Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltningen
         10. Beskattningen och Tullen
         90. Stöd till kommunerna

Statsbudgeten 2018

01. FörvaltningenPDF-versio

Förklaring:Finansministeriet ansvarar som en del av statsrådet för

  • — en ekonomisk politik som betonar en balanserad och hållbar tillväxt
  • — en god skötsel av den offentliga ekonomin
  • — den offentliga förvaltningens effektivitet och resultat.

Finansministeriet styr resultaten inom sitt förvaltningsområde och ansvarar därför för att verksamheten inom förvaltningsområdet är resultatrik och för att riktlinjerna för koncernstyrningen följs inom det egna förvaltningsområdet.

Finansministeriet har till uppgift att
  • — Stärka tillväxten inom sysselsättning och produktivitet
  • — Säkerställa den offentliga ekonomins hållbarhet
  • — Skapa strukturer och verksamhetssätt som möjliggör kundorienterade och resultatrika offentliga tjänster
  • — Internationell påverkan och främjande av särskilt den europeiska tillväxten.

Verksamheten riktar sig till de politiska beslutsfattarna, statsförvaltningen, kommunerna, samkommunerna och den övriga offentliga förvaltningen, EU och andra internationella aktörer, arbetsmarknadsparterna och indirekt även företagen, sammanslutningarna och medborgarna.

Finansministeriet strävar efter att statsfinansernas och statsförvaltningens intressen och mål som helhet ska kunna identifieras inom statens gemensamma service och verksamhet och att det ska bli lättare att beakta dem inom de olika förvaltningsområdena och vid deras ämbetsverk, inrättningar och fonder. Finansministeriet skapar och genomför gemensamma spelregler inom sitt verksamhetsområde och organiserar och styr ämbetsverken inom förvaltningsområdet, Senatfastigheter och Hansel Ab att inom sitt ansvarsområde tillhandahålla interna tjänster som är gemensamma för statssamfundet och arbets- och verksamhetsprocesser på ett sådant sätt att förvaltningsområdet med hjälp av dem kan uppnå och producera ekonomisk och funktionell nytta och en god kvalitet på verksamheten.

01. Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 30 748 000 euro.

Anslaget får också användas

1) till betalning av vederlagsfria utgifter till internationella samfund

2) till EU-samarbete som gäller utvecklande av förvaltningen.

Vid nettobudgeteringen beaktas som inkomster de inkomster som finansministeriet får av temporär besittning av egendom som ska överföras.

Förklaring:Som tillägg beaktas 1,83 miljoner euro för permanenta nya uppgifter som krävs för styrningen av landskapen.

Finansministeriet ställer upp följande verksamhetsmål i anslutning till ministeriets uppgiftsområden:

Uppgiftsområde Verksamhetsmål
   
Vi skapar ramar för ökad sysselsättning och produktivitet. Vi främjar Finlands konkurrenskraft och verksamheten på arbetsmarknaden.
Vi tryggar den offentliga ekonomins hållbarhet. Vi bidrar till en effektiv landskapsmodell.
  Vi främjar en ambitiös minskning av kommunernas, landskapens och hela den offentliga sektorns kostnader.
  Vi säkerställer att regeringsprogrammets direkta anpassningsåtgärder genomförs.
Vi skapar strukturer och verksamhetssätt för kundorienterade och resultatrika offentliga tjänster. Vi förnyar strukturen inom statens regional- och centralförvaltning.
  Vi fastställer den framtida kommunens roll.
  Vi digitaliserar offentliga tjänster.
  Vi förnyar styrnings- och investeringsmodellen för digitaliseringen.
  Vi förbättrar ledarskapet och produktiviteten och effektiviserar verkställigheten.
Vi påverkar internationellt och skapar ett framgångsrikt Europa. Vi arbetar för en stabil ekonomisk och monetär union.
  Vi främjar den inre marknadens funktion.
  Vi säkerställer förutsättningarna för beskattning.

Hantering och utvecklande av personalresurser

  2016
utfall
2017
uppskattning
2018
mål
       
Årsverken 325 327 335
Sjukfrånvaro, dagar/årsv. 6 6 6
Arbetstillfredsställelseindex, 1—5 VM Baro 3,7 3,6 3,6

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2016
utfall
2017
ordinarie
budget
2018
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 29 545 30 160 30 988
Bruttoinkomster 1 587 240 240
Nettoutgifter 27 958 29 920 30 748
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 6 433    
— överförts till följande år 8 838    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
E-lärande (överföring från moment 28.70.22) 225
Justering av den andel av löneglidningsbesparingen som gäller statsrådets förvaltningsenhet (överföring till moment 23.01.01) -7
Nya styrningsuppgifter (överföring från moment 28.70.(03)) 250
Projektet för utvecklande av fastighetsskatten (överföring till moment 28.90.30) -600
Slutlig koncentrering av statsrådets tidningsanskaffningar (överföring till moment 23.01.01) -25
Tilläggsresurser för styrningen av landskapen (18 årsv.) 1 830
Utgifter för världsutställningen i Astana (överföring från moment 32.50.43) 43
Återföring av den andel av besparingarna som gäller statsrådets förvaltningsenhet från moment 23.01.01 53
Överföring till moment 28.30.01 -50
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -8
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) -28
Löneglidningsbesparing -50
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -311
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -189
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -43
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) -3
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -14
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -20
Nivåförändring -225
Sammanlagt 828

2018 budget 30 748 000
2017 I tilläggsb. 375 000
2017 budget 29 920 000
2016 bokslut 30 363 000

20. Genomförande av statens fastighetsstrategi och ägarstyrningen inom förvaltningsområdet (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 245 000 euro.

Anslaget får användas

1) till utgifter för egendoms- och ägararrangemang i anslutning till fastighetsförmögenheten

2) till utgifter för förvaltningen av fastighetsförmögenheten och en effektivisering av användningen av den

3) till betalning av utgifter för ägar- och företagsarrangemang samt till betalning av utgifter i samband med förvaltning av egendom och ägarstyrning.

Förklaring:Anslaget används till utgifter för utvärderingar och utlåtanden med anknytning till besittningsöverlåtelser i enlighet med statens fastighetsstrategi samt övriga utgifter för skötsel och effektiviserad användning av statens fastighetsförmögenhet samt för investeringar. Vid dimensioneringen har man också beaktat utgifter för åtgärder i samband med ägar- och företagsarrangemangen och beredningen av dessa, t.ex. förvaltningskostnader för aktier och kostnader för rådgivningstjänster för staten.

Under ägarstyrningen inom finansministeriets förvaltningsområde verkar Fingrid Oyj, Aalto Universitetsfastigheter Ab, Hansel Ab, HAUS Kehittämiskeskus Oy, Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy - Helsingfors Universitetsfastigheter Ab, Suomen Yliopistokiinteistöt Oy - Finlands Universitetsfastigheter Ab och Tietokarhu Oy.

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Genomförande av fastighetsstrategin 145 000
Utgifter för ägarstyrningen 100 000
Sammanlagt 245 000

2018 budget 245 000
2017 budget 245 000
2016 bokslut 1 215 000

29. Mervärdesskatteutgifter inom finansministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 124 088 000 euro.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Valtori (överföring till moment 23.01.29, 24.01.29, 25.01.29, 26.01.29, 27.01.29, 29.01.29, 30.01.29, 31.01.29, 32.01.29, 33.01.29 och 35.01.29) -1 912
Nivåförändring 20 000
Sammanlagt 18 088

Anslaget står utanför ramen.


2018 budget 124 088 000
2017 budget 106 000 000
2016 bokslut 110 830 119

69. Överföring av vissa av Finlands Banks placeringsintäkter till Grekland (fast anslag)

Under momentet beviljas 13 000 000 euro.

Anslaget får användas till överföring av vissa placeringsintäkter till Grekland.

Förklaring:I enlighet med ett arrangemang som godkänts av riksdagens stora utskott beslutade eurogruppen 25.5.2016 som en del av fortsättningen på det ekonomiska saneringsprogrammet för Grekland att de deltagande medlemsstaterna överför intäkterna från vissa sådana investeringar som deras nationella centralbanker som en del av Europeiska centralbankssystemets program för värdepappersmarknaden innehar i grekiska statsobligationer till Grekland. Finlands andel av de intäkter som överförs är 13,0 miljoner euro år 2018.

Motsvarande inkomst har antecknats under moment 13.04.01.


2018 budget 13 000 000