Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Polisväsendet
         20. Gränsbevakningsväsendet
         40. Invandring
              22. Frivillig återresa

Statsbudgeten 2018

01. Migrationsverkets och statliga förläggningars omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 49 395 000 euro.

Anslaget får även användas för utveckling av migrationsförvaltningens verksamhet och till betalning av utgifter för utveckling av mottagningssystemet.

Förklaring:När Migrationsverket behandlar och avgör frågor som gäller invandring, vistelse i landet, flyktingstatus och finskt medborgarskap utnyttjar och utvecklar verket det elektroniska systemet för hantering av utlänningsärenden som ett uppdaterat myndighetsregister för ärendehantering och informationstjänst. Migrationsverket producerar aktuell information i frågor som gäller migration och medborgarskap. Vidare svarar verket för styrningen och planeringen av den praktiska verksamheten vid mottagande av asylsökande och mottagande av personer som får tillfälligt skydd, för styrningen och övervakningen av förvarsenheternas praktiska verksamhet samt för styrningen av verkställigheten av hjälp till offer för människohandel.

Inrikesministeriet ställer upp följande preliminära resultatmål för Migrationsverkets verksamhet:

Migrationsverket och statliga förläggningar 2016
utfall
2017
uppskattning
2018
mål
       
Resultaten      
Beslut 96 739 126 750 122 950
Insatser      
Omkostnader (1 000 €)      
Migrationsverket 55 476 63 735 35 640
Statliga förläggningar 11 856 12 528 13 755
Årsverken 903,7 832 700
Migrationsverket 769,7 690 558
Statliga förläggningar 134 142 142
Effektivitet      
Funktionell effektivitet      
— produktivitet (beslut/Migrationsverkets årsv.) 124 174 183
— resurshushållning (nettoutgifter €/beslut) 573 300 300
— kostnadsmotsvarighet vid avgiftsbelagd verksamhet (%) 54 91 91
Snabbhet och rättssäkerhet i beslutsfattandet

Tiden för behandling av anhängiga ärenden blir kortare. Behandlingstiden för ansökningar om familjeåterförening får vara högst 9 månader. Klienternas rättsskydd bibehålls på god nivå. Personresurser och tekniska resurser används på ett flexibelt och effektivt sätt. Beslutsprocesserna är kvalitativt mätbara samt öppna, styrande och sådana som sparar rutinartat arbete. Riktlinjer för tillämpningsfrågorna anges i interna anvisningar.

Anhängiggjorda och avgjorda ärenden 2016—2018

  2016
utfall
Anhängiggjorda
ärenden
Avgjorda ärenden 2017
prognos
Anhängiggjorda
ärenden
Avgjorda ärenden 2018
mål
Anhängiggjorda
ärenden
Avgjorda ärenden
             
Invandring sammanlagt 26 414 23 159 83 000 83 000 82 000 82 000
— uppehållstillstånd för arbetstagare 7 445 7 080 7 300 7 300 7 300 7 300
— uppehållstillstånd för studerande 7 161 7 020 7 000 7 000 6 000 6 000
— övriga uppehållstillstånd (inkl. internationellt skydd) 10 579 7 855 13 000 13 000 13 000 13 000
familjemedlem till en person som fått internationellt skydd 1 675 1 503 3 000 3 000 3 000 3 000
— förnyande av uppehållstillstånd (fortsatta och permanenta tillstånd) - - 35 000 35 000 35 000 35 000
— övriga uppehållstillstånd 886 861 700 700 700 700
— ärenden angående gällande uppehållstillstånd (indragning och förnyande) 343 343 8 000 8 000 8 000 8 000
— registrering av EU-medborgare och deras familjemedlemmar - - 12 000 12 000 12 000 12 000
Avlägsnande ur landet1) 26 497 22 200 10 500 10 500 10 500 10 500
Internationellt skydd sammanlagt 18 902 36 660 20 750 19 150 20 750 16 350
— asylansökningar 5 658 28 252 7 000 10 800 7 000 8 000
— kvotflyktingar 750 750 750 750 750 750
— resedokument 7 172 7 172 7 000 7 000 7 000 7 000
— övriga 5 322 486 6 000 600 6 000 600
Medborgarskap sammanlagt 13 392 13 469 14 100 14 100 14 100 14 100
— medborgarskapsansökningar 11 130 11 316 12 000 12 000 12 000 12 000
— medborgarskapsanmälningar 788 772 900 900 900 900
— övriga medborgarskapsärenden 1 474 1 381 1 200 1 200 1 200 1 200
Sammanlagt 85 205 95 488 128 350 126 750 127 350 122 950

1) inkl. utvisning, avvisning till följd av nekande tillståndsbeslut, avvisning till följd av brott samt inreseförbud.

Genomsnittlig behandlingstid (dygn)

  2016
utfall
2017
uppskattning
2018
mål
       
Invandring      
— uppehållstillstånd för arbetstagare (inkl. arbets- och näringsbyråns delbeslut) 119 90 90
— uppehållstillstånd för studerande 27 30 30
Internationellt skydd, total behandlingstid exklusive tid för överklagande      
— asyl 261 150 120
Medborgarskapsansökningar, total behandlingstid      
— medborgarskapsansökningar 324 280 270
Avgjorda/anhängiggjorda ärenden (%) 115 100 100
Övergång till elektroniska processer inom migrationsförvaltningen

Det elektroniska ärendehanteringssystemet för alla myndigheter inom migrationsförvaltningen (UMA) används effektivt och man sörjer för förvaltningen av systemet. Användningen av elektroniska tjänster utökas och samtidigt försnabbas processerna med hjälp av automatisering. Systemets funktioner utvecklas 2016—2019 genom att öka digitaliseringen, automatiseringen och självbetjäningen inom systemet.

Hantering av mänskliga resurser

Mänskliga resurser, Migrationsverket

  2016
utfall
2017
uppskattning
2018
mål
       
Årsverken 769,7 690 558
Sjukfrånvaro (arbetsdagar/årsv.) 7,8 8,0 8,0
Arbetstillfredsställelseindex (1—5) 3,5 3,52 3,53

Mänskliga resurser, statliga förläggningar

  2016
utfall
2017
uppskattning
2018
mål
       
Årsverken 134 142 142
Sjukfrånvaro (arbetsdagar/årsv.) 8,6 8,0 8,0
Arbetstillfredsställelseindex (1—5) 3,6 3,7 3,7

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2016
utfall
2017
ordinarie
budget
2018
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 77 206 75 158 63 395
Bruttoinkomster 9 557 14 500 14 000
Nettoutgifter 67 649 60 658 49 395
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 1 549    
— överförts till följande år 17 686    

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2016
utfall
2017
ordinarie
budget
2018
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
— intäkter av försäljningen av prestationer 8 142 14 000 14 000
Intäkter sammanlagt 8 142 14 000 14 000
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 7 414 7 322 7 900
— andel av samkostnader 7 565 8 078 8 000
Kostnader sammanlagt 14 979 15 400 15 900
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -6 837 -1 400 -1 900
Kostnadsmotsvarighet, % 54 91 88

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Anslag för stöd för rese- och flyttningskostnader för frivillig återresa -1 000
Behov av tilläggsresurser på grund av antalet asylsökande -9 900
Migrationsverkets projekt ”Ett smart digitalt ämbetsverk” (finansieringen 2017) (överföring till moment 28.70.20) -2 000
Migrationsverkets projekt ”Ett smart digitalt ämbetsverk” (finansieringen 2018) (överföring från moment 28.70.20) 2 000
Resor och anslag för flyttningskostnader för frivillig återresa (överföring från moment 26.40.22) 1 000
Temporär reservkapacitet för förvar på förläggningen i Joutseno -981
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyror -16
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -17
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) -27
Indexhöjning av hyror 16
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -120
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -116
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -51
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) 6
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -13
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -44
Sammanlagt -11 263

2018 budget 49 395 000
2017 budget 60 658 000
2016 bokslut 83 786 000