Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         20. Yrkesutbildning
              02. Riksarkivets omkostnader
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2018

02. Riksarkivets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 17 031 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till betalning av medlemsavgifter och finansiella bidrag till organisationer och program inom Riksarkivets internationella samarbete

2) till betalning av utgifter för projekt som godkänts av EU.

Förklaring:Riksarkivet är en sakkunnig- och serviceorganisation samt en infrastruktur för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning som i sin verksamhet har som mål att det arkivmaterial som är av betydelse för samhället och individen förvaras i begränsad användbar form och så att det kan användas effektivt med tanke på kunderna. Riksarkivet har till uppgift att säkerställa att handlingar som hör till vårt nationella kulturarv bevaras och hålls tillgängliga, att stödja forskningen, att göra informationen mera tillgänglig samt att utveckla arkivfunktionen genom att digitalisering främjas.

Verksamhetens resultat
  • — Riksarkivet digitaliserar och främjar återanvändningen av den digitala informationen i handlingar inom ramen för sina resurser
  • — Riksarkivets verksamhet är högklassig, effektiv och kostnadseffektiv och fokuserad på verkets kärnuppgifter samt beaktar de ramvillkor som fastställts för statens finansiella verksamhet.
Hantering av mänskliga resurser
  • — Riksarkivet utvecklar arbetsgemenskapen för att uppnå en god arbetsförmåga och arbetshälsa hos personalen samt för att kunnandet ska riktas på rätt sätt.

Inkomsterna av den avgiftsbelagda servicen grundar sig på Undervisnings- och kulturministeriets förordning om avgifter för Riksarkivets prestationer (1281/2016).

Nyckeltal 2015
utfall
2016
utfall
2017
mål
2018
mål
         
Samhälleliga effekter        
Den totala mängden arkivmaterial (hyllmeter) 213 424 217 368 219 000 219 000
Den totala mängden digitalt material (bildenheter) 38 500 000 47 002 265 60 000 000 62 000 000
Verksamhetens resultat        
Besök i forskarsalar 33 426 32 388 32 000 31 000
Genomförda beställningar av upplysningar 22 434 24 064 23 000 24 000
Användning på nätet (antal besök) 585 2251) 1 254 704 1 600 00 1 700 000
Myndighetsarkiv (hyllmeter/år) 4 915 3 471 2 500 1 100
Digitalt material (hyllmeter/år) 1 300 378 1 000 250 2)
Hantering av mänskliga resurser        
Arbetstillfredsställelseindex (VMBaro) 3,5 3,4 3,7 3,7
Årsverken 220,5 236,25 210 205

1) Av tekniska skäl gäller uppgifterna ett halvår.

2) Eventuellt avbrott till följd av beredningen av en ny process.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2016
utfall
2017
ordinarie
budget
2018
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 20 930 18 550 17 731
Bruttoinkomster 2 269 700 700
Nettoutgifter 18 661 17 850 17 031
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 1 255    
— överförts till följande år 639    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Förberedelser och utrustande samt ibruktagande av ett system för materialhantering i samband med flytten till det nya centralarkivet -470
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyror -6
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -7
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) -7
Genomförandet av principen om självkostnadshyra i Senatfastigheters hyror -171
Indexhöjning av hyror 50
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -110
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -94
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -17
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) 6
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -2
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -17
Nivåförändring 26
Sammanlagt -819

2018 budget 17 031 000
2017 budget 17 850 000
2016 bokslut 18 045 000