Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltningen
         10. Beskattningen och Tullen
         90. Stöd till kommunerna

Statsbudgeten 2018

70. Utvecklande av statsförvaltningenPDF-versio

Förklaring:De centrala och för varje förvaltningsområde och ämbetsverk specifika IKT-projekt som används för att utveckla organisationer, processer, tjänster och informationsteknik stöds med produktivitetsanslaget under moment 28.70.20. Från momentet överförs årligen i budgeten anslag till förvaltningsområdenas och ämbetsverkens förfogande.

Mål som stöder ansvarsområdets samhälleliga effektmål

— Med hänsyn till principerna för digitaliseringen utvecklas kundorienterad verksamhet, försöksinriktad verksamhetskultur och samanvändning av information och teknik

— Digitaliseringens möjligheter utnyttjas så att de tjänster som den offentliga förvaltningen ansvarar för tillhandahålls kundorienterat i form av organisationsöverskridande processer och i samarbete med andra aktörer

— Ledningen av den digitala säkerheten förtydligas och helhetsbilden förbättras genom att mätningar av och rapporter om säkerheten utvecklas och genom att stärka de strategiska riktlinjerna för den digitala säkerheten inom den offentliga förvaltningen

— Den lagstiftning som gäller informationshantering utvecklas och normerna för informations- och cybersäkerheten och genomförandet av dem görs klarare samtidigt som det i helheten av krav i fråga om informations- och cybersäkerheten inom den offentliga förvaltningen görs nödvändiga ändringar

— Helhetsarkitekturen och interoperabiliteten främjas.

01. Styrning och utveckling av statens informations- och kommunikationsteknik (IKT) (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 4 900 000 euro.

Anslaget får användas

1) till genomförandet av statens gemensamma reformer av informationssystemet och av gemensamma IKT-tjänster och IKT-lösningar

2) för styrning och utveckling av genomförandet av digitaliseringen inom den offentliga förvaltningen

3) för den styrning och utveckling som krävs med tanke på lagen om styrning av informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen (634/2011), lagen om anordnande av statens gemensamma informations- och kommunikationstekniska tjänster (1226/2013), lagen om verksamheten i den offentliga förvaltningens säkerhetsnät (10/2015) och lagen om förvaltningens gemensamma stödtjänster för e-tjänster (571/2016)

4) för styrning och utveckling av informations- och cybersäkerheten, beredskapen och informationssäkerhetstjänsterna inom den offentliga förvaltningen

5) till avlönande av visstidsanställd (2 år) extra personal motsvarande högst sju årsverken

6) för internationell verksamhet och samarbetsprojekt i anslutning till styrningen av IKT-verksamheten och informations- och cybersäkerheten.

Förklaring:Anslaget är avsett för genomförande av gemensamma tjänster för informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen och av andra sådana åtgärder i anslutning till informationsförvaltningen som behövs med tanke på samordnad verksamhet samt för genomförande av program och projekt för utveckling av informations- och cybersäkerheten och beredskapen samt för anskaffning av köpta tjänster som stöder styrningen av statens IKT hos kommersiella och interna tjänsteproducenter.

Anslaget används för genomförande ”Konceptet alla tjänster över en disk” inom projektet för en gemensam informationsförvaltning (YTI). Projektet utgör en del av regeringens spetsprojekt Digitalisering av offentliga tjänster, och genom projektet eftersträvas målmedvetet och målinriktat ledd informationshantering till stöd för användarorienterade digitala offentliga tjänster, kunskapsbaserat beslutsfattande och en innovativ verksamhetsmiljö. Eventuella förvaltningsutgifter eller övriga fasta utgifter för projektet föranleder inga ytterligare behov av anslag.

Mål för resultatet av verksamheten Åtgärder
   
Högre utnyttjandegrad för den information som den offentliga förvaltningen tar fram. Målet är att informationsflödet mellan myndigheterna ska vara smidigt och att informationen utnyttjas i stor utsträckning i samhället. Gemensamma informationsspecifikationer för den offentliga förvaltningen och en metainformationsplattform inklusive tjänster införs och tas i bruk. En regeringsproposition om en lag som förenhetligar användningen och utbytet av myndighetsdata lämnas till riksdagen.
Styrningen av den offentliga förvaltningen är verkningsfull. Styrnings- och investeringsmodellen för digitaliseringen förnyas. En investeringsledningsgrupp inrättas och man sörjer för att projekten har ansvariga ledare som har förvaltningsövergripande mandat för genomförandet. Man gör det möjligt för de digitala tjänsterna att bli primära tjänster för medborgarna.
Ledningen av och normerna för informations- och cybersäkerheten inom den offentliga förvaltningen görs klarare. En ny ram för ledningen av cybersäkerheten inom statsförvaltningen skapas. Genomförandet av de föreslagna lagstiftningsändringarna om informationssäkerheten inom den offentliga förvaltningen stöds. En helhetsbild av datasäkerheten inom den offentliga förvaltningen skapas, centrala strategiska riktlinjer för informations- och cybersäkerheten utarbetas och kunnande i frågor som gäller säkerheten inom den offentliga förvaltningen förbättras.
En kompetent och djärv verksamhetskultur. Organisationer inom den offentliga förvaltningen stöds när det gäller att utnyttja digitaliseringen i utvecklingen av verksamhets- och arbetsprocesser samt i försöksverksamhet. Tjänsten Suomidigi.fi inrättas för dem som arbetar med eller leder digitaliseringen.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
YTI-projektet (överföring från moment 28.70.22) 1 900
YTI-projektet (överföring till moment 28.70.22) -3 000
Sammanlagt -1 100

2018 budget 4 900 000
2017 budget 6 000 000
2016 bokslut 3 800 000

02. Datasystem för statens ekonomi-, personal- och lokalförvaltning (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 5 000 000 euro.

Anslaget får användas för utveckling, anskaffning och genomförande av processer och datasystem för sådan ekonomi-, personal- och lokalförvaltning som betjänar statsförvaltningen.

Förklaring:Anslaget är avsett att användas för utveckling och revidering av statens gemensamma system för ekonomi- och personalförvaltningen, t.ex. för utveckling av informationssystemet Kiekus produktivitet och för informationssystemtjänster i anslutning till digitaliseringen av anskaffningar inkl. elektroniska system för hantering av beställningar och räkningar. Avsikten är att anslaget i någon mån också ska användas för utgifter som föranleds av utvecklingen av det datasystem som stöder beredningen av budgeten och rambesluten om statsfinanserna. De årliga utgifterna för förvaltningen av systemet betalas från moment 28.01.01.

Projekt och beräknad användning av anslaget (euro)

   
Utveckling av informationssystemet Kiekus produktivitet samt statsrådets budgeterings- och ramsystem 1 500 000
Genomförande av gemensamma datasystem för ekonomi- och personalförvaltningen 3 500 000
Sammanlagt 5 000 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Nivåförändring -300
Sammanlagt -300

2018 budget 5 000 000
2017 I tilläggsb. 1 500 000
2017 budget 5 300 000
2016 bokslut 12 260 000

(03.) Styrning och utveckling av den nationella informationsbranschen (reservationsanslag 3 år)

Förklaring:Det föreslås att momentet slopas i budgeten.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Nya styrningsuppgifter (överföring till moment 28.01.01) -250
Upprätthållande av tjänsterna (överföring till moment 28.30.03) -7 250
Nivåförändring -20 000
Sammanlagt -27 500

2017 budget 27 500 000
2016 bokslut 27 500 000

05. Stöd och handledning i samband med beredningen och genomförandet av landskapsreformen och social- och hälsovårdsreformen (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 180 530 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter för beredningen av social- och hälsovårds- och landskapsreformen och för den handledning och utbildning för beredningen samt till betalning av utgifter för utvecklings- och försöksprojekt som hänför sig till beredningen och genomförandet av reformen

2) till betalning av statsunderstöd för inrättande av temporära beredningsorgan i landskapen och för beredningsorganens verksamhet samt för landskapens verksamhet

3) till beredningen av inrättandet av landskapens nationella servicecenter och till dess verksamhet samt till arrangemangen för och utvecklingen av de gemensamma tjänsterna

4) till betalning av understöd till kommuner och samkommuner för kostnader för beredningen

5) till betalning av ersättning till Folkpensionsanstalten för genomförande av de ändringar i datasystemen som krävs för reformen.

Förklaring:Anslaget används vid finansministeriet och social- och hälsovårdsministeriet för lednings-, styrnings- och koordineringsuppgifter i anslutning till landskapsreformen och social- och hälsvårdsreformen. Dessutom används anslaget för förändringstöd i reformen för att säkra genomförandet av reformen i landskapen.

Anslaget används också till beredningen och inrättandet av landskapens dataadministration, beredningen av och gemensamma investeringar för landskapens IKT-servicecentral, ändringsåtgärder för och det riksomfattande genomförandet av kommunernas dataadministration.

Statsrådet har fattat ett principbeslut om styrningen, administreringen och utvecklingen av landskapens informationssystem. I principbeslutet fastställs ansvar och uppgifter för de olika aktörerna samt principerna om finansieringen av landskapens investeringar i informationssystem. Avsikten är att riktlinjerna i principbeslutet beaktas vid beredningen och genomförandet av landskapsreformen.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Beredningen av Servicecentret för landskapens ekonomi- och personalförvaltning 1 000
Driftsanslag för det rikstäckande förändringsstödet (SHM) 135
Finansiering 2017 -31 300
Finansieringen av förhandsberedningen, av temporära beredningsorgan i landskapen och av landskapsfullmäktiges mandattid 40 000
Förändringsutbildning, SHM och FM 900
Förändringsåtgärder som gäller kommunernas dataadministration 2 500
Informationssystemsändringar i anslutning till avbrytarservicen 225
Lednings-, styrnings- och koordineringsuppgifter inom reformen (SHM) 500
Nationell styrning och gemensamma stödåtgärder - IKT 2 300
Samordnare för social- och hälsovården till landskapen 1 350
Statsunderstöd till Syd-Österbottens sjukvårdsdistrikt 220
Stöd och handledning i samband med beredningen och genomförandet, finansministeriet 500
Utvecklandet av IKT i landskapen och inom social- och hälsovården, beredningen av en IKT-servicecentral och av landskapens dataadministration, regionala stödåtgärder och gemensamma investeringar 130 000
Utvidgning av kunskapsunderlaget för social- och hälsovården 900
Sammanlagt 149 230

2018 budget 180 530 000
2017 I tilläggsb. 22 000 000
2017 budget 31 300 000

20. Främjande av produktiviteten (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 30 268 000 euro.

Anslaget får användas

1) till anskaffning av informationsförvaltningsprojekt, forskning och undersökningar som syftar till att främja produktiviteten inom den offentliga förvaltningen samt till anskaffning av utbildningstjänster och andra tjänster

2) till utveckling av centrala datasystemprojekt inom förvaltningsområdena

3) till avlönande av personal motsvarande högst 25 årsverken i uppgifter för viss tid.

Förklaring:Anslaget är avsett att användas till finansiering av sådana projekt som ökar produktiviteten inom förvaltningen och för vars del finansministeriet och respektive ministerium har ingått ett samarbetsavtal som gäller ökning av produktiviteten och realisering av produktivitetsvinsterna. Genom att de datasystem som används i ministerierna, ämbetsverken och inrättningarna moderniseras och funktionerna automatiseras kan produktiviteten förbättras, övergången till elektronisk kommunikation främjas och föråldrade system ersättas. Anslaget får även användas till utveckling av centrala datasystemprojekt som ökar produktiviteten och till utveckling av datasystem som är avsedda att användas gemensamt inom statsförvaltningen.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Datasystemet Erica (finansieringen 2017) (överföring från moment 26.30.02) 310
Genomförande av ett nationellt inkomstregister (finansiering 2017) (överföring från moment 28.70.21) 5 000
Genomförande av ett nationellt inkomstregister (finansiering 2018) (överföring till moment 28.70.21) -3 142
HETI-projektet (finansieringen 2018) (överföring till moment 28.30.03) -4 000
Ibruktagande av de gemensamma IKT-tjänsterna (harmoniseringsprojekt) (finansieringen 2017) (överföring från moment 25.01.22) 2 184
Ibruktagande av de gemensamma IKT-tjänsterna (harmoniseringsprojekt) (finansieringen 2018) (överföring till moment 25.01.22) -2 590
Inbyggd programvara och programreform för Skatteförvaltningen (finansieringen 2017) (överföring från moment 28.10.01) 24 000
Informationssystemprojektet inom utsökningsväsendets strukturreform (URA ICT) (finansieringen 2017) (överföring från moment 25.20.01) 2 899
Informationssystemprojektet inom utsökningsväsendets strukturreform (URA ICT) (finansieringen 2018) (överföring till moment 25.20.01) -1 744
Klientdatasystemprojektet (Roti) (finansieringen 2017) (överföring från moment 25.40.01) 3 500
Migrationsverkets projekt ”Ett smart digitalt ämbetsverk” (finansieringen 2017) (överföring från moment 26.40.01) 2 000
Migrationsverkets projekt ”Ett smart digitalt ämbetsverk” (finansieringen 2018) (överföring till moment 26.40.01) -2 000
Polisstyrelsens VITJA-projekt (finansiering 2017) (överföring från moment 26.10.01) 4 000
Polisstyrelsens VITJA-projekt (finansiering 2018) (överföring till moment 26.10.01) -3 000
Projektet Envibase för utvecklande av anskaffning, lagring och distribution av miljöinformation (finansieringen 2017) (överföring från moment 35.01.04) 1 640
Projektet för att höja skyddspolisens prestationsförmåga (finansiering 2017) (överföring från moment 26.10.02) 5 950
Projektet för att höja skyddspolisens prestationsförmåga (finansiering 2018) (överföring till moment 26.10.02) -4 389
Projektet för den offentliga förvaltningens gemensamma användargränssnitt för miljö- och hälsoskyddet (finansiering 2017) (överföring från moment 30.20.02) 1 194
Projektet för den offentliga förvaltningens gemensamma användargränssnitt för miljö- och hälsoskyddet (finansiering 2018) (överföring till moment 30.20.02) -657
Projektet för förvaltningsdomstolarnas system för verksamhetsstyrning och dokumenthantering (HAIPA) (finansiering 2017) (överföring från moment 25.10.03) 5 680
Projektet för förvaltningsdomstolarnas system för verksamhetsstyrning och dokumenthantering (HAIPA) (finansiering 2018) (överföring till moment 25.10.03) -3 713
Projektet för statsrådets digitala skrivbord (finansiering 2017) (överföring från moment 23.01.01) 1 060
Projektet för statsrådets digitala skrivbord (finansiering 2018) (överföring till moment 23.01.01) -980
Projektet för statsrådets gemensamma ärendehantering (finansiering 2017) (överföring från moment 23.01.01) 3 400
Projektet för statsrådets gemensamma ärendehantering (finansiering 2018) (överföring till moment 23.01.01) -3 200
Projektet för utveckling av informationssystem för Rättsregistercentralens myndighetsverksamhet (eORK) (finansiering 2017) (överföring från moment 25.01.05) 850
Projektet för utveckling av informationssystem för Rättsregistercentralens myndighetsverksamhet (eORK) (finansiering 2018) (överföring till moment 25.01.05) -1 880
Totalreformen av tullklareringssystemen (investeringsutgifter för IKT-anskaffning) (finansieringen 2017) (överföring från moment 28.10.02) 11 650
Totalreformen av tullklareringssystemen (investeringsutgifter för IKT-anskaffning) (finansieringen 2018) (överföring till moment 28.10.02) -13 850
Utbildningsstyrelsens elektroniska system för hantering av elev-, studerande- och examensuppgifter (tid. Registret för verifierat kunnande (finansiering 2018) (överföring till moment 29.01.02) -700
Utbildningsstyrelsens elektroniska system för hantering av elev-, studerande- och examensuppgifter (tid. Registret för verifierat kunnande) (finansiering 2017) (överföring från moment 29.01.02) 1 288
Åklagarväsendets och de allmänna domstolarnas databank (AIPA) (finansieringen 2017) (överföring från moment 25.10.03) 3 100
Nivåförändring -53 322
Sammanlagt -19 462

2018 budget 30 268 000
2017 budget 49 730 000
2016 bokslut 17 799 000

21. Inrättande av ett nationellt inkomstregister (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 15 663 000 euro.

Anslaget får användas

1) för anskaffning och utveckling av ett nationellt inkomstregister samt för andra merutgifter som föranleds av anskaffningen och utvecklingen av det nationella inkomstregistret

2) för projektledning i anslutning till inkomstregisterprojektet, för kravdefinition för registret och dess förvaltning, för anskaffningsprocessen samt för konfiguration, planering, inrättande och testning av registret och för beredningen av att ta registret i bruk

3) till avlönande av visstidsanställd personal motsvarande högst 46 årsverken.

Fullmakt

År 2018 får det inom ramen för det totala beloppet för den tidigare godkända beställningsfullmakten för anskaffning av inkomstregistret ingås avtal till ett belopp som motsvarar det belopp av beställningsfullmakten som inte har använts.

Förklaring:Anslaget används för inrättandet av ett nationellt inkomstregister som en del av spetsprojektet för digitalisering av offentliga tjänster. Inrättandet av inkomstregistret hänför sig till ett större projekt för utveckling av den nationella helhetsinfrastrukturen. Inkomstregistret är en av de viktigaste funktionerna i den nationella servicearkitekturen och det omfattar nästan alla medborgare. Inkomstregistret gör det möjligt att förmedla uppgifter om inkomster i realtid, minska rapporteringen om inkomstuppgifter och effektivisera verksamheten inom den privata och den offentliga sektorn. Finansministeriet ansvarar för organiseringen och tillsättandet av inkomstregisterprojektet.

Utgifter för staten som föranleds av förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt (1 000 euro)

  2018 Sammanlagt
fr.o.m.
2018
     
Förbindelser som ingåtts före 2018 7 521 7 521
Utgifter sammanlagt 7 521 7 521

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Genomförande av ett nationellt inkomstregister (finansiering 2017) (överföring från moment 28.70.22) 5 000
Genomförande av ett nationellt inkomstregister (finansiering 2017) (överföring till moment 28.70.20) -5 000
Genomförande av ett nationellt inkomstregister (finansiering 2018) (överföring från moment 28.70.20) 3 142
Nivåförändring -3 307
Sammanlagt -165

2018 budget 15 663 000
2017 budget 15 828 000
2016 bokslut 15 855 000

22. Stöd till digitalisering av offentliga tjänster (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 15 114 000 euro.

Anslaget får användas

1) till planering, utveckling och genomförande av projekt som stöder digitalisering och förutsättningarna för den

2) till behovsprövade statsunderstöd för planering, utveckling och genomförande av projekt som stöder digitalisering

3) för avlönande av visstidsanställd personal motsvarande högst 25 årsverken.

Förklaring:Avsikten är att anslaget ska användas för främjande av den digitalisering av offentliga tjänster som är ett av regeringens spetsprojekt, i synnerhet för utveckling av processer som har störst genomslag utifrån ansökningar från organisationer inom den offentliga sektorn. Anslaget får även användas för att skapa förutsättningar för digitalisering.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
E-lärande (överföring till moment 28.01.01) -225
Genomförande av ett nationellt inkomstregister (finansiering 2017) (överföring till moment 28.70.21) -5 000
Projektet för en serviceplattform för offentlig geografisk information (överföring från moment 30.01.01) 800
Projektet för en serviceplattform för offentlig geografisk information (överföring till moment 30.01.01) -3 140
Projektet KemiDigi (överföring från moment 32.01.21) 1 800
Projektet KemiDigi (överföring till moment 32.01.21) -1 100
Projektet KiraDigi (överföring från moment 35.20.(02)) 4 000
YTI-projektet (överföring från moment 28.70.01) 3 000
YTI-projektet (överföring till moment 28.70.01) -1 900
Nivåförändring 1 807
Sammanlagt 42

2018 budget 15 114 000
2017 I tilläggsb. -5 560 000
2017 budget 15 072 000
2016 bokslut 175 000

40. Kommunikationsnät för säkerhetsmyndigheterna (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 8 100 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av prisstöd och underskottsunderstöd i anslutning till myndighetsradionätet till Suomen Erillisverkot Oy eller dess dotterbolag.

Förklaring:Syftet med den finansiering som beviljas under momentet är att trygga myndighetsradionätets verksamhet.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Säkerhetsmyndigheternas kommunikationsnät (överföring från moment 26.30.(43)) 8 100
Sammanlagt 8 100

2018 budget 8 100 000