Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltningen
         10. Beskattningen och Tullen
         90. Stöd till kommunerna

Statsbudgeten 2018

30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningenPDF-versio

Förklaring:Statistikcentralen är allmän myndighet inom statens statistikväsen. Utöver framställandet av statistik ska centralen sörja för det allmänna utvecklandet av det nationella statistikväsendet i samarbete med övriga statliga statistikframställande myndigheter. Statens statistikväsen ska sörja för att statistik över samhällsförhållandena och deras utveckling framställs för allmänt bruk. Syftet är att svara smidigt på inhemska och internationella informationsbehov och att främja en effektiv användning av informationsmaterial i samhället.

Statens ekonomiska forskningscentral (VATT) bedriver till stöd för beslutsfattandet tillämpad ekonomisk forskning och gör ekonomiska analyser om frågor som är viktiga med tanke på samhällsekonomin och de finanspolitiska besluten i Finland.

Befolkningsregistercentralen ska möjliggöra att uppgifter i befolkningsdatasystemet och tjänster som Befolkningsregistercentralen tillhandahåller inom certifierad elektronisk kommunikation utnyttjas som stöd för samhällets funktioner och informationsförsörjning. Genom sin verksamhet främjar Befolkningsregistercentralen skyddet för privatlivet, skyddet för personuppgifter och datasäkerheten samt utvecklandet och iakttagandet av kraven på god informationsbehandling och god informationshantering. Befolkningsregistercentralen är tillsammans med magistraterna registeransvarig för befolkningsdatasystemet. Befolkningsregistercentralen förvaltar och utvecklar befolkningsdatasystemet, uppgifterna i det och kvaliteten på uppgifterna samt den certifierade elektroniska kommunikationen. Befolkningsregistercentralen tillhandahåller informationstjänster och certifikattjänster ur befolkningsdatasystemet.

Mål som stöder ansvarsområdets samhälleliga effektmål
  • — Statistik, informationsmaterial, undersökningar och tjänster är tillförlitliga och relevanta
  • — Forskningsverksamheten stöder beslutsfattandet som svarar mot de viktigaste utmaningarna i den finländska samhällsekonomin
  • — Befolkningsdatasystemet och certifikattjänsterna är fortsatt tillförlitliga och deras tillgänglighet och användning ökar
  • — Genom den nationella servicearkitekturen möjliggörs fortsatt digitalisering i Finland genom att man effektiviserar och stöder kundernas verksamhet
  • — Genom att utveckla folkbokföringen och dess datasystem främjar man kvaliteten på samhällets basregisteruppgifter och en kostnadseffektiv tillgång till uppgifterna särskilt med beaktande av dataskydds- och datasäkerhetsaspekterna.

01. Statistikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 46 014 000 euro.

Anslaget får också användas

1) till betalning av medlemsavgifter

2) till finansiering av statistiska projekt som hänför sig till medlemskapet i EU.

Vid nettobudgeteringen beaktas som inkomster

1) inkomsterna av den avgiftsbelagda verksamheten

2) inkomsterna från EU och från samprojekt utanför budgeten.

Förklaring:

Mål för resultatet av verksamheten

  2016
utfall
2017
mål
2018
mål
       
Produktion och kvalitetsledning      
Antal offentliggöranden, st. 548 546 550
Antal tillhandahållna tjänster, st. (över 500 €) - 800 800
Andel offentliggöranden i rätt tid, % 95 97 97
Andel felfria offentliggöranden, % 94 95 96
Antal ansökningar om licenser inom forskarservicen, st. 243 260 285
       
Funktionell effektivitet      
Produktivitetsförändring, % 1,0 0,5 0,5
De fasta kostnadernas andel av de totala kostnaderna, % 75 70 69
Produktionsutgifter per statistikuppgift som offentliggörs, 1 000 € 95 98 100
Kostnadsmotsvarighet för avgiftsbelagda tjänster, % 114 100 100
Andel som svarat via webben eller via automatisk rapportering av alla svarande vid insamling av företagsdata, % 90 92 93
       
Hantering och utvecklande av personalresurser      
Årsverken 739 750 750
Sjukfrånvaro, dagar/årsv. 10,1 < 10 < 10
Arbetstillfredsställelseindex, 1—5 VMBaro 3,5 3,5 3,6

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2016
utfall
2017
ordinarie
budget
2018
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 56 935 56 138 54 514
Bruttoinkomster 10 023 9 000 8 500
Nettoutgifter 46 912 47 138 46 014
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 6 705    
— överförts till följande år 9 972    

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2016
utfall
2017
ordinarie
budget
2018
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
— intäkter av försäljningen av prestationer 8 342 7 500 7 100
— övriga intäkter 219 - -
Intäkter sammanlagt 8 561 7 500 7 100
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 7 488 7 500 7 100
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 1 073 - -
Kostnadsmotsvarighet, % 114 100 100

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Obligatoriska EU-projekt -321
Utbildningsstyrelsens elektroniska system för hantering av elev-, studerande- och examensuppgifter (tid. Registret för verifierat kunnande (överföring till moment 29.01.02) -50
Överföring från moment 28.01.01 50
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyror -15
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -7
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) -46
Indexhöjning av hyror 15
Löneglidningsbesparing -70
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -428
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -244
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -61
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) -14
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -25
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -16
Nivåförändring 108
Sammanlagt -1 124

2018 budget 46 014 000
2017 budget 47 138 000
2016 bokslut 50 179 000

02. Statens ekonomiska forskningscentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 3 312 000 euro.

Av anslaget får högst 310 000 euro användas till betalning av omkostnader för rådet för utvärdering av den ekonomiska politiken samt till betalning av utgifter som föranleds av utrednings- och forskningsverksamhet.

Förklaring:

Funktionell effektivitet

De viktigaste målen 2018 är att lyckas skaffa forskningsfinansiering så att Statens ekonomiska forskningscentral (VATT) inom sin forskning också i fortsättningen kan koncentrera sig på sina kärnområden, dvs. utnyttjande av strategiska rekryteringar för att stärka forskningshandledningen och forskningsverksamheten samt utvecklande av stödfunktionerna för forskningen.

Produktion och kvalitetsledning

Statens ekonomiska forskningscentrals forskningsresultat publiceras i forskningscentralens egna publikationsserier och dessutom i vetenskapliga internationella tidskrifter samt bl.a. i ministeriernas publikationsserier. De viktigaste formerna av sakkunnigverksamhet är det slag av utlåtanden och höranden, medlemskap i arbetsgrupper, anföranden och övrigt deltagande i den offentliga debatten kring forskningsresultaten som tjänar forskarsamhället och beslutsfattandet. Målet år 2018 är att det kvalitetsjusterade antalet publikationer i förhållande till antalet årsverken ökar och att man i sakkunnigverksamheten kan koncentrera sig på det som har den största genomslagskraften.

Hantering och utvecklande av personalresurser

  2016
utfall
2017
mål
2018
mål
       
Årsverken, årsv. 50 53 55
Sjukfrånvaro, dagar/årsv. 4,9 4,3 4,0
Arbetstillfredsställelseindex, 1—5 VMBaro 3,8 3,7 3,8

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2016
utfall
2017
ordinarie
budget
2018
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 4 957 5 382 5 312
Bruttoinkomster 1 569 2 000 2 000
Nettoutgifter 3 388 3 382 3 312
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 1 919    
— överförs till följande år 2 245    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyror -1
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -2
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) -4
Indexhöjning av hyror 1
Löneglidningsbesparing -5
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -29
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -16
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -4
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) -2
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -2
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -4
Nivåförändring -2
Sammanlagt -70

2018 budget 3 312 000
2017 budget 3 382 000
2016 bokslut 3 714 000

03. Befolkningsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 25 836 000 euro.

Förklaring:

Mål för resultatet av verksamheten

  2016
utfall
2017
mål
2018
mål
       
Funktionell effektivitet      
Totalproduktivitetsindex input/output, förändring jämfört med året innan, % 10,1 1 1
       
Produktion och kvalitetsledning      
Riktigheten i elektronisk identitet, % 100 100 100
Dataenheter som överlåtits ur befolkningsdatasystemets gränssnittstjänster, mn st. 21,7 22,4 24,7
Möjlighet att använda direktåtkomst i
befolkningsdatasystemet, %
99,95 99,95 99,95
Möjlighet att använda certifieringssystem, % 99,00 99,95 99,95
Flyttningsanmälan på internet, % 72 75 80
Möjlighet att använda identifikationstjänst, %   99,90 99,90
Möjlighet att använda behörighetstjänst, %   99,90 99,90
Nya organisationer som anslutit sig till informationsleden, antal 20 30 30
Antalet tjänster i servicedatalagret   5 000 7 000
       
Hantering och utvecklande av personalresurser      
Årsverken1) 137 155 165
Sjukfrånvaro, dagar/årsv. 8,3 8,5 8,5
Arbetstillfredsställelseindex, 1—5 VMBaro 3,5 3,5 3,5

1) Inbegriper visstidsanställda för genomförandet av programmet för den nationella servicearkitekturen.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2016
utfall
2017
ordinarie
budget
2018
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 27 025 27 545 45 438
Bruttoinkomster 19 420 17 925 19 602
Nettoutgifter 7 605 9 620 25 836
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 5 410    
— överförts till följande år 5 428    

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2016
utfall
2017
ordinarie
budget
2018
budgetprop.
       
Offentligrättsliga prestationer      
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, intäkter av försäljningen av prestationer 8 139 8 825 9 378
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 8 438 8 592 9 378
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -299 233 -
Kostnadsmotsvarighet, % 96 103 100
       
Företagsekonomiska prestationer      
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, intäkter av försäljningen av prestationer 10 806 9 100 10 694
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 4 506 4 900 4 951
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 6 300 4 200 5 743
Kostnadsmotsvarighet, % 240 186 216

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Användningen av förmedling av meddelanden (överföring från moment 33.10.60) 1 000
Användningen av förmedling av meddelanden (överföring till moment 28.10.01) 100
Avgifter för elektronisk identifiering (överföring från moment 33.01.25) 500
HETI-projektet (finansieringen 2018) (överföring från moment 28.70.20) 4 000
Justering av kostnaderna för Katso-tjänsten (överföring till moment 28.10.01) -72
Katso-tjänsten (överföring från moment 28.10.01) 47
Koncentrering av identifikationsavgifter (överföring från moment 33.10.60) 680
Medborgarkontot och de interoperabilitetstjänsten (överföring från moment 28.20.06) 2 125
Revidering av namnlagen 315
Tjänsten FöretagsFinland.fi (överföring från moment 32.01.02) 500
Upprätthållande av tjänsterna (överföring från moment 28.70.(03)) 7 250
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyror -7
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -5
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) -8
Indexhöjning av hyror 3
Löneglidningsbesparing -13
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -136
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -34
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -6
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) -7
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -5
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -11
Sammanlagt 16 216

2018 budget 25 836 000
2017 I tilläggsb. 140 000
2017 budget 9 620 000
2016 bokslut 7 623 000