Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         20. Yrkesutbildning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2018

30. Statsandel och statsunderstöd för yrkesutbildningen (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 768 271 000 euro.

Anslaget får användas

1) till ett belopp av 748 044 000 euro till basfinansiering och prestationsbaserad finansiering för yrkesutbildning i enlighet med lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) och strategifinansiering till anordnare av yrkesutbildning som beviljas i form av statsunderstöd som avses i 44 § 1 mom. i den ovannämnda lagen

2) till ersättning enligt 32 i § i den ovannämnda lagen till privata anordnare av yrkesutbildning för andelen mervärdesskatt som utbildningsanordnaren har för anskaffningar och lokalhyror som anknyter till utbildningstjänster och till annan än affärsekonomisk verksamhet

3) till ersättning enligt 32 i § i den ovannämnda lagen till privata anordnare av yrkesutbildning för kostnaderna för den mervärdesskatt som utbildningsanordnaren betalat för en sådan fastighet och sådana anläggningstillgångar som en kommun eller samkommun har överlåtit till utbildningsanordnaren för verksamhet som avses i lagen om yrkesutbildning.

Andelen av den strategifinansiering för yrkesutbildning som avses i punkt 1 är högst två procent av anslaget för yrkesutbildning enligt 9 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009)

Antalet målinriktade studerandeår inom yrkesutbildningen är högst 177 000 studerandeår, varav antalet målinriktade studerandeår som hänför sig till utbildning som ordnas i form av arbetskraftsutbildning är minst 5 500 studerandeår.

Förklaring:Andelen av strategifinansieringen för yrkesutbildningen beräknas på basis av anslaget för yrkesutbildning, som består av anslaget under momentet och kommunernas finansieringsandel med undantag för de mervärdesskattekompensationer som betalas till privata utbildningsanordnare.

Beräknad användning av anslaget och faktorer som inverkar på det (euro)

   
Anslag för yrkesutbildning sammanlagt (inkluderar inte moms-kompensationer) 1 703 581 000
— Den kalkylerade finansieringens andel sammanlagt 1 669 697 000
varav basfinansieringens andel (95 %) 1 586 212 000
varav den prestationsbaserade finansieringens andel (5 %) 83 485 000
— Strategifinansieringens andel 33 884 000
Kommunernas finansieringsandel -955 537 000
Mervärdesskattekompensationer sammanlagt 20 227 000
— Mervärdesskatten andel i de kostnader som en privat utbildningsanordnare har för anskaffningar som anknyter till utbildningstjänster enligt 39 och 40 § i mervärdesskattelagen (1501/1993) och till annan än affärsekonomisk verksamhet 19 227 000
— Mervärdesskatt som betalas för fastigheter och anläggningstillgångar som en kommun eller samkommun har överlåtit och som privata utbildningsanordnare ersätts för 1 000 000
Sammanlagt 768 271 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Antagningstjänster (återföring från moment 29.01.02 av en överföring) 15
Bortfall av tilläggsfinansiering för läroavtalsutbildning (regeringsprog. 2015) -14 700
En ändring som innebär att de mervärdesskatter som betalas till privata utbildningsanordnare ska betalas helt och hållet av statsandelarna (överföring från kommunernas finansieringsandel) 8 667
Stegvis överföring av den yrkesutbildning som ordnas i form av arbetskraftsutbildning till UKM:s förvaltningsområde (överföring från moment 32.30.51) 50 700
Understöd som betalas med stöd av statsunderstödslagen (överföring till moment 29.20.21) -7 226
Ökning av antalet studerandeår i syfte att minska ungdomsarbetslösheten och svara på kompetensbehoven (överföring från moment 32.30.51) 9 400
Sammanlagt 46 856

Momentets rubrik har ändrats.


2018 budget 768 271 000
2017 budget 721 415 000
2016 bokslut 717 763 091