handlingsprogram) -3 000
Sammanlagt 49 840

2018 budget 141 821 000
2017 I tilläggsb. 9 000 000
2017 budget 91 981 000
2016 bokslut 55 712 700