Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltningen
         10. Beskattningen och Tullen
         90. Stöd till kommunerna

Statsbudgeten 2018

90. Stöd till kommunernaPDF-versio

Förklaring:Genom statsandelen för kommunal basservice och den utjämning av statsandelar som baserar sig på skatteinkomsterna strävar man efter att trygga kommunernas möjligheter att upprätthålla tillräcklig basservice i olika delar av landet och balansera kommunernas i lag bestämda uppgifter och den övergripande finansieringen av dem enligt område och kommungrupp. De kalkylerade kostnader som ligger till grund för statsandelen grundar sig framför allt på kostnaderna för varje åldersgrupp och på sjukfrekvensen. Sjukfrekvenskoefficientens delfaktorer är hälso- och sjukvård, äldreomsorg och socialvård. Övriga bestämningsgrunder för de kalkylerade kostnaderna är en arbetslöshetskoefficient, en främmandespråkskoefficient, tvåspråkighet, karaktär av skärgård, en befolkningstäthetskoefficient och en utbildningsbakgrundskoefficient.

Den andra delen av kriterierna består av tilläggsdelar för kommuner inom samernas hembygdsområde, fjärrorter samt tilläggsdel utifrån självförsörjningsgraden i fråga om arbetsplatser.

Genom sammanslagningsunderstöd till kommunerna främjas frivilliga kommunsammanslagningar samt andra sådana ändringar av kommun- och regionstrukturen som bidrar till en mer ekonomisk produktion av högklassig och jämlik kommunal basservice.

Centrala reformer

I enlighet med regeringsprogrammet ska utvecklingen av familjevården anvisas tilläggsfinansiering. Dimensioneringen av personalen inom äldreomsorgen ses över i syfte att minska kommunernas kostnader. Ordnandet av specialiserad sjukvård effektiviseras bl.a. genom att jourverksamheten inom hälso- och sjukvården reformeras, den brådskande mottagningsverksamheten inom primärvården på kvällar och veckoslut centraliseras, bäddavdelningsvården inom den specialiserade sjukvården minskas och den prehospitala akutsjukvården reformeras. Som en del av reformen av yrkesutbildningen utvidgas elev- och studerandevårdens tjänster till att gälla en större mängd studerande än tidigare.

Beredningen av inrättandet av landskap har inletts.

Effektmål

Syftet med den förebyggande verksamheten är att skapa omständigheter och miljöer som stöder människors hälsa, sociala trygghet och förmåga att behärska sin livssituation och klara sig självständigt samt att främja människors arbets- och funktionsförmåga, förbättra deras livskvalitet, förebygga sociala och hälsorelaterade problem, minska hälsoskillnaderna mellan olika befolkningsgrupper och förbättra verksamhetsförutsättningarna för miljö- och hälsoskyddet. Målen eftersträvas genom att man utvecklar ledningen och strukturerna samt tar fram instrument och modeller för god verksamhet och sprider dessa till kommunerna. Effektmålen beskrivs närmare i kapitel 33.60, som ingår i huvudtiteln för social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde.

Syftet med social- och hälsovårdsservicen är att säkerställa en heltäckande tillgång till sådana fungerande social- och hälsovårdstjänster som det allmänna ska ordna och som huvudsakligen betalas med skattemedel samt att se till att alla i Finland garanteras grundläggande försörjning. Basservicen stärks och reformeras, den äldre befolkningen garanteras en människovärdig ålderdom och satsningar görs på mentalvårdstjänsterna och missbrukarvården.

Utgångspunkten för den kommunala förskoleundervisningen och grundläggande utbildningen samt de allmänna biblioteken och kulturverksamheten är att grundtryggheten i utbildningen samt biblioteks- och kulturtjänsterna ska garanteras och stärkas för alla i hela landet, oberoende av boningsort, språk och ekonomisk ställning. De centrala målen för finansieringen till kommunerna är att trygga de grundläggande kulturella rättigheterna för varje elev och studerande enligt hans eller hennes förmåga och särskilda behov och att för var och en, som en del av medborgarnas kulturella rättigheter, trygga möjligheten till utveckling med hjälp av riksomfattande bibliotekstjänster och informations- och kulturtjänster samt att säkerställa en jämlik tillgång till kunskap och kultur för befolkningen.

Syftet med grundläggande konstundervisning är att ge kommuninvånarna en möjlighet att delta i grundläggande konstundervisning och i sådan undervisning på konstens olika områden som stöder hobbyverksamhet.

Uppgifter som ligger till grund för beräkningen av de kalkylerade kostnaderna

  2017
uppskattning
2018
uppskattning
     
Kalkylerade kostnader    
0—5-åringar, euro/inv. 8 346,36 8 198,50
6-åringar, euro/inv. 8 867,40 8 699,48
7—12-åringar, euro/inv. 7 430,66 7 291,01
13—15-åringar, euro/inv. 12 756,32 12 522,23
16—18-åringar, euro/inv. 4 066,31 4 010,92
19—64-åringar, euro/inv. 1 046,62 1 009,22
65—74-åringar, euro/inv. 2 117,97 2 029,43
75—84-åringar, euro/inv. 5 735,98 5 563,64
85-åringar och äldre, euro/inv. 19 301,29 18 910,55
Enligt sjukfrekvens 1 159,26 1 135,88
Enligt arbetslöshetsgrad, euro/inv. 90,09 88,27
Enligt tvåspråkighet, euro/inv. 277,75 272,15
Enligt inslag av främmande modersmål, euro/inv. 1 950,95 1 911,59
Enligt befolkningstäthet, euro/inv. 39,24 38,44
Enligt karaktären av skärgård, euro/inv. 382,29 374,58
Enligt utbildningsbakgrund, euro/inv. 422,20 390,78
     
Tilläggsdelar    
Fjärrort, euro/inv. 206,15 207,94
Kommuner inom samernas hembygdsområde, euro/inv. 2 625,33 2 641,08
Självförsörjningsgrad i fråga om arbetsplatser, euro/inv. 62,73 63,11

20. Utveckling av den offentliga sektorns gemensamma informationsförvaltning och informationshantering (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 3 000 000 euro.

Anslaget får användas

1) för utvecklingsprojekt som hänför sig till informationstekniken i kommunerna och som förbättrar förutsättningarna för att utnyttja kommunernas dataarkiv samt till ordnandet av datateknisk service och till stöd för införandet av redan genomförda lösningar

2) till statsunderstöd enligt prövning och till betalning av projekt som godkänts och finansierats av EU

3) till utveckling av annan gemensam offentlig informationsförvaltning

4) till avlönande av visstidsanställd personal motsvarande högst fem årsverken för ett program för utveckling av kommunernas ekonomi- och verksamhetsuppgifter, till statistikföring och informationsförsörjning, främjande av digitalisering av kommunala uppgifter samt till sådan utveckling och sådana utvecklingsprojekt som gäller informations- och kommunikationstekniken i samband med förvaltnings- och servicestrukturerna

5) för ibruktagande samt underhåll under utvecklingsskedet av tjänsterna.

Förklaring:Med anslaget stöds och påskyndas kommunernas informationsförvaltningsutveckling med målet att förbättra produktiviteten samt främja kommunernas och den offentliga förvaltningens gemensamma projekt för utvecklande av informationstekniken samt införande av elektroniska verksamhetssätt. Anslaget används till utarbetandet av JHS-rekommendationer för den offentliga förvaltningen och standarder som grundar sig på lagen om styrning av informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen (634/2011) samt till annan gemensam utveckling av informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen. Anslaget får användas till att stödja och främja inledandet av den övergripande arkitekturen för den offentliga förvaltningen enligt lagen om styrning av informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen, genomförandet av arkitekturbeskrivningarna, ibruktagandet av arbetsredskap samt publiceringen av resultat för att uppnå de mål som uppställts för arkitekturarbetet och den nytta som eftersträvas med det.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Nivåförändring 1 600
Sammanlagt 1 600

2018 budget 3 000 000
2017 budget 1 400 000
2016 bokslut 7 000 000

22. Utveckling av och stöd till förvaltnings- och servicestrukturerna (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 200 000 euro.

Anslaget får användas

1) till projekt som gäller utvecklandet av den offentliga förvaltningens tillvägagångssätt och ledning och av förvaltnings- och servicestrukturerna samt tillhörande projekt

2) till avlönande av visstidsanställd personal motsvarande högst två årsverken för styrnings-, sakkunnig- och projektuppgifter i anslutning till förändringar i förvaltnings- och servicestrukturen

Förklaring:Med anslaget utförs arbete för att utveckla dels de nya landskap som bereds i enlighet med regeringsprogrammet, dels förvaltnings- och servicestrukturen. Anslaget får även användas för projekt för att reformera förvaltningen och ekonomin när det gäller de uppgifter som kvarstår hos kommunerna.


2018 budget 200 000
2017 budget 200 000
2016 bokslut 800 000

30. Statsandel till kommunerna för ordnande av basservicen (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 8 457 931 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av statsandel enligt lagen om statsandel för kommunal basservice (1704/2009)

2) till utjämning av statsandelarna på basis av skatteinkomsterna

3) till ett belopp av högst 19 600 000 euro för betalning av sådana statsandelar och statsunderstöd enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) som beviljats före 2016 för anläggningsprojekt som gäller läroanstalter

4) till ett belopp av högst 3 500 000 euro för betalning av sådana statsandelar och statsunderstöd enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) som beviljats före 2016 för anläggningsprojekt som gäller allmänna bibliotek.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (1 000 euro)

   
Statsandel för kommunal basservice
Kalkylerade kostnader 25 946 076
— åldersstruktur 18 144 443
— sjukfrekvens 6 205 986
— arbetslöshet 485 002
— tvåspråkighet 97 100
— inslag av främmande modersmål 630 853
— boendetäthet 190 898
— karaktär av skärgård 14 243
— skärgårdsdel 9 798
— utbildningsbakgrund 167 753
   
Kommunernas finansieringsandel 19 371 356
Statsandel 6 574 720
   
Tilläggsdelar 318 886
   
Utjämning av statsandelarna på basis av skatteinkomsterna 731 895
   
Utjämning av systemförändringar 2015 7 806
   
Övergångsarrangemang för hemkommunsersättningen i anslutning till statsandelsreformen 361
   
Hemkommunsersättning till 6—15-åringar som saknar hemkommun (staten ersätter) 3 109
   
Privata utbildningsanordnare och universitet, mervärdesskatt 5 765
   
Ökningar och minskningar av statsandelen 815 389
Sammanlagt 8 457 931

Statsandelsprocenten för kommunal basservice är 25,34. Det invånarantal som ligger till grund för statsandelarna var 5 474 083 vid årsskiftet 2016/2017.

Regeringspropositioner och andra ändringar som hänför sig till dimensioneringen av anslaget

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice (1704/2009) så att statsandelsprocenten för kommunal basservice ändras från 25,23 % till 25,34 % år 2018. I ändringen av statsandelsprocenten har som tillägg beaktats 0,09 procentenheter i anslutning till kompenseringen av sänkta avgifter för småbarnspedagogiken 25 000 000 euro samt 0,03 procentenheter i anslutning till utförandet av nya och utvidgade uppgifter så att statsandelsprocenten är 100. I ändringen har som avdrag beaktats 0,01 procentenheter i anslutning till minskningen av kommunernas förvaltningsutgifter, när utbetalningen av det grundläggande utkomststödet har överförts till Folkpensionsanstalten. I enlighet med regeringsprogrammet görs det ingen indexhöjning i statsandelen för basservicen. Justeringen av kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna minskar statsandelarna för basservicen med 176 875 000 euro.

Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om elev- och studerandevård. Ändringen hänför sig till reformen av yrkesutbildningen. I läroanstalter på andra stadiet kommer studerandevården att omfattas av nya studerande för vilka det ordnas lagstadgade psykolog- och kuratorstjänster. Vid dimensioneringen av anslaget har som tillägg beaktats 5 633 000 euro på grund av lagändringen. Statsandelsprocenten är 100, eftersom det är fråga om utvidgade uppgifter.

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om förskrivning av läkemedel (1088/2010) har ändrats från och med den 1 januari 2017 så att recept är i kraft två år från den dag receptet förskrivits eller förnyats i stället för som tidigare ett år. Vid dimensioneringen av anslaget har som avdrag beaktats 757 000 euro på grund av förordningsändringen.

Statsandel till kommunerna för ordnande av basservicen, beräkningsgrunder (1 000 euro)

   
Grundpris Kalkylerad kostnad
Enligt åldersstruktur  
— 0—5-åringar (8 198,50 euro/inv.) 2 845 314
— 6-åringar (8 699,48 euro/inv.) 542 134
— 7—12-åringar (7 291,01 euro/inv.) 2 653 666
— 13—15-åringar (12 522,23 euro/inv.) 2 179 757
— 16—18-åringar (4 010,92 euro/inv.) 713 286
— 19—64-åringar (1 009,22 euro/inv.) 3 234 585
— 65—74-åringar (2 029,43 euro/inv.) 1 312 130
— 75—84-åringar (5 563,64 euro/inv.) 1 975 777
— 85-åringar och äldre (18 910,55 euro/inv.) 2 687 794
Enligt sjukfrekvens (1 135,88 euro/inv.) 6 205 986
Enligt arbetslöshet (88,27 euro/inv.) 485 002
Enligt tvåspråkighet (272,15 euro/inv.) 97 100
Enligt inslag av främmande modersmål (1 911,59 euro/inv.) 630 853
Enligt boendetäthet (38,45 euro/inv.) 190 898
Enligt karaktär av skärgård (374,58 euro/inv.) 14 243
Enligt ställning som skärdelsdel (274,00 euro/inv.) 9 798
Enligt utbildningsbakgrund (390,78 euro/inv.) 167 753
Sammanlagt 25 946 076

Kommunernas finansieringsandel

   
Invånarantal 5 474 083
Finansieringsandel, euro/inv. 3 538,74
Finansieringsandel, 1 000 euro 19 371 356

Tilläggsdelar för fjärrorter och för kommuner inom samernas hembygdsområde samt på basis av självförsörjningsgraden i fråga om arbetsplatser (1 000 euro)

   
Grundpris  
För fjärrorter (207,94 euro/inv.) 119 596
Enligt självförsörjningsgraden i fråga om arbetsplatser (63,11 euro/inv.) 195 740
För kommuner inom samernas hembygdsområde (2 641,08 euro/inv.) 3 550
Sammanlagt 318 886

På skatteinkomsterna baserad utjämning av statsandelarna (1 000 euro)

Tillägg Avdrag Netto
     
1 331 254 -632 197 731 895

Utjämning av systemförändringar 2015 (1 000 euro)

Tillägg Avdrag Netto
     
8 097 -291 7 806
     
Övergångsarrangemang för hemkommunsersättningen i anslutning till statsandelsreformen   361

Andra minskningar och ökningar av statsandelen (1 000 euro)

   
Minskningar av statsandelen  
— förändrad prissättning på standardutlämnanden av uppgifter -1 314
— neutralisering av ändringen i skatteinkomstutjämning -47 898
— avdrag i samband med finansieringen av skolor som inleder sin verksamhet -164
överföring till moment 29.01.02 för förande av registret för verifierat kunnande -150
— överföring till moment 29.01.02 till antagningstjänsterna -1 547
— avdrag i anslutning till systemförändringarnas kostnadsneutralitet -7 828
— frysning av indexhöjningen, 2016 -34 596
— frysning av indexhöjningen, 2018 -42 280
— kommunernas andel av finansieringen av det grundläggande utkomststödet -330 847
— finansiering, i anslutning till statsandelsreformen, av utjämningssystemet för privata utbildningsanordnares hemkommunsersättning -219
— minskning till följd av konkurrenskraftsavtalet -467 870
— finansiering av läkar- och sjukvårdshelikopterverksamheten -22 444
— avdrag i anslutning till pensionsstödet -24 100
Avdrag sammanlagt -981 257
   
Ökningar av statsandelen  
— korrigeringspost för arbetsmarknadsstödet 29 549
— utjämning av systemförändringar 2010 497
— kompensation för förlorade skatteinkomster 2010 375 000
— kompensation för förlorade skatteinkomster 2011 129 000
— kompensation för förlorade skatteinkomster 2012 299 000
— kompensation för förlorade skatteinkomster 2013 11 500
— kompensation för förlorade skatteinkomster 2014 9 500
— kompensation för förlorade skatteinkomster 2015 131 000
— kompensation för förlorade skatteinkomster 2016 262 000
— kompensation för förlorade skatteinkomster 2017 395 000
— kompensation för förlorade skatteinkomster 2018 131 000
— tillägg för landskapsförbundens uppgifter 500
— överföring av statsunderstöd för anläggningskostnader för läroanstalter 19 600
— överföring av statsunderstöd för anläggningskostnader för bibliotek 3 500
Tillägg sammanlagt 1 796 646

Annan finansiering (1 000 euro)

   
Hemkommunsersättning till 6—15-åringar som saknar hemkommun 3 109
Privata utbildningsanordnare och universitet, mervärdesskatt 5 765

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Anläggningsprojekt som gäller läroanstalter -5 700
Antagningstjänster (återföring från moment 29.01.02 av en överföring) 171
Avdrag i samband med finansieringen av skolor som inleder sin verksamhet -164
Besparing till följd av projektet för utveckling av informationssystemet inom miljö- och hälsoskyddet (Vati-projektet) -252
Besparing till följd av utvecklingen av närstående- och familjevården -8 869
Effektivisering av ordnandet av regional specialiserad sjukvård -31 675
Förlängd giltighetstid för recept -757
Förändringar i hemkommunsersättningen -2 645
Förändringar i invånarantal och beräkningsfaktorer 45 389
Justering av kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna -176 875
Justering av kvalitetsrekommendationerna för äldreomsorgen -4 181
Kompensation för förlorade skatteinkomster 131 000
Kompensation för sänkta avgifter för småbarnspedagogiken 25 000
Konkurrenskraftsavtalets inverkan på statsandelen -118 578
Minskning av kommunernas förvaltningskostnader till följd av överföringen av det grundläggande utkomststödet till FPA -3 800
Pensionsstöd till långtidsarbetslösa -9 000
Projektet för utvecklande av fastighetsskatten (överföring från moment 28.01.01) 600
Utbildningsstyrelsens elektroniska system för hantering av elev-, studerande- och examensuppgifter (tid. Registret för verifierat kunnande (överföring till moment 29.01.02) -150
Utveckling av familjevården 5 000
Ändring av beräkningsfaktorerna för fjärrorter 9 200
Ändring av förhållandet mellan antalet barn över 3 år och antalet fostrare i den småbarnspedagogiska verksamheten -506
Ändring av lagen om elev- och studerandevård 5 633
Övriga ändringar 1 336
Sammanlagt -139 823

Anslaget står delvis utanför ramen.


2018 budget 8 457 931 000
2017 I tilläggsb. 9 200 000
2017 budget 8 597 754 000
2016 bokslut 9 024 697 225

31. Ekonomiskt stöd för kommunsammanslagningar (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 7 990 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av kalkylerade sammanslagningsunderstöd enligt 43 § i kommunstrukturlagen (1698/2009)

2) till ersättning av minskningar av statandelar enligt 44 § i kommunstrukturlagen

3) till ett belopp av högst 400 000 euro för särskilda utredningar enligt 16 § i kommunstrukturlagen samt till kommunernas sammanslagningsutredningar.

Förklaring:Kommunerna betalas sådant sammanslagningsunderstöd som avses i 42 § i kommunstrukturlagen (1698/2009) och sådan ersättning för minskning av statsandelar till följd av sammanslagningen som avses i 44 § i den lagen. Sammanslagningsunderstödet ska användas till nödvändiga kostnader för sammanslagningen, utvecklande av servicesystemet i den nya kommunen och förbättrande av servicens produktivitet eller för att stärka ekonomin i den nya kommunen. Genom ersättningen för minskning av statsandelar strävar man däremot efter att kompensera kommunerna för de statsandelar de förlorar vid sammanslagningen, så det är inte fråga om ett extra stöd till kommunerna, utan motsvarande summa kommer staten till godo i form av minskade statsandelar. Sammanslagningsunderstöd och kompensation för förlorade statsandelar betalas till sammanslagningar som träder i kraft senast 2017.

Beräknad användning av anslaget (1 000 euro)

   
Sammanslagningsunderstöd  
— kommunsammanslagningar 2017, 2 st. 1 800
— kommunsammanslagningar 2016, 4 st. 3 900
Sammanlagt, 6 st. 5 700
Kompensation för förlorade statsandelar  
— sammanslagningarna 2017 1 051
— sammanslagningarna 2016 -
— sammanslagningarna 2015 839
— sammanslagningarna 2014 -
Sammanlagt 1 890
Kostnaderna för utredningar enligt kommunstrukturlagen och understöd som beviljas för förhandsutredningar i anslutning till sammanslagningarna (högst) 400
Sammanlagt 7 990
  2016
utfall
2017
utfall
2018
uppskattning
       
Kommunsammanslagningar 4 2 0
Minskning av antalet kommuner 4 2 0
Anslag, mn € 25,2 27,1 8,0
— varav andelen sammanslagningar året i fråga, mn € 5,2 3,0 0

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Ändring i behovskalkylen -19 135
Sammanlagt -19 135

2018 budget 7 990 000
2017 budget 27 125 000
2016 bokslut 25 246 664