Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltningen
         10. Beskattningen och Tullen
              02. Tullens omkostnader
              63. Återbetalda skatter
         90. Stöd till kommunerna

Statsbudgeten 2018

10. Beskattningen och TullenPDF-versio

Förklaring:Skatteförvaltningen är samhällets största aktör som samlar in skatter och avgifter, och den är därmed viktig med tanke på finansieringsverksamheten inom den offentliga ekonomin. Skatteförvaltningens primära uppgift är att verkställa beskattningen och överföra skatter och avgifter av skattenatur till skattetagarna så att dessa får sina skatteinkomster till rätt belopp, vid rätt tidpunkt och på ett kostnadseffektivt sätt. Beskattningen ska verkställas så att den utöver skatterna medför så lite kostnader och olägenheter som möjligt för kundernas ekonomiska verksamhet.

Tullen främjar en smidig varuhandel och garanterar dess lagenlighet, tar effektivt ut tull och övriga skatter vid import, erbjuder kundinriktade tjänster samt skyddar samhället, miljön och medborgarna.

Mål som stöder ansvarsområdets samhälleliga effektmål
  • — Ett effektivt inflöde av skatteinkomster säkras genom att en positiv inställning till skattebetalning främjas, förhandsstyrning ges och skattekontrollen sköts på ett trovärdigt sätt.
  • — Bekämpningen av grå ekonomi effektiviseras och det skattemässiga underskottet minskas genom att beskattningsfunktionerna utvecklas, tillsynen effektiviseras och samarbetet mellan myndigheter förbättras.
  • — De tjänster som beskattningen och tullväsendet tillhandahåller ska vara kundorienterade, snabba och förmånliga.
  • — Samhället skyddas genom att man säkerställer godssäkerheten och bekämpar gränsöverskridande brottsliget i nära samarbete med polisen och Gränsbevakningsväsendet.

01. Skatteförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 368 601 000 euro.

Anslaget får också användas

1) till medlemsavgifter till internationella organisationer

2) till betalning av finansiella bidrag som föranleds av internationellt samarbete

3) till avtalsmässiga ersättningar för skador som orsakats kunderna till följd av Skatteförvaltningens förfarande.

Fullmakt

Om en del av fullmakten för anskaffning av inbyggd programvara i anslutning till totalreformen av beskattningssystemen inte användes 2017, får det 2018 inom ramen för det totala beloppet för fullmakten ingås avtal till ett belopp som motsvarar det belopp av tidigare godkända fullmakter som inte har använts.

Förklaring:

Mål för resultatet av verksamheten

  2016
utfall
2017
mål
2018
mål
       
Effektivitet      
Andelen kunder som gärna betalar sin skatt, % - 77 78
Andelen kunder som anser att övervakningen är effektiv, % - 80 80
Produktion och kvalitetsledning      
Inflödet av indrivning som gäller enskilda kunder, % 68 52 52
Andelen elektroniska inkomstskattedeklarationer, enskilda kunder, % 53 54 55
Andelen elektroniska skattekortsändringar, % 54 55 56
Hantering och utvecklande av personalresurser      
Årsverken 4 794 4 983 4 964
Sjukfrånvaro, dagar/årsv. 9,7 8,0 7,5
Arbetstillfredsställelseindex, 1—5 VM Baro 3,6 3,6 3,6

Skatteförvaltningen genomför en reform av sin övergripande arkitektur som inbegriper alla de nuvarande skatteslagen och programvarorna för behandling av dem. Reformen baserar sig på ett produktbaserat system för verksamhetsstyrning. Genom reformen tryggas en störningsfri verksamhet på lång sikt inom beskattningen.

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt föranleder (1 000 euro)

  2018 2019—2020 Sammanlagt
fr.o.m. 2018
       
Förbindelser som ingåtts före 2018 12 766 11 480 24 246
Utgifter sammanlagt 12 766 11 480 24 246

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2016
utfall
2017
ordinarie
budget
2018
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 413 655 409 620 372 551
Bruttoinkomster 6 244 3 800 3 950
Nettoutgifter 407 411 405 820 368 601
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 91 824    
— överförts till följande år 129 070    

Vid dimensioneringen av anslaget har beaktats

1) täckandet av de utgifter som föranleds av förhandsbeslut och offentligrättsliga prestationer vilka prissatts så att avgiften understiger självkostnadsvärdet

2) kostnaderna för fordonsbeskattningen på Åland år 2018

3) inkomsterna av samarbetet med andra myndigheter

4) totalreformen av datasystemen

5) punkt- och bilbeskattningsuppgifter samt apoteksbeskattningsuppgifter överförda från och med den 1 januari 2017.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Användning av meddelandeförmedlingen (överföring till moment 28.30.03) -100
Digitalisering av dokument till elektronisk form (investering) -300
Dokumentförvaltning 2018 -720
Förvaltningen av XBRL-kodsystemet (överföring till moment 28.20.01) -200
Ibruktagande av ett inkomstregister vid Skatteförvaltningen 1 110
Inbesparing som gäller Skatteförvaltningens lokaler i Helsingfors -1 500
Inbyggd programvara och programreform för Skatteförvaltningen (finansieringen 2017) (överföring till moment 28.70.20) -24 000
Inkomstbeskattning i realtid av personkunder, fas 1 216
Justering av kostnaderna för Katso-tjänsten (överföring från moment 28.30.03) 72
Katso-tjänsten (överföring till moment 28.30.03) -47
Mervärdesbeskattning av import (överföring från moment 28.10.02) 243
Nya krav på informationsutbytet om internationella skatteuppgifter -100
Strategiska utvecklingsprojekt -25
Tryggande av verksamheten -2 000
Utgifter för världsutställningen i Astana (överföring från moment 32.50.43) 609
Verktyg för processtyrning -200
XBRL-rapportering (investering) -350
Överföring till moment 28.10.02 -2 000
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyror -132
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -41
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) -375
Indexhöjning av hyror 82
Löneglidningsbesparing -508
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -3 914
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -2 100
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -453
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) -172
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -211
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -103
Sammanlagt -37 219

2018 budget 368 601 000
2017 budget 405 820 000
2016 bokslut 444 657 000

02. Tullens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 163 018 000 euro.

Anslaget får även användas till betalning av medlemsavgifter till internationella organisationer.

Fullmakt

År 2018 får det inom ramen för det totala beloppet för den tidigare godkända beställningsfullmakten för anskaffning av inbyggd programvara för förtullningssystemet ingås avtal till ett belopp som motsvarar det belopp av beställningsfullmakten som inte har använts.

Förklaring:

Mål för resultatet av verksamheten

  2016
utfall
2017
mål
2018
mål
       
Serviceförmåga och kvalitet      
Kundtillfredsställelse vid tullklarering (skalan 1—5) 3,7 4,0 4,0
Andelen rättelser av importbeskattningsbeslut (%) 1,5 2,2 2,2
Andelen utredda tullbrott (%) 85,2 91 89
Återtagen vinning av brott (mn euro) 19,3 20 18
Utfallet av livsmedelskontrollen och kontrollen av konsumtionsvaror (%) 17 23 23
Skatterest (%)1) 0,08 0,15 2,0
Personalresurser      
Årsverken (enligt baskalkylen)2) 2 165 1 890 1 840
Sjukfrånvaro (dagar/årsverke) 11,6 10,0 10,0
Arbetstillfredsställelseindex, 1—5 VM Baro 3,3 3,4 3,4

1) Beskattningen av mervärdesskatteskyldiga som registrerats för mervärdesbeskattning av varuinförsel överförs den 1 januari 2018 från Tullen till Skatteförvaltningen. Tullen tar ut tull och mervärdesskatt av aktörer som inte är momsregistrerade. Skatteresten väntas öka, eftersom den andel av Tullens uttag av importskatt som härrör sig från aktörer med oregelbunden mervärdesbeskattning växer i och med att de stora aktörerna övergår till Skatteförvaltningen.

2) Vid ingången av 2017 har det gjorts en minskning på 205 årsverken som en överföring från Tullen till Skatteförvaltningen till följd av att bil- och punktbeskattningen överförts till Skatteförvaltningen.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2016
utfall
2017
ordinarie
budget
2018
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 170 619 160 347 163 528
Bruttoinkomster 1 223 510 510
Nettoutgifter 169 396 159 837 163 018
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 9 385    
— överförts till följande år 12 240    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bortfall av ett tillägg av engångsnatur -300
Grundläggande förbättring av tullkontoren vid norska gränsen 54
Mervärdesbeskattning av import (överföring till moment 28.10.01) -243
Totalreformen av tullklareringssystemen (investeringsutgifter för IKT-anskaffning) (finansieringen 2017) (överföring till moment 28.70.20) -11 650
Totalreformen av tullklareringssystemen (investeringsutgifter för IKT-anskaffning) (finansieringen 2018) (överföring från moment 28.70.20) 13 850
Tryggande av tullklareringsuppgifter och uppgifter i anslutning till skyddande av samhället 1 000
Utgifter för världsutställningen i Astana (överföring från moment 32.50.43) 238
Överföring från moment 28.10.01 2 000
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyror -53
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -27
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) 68
Indexhöjning av hyror 41
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -905
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -785
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -143
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) 235
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) 71
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -68
Nivåförändring -202
Sammanlagt 3 181

2018 budget 163 018 000
2017 budget 159 837 000
2016 bokslut 172 251 000

20. Utgifter för det nationella inkomstregistret (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 1 727 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgifter för ett centraliserat underhåll av det nationella inkomstregistret.

Anslaget får också användas till löner till statsanställda, utan årsverkesbegränsningar.

Förklaring:Skatteförvaltningen svarar för inkomstregistret. Inkomstregistret gör det möjligt att förmedla uppgifter om inkomster i realtid, minska rapporteringen om inkomstuppgifter och effektivisera verksamheten inom den privata och den offentliga sektorn. Inkomstregistret är en av de viktigaste funktionerna i den nationella servicearkitekturen och det omfattar nästan alla medborgare.


2018 budget 1 727 000

63. Återbetalda skatter (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 15 900 000 euro.

Anslaget får användas

1) till återbetalning av skatten i de fall då den betalningsskyldige av sociala skäl eller av andra skäl som anges i skattelättnadsbestämmelserna eller i skatteavtal genom beslut av finansministeriet, Skatteförvaltningen eller Tullen har berättigats att återfå redan betald skatt

2) till betalning av skatter, räntor och rättegångskostnader som ska återbetalas med stöd av domstolsbeslut i de fall då något motsvarande inkomstmoment eller annat moment inte står till förfogande

3) till betalning av tullar som inte uttagits, jämte räntekostnader och andra kostnader som hänför sig till dem och som ersätts till EU.

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen.

Förklaring:Uppskattningen påverkas av finansministeriets beslut från 2012 om lättnad av mervärdesskatten för vilken anslagen för 2018 är 12 700 000 euro.


2018 budget 15 900 000
2017 I tilläggsb.
2017 budget 15 900 000
2016 bokslut 13 369 231

95. Ränteutgifter som hänför sig till beskattningen (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 22 700 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av ränteutgifter som hänför sig till beskattningen.

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen.

Förklaring:Ränteutgifterna grundar sig på följande författningar:

1) lagen om skatteredovisning (532/1998)

2) 22 § i lagen om skatteuppbörd och den ikraftträdandebestämmelse (609/2005) som hänför sig till nämnda paragraf

3) 65 § i bilskattelagen (1482/1994)

4) 49 § 1 mom. i punktskattelagen (182/2010)

5) 39 § 2 mom. i tullagen (1258/2009)

6) 101 § 2 mom. i mervärdesskattelagen (1486/1994)

7) 31 § i skattekontolagen och den ikraftträdandebestämmelse (604/2009) som hänför sig till nämnda paragraf.


2018 budget 22 700 000
2017 budget 22 700 000
2016 bokslut 12 470 195

97. Exportrestitution av bilskatt (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 6 000 000 euro.

Anslaget får användas till återbäring av den i fordonets värde återstående bilskatten, när ett fordon som varit i bruk i Finland förs ut ur landet för permanent bruk i utlandet. Exportrestitution kan endast beviljas fordon som har beskattats första gången efter ikraftträdandet av lagen om ändring av bilskattelagen (5/2009).

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen.

Förklaring:Anslaget grundar sig på bilskattelagen (1482/1994).

Av bilskatten återbärs ett så stort belopp som återstår av fordonets värde vid tidpunkten för utförseln. I exportrestitution kan inte betalas ett högre belopp än vad som i bilskatt betalats för fordonet. Ett ytterligare villkor för återbäring är att det har förflutit högst 10 år sedan fordonet första gången togs i bruk och att fordonet är i dugligt skick.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Preciserad uppskattning 1 000
Sammanlagt 1 000

2018 budget 6 000 000
2017 budget 5 000 000
2016 bokslut 4 223 113