Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltningen
         10. Beskattningen och Tullen
         90. Stöd till kommunerna

Statsbudgeten 2018

92. EU och internationella organisationerPDF-versio

Fullmakt

Finansministeriet får med EU:s gemensamma resolutionsnämnd ingå ett avtal om ett arrangemang med lånelimit, inom vilket de lån som beviljas får uppgå till ett belopp av högst 1 083 500 000 euro.

Statsrådet får besluta om att överföra bidrag till den gemensamma resolutionsfonden och om att framföra en begäran om tillfällig överföring av en sådan annan avtalsslutande parts fondandel som avses i 2 § 1 mom. i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om överföring av och ömsesidighet för bidrag till den gemensamma resolutionsfonden till ett belopp av högst 3 502 500 000 euro.

Förklaring:År 2018 är det femte budgetåret i EU:s fleråriga budgetram för 2014—2020. Budgeten för 2018 innehåller de rabatter som följer av beslutet om egna medel som retroaktivt trädde i kraft i oktober 2016, såsom mervärdesskattebaserade rabatter och engångsrabatter. Förenade kungarikets rabatt fortsätter att gälla utan avbrott även 2018 liksom den tillhörande reduktionen för Tyskland, Österrike, Nederländerna och Sverige. Betalningsunderlagen för de egna medlen utarbetas i enlighet med nationalräkenskapssystemet (ESA 2010).

03. Omkostnader för verket för finansiell stabilitet (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 2 947 000 euro.

Anslaget får också användas

1) till medlemsavgifter till internationella organisationer

2) till betalning av finansiella bidrag som föranleds av internationellt samarbete.

Förklaring:Verket för finansiell stabilitet är en myndighet som till följd av det EU-direktiv som gäller återhämtning och resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag inrättades i Finland 2015. I direktivet och i den förordning som gäller en gemensam resolutionsmekanism anges för verket närmare myndighetsuppgifter i anslutning till föregripande resolutionsåtgärder samt befogenheter att genomföra en kontrollerad omstrukturering av verksamheten vid inrättningar i kris och eventuellt lägga ner sådana inrättningar. Verket för finansiell stabilitet ska också sköta förvaltningen av insättningsgarantisystemet, inklusive förvaltningen av insättningsgarantifonden. I och med verket har man inrättat en ny insättningsgarantifond, i vilken verket samlar insättningsgarantiavgifter. Kostnaderna för myndighetens verksamhet täcks helt och hållet med förvaltningsavgifter av skattenatur som tas ut inom sektorn.

Motsvarande inkomster har budgeterats under moment 11.19.11.

Mål för resultatet av verksamheten

  2016
utfall
2017
mål
2018
mål
       
Hantering och utvecklande av personalresurser      
Årsverken 12,5 14 14
Index för utbildningsnivån (skala 1—8) 6,9 6,9 6,9
Sjukfrånvaro, dagar/årsv. 3,7 8 8
Arbetstillfredsställelseindex 4,1 4,0 4,0

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Investeringar och anskaffning av tjänster 688
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyror -1
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -190
Sammanlagt 497

2018 budget 2 947 000
2017 budget 2 450 000
2016 bokslut 1 900 000

20. Europeiska unionens medverkan i ersättningar av resekostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 1 500 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av resekostnader i enlighet med ett beslut om ersättning för resekostnader för EU:s medlemsstaters delegationer samt till betalning av mervärdesskatteutgifter i anslutning till resekostnaderna.

Förklaring:Europeiska unionen betalar i förskott ersättning till medlemsländerna för resekostnader för deltagande i rådets och dess arbetsgruppers möten. Medlemsstaterna får årligen ett totalt anslag som utgör en för varje medlemsstat fastställd procentuell andel av anslaget under punkten Möten och kallelser i allmänhet i EU:s budget. Till den del resandet föranleder sådana utgifter som EU inte ersätter, betalas utgifterna av omkostnadsanslagen. Medlemsstaterna ska årligen före utgången av februari förete rådets generalsekreterare en redovisning för hur de har använt det anslag som anvisats dem.

Motsvarande inkomster har budgeterats under moment 12.28.93.

Anslaget står utanför ramen.


2018 budget 1 500 000
2017 budget 1 500 000
2016 bokslut 1 500 000

40. Värdlandsersättning till Nordiska Investeringsbanken (fast anslag)

Under momentet beviljas 11 550 000 euro.

Anslaget får användas till ersättning av den ekonomiska nytta som Finland anses få av att vara värdland för Nordiska Investeringsbanken.

Förklaring:Finland anses årligen vinna ca 11 550 000 euro på att Nordiska Investeringsbanken ligger i Helsingfors. Detta motsvarar det skattebelopp som banken år 2016 innehöll av de anställdas löner. Avsikten med anslaget är att befästa bankens ställning i synnerhet på den internationella marknaden. Det är inte avsett att användas till tilläggsförmåner för bankens anställda. Arrangemanget avtalades i tiden vid de nordiska finansministrarnas möte i Helsingfors den 10 november 1997. Eftersom de anställda vid Nordiska miljöfinansieringsbolaget och Nordiska utvecklingsfonden formellt avlönas av Nordiska Investeringsbanken, ingår i värdlandsersättningen också den skatt på lönen som de anställda vid de ovannämnda institutionerna betalar.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Uppskattning enligt utfall 450
Sammanlagt 450

2018 budget 11 550 000
2017 budget 11 100 000
2016 bokslut 10 769 788

67. Infriande av förbindelser som avgivits till internationella finansiella institut (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 170 000 euro.

Anslaget får användas

1) till inlösen av förbindelser som 1982—1986 ingåtts med internationella finansiella institut på basis av medlemskap i instituten samt till betalning av kostnader som föranleds av inlösningen

2) till betalning av valutakursförluster och inlösningskostnader i samband med inlösen av förbindelser som har ingåtts efter 1986.

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen.

Förklaring:Av de förbindelser som ingåtts 1982—1986 var den 31 december 2016 förbindelser till ett belopp av ca 1,0 miljon euro oinlösta.


2018 budget 170 000
2017 budget 170 000
2016 bokslut 46 241

69. Avgifter till Europeiska unionen (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 1 984 000 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av det mervärdesskattebaserade bidrag och det bidrag baserat på bruttonationalinkomsten som Finland ska betala till Europeiska unionen

2) till medfinansiering av den avgiftsnedsättning som beviljas Förenade kungariket.

Förklaring:Bestämmelser om de medel som ska tilldelas för finansiering av EU:s budget och om medlemsstaternas finansiella bidrag finns i rådets beslut 2014/335/EG, som gäller EU:s egna medel.

EU:s egna medel inbegriper

1) diverse inkomster och traditionella egna medel, dvs. tullar och produktionsavgifter för socker

2) mervärdesskattebaserade avgifter och avgifter baserade på bruttonationalinkomsten (momsavgift och BNI-avgift) som medlemsstaterna ska betala.

Med undantag av uppbördsprovisionen ingår de traditionella egna medel som Finland samlar in för EU:s räkning inte i statsbudgeten.

Närmare bestämmelser om beräkningen av momsavgiften och BNI-avgiften finns i följande av rådets förordningar (EG):

1) nr 1150/2000: förordningen gällande genomförande av beslutet om systemet för EU:s egna medel

2) nr 1553/1989: förordningen om den slutliga enhetliga ordningen för uppbörd av egna medel som härrör från mervärdesskatt

3) nr 2223/1996: förordningen gällande beräkningen av bruttonationalinkomst till marknadspris.

Anslagsnivån baserar sig på EU:s budgetram för 2014—2020.

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Mervärdesskattebaserade avgifter 285 000 000
Avgifter baserade på bruttonationalinkomsten 1 560 000 000
Finansiering av den avgiftsnedsättning som beviljas Förenade kungariket 139 000 000
Sammanlagt 1 984 000 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Nivåförändring 81 000
Sammanlagt 81 000

2018 budget 1 984 000 000
2017 budget 1 903 000 000
2016 bokslut 1 951 000 000

87. Finlands andel av grundkapitalet för Asiatiska banken för infrastrukturinvesteringar (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 11 610 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av Finlands betalningsandel 2018 för tecknandet av grundkapital i Asiatiska banken för infrastrukturinvesteringar till ett belopp av 12 420 000 US-dollar vars motvärde är ca 11 610 000 euro.

Förklaring:Motvärdena under momentet har beräknats enligt valutakursen EUR/USD 1,0698 per den 21 april 2017.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Kursdifferens vid tecknandet av grundkapital 580
Sammanlagt 580

Anslaget står utanför ramen.


2018 budget 11 610 000
2017 budget 11 030 000
2016 bokslut 11 401 818

(95.) Prestationer i samband med statsborgen (förslagsanslag)

Förklaring:Det föreslås att momentet och anslaget under det slopas i budgeten.


2017 I tilläggsb. 8 200 000
2017 budget 800 000
2016 bokslut 3 266 706