Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         20. Yrkesutbildning
              02. Riksarkivets omkostnader
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2018

03. Omkostnader för Institutet för de inhemska språken (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 113 000 euro.

Förklaring:Institutet för de inhemska språken är en sakkunnig- och serviceorganisation som genom sin verksamhet ökar kännedomen om de inhemska språken och främjar bevarandet och utvecklingen av finskan och svenskan och producerar tjänster, såsom rådgivning, språkvård och ordböcker. Institutet samordnar språkvården av samiska, teckenspråk och romani och erbjuder sina tjänster och sitt material öppet på nätet och främjar öppen information och digitalisering som en del av forskningens infrastrukturer. Institutet skapar förutsättningar för integration av invandrare genom att utarbeta en finsk-somalisk ordbok och ordböcker mellan finska och de kurdiska språken.

Nyckeltal 2015
utfall
2016
utfall
2017
mål
2018
mål
         
Publikationsmängd (sidor) 4 203 4 998 3 000 3 500
Språkrådgivning (svar), st. 6 698 6 758 5 500 6 000
Elektroniskt material1) 70 500 119 822 185 000 190 000
Arbetstillfredsställelseindex (VMBaro) 3,25 3,51 3,4 3,4
Årsverken 76,7 78,9 77 77

1) Kumulativ utveckling av materialets mängd och förädlingsgrad.

För att resultatmålen för Institutet för de inhemska språken ska nås används även anslagen under moment 29.40.53.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2016
utfall
2017
ordinarie
budget
2018
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 2 035 1 645 1 563
Bruttoinkomster 583 500 450
Nettoutgifter 1 452 1 145 1 113
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 1 277    
— överförts till följande år 1 085    

Inkomsterna av den avgiftsbelagda servicen grundar sig på undervisnings- och kulturministeriets förordning om avgifter för prestationer av Institutet för de inhemska språken (1209/2016).

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -2
Indexhöjning av hyror 1
Löneglidningsbesparing -1
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -20
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -6
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -1
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) 1
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -3
Nivåförändring -1
Sammanlagt -32

2018 budget 1 113 000
2017 budget 1 145 000
2016 bokslut 1 260 000