Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
              21. Internationellt samarbete
              50. Vissa understöd
         20. Yrkesutbildning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2018

01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verksamhetsområdetPDF-versio

01. Undervisnings- och kulturministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 17 264 000 euro.

Anslaget får också användas för utgifter för rättsskyddsnämnden för studerande.

Förklaring:Undervisnings- och kulturministeriet svarar som en del av statsrådet för utvecklandet av utbildnings-, vetenskaps-, kultur-, idrotts- och ungdomspolitiken och det internationella samarbetet i anslutning därtill. Genom sin verksamhet stärker ministeriet grunden för kompetens och kreativitet i samhället.

Målen för resultatet av verksamheten vid undervisnings- och kulturministeriet är följande:

1. Ministeriets strategiska verksamhet är förutseende vad gäller förändringar i omvärlden och styr ministeriets ansvarsområde. Kunskapsbaserad ledning stöder ministeriets beslutsfattande och strategiska verksamhet.

2. Lagstiftningsprocessen leds på ett tydligt och planmässigt sätt. Beredningen av lagstiftningen är högklassig och sakkunnig.

3. Vid planeringen av verksamheten och ekonomin beaktas konsekvenserna av utvecklingen inom ekonomin och sysselsättningen och konsekvenserna av den övriga samhällsutvecklingen. Omstruktureringen av förvaltningsområdet fortsätter. Styrningen inom ansvarsområdet främjar uppnåendet av de samhälleliga effektmålen och målen för verksamhetens resultat.

4. Ledningen och verksamhetsformerna vid ministeriet förnyas så att de bidrar till att de resultatmål som ställts upp nås och så att de främjar personalens arbetshälsa. I enlighet med ministeriets personalstrategi utvecklas personalplaneringen och ledningen med långsiktighet och förutsebarhet som mål.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2016
utfall
2017
ordinarie
budget
2018
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 19 973 18 221 17 464
Bruttoinkomster 679 200 200
Nettoutgifter 19 294 18 021 17 264
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 7 169    
— överförts till följande år 7 606    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Justering av den andel av löneglidningsbesparingen som gäller statsrådets förvaltningsenhet (överföring till moment 23.01.01) -8
Slutlig koncentrering av statsrådets tidningsanskaffningar (överföring till moment 23.01.01) -9
Utbildningsstyrelsens elektroniska system för hantering av elev-, studerande- och examensuppgifter (tid. Registret för verifierat kunnande (överföring till moment 29.01.02) -400
Återföring av den andel av besparingarna som gäller statsrådets förvaltningsenhet från moment 23.01.01 44
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -15
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) -7
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -180
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -130
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -26
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) 15
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -1
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -40
Sammanlagt -757

2018 budget 17 264 000
2017 I tilläggsb. -9 000
2017 budget 18 021 000
2016 bokslut 19 731 000

02. (29.01.02 och 22) Utbildningsstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 58 458 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till utveckling och produktion av läromedel

2) till ett belopp av högst 620 000 euro för sänkning av priserna på de företagsekonomiska prestationerna i fråga om försäljning av svenskspråkiga läromedel och andra läromedel med liten spridning

3) tillett understöd på högst 80 000 euro för produktion av svenskspråkiga läromedel med liten spridning

4) till ett understöd på 500 000 euro till sametinget för produktion av läromedel på samiska språket

5) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som genomförs med stöd ur EU:s fonder

6) till ett belopp av 15 006 000 euro till betalning av utgifter och understöd för undervisningsväsendets personalutbildning (inkl. småbarnspedagogiken)

7) till ett belopp av 524 000 euro till utvecklande och anordnande av språkexamina, utvecklande av utbildningen av och examina för auktoriserade translatorer samt för utvecklande av ett register över rättstolkar och för kostnaderna för att driva verksamheten

8) till ett belopp av 1 600 000 euro för främjandet av kännedomen om och samarbetet inom den finländska utbildningen, särskilt till ordnandet av undervisning och ökandet av kännedomen om finska språket och finsk kultur utomlands inklusive betalning av löner till universitetslektorer och andra experter som tjänstgör utomlands, personal motsvarande sammanlagt högst 47 årsverken

9) till ett belopp av 2 870 000 euro till stipendier och understöd som beviljas för student-, praktikant-, lärar-, ungdoms- och expertutbyte samt tjänstemannautbyte

10) till ett belopp av högst 14 128 000 till betalning av utgifter för kopierings- och andra dispositionsrättsersättningar enligt upphovsrättslagen (404/1961) samt till betalning av utgifter för informations- och utredningsverksamhet som gäller kopiering, upptagning och dispositionsrättigheter.

Under momentet får det nettobudgeteras inkomster och utgifter som gäller stipendier inom ramen för programmet Erasmus +, som finansieras av Europeiska unionen, och Nordplus-programmet, som finansieras av Nordiska ministerrådet.

Förklaring:Utbildningsstyrelsen är en sakkunnigmyndighet som sköter utvecklings-, service- och förvaltningsuppgifter som gäller utbildning, småbarnspedagogik och livslångt lärande samt främjar internationaliseringen i samhället. Utbildningsstyrelsen främjar kunnande, ökad bildning och vidsynthet i samhället, ökad jämlikhet inom utbildningen och en mera hållbar välfärd samt sådana färdigheter som behövs i en global miljö och i framtidens arbetsliv. Genom kompetensutveckling skapas förutsättningar för hållbar tillväxt. Av anslaget betalas även ersättningar som baserar sig på upphovsrättslagen för användning av skyddat material i statsförvaltningen och läroanstalter i enlighet med avtal som ingås med organisationer som företräder innehavarna av upphovsrätten samt utgifter som föranleds av ingåendet av avtalen.

Produktion och kvalitetsledning

Kvantitativa mål (st.)

Mål/uppgift Indikator Skala 2017
uppskattning
2018
mål
         
Internationella program för mobilitet och samarbete Finansierad mobilitet St. 26 000 28 000
Utveckling av utbildningen Grunderna för läroplanen för den grundläggande konstundervisningen Antal 1  
  Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen för vuxna   1  
  Examensgrunder (yrkesexamen)     35
  Examensgrunder (specialyrkesexamen)     30
Studieinfo är en nationell tjänsteportal för utbildning Antal användare av tjänsten Studieinfo Antal 7 000 000 8 000 000
Sökande till utbildningar efter den grundläggande utbildningen, till högskolor och till vuxenutbildningar Antal sökande Antal 350 000 360 000
Påvisande av kunnande Undervisningsförvaltningens examina Antal 400 400
  Språkexamina inom statsförvaltningen Antal 1 000 1 000
  Allmänna språkexamina Antal 9 500 9 500
  Examen för auktoriserade translatorer Antal 100 100
  Beviljats rätt att vara verksam som auktoriserad translator Antal 50 50
  Erkännande av examen Antal 850 850
Omfattning av den avgiftsbelagda publikationsverksamheten Publikationer och läromedel St. 53 000 53 000
Stödjande av de utbildningspolitiska målen samt resultaten inom småbarnspedagogiken och undervisningsväsendet Kursdeltagardagar inom den avgiftsbelagda verksamheten St. 10 000 10 000
Serviceförmåga och kvalitet
Mål/uppgift Indikator Skala 2017
uppskattning
2018
mål
         
Behandlingstid för beslut Erkännande av examen Månad/beslut 3,5 3,5
Kundtillfredsställelse Internationell programverksamhet 1—100   90
  Avgiftsbelagd utbildning 1—5 4,1 4,1
  Studieinfo 4—10 8,4 8,5
Funktionell effektivitet
  • — Utbildningsstyrelsens organisation och ledningssystem är tydliga, dynamiska och kundorienterade
  • — Utbildningsstyrelsen har beredskap att bemöta nya och föränderliga behov. Uppgifterna och verksamheten anpassas enligt anslagen
  • — Utbildningsstyrelsen ska utveckla sina verksamhetssätt, verksamhetsprocesser och elektroniska tjänster i syfte att öka produktiviteten och förbättra kundbetjäningen
  • — Utbildningsstyrelsen ska stärka verksamhet som stöder hållbar utveckling
  • — Den avgiftsbelagda serviceverksamheten stöder verkställandet av de utbildningspolitiska målen och ökar ämbetsverkets ekonomiska resurser.

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

Indikator 2017
uppskattning
2018
mål
     
Årsverken (alla moment sammanlagt; innefattar utlandslektorer) (årsv.) 388 383
Årsverken (omkostnader) (årsv.) 350 345
Ledarskapsindex (1—5) 3,4 3,4
Arbetstillfredsställelseindex (1—5) 3,5 3,5
Personalomsättning (%) 10,0 9,0
Sjukfrånvaro (arbetsdagar/årsv.) 6,9 6,5

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 
2016
utfall
2017
ordinarie
budget
2018
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 97 854 99 422 97 600
Bruttoinkomster 45 069 39 142 39 142
Nettoutgifter 52 785 60 280 58 458
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 7 790    
— överförts till följande år 14 798    

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda servicen, företagsekonomiska prestationer, produktion av läromedel med liten spridning (1 000 euro)

  2018
budgetprop.
   
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten 1 300
   
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 2 900
   
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -1 600
Kostnadsmotsvarighet, % 45
   
Prisstöd 620
   
Kostnadsmotsvarighet efter prisstöd, % 66

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda servicen, andra företagsekonomiska prestationer (1 000 euro)

  2018
budgetprop.
   
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten 1 900
   
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 1 700
   
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 200
Kostnadsmotsvarighet, % 112

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda servicen, offentligrättsliga prestationer (1 000 euro)

  2018
budgetprop.
   
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten 470
   
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 930
   
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -460
Kostnadsmotsvarighet, % 51

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Antagningstjänster (återföring till momenten 28.90.30, 29.10.01 och 29.20.30) -197
Tryggande av Utbildningsstyrelsens basverksamhet (återföring till moment 29.10.01 av en överföring) -525
Utbildningsstyrelsens elektroniska system för hantering av elev-, studerande- och examensuppgifter (tid. Registret för verifierat kunnande) (finansieringen 2017) (överföring till moment 28.70.20) -1 288
Utbildningsstyrelsens elektroniska system för hantering av elev-, studerande- och examensuppgifter (tid. Registret för verifierat kunnande) (finansieringen 2018) (överföring från moment 28.70.20) 700
Utbildningsstyrelsens elektroniska system för hantering av elev-, studerande- och examensuppgifter (tid. Registret för verifierat kunnande) (överföring från moment 28.30.01) 50
Utbildningsstyrelsens elektroniska system för hantering av elev-, studerande- och examensuppgifter (tid. Registret för verifierat kunnande) (överföring från moment 28.90.30) 150
Utbildningsstyrelsens elektroniska system för hantering av elev-, studerande- och examensuppgifter (tid. Registret för verifierat kunnande) (överföring från moment 29.01.01) 400
Utbildningsstyrelsens elektroniska system för hantering av elev-, studerande- och examensuppgifter (tid. Registret för verifierat kunnande) (överföring från moment 32.30.01) 150
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyror -15
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -25
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) -11
Indexhöjning av hyror 3
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -230
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -138
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -21
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) 3
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -5
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -13
Nivåförändring -810
Sammanlagt -1 822

2018 budget 58 458 000
2017 I tilläggsb. -75 000
2017 budget 60 280 000
2016 bokslut 59 793 030

03. (29.01.04 och 29.10.02) Omkostnader för myndigheter som verkar i anslutning till utbildningsstyrelsen (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 7 453 000 euro.

Anslaget får användas

1) till ett belopp av högst 3 623 000 euro till betalning av omkostnader för Nationella centret för utbildningsutvärdering

2) till ett belopp av högst 3 830 000 euro till betalning av omkostnader för studentexamensnämndens kansli.

Förklaring:Nationella centret för utbildningsutvärdering är ett oavhängigt sakkunnigorgan för extern utvärdering av utbildning och småbarnspedagogisk verksamhet. Utvärderingscentret producerar information för det utbildningspolitiska beslutsfattandet och utvecklandet av utbildningen och småbarnspedagogiken.

Studentexamensnämndens kansli sköter och utvecklar verkställigheten av studentexamen samt nämndens förvaltning.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2016
utfall
2017
ordinarie
budget
2018
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 13 971 14 230 14 355
Bruttoinkomster 7 964 7 258 6 902
Nettoutgifter 6 007 6 972 7 453
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 4 967    
— överförts till följande år 5 305    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Övergång till elektronisk studentexamen (återföring till moment 29.10.30 av en överföring) -700
Övergång till elektronisk studentexamen (överföring från moment 29.10.20) 1 300
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyror -2
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -4
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) -8
Indexhöjning av hyror 2
Löneglidningsbesparing -12
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -60
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -9
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -7
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) -6
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -4
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -9
Sammanlagt 481

2018 budget 7 453 000
2017 budget 6 972 000
2016 bokslut 6 345 270

(04.) Omkostnader för Nationella centret för utbildningsutvärdering (reservationsanslag 2 år)

Förklaring:Det föreslås att momentet och anslaget under det slås samman med moment 29.01.03.21. Internationellt samarbete (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 3 058 000 euro.

Anslaget får användas

1) till utgifter som föranleds av deltagande i internationella organisationers verksamhet och i nordiskt samarbete

2) till utgifter som föranleds av genomförande av kulturavtal och utbytesprogram

3) till betalning av understöd och stipendier som är avsedda för löne- och programutgifter för kultur- och bildningsverksamhet med inriktning på utlandet och som betalas till sådana personer och samfund som främjar undervisnings-, vetenskaps- och kulturutbytet samt gör finsk kultur känd utomlands.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Fulbright-stipendieutbytesprogrammet 319 000
Övriga internationella projekt 2 739 000
Sammanlagt 3 058 000

Med anslaget finansieras projekt i anslutning till undervisnings- och kulturministeriets ansvarsområdes multilaterala och bilaterala internationella samarbete, utlandsfinländarverksamhet och samarbete med besläktade folk.


2018 budget 3 058 000
2017 budget 3 058 000
2016 bokslut 3 543 000

(22.) Vissa dispositionsrättsersättningar (reservationsanslag 3 år)

Förklaring:Det föreslås att momentet och anslaget under det slås samman med moment 29.01.02.29. Mervärdesskatteutgifter inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 28 601 000 euro.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Valtori (överföring från moment 28.01.29) 61
Sammanlagt 61

Anslaget står utanför ramen.


2018 budget 28 601 000
2017 budget 28 540 000
2016 bokslut 29 069 546

50. Vissa understöd (fast anslag)

Under momentet beviljas 1 337 000 euro.

Dispositionsplan (euro)

     
1. Statsunderstöd enligt lagen om Svenska Finlands folkting (1331/2003) 573 000
2. Paasikivi-Samfundet 10 000
3. Traditionsförbundet Eklövet 63 000
4. Programmet för att vitalisera det svenska teckenspråket 131 000
5. Understödjande av den minoritetsspråkiga tidningspressen 500 000
6. OKKA-stiftelsen 60 000
Sammanlagt   1 337 000

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bortfall av engångsutgifter -200
Sammanlagt -200

2018 budget 1 337 000
2017 budget 1 537 000
2016 bokslut 1 148 000

51. Understöd för kyrklig och religiös verksamhet (fast anslag)

Under momentet beviljas 3 313 000 euro.

Dispositionsplan (euro)

     
1. Understöd till Ortodoxa kyrkan (L 985/2006, 119 §) 2 543 000
2. Understöd till Finlands Sjömanskyrka 134 000
  — varav i byggnadsunderstöd och understöd för skötsel av byggnadslån till sjömanskyrkor (högst) 52 000
3. Understöd för skötseln av vissa av den förflyttade befolkningens hjältegravar och iståndsättning av begravningsplatser i det avträdda området 32 000
4. Understöd till registrerade religionssamfund 524 000
5. Understöd för främjande av dialogen mellan religioner 80 000
Sammanlagt 3 313 000

2018 budget 3 313 000
2017 budget 3 313 000
2016 bokslut 3 321 000

52. Statlig finansiering av evangelisk-lutherska kyrkans samhällsuppgifter (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 114 000 000 euro.

Anslaget får användas till finansiering enligt lagen om statlig finansiering till evangelisk-lutherska kyrkan för skötseln av vissa samhällsuppgifter (430/2015).

Förklaring:Finansieringen av evangelisk-lutherska kyrkans samhällsuppgifter grundar sig på de lagstadgade uppgifterna i anslutning till begravningsväsendet, folkbokföringen och kulturhistoriskt värdefulla byggnader och värdefullt lösöre.


2018 budget 114 000 000
2017 budget 114 000 000
2016 bokslut 114 000 000

53. Vissa understöd som föranleds av asylsökande och invandrare (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 8 090 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av understöd och utgifter som föranleds av åtgärder som ska göra studievägarna för asylsökande och invandrare snabbare samt åtgärder som främjar asylsökandes och invandrares integrering i det finska samhället

2) till avlönande av personal motsvarande högst två årsverken i uppgifter för viss tid.


2018 budget 8 090 000
2017 I tilläggsb.
2017 budget 8 090 000
2016 bokslut 2 190 000

66. Finansieringsandelar till internationella organisationer (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 2 226 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av medlemsavgifter och finansiella bidrag till organisationer och program inom Unesco och andra organisationer för mellanstatligt multilateralt kulturellt samarbete.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Medlemsavgift till Unesco 1 440 000
Finlands finansiella bidrag till ungdomsstiftelsen för Europa 38 000
Finlands finansiella bidrag i fråga om delöverenskommelsen för Europarådets ungdomskort 5 000
Finlands finansiella bidrag till WIPO 120 000
Finlands finansiella bidrag till ICCROM 22 000
Utgifter föranledda av konventionen om skydd för världens kultur- och naturarv 16 000
Medlemsavgift till OECD/CERI 32 000
Finlands finansiella bidrag till Europarådets EURIMAGES-fond 320 000
Finlands finansiella bidrag till Europeiska audiovisuella observatoriet 21 000
Finlands finansiella bidrag till Europeiska centret för moderna språk 30 000
Finlands finansiella bidrag till WADA 77 000
Medlemsavgift till OECD/INES 29 000
Finlands finansiella bidrag till Unescos konvention om skydd för och främjande av mångfalden av kulturella uttryck 20 000
Finlands finansiella bidrag till Unescos konvention mot dopning inom idrotten 20 000
Finlands finansiella bidrag till Unescos konvention om skydd av det immateriella kulturarvet 17 000
Finlands finansiella bidrag i fråga om Europarådets utvidgade delöverenskommelse gällande idrott (EPAS) 19 000
Sammanlagt 2 226 000

2018 budget 2 226 000
2017 budget 2 226 000
2016 bokslut 2 007 973