Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         20. Yrkesutbildning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2018

10. Allmänbildande utbildning och småbarnspedagogisk verksamhetPDF-versio

Förklaring:Målen för undervisnings- och kulturministeriets samhälleliga effekter vad gäller småbarnspedagogiken, den allmänbildande utbildningen och det fria bildningsarbetet är följande:

 • — Kvaliteten på och jämställdheten inom utbildningen ökar och skillnaderna när det gäller lärande och välbefinnande minskar
 • — Småbarnspedagogiken, den allmänbildande utbildningen och det fria bildningsarbetet står på en stark och funktionsduglig grund
 • — Verksamhetskulturen och inlärningsmiljöerna moderniseras och blir mångsidigare.

De samhälleliga effekterna mäts genom nationella och internationella forsknings- och utvärderingsprojekt.

Kvaliteten på och jämställdheten inom utbildningen ökar och skillnaderna när det gäller lärande och välbefinnande minskar

Målet för småbarnspedagogiken, den allmänbildande utbildningen och det fria bildningsarbetet är att garantera var och en kulturella grundläggande fri- och rättigheter samt att främja välbefinnandet, lärandet och uppväxten. Utgångspunkten är en helhetssyn på personens utveckling, lärande och uppväxt som baserar sig på bred, tvärvetenskaplig kunskap och forskning samt kännedom om pedagogiska metoder. Samhörigheten i samhället, det aktiva medborgarskapet samt det livslånga lärandet stärks. Förskoleundervisningen och den grundläggande utbildning utvecklas till en gemenskap som främjar barns och ungas inlärning och välbefinnande. Detta sker genom att man säkerställer en professionell undervisning av god kvalitet, handledning och stödåtgärder, elev- och studerandevård samt en trygg inlärningsmiljö.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av 5 och 8 § i lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken. Genom ändringen sänks avgifterna för småbarnspedagogiken för familjer med små och medelstora inkomster samt för familjer som har fler än ett barn.

Verksamhetens mål
 • — Förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen samt gymnasieutbildningen förverkligas på ett högklassigt och resultatrikt sätt så att eleverna och studerandena erhåller de kunskaper som behövs för fortsatta studier och så att genomströmningen förbättras ytterligare såväl kvalitativt som kvantitativt
 • — Reformen av gymnasieutbildningen inleds. Syftet är att öka gymnasieutbildningens dragningskraft som en allmänbildande utbildningsform som ger behörighet för fortsatta högskolestudier, att höja utbildningens kvalitet, förbättra inlärningsresultaten och göra övergången från studier på andra stadiet till studier på högskolenivå smidigare
 • — Det säkerställs att den nya grundläggande utbildningen för vuxna samt den läs- och skrivundervisning som ingår i utbildningen inleds vid ingången av 2018. Åtgärder som ska utveckla invandrarnas utbildningsvägar genomförs
 • — Kunnandet i naturvetenskap och matematik och barns multimodala färdigheter förbättras med hjälp av ett riksomfattande utvecklingsprogram. Stärkandet av språkkunskaperna fortsätter genom att språkbadsverksamhet och språkförsök stöds
 • — Barns och ungas emotionella och psykosociala färdigheter stärks och åtgärderna för att minska mobbning i skolan fortsätter
 • — Jämställdhet inom utbildning främjas bl.a. genom statsunderstöd
 • — Inom ramen för regeringens spetsprojekt inom konst och kultur ska den ojämnt fördelade tillgängligheten till grundläggande konstundervisning förbättras inom alla konstområden och i alla delar av landet.

Resultaten av OECD:s PISA-undersökning i Finland 2006—2015 och målen för 2018

  2006
utfall
2009
utfall
2012
utfall
2015
utfall
20181)
mål
           
Läskunnighet 547 536 524 526 538—550
Matematik 548 541 519 511 538—550
Naturvetenskaper 563 554 546 531 550—560

1) Åren då undersökningen gjordes. Uppgifterna offentliggjordes 2007, 2010, 2013, 2016 och 2019.

Den socioekonomiska bakgrundens inverkan på inlärningsresultaten: Förändring i poängantalet för huvudämnet för PISA-undersökningen då den socioekonomiska faktorn (ESCS 1)) ökar med en standardavvikelse 1)

  2006
utfall
2009
utfall
2012
utfall
2015
utfall
20183)
mål
           
Huvudämne Naturvetenskaper Läskunnighet Matematik Naturvetenskaper Läskunnighet
Poäng 31 29 33 41 20—28

1) ESCS-indexet (PISA Index of Economic, Social and Cultural Status) innefattar föräldrarnas yrken och utbildning samt familjens förmögenhet.

2) Poängantalet beskriver hur mycket prestationspoängantalet i medeltal ändras då det socioekonomiska indexets värde ökar med en standardavvikelse. Ju större poängantalet är, desto starkare är sambandet mellan den socioekonomiska bakgrunden och prestationerna.

3) Åren då undersökningen gjordes. Uppgifterna offentliggjordes 2007, 2010, 2013, 2016 och 2019.

Kunskapsskillnader mellan eleverna i PISA-undersökningen (standardavvikelse) 1)

  2006
utfall
2009
utfall
2012
utfall
2015
utfall
20182)
mål
           
Läskunnighet 88 86 95 94 85—90
Matematik 81 82 85 82 75—80
Naturvetenskaper 86 89 93 96 85—90

1) Ju större standardavvikelsen är, desto större är kunskapsskillnaderna mellan eleverna.

2) Åren då undersökningen gjordes. Uppgifterna offentliggjordes 2007, 2010, 2013, 2016 och 2019.

Småbarnspedagogiken, den allmänbildande utbildningen och det fria bildningsarbetet står på en stark och funktionsduglig grund

Målet är att trygga funktionsförmågan, tillgängligheten och verksamhetens genomslag. Detta förutsätter att styrningen av sektorn utvecklas strategiskt. Inom den allmänbildande utbildningen och inom småbarnspedagogiken är ett flertal strategi- och lagstiftningsprojekt antingen under arbete eller håller på att inledas. Inom småbarnspedagogiken, den allmänbildande utbildningen och det fria bildningsarbetet beaktas de åtgärder som syftar till att balansera den offentliga ekonomin.

Verksamhetens mål
 • — Beredningen av lagstiftningen som styr småbarnspedagogiken fortsätter utifrån den helhet som består av fostran, undervisning och vård (Educare). Klientavgifterna inom småbarnspedagogiken sänks för familjer med små och medelstora inkomster samt för familjer som har fler än ett barn som deltar i småbarnspedagogisk verksamhet
 • — De allmänna planerings-, styrnings- och tillsynsuppgifterna inom ansvarsområdet samt informationsledningen hos aktörerna inom småbarnspedagogiken stärks genom att informationsproduktionen inom småbarnspedagogiken utvecklas och genom att det skapas en nationell informationsresurs för småbarnspedagogiken
 • — Gymnasieutbildningens särskilda utbildningsuppgifter verkställs i enlighet med lagstiftningsreformen från och med hösten 2018
 • — Tillgången till grundläggande utbildning och gymnasieutbildning tryggas med olika medel
 • — Trygga lärmiljöer främjas genom att ett nationellt program för främjande av trygghetskulturen i inlärningsgemenskaper inleds.
Verksamhetskulturen och lärandemiljöerna moderniseras och blir mångsidigare

Syftet är att förnya skolornas och läroanstalternas pedagogik, studiemiljöer och verksamhetskultur så att den allmänbildande utbildningen och småbarnspedagogiken kan bemöta framtida utmaningar.

Verksamhetens mål
 • — Programmet Den nya grundskolan verkställs. Inom ramen för projektet förnyas grundskolan, lärandemiljöerna och digitaliseringen av undervisningen
 • — Utvecklingsprogrammet Det nya gymnasiet — Våga prova verkställs genom att timfördelningsförsöket och verksamheten inom utvecklingsnätverket för gymnasier fortsätter
 • — Sätten att lära sig blir fler och pedagogiken förnyas genom att man inom den allmänbildande utbildningen främjar en övergång mot elevorienterade digitala läromedel. Det skapas sätt att stödja produktionen och spridningen av öppna läromedel. Det utvecklas ett ekosystem för digitalt lärande och interoperabiliteten i fråga om digitala läromedel förbättras. Verksamhetsförutsättningarna stärks för en öppen och försöksinriktad utvecklingskultur avser digitala läromedel
 • — Studentexamen utvecklas så att den stöder utbildningens allmänbildande mål och så att den i större utsträckning kan utnyttjas i högskolornas antagning. I examensreformen beaktas arbetsgruppens förslag som gäller reformen. Ibruktagandet av data- och kommunikationstekniken för examina ska genomföras stegvis före 2019
 • — Genom statligt finansierad personalutbildning inom undervisning och uppfostran stöds genomförandet av regeringens utbildningspolitiska reformer och utvecklas det kunnande som behövs vid anpassningen till förändringarna i verksamhetsmiljön. Tyngdpunkterna ligger på reformer och försök inom pedagogik, inlärningsmiljöer och verksamhetskulturer, på stödet till uppfostran och undervisning samt på kulturell mångfald
 • — Välbefinnandet och den sociala samhörigheten bland elever främjas.

Antal elever och studerande under åren 2015—2018

  2015
utfall
2016
uppskattning
2017
uppskattning
2018
uppskattning
         
Småbarnspedagogik1) 211 037 213 050 213 550 215 000
Förskoleundervisning2) 61 792 62 000 62 000 62 000
Grundläggande utbildning, läropliktiga2) 531 465 536 000 536 000 536 000
Grundläggande utbildning, elever som passerat läropliktsåldern 1 977 2 863 3 040 3 990
Påbyggnadsundervisning 999 1 750 1 500 860
Elever med de svåraste utvecklingsstörningarna som deltar i förskoleundervisning och grundläggande utbildning 1 505 1 470 1 470 1 510
Övriga elever med utvecklingsstörning inom förskoleundervisning och grundläggande utbildning 10 068 10 200 10 200 9 900
Förberedande undervisning för invandrare 3) 3 481 3 100 10 830 4 300
Elever inom flexibel grundläggande utbildning (högst) 1 855 2 000 2 000 2 000
Gymnasieutbildning, läroplanen för unga 4) 95 520 101 000 96 000 95 700
Gymnasieutbildning, läroplanen för vuxna4) 6 000 5 800 5 610 7 500
Studerande enligt antalet gymnasiekurser som avlagts av ämnesstuderande 1 287 1 200 1 290 1 290

1) Småbarnspedagogisk verksamhet som ordnas av kommunerna, innefattar barn i hel- eller halvdagsvård på daghem och i familjedagvård.

2) Utfallet för förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen är utfallsuppgifter från utfallsåret på hösten (20.9) (kommuner, samkommuner, staten, universitet, privata utbildningsanordnare).

3) Fr.o.m. 2018 deltar personer som fyllt 17 år inte längre i den förberedande undervisningen för invandrare. Fr.o.m. 2017 är antalet studerande kalkylmässigt (uppskattning 26 slutförda kurser/år).

4) Antalet studerande inkluderar studerande som finansieras i enlighet med lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (inte statens eller universitetens gymnasiestuderande). Utfallet är det viktade medelvärdet av antalet beräkningsdagar för studerande som berättigar till finansiering. Fram till 2017 består antalet studerande av dem som har börjat studera före respektive efter att ha fyllt 18 och från och med 2018 av studerande som studerar enligt läroplanen för unga respektive läroplanen för vuxna.

01. Omkostnader för statlig allmänbildande utbildning (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 40 854 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till betalning av löneutgifter och vissa andra utgifter för lärare och förvaltningspersonal vid Europaskolorna

2) till internationalisering av statliga läroanstalter för allmänbildande utbildning, kompletterande undervisning för invandrare, service- och utvecklingscentralverksamheten vid Valteri-centret för lärande och kompetens samt till understöd för att utveckla och göra inlärningsmiljöerna mångsidigare

3) till betalning av utgifter som föranleds av verksamheten vid den europeiska skolan i Helsingfors

4) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder.

Fullmakt

Utbildningsstyrelsen får ingå ett hyresavtal med anledning av de nya lokalerna för Suomalais-venäläinen koulu, så att skolans hyresutgifter från och med 2021 på årsnivå uppgår till högst 2 710 000 euro.

Förklaring:Suomalais-venäläinen koulu och Helsingin ranskalais-suomalainen koulu är skolor som ordnar förskoleundervisning, grundläggande utbildning och gymnasieutbildning. Skolorna utvecklar undervisningen i språk och kultur med hjälp av kulturkontakter och nätverksbyggande. Europeiska skolan i Helsingfors har till uppgift att erbjuda undervisning enligt läroplanerna för Europaskolorna. Skolhemmens tillstånd att ordna utbildning förnyas.

Antalet elever

  2015
utfall
2016
utfall
2017
uppskattning
2018
mål
         
Helsingin ranskalais-suomalainen koulu 806 791 816 816
Suomalais-venäläinen koulu 705 707 694 694
Valteri-centret för lärande och kompetens 390 364 375 384
Europaskolorna (finländska elever) 573 620 620 620
Grundläggande utbildning vid skolhem 108 106 125 106
Europeiska skolan i Helsingfors 280 277 283 280
Sammanlagt 2 862 2 865 2 913 2 900

Nyckeltal för handledningsverksamheten vid Valteri-centret för lärande och kompetens

  2015
utfall
2016
utfall
2017
uppskattning
2018
mål
         
Handledningsverksamhet på fältet        
— handledningsbesök 1 410 1 348 1 569 1 739
— elever 765 887 802 880
Tillfällig undervisning och rehabilitering        
— stödperioddagar 3 492 3 354 4 025 4 060
— stödperiodernas elever 435 438 456 450

Årsverken

  2015
utfall
2016
utfall
2017
uppskattning
2018
mål
         
Helsingin ranskalais-suomalainen koulu 77,8 76,2 74 74
Suomalais-venäläinen koulu 85 82 79,5 79,5
Valteri-centret för lärande och kompetens 606 567 585 585
Europaskolorna 29 31 32 31
Europeiska skolan i Helsingfors 60 60 60 60
Arbetstillfredsställelse (1—5) - 4 4 4
Sammanlagt 857,8 816,2 830,5 829,5

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Språkskolor 3 604 000
Valteri-centret för lärande och kompetens 31 917 000
Grundläggande utbildning vid skolhem 1 428 000
Europaskolorna 1 603 000
Europeiska skolan i Helsingfors 2 302 000
Sammanlagt 40 854 000

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2016
utfall
2017
ordinarie
budget
2018
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 65 632 63 183 62 854
Bruttoinkomster 21 892 21 000 22 000
Nettoutgifter 43 740 42 183 40 854
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 15 270    
— överförts till följande år 14 612    

Kommunernas finansieringsandel av kostnaderna för den statliga allmänbildande gymnasieutbildningen, 1 103 000 euro, har beaktats vid dimensioneringen av anslaget under moment 29.10.30.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Antagningstjänster (återföring från moment 29.01.02 av en överföring) 11
Statsandelar till folkhögskolor (överföring till moment 29.10.31) -700
Statsunderstöd för samiskspråkig småbarnspedagogik (överföring till moment 29.10.30) -80
Temporära lokaler för Suomalais-venäläinen koulu 192
Tryggande av Utbildningsstyrelsens basverksamhet (återföring från moment 29.01.02 av en överföring) 525
Utvecklande av det krävande särskilda stödet (överföring till moment 29.10.20) -800
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyror -14
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -19
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) -14
Indexhöjning av hyror 27
Löneglidningsbesparing -113
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -214
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -46
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) 20
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -4
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -98
Nivåförändring -2
Sammanlagt -1 329

2018 budget 40 854 000
2017 budget 42 183 000
2016 bokslut 43 082 000

(02.) Studentexamensnämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Förklaring:Det föreslås att momentet och anslaget under det slås samman med moment 29.01.03.20. Gemensamma utgifter för allmänbildande utbildning, småbarnspedagogik och fritt bildningsarbete (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 38 407 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av understöd och utgifter för planering och inledande av verksamheten samt omkostnader inom försöks-, forsknings-, utvecklings- och utvärderingsprojekt inom den allmänbildande utbildningen och den småbarnspedagogiska verksamheten

2) till ett belopp av högst 408 000 euro för betalning av understöd och utgifter för planering och inledande av verksamheten samt omkostnader inom utvecklings-, forsknings-, utvärderings- och uppföljningsprojekt inom fritt bildningsarbete och organisationer som utför bildningsarbete samt inom det samarbete i fråga om livslångt lärande som bedrivs inom EU och internationellt

3) till andra EU- och OECD-godkända forsknings- och utbildningsprojekt än sådana som finansieras ur strukturfonderna

4) till finansiering av statistikföring, datatekniska tjänster samt datasystem för uppföljning och styrning av verksamheten inom den allmänbildande utbildningen och den småbarnspedagogiska verksamheten

5) till avlönande av personal motsvarande högst tio årsverken

6) till ett belopp av högst 24 000 000 euro för betalning av utgifter och understöd som föranleds av påskyndande av införandet av digitala läromedel, försök och utveckling inom digitalt lärande, språkförsök samt främjande av den grundläggande konstundervisningens tillgänglighet

7) till ett belopp av högst 5 000 000 euro för betalning av utgifter för ett försök med avgiftsfri småbarnspedagogik för femåringar.

Förklaring:Genom försöks-, forsknings-, utvecklings- och utvärderingsprojekt stöds de strategiska målen för den allmänbildande utbildningen, småbarnspedagogiken och det fria bildningsarbetet. Målet för datasystemen för uppföljningen och styrningen av verksamheten är att förbättra tillgången till och kvaliteten på informationen, främja elektronisk ärendehantering och producera heltäckande information som stöd för bl.a. beslutsfattande och lagstiftningsändringar.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bortfall av ett tillägg av engångsnatur -2 000
Försök med avgiftsfri småbarnspedagogik 5 000
Hyra för Kotkaniemi museum (överföring till moment 29.80.20) -115
Kompetens och utbildning: Påskyndande av införandet av digitala läromedel samt försök och utveckling inom digitalt lärande 2 000
Utvecklande av det krävande särskilda stödet (överföring från moment 29.10.01) 800
Övergång till elektronisk studentexamen (överföring till moment 29.01.03) -1 300
Nivåförändring 6
Sammanlagt 4 391

2018 budget 38 407 000
2017 I tilläggsb.
2017 budget 34 016 000
2016 bokslut 18 096 950

30. Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för allmänbildande utbildning och småbarnspedagogik (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 703 168 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av statsandelar och statsunderstöd enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009)

2) till ett belopp av högst 3 800 000 euro till driftskostnader för ämnesundervisning inom den grundläggande utbildningen som ordnas för andra än läropliktiga enligt den ovan nämnda lagen

3) till ett belopp av högst 2 076 000 euro till understöd enligt 44 § 2 mom. i den ovan nämnda lagen för privata utbildningsanordnares driftskostnader för grundläggande utbildning

4) till ett belopp av högst 6 000 000 euro till tilläggskostnader enligt den ovan nämnda lagen som föranleds av den flexibla grundläggande utbildningen

5) till ett belopp av högst 1 300 000 euro till att på de grunder som undervisnings- och kulturministeriet bestämmer betala de statsunderstöd som avses i 44 § 1 mom. i den ovan nämnda lagen till utbildningsanordnare som får statsandel per undervisningstimme för grundläggande konstundervisning

6) till ett belopp av högst 150 000 euro till statsunderstöd enligt prövning för andra utbildningsanordnare inom grundläggande konstundervisning än de som får statsandel per undervisningstimme för grundläggande konstundervisning

7) till ett belopp av högst 5 575 000 euro enligt 44 § 1 mom. i den ovan nämnda lagen till innovativa inlärningsmiljöer inom den allmänbildande utbildningen, digitala utbildningsmolntjänster, främjande av användningen av informations- och kommunikationsteknik i undervisningen och utvecklande av utnyttjandet av sådan teknik vid avläggandet av studentexamen samt till statsunderstöd för internationell verksamhet i skolorna, läroanstalterna och inom den kommunala småbarnspedagogiken

8) till ett belopp av högst 30 228 000 euro till statsunderstöd enligt 44 § 1 mom. i den ovan nämnda lagen för åtgärder som främjar jämlikhet inom utbildningen, för utvecklande av kvaliteten på specialundervisningen inom förskoleundervisningen och grundläggande utbildningen samt i anknytning till detta för minskande av undervisningsgruppernas storlek och anställning av skolgångsbiträden

9) till ett belopp av högst 842 000 euro till statsunderstöd enligt 44 § 1 mom. i den ovan nämnda lagen för språkbadsverksamhet inom förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen och den kommunala småbarnspedagogiken

10) till ett belopp av högst 2 865 000 euro till statsunderstöd enligt 44 § i den ovan nämnda lagen för stödjande av klubbverksamhet för skolelever

11) till ett belopp av högst 200 000 euro till sametingets förfogande för betalning av statsunderstöd till de kommuner inom samernas hembygdsområde som avses i 4 § i sametingslagen (974/1995) för tryggande av småbarnspedagogiska tjänster för samiska barn

12) till ett belopp av högst 16 975 000 euro till att på de grunder som undervisnings- och kulturministeriet bestämmer betala de statsunderstöd som avses i 45 § 2 mom. i den ovan nämnda lagen och i undervisnings- och kulturministeriets förordning (1777/2009) för stödjande av undervisning i modersmålet och finska/svenska som andra språk samt av övrig undervisning som utgör ett komplement till undervisningen i fråga om elever med främmande modersmål

13) till ett belopp av högst 75 000 euro till att på de grunder som undervisnings- och kulturministeriet bestämmer betala de statsunderstöd som avses i 45 § 2 mom. i den ovan nämnda lagen och i undervisnings- och kulturministeriets förordning (1777/2009) för anordnande av modersmålsundervisning för samer och romer

14) till betalning av statsunderstöd enligt 45 § 1 mom. i finansieringslagen och statsrådets förordning om grunderna för statsunderstöd som beviljas för undervisning på samiska och i samiska i den grundläggande utbildningen, gymnasiet och yrkesutbildningen (1769/2009)

15) till betalning av utgifter enligt överenskommelsen mellan Finland och Sverige om samarbete på utlandsundervisningens område (SRF 72/2014)

16) till anordnande av småbarnspedagogisk verksamhet i Finland för barn till personalen vid Europeiska kemikaliemyndigheten enligt överenskommelsen om säte mellan Finlands regering och Europeiska kemikaliemyndigheten (SRF 11/2008) och på samma villkor som gäller för andra kommuninvånare

17) till ett belopp av högst 300 000 euro till betalning av sådana utgifter och statsunderstöd inom den allmänbildande utbildningen som hänför sig till genomförandet av projektet att ändra ungdomsgarantin i riktning mot en kollektiv garanti och som förebygger avhopp från skolan.

Antalet ledda timmar som används som beräkningsgrund för statsandelen för morgon- och eftermiddagsverksamhet enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet är högst 3 390 000. Priset är 26,00 euro per ledd timme.

Det timantal som används som beräkningsgrund för statsandelen är i fråga om grundläggande musikundervisning högst 1 653 000 och i annan grundläggande konstundervisning som beviljas statsandel på basis av antalet undervisningstimmar högst 140 800 timmar.

Förklaring:I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009), lagen om statsandel för kommunal basservice (1704/2009) och gymnasielagen (629/1998). Statsunderstöden möjliggör uppnåendet av de strategiska målen för den allmänbildande utbildningen och småbarnspedagogiken.

Beräknad användning av anslaget och faktorer som inverkar på det (euro)

   
STATSANDELAR OCH FINANSIERING  
   
1. Gymnasieutbildning och utbildning som förbereder för gymnasieutbildning  
Kalkylerade kostnader (antal studerande * pris per enhet) 603 543 000
— kommunal gymnasieutbildning, läroplanen för unga (86 510 * 6 004,29 €) 519 431 000
— privat gymnasieutbildning, läroplanen för unga (9 220 * 6 347,90 €, inkl. moms) 58 528 000
— kommunal gymnasieutbildning, läroplanen för vuxna (5 760 * 3 360,57 €) 19 357 000
— privat gymnasieutbildning, läroplanen för vuxna (1 720 * 3 620,10 €, inkl. moms) 6 227 000
Kommunernas finansieringsandel -441 007 000
Statsandel 162 536 000
   
2. Förskoleundervisning och grundläggande utbildning (finansieringen enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet)  
2.1. Undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen 52 049 000
2.2. Grundläggande utbildning för andra än läropliktiga 27 664 000
2.3. 5-åringar som omfattas av förlängd läroplikt 3 941 000
2.4. Ämnesundervisning inom den grundläggande utbildningen för andra än läropliktiga (högst) 3 800 000
2.5. Finansiering till sådan undervisning enligt lagen om grundläggande utbildning som ordnas i skolor utomlands 3 070 000
2.6. Finansiering till privata utbildningsanordnare för verksamhet som inleds och utvidgas 3 922 000
2.7. Tilläggsfinansiering för förlängd läroplikt, personer med de svåraste utvecklingsstörningarna 44 724 000
2.8. Tilläggsfinansiering för förlängd läroplikt, övriga än personer med de svåraste utvecklingsstörningarna 182 522 000
2.9. Tillägg för internatskola 1 999 000
2.10. Skolhemsförhöjning 967 000
2.11. Tillägg för flexibel grundläggande utbildning (högst) 6 000 000
2.12. Tilläggsundervisning 6 824 000
2.13. Femåringar som deltar i tvåårig förskoleundervisning i privata språkskolor 310 000
   
3. Grundläggande konstundervisning (finansieringen enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet)  
Statsandel per undervisningstimme för grundläggande konstundervisning 79 014 000
   
4. Morgon- och eftermiddagsverksamhet  
Statsandel för morgon- och eftermiddagsverksamhet 50 240 000
   
Kalkylerad finansiering och statsandelar sammanlagt 629 582 000
   
STATSUNDERSTÖD OCHREGERINGENS SPETSPROJEKT  
   
5. Statsunderstöd enligt 44 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet  
5.1. För innovativa inlärningsmiljöer inom den allmänbildande utbildningen, digitala utbildningsmolntjänster, främjande av användningen av informations- och kommunikationsteknik i undervisningen och utvecklande av utnyttjandet av sådan teknik vid avläggandet av studentexamen samt för internationell verksamhet i skolorna och läroanstalterna (högst) 5 575 000
5.2. För understöd för åtgärder som främjar jämlikhet inom utbildningen, för utvecklande av kvaliteten på specialundervisningen inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen och för anställning av skolgångsbiträden i anknytning till det samt för minskande av undervisningsgruppernas storlek (högst) 40 228 000
5.3. Språkbadsverksamhet (högst) 842 000
5.4. Stödjande av klubbverksamhet (högst) 2 865 000
5.5. Understöd till utbildningsanordnare som får statsandel per undervisningstimme för grundläggande konstundervisning (högst) 1 300 000
5.6. Understöd för privata utbildningsanordnares driftskostnader (högst) 2 076 000
   
6. Statsunderstöd enligt 45 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet  
6.1. För betalning av statsunderstöd enligt 45 § 1 mom. i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och statsrådets förordning om grunderna för statsunderstöd som beviljas för undervisning på samiska och i samiska i den grundläggande utbildningen, gymnasiet och yrkesutbildningen (1769/2009) 2 200 000
6.2. Understöd enligt 45 § 2 mom. i finansieringslagen för anordnande av modersmålsundervisning för samer och romer (högst) 75 000
6.3. Understöd enligt 45 § 2 mom. i finansieringslagen för stödjande av undervisning i modersmålet och finska/svenska som andra språk samt av övrig undervisning i fråga om elever med främmande modersmål (högst) 16 975 000
   
7. Statsunderstöd enligt statsunderstödslagen  
7.1. Understöd till andra utbildningsanordnare som ordnar grundläggande konstundervisning än de som får statsandel per undervisningstimme (högst) 150 000
7.2. Tryggande av småbarnspedagogiska tjänster för samiska barn i kommuner inom samernas hembygdsområde (högst) 200 000
   
8. Statsunderstöd enligt internationella överenskommelser  
8.1. Stöd för anordnande av småbarnspedagogisk verksamhet för barn till personalen vid Europeiska kemikaliemyndigheten 500 000
8.2. För betalning av utgifter enligt överenskommelsen mellan Finland och Sverige om samarbete på utlandsundervisningens område 300 000
   
9. Regeringens spetsprojekt (understöd enligt 44 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och övriga utgifter)  
9.1. Kompetens och utbildning: Ungdomsgarantin ändras i riktning mot en kollektiv garanti (högst) 300 000
   
Statsunderstöd och regeringens spetsprojekt sammanlagt 73 586 000
   
Sammanlagt 703 168 000

Den kommun som tillhandahåller småbarnspedagogiska tjänster för barn till personalen vid EU:s kemikaliemyndighet har rätt att av finska staten ta ut skillnaden mellan de totala kostnaderna för tillhandahållandet av tjänsten och familjens betalningsandel.

Eurobelopp per enhet som använts vid dimensioneringen av anslaget (exkl. moms)

   
Grunddelen av hemkommunsersättningen för förskoleundervisning och grundläggande utbildning 6 518,15 euro/invånare
Gymnasieutbildning 6 070,92 euro/studerande
Grundläggande konstundervisning 77,14 euro/undervisningstimme
Morgon- och eftermiddagsverksamhet 26,00 euro/handledningstimme

Kommunernas finansieringsandel som beaktats vid dimensioneringen av statsandelen inbegriper 9 006 000 euro som kommunernas andel av gymnasieutbildningen i övningsskolor och statliga allmänbildande läroanstalter.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Förändring i antalet prestationer (förskoleundervisning och grundläggande utbildning) -17 026
Förändring i kostnadsnivån 2018 (förskoleundervisning och grundläggande utbildning) -5 118
Grundläggande utbildning för vuxna, tidigare ordnad av ANM (överföring från moment 32.30.51) 73
Inverkan av engångsposternas nettoförändring på statsunderstöden -13 650
Justering av kostnadsfördelningen 2018 (grundläggande konstundervisning) 168
Justering av kostnadsfördelningen och förändring i antalet elever (gymnasium) -528
Minskning av kommunernas uppgifter (gymnasium) -183
Statsandel för samiskspråkig småbarnspedagogik (överföring från moment 29.10.01) 80
Statsunderstöd för åtgärder som främjar jämlikhet inom utbildningen 25 000
Stödjande av undervisning i modersmålet och finska/svenska som andra språk samt av övrig undervisning i fråga om elever med främmande modersmål 2 000
Ökning av antalet finländska elever i Sveriges utlandsskolor 110
Övergång till elektronisk studentexamen (återföring från moment 29.01.03 av en överföring) 700
Sammanlagt -8 374

Momentets rubrik har ändrats.


2018 budget 703 168 000
2017 budget 711 542 000
2016 bokslut 707 829 589

31. Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för läroanstalter för fritt bildningsarbete (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 152 833 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av statsandel i enlighet med lagen om fritt bildningsarbete (632/1998) till medborgarinstitut, folkhögskolor, studiecentraler och sommaruniversitet samt läroanstalten Snellman-korkeakoulu

2) till ett belopp av högst 6 534 000 euro till understöd enligt 14 § i den ovannämnda lagen.

Enheter som berättigar till statsandel 

  maximibelopp enhet
     
Statsandel för medborgarinstitutens driftskostnader 1 698 839 undervisningstimme
Statsandel för folkhögskolornas driftskostnader 241 834 studerandevecka
Statsandel för studiecentralers driftskostnader 158 984 undervisningstimme
Statsandel för sommaruniversitetens driftskostnader 52 711 undervisningstimme

Av de kalkylerade studerandeveckor i folkhögskolor som berättigar till statsandel riktas högst 5 440 studerandeveckor till folkhögskolan Lehtimäen opisto och högst 4 160 studerandeveckor till Snellman-korkeakoulu, som är en läroanstalt för fritt bildningsarbete. Trots tim- eller studerandeveckokvoten får anslaget användas till betalning av statsandelar som föranleds av rättelsebeslut.

Förklaring:I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om fritt bildningsarbete (632/1998) så att det i form av fritt bildningsarbete kan skapas en ny utbildningsmodell som motsvarar invandrarnas behov. Genom statsandelar och statsunderstöd för fritt bildningsarbete möjliggörs uppnåendet av de strategiska målen för det fria bildningsarbetet.

Den beräknade fördelningen av statsandelar och statsunderstöd (euro) 

  Statsandel Statsunderstöd Sammanlagt
       
Medborgarinstitut 80 284 000 3 012 000 83 296 000
Folkhögskolor 43 343 000 3 322 000 46 665 000
Studiecentraler 12 771 000 150 000 12 921 000
Sommaruniversitet 4 974 000 50 000 5 024 000
Skapandet av en utbildningsmodell som motsvarar invandrarnas behov 4 927 000 - 4 927 000
Sammanlagt 146 299 000 6 534 000 152 833 000

Anslaget används för uppdraget för läroanstalter för fritt bildningsarbete att i enlighet med principen om livslångt lärande ordna utbildning som stöder ett enhetligt samhälle, jämlikhet och aktivt medborgarskap. Tyngdpunkten för statsunderstöden ligger på att stödja den strukturella utvecklingen av det fria bildningsarbetet, kvaliteten och verkningsfullheten samt möjligheterna till utbildning för målgrupper som är utbildningspolitiskt viktiga. Understöden i form av studiesedlar inom ungdomsgarantin riktas till utbildning som förbättrar studiefärdigheterna och språkkunskaperna hos unga invandrare.

Genomsnittliga pris per enhet som använts vid dimensioneringen av anslaget

   
Medborgarinstitut 83,77 euro/undervisningstimme
Folkhögskolor 297,48 euro/studerandevecka
Studiecentraler 123,58 euro/undervisningstimme
Sommaruniversitet 156,94 euro/undervisningstimme

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bortfall av ett tillägg av engångsnatur -200
Förändring i andelen mervärdesskattepliktiga prestationer 51
Justering av kostnadsnivån 1 085
Skapandet av en utbildningsmodell som motsvarar invandrarnas behov (överföring från moment 32.30.51) 4 927
Statsandelar till folkhögskolor (överföring från moment 29.10.01) 700
Sammanlagt 6 563

2018 budget 152 833 000
2017 budget 146 270 000
2016 bokslut 157 610 744

51. (29.10.51 och 52) Statsunderstöd för organisationer (fast anslag)

Under momentet beviljas 7 263 000 euro.

Anslaget får användas

1) till ett belopp av 268 000 euro till statsunderstöd enligt lagen om statsbidrag till vissa kvinnoorganisationer (663/2007)

2) till ett belopp av 6 019 000 euro till betalning av understöd till Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry, Marttaliitto ry och Förbundet för hemslöjd och hantverk TAITO rf och för vidareutdelning till dessas distrikts- och medlemsorganisationer, Finlands svenska Marthaförbund rf, Sami Duodji ry, organisationer för bildningsarbete, Karjalan Liitto ry, Sofian kannatusyhdistys ry samt till Kriittinen korkeakoulu ry

3) till ett belopp av 976 000 euro till betalning av understöd till organisationer som handhar samarbetet mellan hem och skola, till Utvecklingscentralen Lärorik rf, till stödjande av fri hobbyverksamhet i skolor, till Förbundet för konstskolor för barn och unga i Finland rf, till Sällskapet för Miljöfostran i Finland rf, till Kesälukioseura ry, till Suomi-koulujen tuki ry, till Finlandsskolornas verksamhet och utveckling samt till kotiperuskoulu/hemgrundskola-verksamheten och till stödjande av verksamheten inom utbyteselevsorganisationer och till stödjande av verksamheten för deltagande i vetenskapsolympiader för gymnasieelever.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Organisationer inom allmänbildande utbildning 271 000
Kesälukioseura ry 128 000
Distansskolan Kulkuri som Kansanvalistusseura (föreningen för folkbildning) är huvudman för och för stödjande av kotiperuskoulu/hemgrundskola-verksamheten 148 000
Stödjande av Finlandsskolornas verksamhet 429 000
Statsunderstöd enligt lagen om statsbidrag till vissa kvinnoorganisationer (663/2007) 268 000
Verksamhet som bedrivs av organisationer som bedriver rådgivning i huslig ekonomi 1 916 000
Verksamhet som bedrivs av organisationer för hantverk och konstindustri 2 195 000
Bildningsarbete och kulturverksamhet som utförs av organisationer som driver en studiecentral 1 117 000
Karjalan Liitto 131 000
Verksamhet som bedrivs av centralorganisationer för fritt bildningsarbete och andra organisationers bildningsverksamhet 499 000
Bildningsverksamhet som utförs för utlandsfinländare av Sofian kannatusyhdistys ry 83 000
Verksamhet som bedrivs av Kriittinen korkeakoulu 78 000
Sammanlagt 7 263 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bortfall av tillägg av engångsnatur -330
Sammanlagt -330

Momentets rubrik har ändrats.


2018 budget 7 263 000
2017 budget 7 593 000
2016 bokslut 7 839 000

(52.) Statsunderstöd för organisationer inom det fria bildningsarbetet (fast anslag)

Förklaring:Det föreslås att momentet och anslaget under det slås samman med moment 29.10.51.