Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltningen
         10. Beskattningen och Tullen
              30. Avräkning till Åland
         90. Stöd till kommunerna

Statsbudgeten 2018

80. Överföringar till landskapet ÅlandPDF-versio

Förklaring:Enligt självstyrelselagen för Åland (1144/1991) har riket lagstiftningsbehörighet i fråga om allmänna skatter och avgifter samt rätt att uppbära skatt. På grund av detta tillförs landskapet Åland årligen av statsmedel ett belopp som är avsett att täcka utgifterna för självstyrelsen. Beloppet fastställs vid den avräkning som avses i självstyrelselagen. Ålandsdelegationen verkställer avräkningen årligen i efterhand för varje kalenderår. Avräkningsbeloppet beräknas så att de i statsbokslutet för respektive år redovisade inkomsterna, med undantag för upptagna nya statslån, multipliceras med avräkningsgrunden som enligt självstyrelselagen är 0,45 %.

På avräkningsbeloppet betalas ett årligt förskott som ska tas upp i budgetpropositionen. Ålandsdelegationen fastställer storleken på förskottet. Också det uppskattade beloppet av det årliga förskottet beräknas på det sätt som beskrivs ovan.

Dessutom kan landskapet Åland enligt självstyrelselagen beviljas extra anslag, skattegottgörelse och särskilda bidrag enligt vad som närmare bestäms i självstyrelselagen. Ålandsdelegationen beslutar även om dessa anslag. Enligt självstyrelselagen stadfäster republikens president sådana beslut av delegationen som gäller avräkningen samt delegationens beslut om ovannämnda övriga anslag. Beslut av Ålandsdelegationen ska stadfästas oförändrade eller lämnas utan stadfästelse.

30. Avräkning till Åland (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 237 158 000 euro.

Anslaget får enligt Ålandsdelegationens beslut användas till betalning av förskott på den utjämning och det avräkningsbelopp som avses i självstyrelselagen för Åland (1144/1991). Eftersom avräkningen enligt lagen verkställs i efterhand, kan de avräkningsbelopp som ännu inte har fastställts bli större än förskotten. På grund av detta får anslaget även användas till beviljande av tilläggsförskott för utgifterna under åren före finansåret, innan den slutliga avräkningen fastställs.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Ändringar av inkomstposter 12 582
Sammanlagt 12 582

2018 budget 237 158 000
2017 I tilläggsb. 2 168 000
2017 budget 224 576 000
2016 bokslut 219 560 594

31. Skattegottgörelse till landskapet Åland (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 15 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av skattegottgörelse till landskapet Åland enligt 49 § i självstyrelselagen för Åland.

Förklaring:Om den i landskapet Åland för ett skatteår debiterade inkomst- och förmögenhetsskatten överstiger 0,5 % av motsvarande skatt i hela riket, tillkommer det överstigande beloppet (skattegottgörelse) landskapet i enlighet med 49 § i självstyrelselagen för Åland.


2018 budget 15 000 000
2017 I tilläggsb. 9 000 000
2017 budget 15 000 000
2016 bokslut 9 508 580

33. Återbäring av intäkterna av lotteriskatten till landskapet Åland (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 13 000 000 euro.

Anslaget får användas till återbäring av intäkterna från lotteriskatten till landskapet Åland.


2018 budget 13 000 000
2017 budget 13 000 000
2016 bokslut 11 104 686