Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltningen
         10. Beskattningen och Tullen
              15. Pensioner
              16. Extra pensioner
              17. Övriga pensionsutgifter
              50. Skadestånd
         90. Stöd till kommunerna

Statsbudgeten 2018

50. Pensioner och ersättningarPDF-versio

Förklaring:Utvecklingen mot en allt äldre befolkning skapar ett betydande tryck på en ökning av statens pensionsutgifter under de två följande årtiondena. Målet är att förbättra hållbarheten i fråga om finansieringen av pensionerna och att på lång sikt höja den genomsnittliga pensioneringsåldern med 2—3 år. Genom Statskontorets Kaiku-projekt, som finansieras med en arbetarskyddspremie som tas ut hos ämbetsverken, strävar man efter att avvärja risken för nedsatt arbetsförmåga och på så sätt dämpa ökningen av statens pensionsutgifter.

15. Pensioner (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 4 673 697 000 euro.

Anslaget får i enlighet med pensionslagen för den offentliga sektorn (81/2016) och lagstiftning i anslutning till den användas till betalning av

1) pensioner, familjepensioner, rehabiliteringsstöd, andra rehabiliteringsförmåner (inkl. eventuell mervärdesskatt) och tillägg till dessa

2) ersättningar i anslutning till pensionsarrangemang som betalats i samband med kommunaliseringen av statliga funktioner med stöd av olika lagar

3) dröjsmålsförhöjningar

4) eventuella rättegångskostnader

5) förskottsutgifter till följd av principen om sista pensionsanstalt

6) utredningsposter till följd av principen om sista pensionsanstalt.

Anslaget får även användas för att ersätta den kommunala pensionsanstalten för delar av sådana pensioner som grundar sig på tidigare anställning i statens tjänst och som betalas ut med anledning av vissa ägarbyten. Ersättningen betalas i samband med kostnadsfördelningen enligt Vilma-principen.

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen.

Förklaring:Anslaget har beräknats enligt den uppskattade ArPL-indexnivån för 2018 (2551).

Ett belopp som motsvarar beloppet i momentet överförs till Keva för att täcka kostnaderna för betalning av eller ersättning för de pensioner som finansieras med anslag under momentet.

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Pensioner, rehabiliteringsstöd och familjepensioner som beviljats på grund av anställning hos staten, kommun, församling eller enskild samt motsvarande pensioner vid statsunderstödda institutioner, affärsverk eller statens affärsdrivande ämbetsverk och inrättningar 4 652 132 000
Pensioner och familjepensioner till riksdagsledamöter 12 525 000
Rehabiliteringsförmåner som beviljats personer som omfattas av statens pensionsskydd 2 000 000
Ersättning till Keva i anslutning till överföringar av funktioner från staten till kommuner före den 1 januari 1987 7 040 000
Sammanlagt 4 673 697 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Konsekvenser av indexhöjningar 30 709
Ändring till följd av pensionernas ökade volym 65 611
Sammanlagt 96 320

2018 budget 4 673 697 000
2017 budget 4 577 377 000
2016 bokslut 4 485 030 989

16. Extra pensioner (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 2 050 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av extra pensioner enligt gällande statsrådsbeslut och till betalning av extra pensioner som har beviljats tidigare.

Av anslaget får högst 9 000 euro användas till betalning av extra pensioner som riksdagens kanslikommission beviljat.

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen.

Förklaring:Anslaget har beräknats enligt den uppskattade ArPL-indexnivån för 2018 (2551).

Ett belopp som motsvarar beloppet i momentet överförs till Keva för att täcka betalningen av de pensioner som finansieras med anslag under momentet.

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Extra pensioner 2 041 000
Av riksdagens kanslikommission beviljade extra pensioner (högst) 9 000
Sammanlagt 2 050 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Konsekvenser av indexhöjningar 14
Ändringar som inte beror på indexhöjningar -60
Sammanlagt -46

2018 budget 2 050 000
2017 budget 2 096 000
2016 bokslut 1 607 745

17. Övriga pensionsutgifter (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 2 643 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av ersättningar till bolagen Nokia Abp, Vapo Oy, Vammas Oy och Lapua Oy för den extra belastning som uppkommer av att pensionsskyddet hålls på samma nivå som pensionsskyddet enligt lagen om statens pensioner, vilken belastning föranleds av att personal som varit i Televas tjänst den 31 augusti 1976, i Statens bränslecentrals tjänst den 31 december 1983, i Vammaskoski fabriks och Lappo Patronfabriks tjänst den 31 december 1990 flyttats över till nämnda bolag

2) till betalning av ersättningar till arbetsgivaren till en person, vilken såsom gammal arbetstagare före den 1 januari 1994 i samband med företagsköp eller motsvarande omorganiseringar av företags ägarförhållanden eller inom en koncern flyttats över från ett bolag till ett annat, samt till arbetsgivaren till en person vilken såsom gammal arbetstagare flyttats över från Patria Vammas Oy eller Patria Lapua Oy i samband med företagsköp, överlåtelse av affärsrörelse eller motsvarande omorganiseringar; med gammal arbetstagare avses då personer som den 31 december 1990 flyttats över från Vammaskoski fabrik eller Lappo Patronfabrik till Vammas Oy eller Patruunatehdas Lapua Oy och senare till Patria-koncernen

3) till överföringar av kapitalvärdet på pensionsrätt från statens pensionssystem till följd av lagen om överföring av pensionsrätt mellan arbetspensionssystemet i Finland och Europeiska gemenskapernas pensionssystem (165/1999).

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen.

Förklaring:Ersättningarna betalas i huvudsak som sådana engångsbelopp uträknade på försäkringsmatematiska grunder som Keva kan avtala om. Ersättningarna kan också betalas som kontinuerliga prestationer.

Ett belopp som motsvarar beloppet i momentet överförs till Keva för att täcka kostnaderna för betalning av eller ersättning för de pensioner som finansieras med anslag under momentet.

Anslaget kommer inte att användas för pensionsersättningar till bolag som bildats efter 1992.

Anslaget har beräknats enligt den uppskattade ArPL-indexnivån för 2017 (2551).

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Ersättning till Nokia Abp 50 000
Ersättning till Vapo Oy 400 000
Ersättning till Vammas Oy 250 000
Ersättning till Lapua Oy 250 000
Övriga ersättningar 20 000
Överföringar av kapitalvärdet på pensionsrätt till Europeiska gemenskapernas pensionssystem 1 673 000
Sammanlagt 2 643 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Konsekvenser av indexhöjningar 18
Sammanlagt 18

2018 budget 2 643 000
2017 budget 2 625 000
2016 bokslut 574 278

50. Skadestånd (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 40 500 000 euro.

Anslaget får användas

1) till olycksfallsersättningar

2) till trafikskadeersättningar

3) till förmåner som motsvarar grupplivförsäkring

4) till periodiska ersättningar till statstjänstemän

5) till ersättningar för vissa kostnader och skadestånd till statligt anställda

6) till ersättningar enligt lagen om ansvar för spårtrafik

7) till betalning av gottgörelse med stöd av lagen om gottgörelse för dröjsmål vid rättegång

8) till betalning av skadestånd vid tillämpning av lagen om statens skadeståndsverksamhet

9) till sakkunnigarvoden i samband med ersättningar för olycksfalls- och trafikskador

10) rättegångskostnader till följd av skötseln av ett ersättningsärende som bygger på lagen om statens skadeståndsverksamhet eller trafikförsäkringslagen

11) på särskilt beslut av statsrådet till ersättningar för kostnader förorsakade av räddnings- och evakueringsoperationer, evakueringsflygningar och sjukvård i områden som drabbats av naturkatastrofer samt för transport av avlidna olycksoffer till hemlandet

12) ersättande av reseskador.

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen.

Förklaring:Anslaget grundar sig på följande författningar:

Olycksfallsersättningar: lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (459/2015), lagen om olycksfallsförsäkring (608/1948), lagen om olycksfallsersättning för statstjänstemän (449/1990), 6 kap. 14 § i lagen om offentlig arbetskraftsservice (1295/2002), lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012), lagen om ersättning för olycksfall i militärtjänst och tjänstgöringsrelaterad sjukdom (1521/2016), lagen om ersättning för olycksfall och tjänstgöringsrelaterad sjukdom i krishanteringsuppdrag (1522/2016), lagen om olycksfall i militärtjänst (1211/1990), 26 § i lagen om statens pensioner (1295/2006), tingsrättslagen (581/1993) och övrig lagstiftning som har samband med olycksfallsersättningssystemet

Trafikskadeersättningar: trafikförsäkringslagen (460/2016) och lagen om rehabilitering som ersätts enligt trafikförsäkringslagen (626/1991)

Periodiska ersättningar till statstjänstemän: statstjänstemannalagen (750/1994) och förordningen gällande avgångsbidrag (1350/1994)

Ersättningar för vissa kostnader och skadestånd till statligt anställda: lagen om ersättning av statsmedel till statsanställda för kostnader för vissa rättegångar (269/1974) och lagen om ersättande av vissa skador som uppkommit i tjänsteutövning eller arbetsuppgift i statens tjänst (794/1980)

Lagen om ansvar i spårtrafik (113/1999)

Lagen om gottgörelse för dröjsmål vid rättegång (362/2009)

Lagen om statens skadeståndsverksamhet (978/2014).

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Olycksfallsersättningar 35 800 000
Trafikskadeersättningar 2 000 000
Ersättningar för förmåner som motsvarar grupplivförsäkring 1 300 000
Periodiska ersättningar till statstjänstemän 40 000
Ersättningar för vissa kostnader och skadestånd till statligt anställda 100 000
Ersättningar enligt lagen om ansvar i spårtrafik 70 000
Olycksfallsersättningar på grund av olyckan vid Lappo patronfabrik 70 000
Gottgörelser för dröjsmål vid rättegång 200 000
Skadestånd som grundar sig på statens ansvar 520 000
Reseskador 400 000
Sammanlagt 40 500 000

2018 budget 40 500 000
2017 I tilläggsb. -200 000
2017 budget 40 500 000
2016 bokslut 38 875 309

63. Pensionsutgifter som andra pensionsanstalter ska svara för (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 217 200 000 euro.

Anslaget får användas

1) med stöd av pensionslagen för den offentliga sektorn (81/2016) till betalning av pensioner som staten till följd av principen om sista pensionsanstalt har beviljat för andra pensionsanstalters räkning

2) till betalning av de belopp som ingår i statens pensioner och för vilka Keva med anledning av vissa ägarväxlingar betalar ersättning i samband med kostnadsfördelningen enligt Vilma-principen.

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen.

Förklaring:Anslaget har beräknats enligt den uppskattade ArPL-indexnivån för 2018 (2551).

Motsvarande inkomster har budgeterats under moment 12.28.51.

Ett belopp som motsvarar beloppet i momentet överförs till Keva för att täcka betalningen av de pensioner som finansieras med anslag under momentet.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Konsekvenser av indexhöjningar 1 331
Ändring till följd av Vilma-pensionernas ökade volym 17 398
Sammanlagt 18 729

Anslaget står utanför ramen.


2018 budget 217 200 000
2017 budget 198 471 000
2016 bokslut 180 547 634

95. Ränteutgifter för pensionsutgifter som andra pensionsanstalter betalat på statens vägnar och förskott som de betalat till staten (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 17 497 000 euro.

Anslaget får användas till räntor för pensionsutgifter som andra pensionsanstalter betalat på statens vägnar samt till räntor för förskott som andra pensionsanstalter betalat till staten.

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen.

Förklaring:Staten betalar ränta till kostnadsfördelningen enligt Vilma-principen på sådana pensioner enligt lagen om statens pensioner som betalats av andra pensionsanstalter samt på sådana förskott som betalats vid kostnadsfördelningen. Som räntesats används en försäkringsavgiftsränta enligt de beräkningsgrunder som avses i 179 § 4 mom. i ArPL.

Under momentet antecknas också eventuell ränteinkomst som avses i 1 § 3 mom. i statsrådets förordning 284/2017.

Motsvarande inkomster har budgeterats under moment 13.01.09.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Konsekvenser av indexhöjningar 106
Ändring till följd av Vilma-pensionernas ökade volym 1 658
Sammanlagt 1 764

Anslaget står utanför ramen.


2018 budget 17 497 000
2017 budget 15 733 000
2016 bokslut 21 839 790