Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltningen
         10. Beskattningen och Tullen
              02. Magistraternas omkostnader
         90. Stöd till kommunerna

Statsbudgeten 2018

40. Statens regional- och lokalförvaltningPDF-versio

Förklaring:Regionförvaltningsverket tillgodoser regional jämlikhet genom att i samarbete med andra aktörer främja rättsskyddet och säkerheten samt genom att utveckla och stödja en i ekonomiskt, socialt och ekologiskt hänseende hållbar välfärd.

Regionförvaltningsverken sköter uppgifter inom följande ansvars- och uppgiftsområden: social- och hälsovård, miljö- och hälsoskydd, undervisnings- och kulturverksamhet, konsument- och konkurrensförvaltning, tillståndsärenden och övriga ansökningsärenden som hör till området för miljöskydds- och vattenlagstiftningen, tillsyn över och utvecklande av arbetarskyddet, produkttillsyn över produkter som används i arbetet, i egenskap av arbetarskyddsmyndighet tillsyn över att arbetarskyddslagstiftningen iakttas, räddningsväsendet, samordnande av beredskapen i regionen, utvärdering av den regionala tillgången till basservice samt styrning, övervakning och utveckling av magistraterna.

Magistraterna har till uppgift att säkerställa att samhället fungerar och att det finns tillgång till interoperabel information för olika kunders behov genom att sköta de register som magistraterna ansvarar för och deras datainnehåll samt säkerställa att kundernas grundläggande rättigheter tillgodoses i det finländska samhället. Magistraterna svarar inom sina verksamhetsområden för befolkningsdata och förmyndarärenden samt den riksomfattande konsumentrådgivningen. Magistraterna sköter också uppgifter som hör till notarius publicus samt civilvigslar, bestyrkande av köp och uppgifter i anslutning till val och folkomröstningar. Andra uppgifter som hör till magistraterna är bl.a. namnändringar, hindersprövning och fastställelse av delägarförteckningen i bouppteckningar.

Mål som stöder ansvarsområdets samhälleliga effektmål
  • — Tillgången till och kvaliteten på basservicen förbättras
  • — Hälso- och välfärdsskillnaderna minskar och människor tar mer ansvar för den egna hälsan och de egna levnadsvanorna
  • — Serviceproducenternas handlingsfrihet ökar
  • — Förutsebarheten i företagsklimatet ökar samtidigt som näringslivets verksamhetsmiljö, säkerhet och marknadens funktion förbättras
  • — Livsmedelssäkerhetskedjans kvalitet och säkerhet samt styrningen av tillsynen över miljö- och hälsoskyddet bibehålls på en god nivå
  • — Kundernas rättssäkerhet tillgodoses.

01. Regionförvaltningsverkens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 50 345 000 euro.

Anslaget får också användas

1) till projekt som får EU-finansiering

2) till betalning av ersättning till Ålands landskapsregering för kostnader som föranleds av de uppgifter som anges i förordningen om vissa förvaltningsuppgifter inom hälso- och sjukvården i landskapet Åland (1179/2009).

Förklaring:För regionförvaltningsverken uppställs i resultatavtalen mål för resultatet av verksamheten. Förverkligandet av dessa mål utvärderas vid resultatförhandlingar mellan ministerierna, centralförvaltningsmyndigheterna och regionförvaltningsverken och i utvärderingsrapporter.

Mål för resultatet av verksamheten

  2016
utfall
2017
mål
2018
mål
       
Produktion och kvalitetsledning      
Medeltal för behandlingstiden, mån.      
Klagomål 7,8 8 8
Besvär och utlåtanden i ärenden som gäller undervisnings- och kulturverksamheten 2,1 2,5 2,5
Alkoholtillstånd 0,6 1 1
Tillstånd för privata tjänsteproducenter inom social- och hälsovården 1,7 2 2
Ansökningar om miljö- och vattentillstånd 15,0 10 10
Resultaten av kundförfrågan, skala 0—5      
Kundtillfredsställelse när det gäller tjänstvillighet och samarbetsförmåga - 4 -
Kvaliteten på försvarskurserna 4,1 4 4
       
Funktionell effektivitet      
Tillsynsbesök samt genomförda utvärderingar och kontroller, genomförandegrad %      
Prioriteringarna i tillsynsprogrammet för social- och hälsovården/styrnings- och utvärderingsbesök, antal besök 41 28 28
Det kommunala miljö- och hälsoskyddets utvärderings- och styrningsbesök, antal utvärderingsbesök, antal besök/samarbetsområden för miljö- och hälsoskyddet, % 21,7 20 20
Genomförandegraden för urvalskontroller av djurens välbefinnande och tvärvillkor 97,3 100 100
Genomförandegraden i fråga om handlingsplanen för konsument-, konkurrens- och näringsrättsliga uppgifter 73,3 100 100
Kostnadsmotsvarighet, %      
Alkoholtillstånd samt social- och hälsovårdens avgiftsbelagda prestationer 78,4 100 100
Miljö- och vattentillstånd, kostnadsmotsvarighet % 39,7 50 50
       
Mål för hantering och utvecklande av personalresurser      
Antal årsverken sammanlagt 1 218 1 186 1 177
varav regionförvaltningsverkets omkostnader 760 757 739
Omkostnader för regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet, moment 33.02.07 431 409 418
Övriga moment 27 20 20
       
Sjukfrånvaro, dagar/årsv. 10,3 9,0 9,0
Arbetstillfredsställelseindex, 1—5 VMBaro 3,6 3,5 3,5

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2016
utfall
2017
ordinarie
budget
2018
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 65 719 67 160 64 422
Bruttoinkomster 13 508 13 860 14 077
Nettoutgifter 52 211 53 300 50 345
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 10 740    
— överförts till följande år 14 551    

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2016
utfall
2017
ordinarie
budget
2018
budgetprop.
       
Offentligrättsliga prestationer      
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten 12 806 13 405 13 405
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 22 868 22 340 22 340
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -10 062 -8 935 -8 935
Kostnadsmotsvarighet, % 56 60 60
       
Företagsekonomiska prestationer      
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten 31 30 25
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 30 30 25
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 1 - -
Kostnadsmotsvarighet, % 103 100 100

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Kostnader för projektet för inrättande av Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet (överföring till moment 28.40.03) -1 610
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyror -17
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -77
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) -29
Indexhöjning av hyror 19
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -613
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -283
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -65
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) 17
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -12
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -121
Nivåförändring -164
Sammanlagt -2 955

2018 budget 50 345 000
2017 budget 53 300 000
2016 bokslut 56 022 000

02. Magistraternas omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 27 399 000 euro.

Anslaget får även användas till betalning av ersättning till Ålands landskapsregering för kostnader som föranleds av de uppgifter som anges i förordningen om skötseln på Åland av uppgifter som gäller konsumentrådgivning (720/2014).

Förklaring:För magistraterna uppställs det i resultatavtalen mål för resultatet av verksamheten. Förverkligandet av dessa mål utvärderas vid resultatförhandlingar mellan enheten för styrning och utveckling av magistraterna vid Regionförvaltningsverket i Östra Finland och magistraterna och i utvärderingsrapporterna.

  2016
utfall
2017
uppskattning
2018
uppskattning
       
Produktion och kvalitetsledning      
Förordnande av intressebevakning      
— avgöranden genom magistratens beslut, tid i genomsnitt 3,3 mån. 3,0 mån. 3,0 mån.
Revision av intressebevakningen      
— de privata intressebevakarnas redovisning granskats efter inlämnandet till magistraten, tid i genomsnitt 4,0 mån. 3,8 mån. 3,8 mån.
Tillståndsärenden      
— avgörande från det att ansökan inkommit till magistraten, tid i genomsnitt 1,3 mån. 1,2 mån. 1,2 mån.
Konsumentrådgivning      
— den nationella telefonrådgivningen, av de kunder som ringer rådgivningen betjänas minst 76 % 90 % 90 %
       
Funktionell effektivitet      
Avgiftsbelagda tjänster inom förmyndarverksamheten
— produktivitet: prestationer/årsv.
705 730 730
Avgiftsfria person-, familje- och arvsrättsliga tjänster
—produktivitet: prestationer/årsv.
7 348 8 070 8 070
Konsumentrådgivningstjänster, rådgivning och utredningsfall
— produktivitet: prestationer/årsv.
2 004 2 080 2 080
Avgiftsbelagda offentligrättsliga vittnestjänster
—produktivitet: prestationer/årsv.
12 243 10 850 10 850
Avgiftsbelagd offentligrättslig informationstjänst
—produktivitet: prestationer/årsv.
6 583 7 100 7 100
       
Hantering och utvecklande av personalresurser      
Årsverken 623 624 614
Sjukfrånvaro, dagar/årsv. 10,3 9 9
Arbetstillfredsställelseindex, 1—5 VMBaro 3,3 3,4 3,4

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2016
utfall
2017
ordinarie
budget
2018
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 45 248 42 849 42 679
Bruttoinkomster 14 582 14 420 15 280
Nettoutgifter 30 666 28 429 27 399
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 6 621    
— överförts till följande år 7 066    

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2016
utfall
2017
ordinarie
budget
2018
budgetprop.
       
Offentligrättsliga prestationer      
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten 14 284 14 050 14 819
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 17 606 18 010 20 448
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -3 322 -3 960 -5 629
Kostnadsmotsvarighet, % 81 78 72
       
Företagsekonomiska prestationer      
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten 205 289 316
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 87 260 144
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 118 29 172
Kostnadsmotsvarighet, % 236 111 219

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Extra uppgifter när det gäller registrering av asylsökande -95
Modernisering av magistraternas register, den elektroniska tjänstehelheten (MERP) och kassasystemet VAKAVA -400
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyror -9
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) -26
Indexhöjning av hyror 10
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -233
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -151
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -50
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) 8
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -12
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -72
Sammanlagt -1 030

2018 budget 27 399 000
2017 budget 28 429 000
2016 bokslut 31 111 000

03. Stödåtgärder inom regional- och lokalförvaltningen (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 2 102 000 euro.

Anslaget får användas

1) till administrering av utlokaliseringen av funktioner inom statens centralförvaltning

2) till utvecklande av statens regionala och lokala förvaltningsstrukturer

3) till utvecklande av former för myndigheternas gemensamma kundservice och till administrering av samservicen

4) till ersättning av de kostnader som kommunerna föranleds av ordnandet av gemensam kundservice inom den offentliga förvaltningen

5) till upphandling och drift av de IKT-system som ska användas inom den offentliga förvaltningens gemensamma kundservice.

6) till betalning av kostnader till följd av att Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet inrättas.

Förklaring:Projektet som gäller inrättande av Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet omfattar perioden 15.2.2017—31.12.2018. Avsikten är att myndigheten ska inleda sin verksamhet den 1 januari 2019. Under våren 2018 överlämnar regeringen en proposition till riksdagen med förslag till lag om ämbetsverket.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Finansieringen av projektet Kundservice 2014 upphör -70
Kostnader för projektet för inrättande av Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet 210
Kostnader för projektet för inrättande av Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet (överföring från moment 28.40.01) 1 610
Sammanlagt 1 750

2018 budget 2 102 000
2017 I tilläggsb.
2017 budget 352 000
2016 bokslut 622 000