Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Polisväsendet
         20. Gränsbevakningsväsendet
         40. Invandring
              22. Frivillig återresa

Statsbudgeten 2018

40. InvandringPDF-versio

Förklaring:Inrikesministeriet styr och utvecklar migrationsförvaltningen, ansvarar för migrationspolitiken samt beredningen av lagstiftning som gäller migration och medborgarskap samt representerar Finland i migrationsfrågor inom Europeiska unionen och inom internationellt samarbete. Inrikesministeriet samordnar den verksamhet som anknyter till migrationsfrågor mellan förvaltningsområdena.

Inrikesministeriet svarar för det allmänna utvecklandet, planeringen, styrningen, uppföljningen och samordningen av mottagningen av asylsökande och av personer som får tillfälligt skydd.

Inrikesministeriet sörjer för migrationsverkets verksamhetsförutsättningar. Migrationsverket behandlar och avgör frågor som gäller utlänningars inresa, vistelse i landet, flyktingstatus och medborgarskap, svarar för styrningen och planeringen av den praktiska verksamheten vid mottagande av asylsökande och personer som får tillfälligt skydd, för styrningen och övervakningen av förvarsenheternas praktiska verksamhet samt för styrningen av verkställigheten av hjälp till offer för människohandel. Dessutom upprätthåller Migrationsverket ett elektroniskt system för hantering av utlänningsärenden (UMA) och producerar information för myndigheter och internationella organisationer. Mottagningstjänster för asylsökande tillhandahålls vid den statliga förläggning som är en del av Migrationsverket samt genom köpta tjänster.

Nyckeltal för invandring 2016
utfall
2017
uppskattning
2018
uppskattning
       
Utlänningar bosatta i Finland1) 243 693 263 000 280 000
Invandring/utlänningar2) 24 688 26 000 26 000
Nettoinvandring/utlänningar2) 19 902 18 000 18 000
Personer som fått finskt medborgarskap/år3) 9 375 8 500 9 700

1) 2016 Statistikcentralen/Befolkningsstruktur 2016. Åren 2017 och 2018: IM:s uppskattning i vilken beaktats bl.a. Statistikcentralens förhandsstatistik över befolkningen för 2017 och konsekvenserna av ökningen i antalet asylsökande.

2) 2016 Statistikcentralen/Flyttningsrörelse. Åren 2017 och 2018: IM:s uppskattning i vilken beaktats bl.a. Statistikcentralens förhandsstatistik över befolkningen för 2017 och konsekvenserna av ökningen i antalet asylsökande.

3) I tablån anges antalet personer som förvärvat finskt medborgarskap på ansökan eller efter anmälan. I tablån under motiveringen till moment 26.40.01 anges antalet ansökningar som anhängiggjorts och avgjorts vid Migrationsverket. Samma ansökan kan gälla flera personer.

Migrationspolitiken

Finlands migrationspolitik grundar sig på riktlinjerna i regeringsprogrammet, regeringens migrationspolitiska åtgärder och det asylpolitiska åtgärdsprogrammet.

Man arbetar för att ändringar inom EU:s migrations- och asylpolitik ska ske i enlighet med unionens och medlemsländernas gemensamma intressen med respekt för de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna. Finland ser till att nationella intressen beaktas vid revideringen av lagstiftningen inom EU:s gemensamma migrations- och asylpolitik.

De centrala strategiska målsatta riktlinjerna är:

  • — Främjande av en arbetskraftsinvandring som stärker sysselsättningen och de offentliga finanserna i Finland, förbättrar försörjningskvoten samt gynnar en internationalisering av ekonomin i Finland. Behovsprövningen vad gäller arbetskraft från länder utanför EU ska lindras när detta är motiverat med tanke på sysselsättningen och de offentliga finanserna, så att sysselsättningen av personer med specialkunskaper vid enskilda företag påskyndas, den regionala och branschspecifika tillgången på arbetskraft tryggas och de praktiska processerna underlättas.
  • — Deltagande i den internationella ansvarsfördelningen genom ett antal kvotflyktingar som hålls åtminstone på samma nivå som under de senaste åren.
  • — Myndighetsprocesserna vid behandlingen av asylansökningar påskyndas, besluten om återsändande fattas utan dröjsmål och missbruk avvärjas.
  • — Personer som gjort sig skyldiga till grova brott, återfallsbrottslingar och utlänningar som är farliga för den allmänna ordningen avlägsnas ur landet snabbare än hittills.

I enlighet med regeringens ställningstaganden som styr invandrarpolitiken kommer ändringar som utförs i migrationspolitiken att utföras kontrollerat och målinriktat. Inom invandrarpolitiken beaktas förändringar i det internationella läget och i EU-lagstiftningen.

I enlighet med regeringens asylpolitiska åtgärdsprogram kommer Finland tillsammans med EU-länderna och de nordiska länderna att bereda sig för förändringarna i asylläget på ett hållbart sätt. Man ser till att läget hanteras med framförhållning och kontrollerat. Ett långtidsperspektiv är att den kontrollerade migrationen ska främja tillväxt, innovationer, nya arbetsplatser och ekonomisk stabilitet.

Målet är att migrationsförvaltningen ska ha förmåga att nå upp till målen för den lagstadgade behandlingsfristen för tillståndsansökningar för migration. Migrationsverket har huvudansvaret för asylprocessen efter att de uppgifter som gäller asylärenden koncentrerats från polisen till Migrationsverket. Ändringen förenklar effektiviseringen av asylprocessen. Målet är att fortlöpande utveckla kostnadseffektiviteten för den verksamhet som gäller mottagning av asylsökande. Vid utvecklandet av verksamheten utnyttjas EU:s asyl-, migrations- och integrationsfonds (AMIF-fonden) möjligheter fullt ut.

Det operativa samarbetet mellan myndigheter inom inrikesministeriets förvaltningsområde (Migrationsverket, polisen, Gränsbevakningsväsendet) när det gäller utlänningars inresa och vistelse i landet utnyttjas och utvecklas aktivt.

Tillståndsförvaltningens produktivitet förbättras. Det elektroniska systemet för hantering av utlänningsärenden (UMA) utvecklas fortlöpande, så att de sökande, kunderna, kan tillhandahållas övergripande elektroniska kommunikationstjänster i anknytning till tillståndsprocesserna och tillståndsprocesserna automatiseras i den utsträckning det är möjligt.

Invandring

De lagliga migrationskanalerna utvecklas i anslutning till ändringarna i EU:s lagstiftning. Myndighetssamarbetet vid inresa stärks. Målet för utvecklandet av systemet med uppehållstillstånd är att göra förfarandet klarare. När det gäller arbetskraftsinvandring är det viktigt att man förmår svara mot arbetsmarknadens behov i rätt tid. Därför accentueras i synnerhet behandlingstiderna. Systemet med uppehållstillstånd för arbetstagare utvecklas i enlighet med regeringsprogrammet. Tillståndsverksamheten är oerhört viktig med tanke på förhandstillsynen över arbetsvillkoren. I eftergranskningen är det i praktiken i stor utsträckning fråga om resurserna för polisens och arbetarskyddsförvaltningens kontrollverksamhet och fördelningen av dem.

Företagares migration understöds genom att utveckla lagstiftningen om uppehållstillstånd. Processen för uppehållstillstånd blir också i övrigt smidigare. Man utnyttjar de möjligheter som lagarna om säsongsanställda och personer som förflyttas internt i företag medför i fråga om myndighetssamarbetet och den elektroniska behandlingen av ansökningar. Allt oftare beviljas tillstånden direkt av Migrationsverket, och behandlingstiderna för dessa tillstånd är avsevärt kortare än för de tillstånd som arbets- och näringsbyråernas delbeslut förutsätter.

Samarbetet med undervisningsförvaltningen fortsätter i fråga om inresa för utländska studerande som kommer från länder utanför EU. Antalet fall av missbruk av systemet bör hållas lågt. Vid allokeringen av studieplatser bör man beakta i vilka branscher det eventuellt i framtiden kommer att behövas utländsk arbetskraft. Detta kräver också att studierna i de inhemska språken utökas under studietiden.

I överensstämmelse med EU:s familjeåterföreningsdirektiv förutsätter man med vissa undantag att familjemedlemmar som får internationellt skydd eller tillfälligt skydd har en tryggad försörjning oberoende av tidpunkten för familjebildning, för att ansökan om familjeåterförening kan godkännas.

Ett åtgärdsprogram som motverkar olaglig inresa verkställs. Då den olagliga invandringen ökar, ökar utöver människosmugglingen även mängden olagligt arbete och människohandel samt andra slag av exploatering och olaglig vistelse i landet. Myndighetssamarbetet inom bekämpningen av olaglig invandring och olaglig vistelse i landet effektiviseras, och man ser till att behövlig lagstiftning utvecklas. Man strävar efter att placera ut migrationskontaktpersoner i de centrala invandrarländerna. Problemen med olaglig invandring syns också som en ökning av de negativa följderna vid längre vistelse i landet då dessa personer hamnar utanför integrationsåtgärderna och samhällsservicen. En effektiv bekämpning av olaglig invandring förebygger de kostnader som dessa problem förorsakar samhället. Återsändandepolitiken effektiviseras särskilt genom att man med stöd av EU-samarbetet fortsätter och utvecklar ett effektivt återsändande av personer som vistas olagligt i landet och som fått avslag på sin asylansökan. Dessutom strävar man efter nya samarbetsprotokoll som gäller återsändande och EU-avtal om återtagande samt efter att personer som gjort sig skyldiga till brott ska avlägsnas snabbare ur landet än tidigare.

Migrationsverket svarar för mottagandet och behandlingen av utlänningars ansökningar om tillstånd. Det säkerställs att behandlingen av tillstånd är smidig, resurserna tillräckliga och att det regionala nätverket av serviceställen för kundservice fungerar. Vid behandlingen av ansökningar iakttas de föreskrivna maximala behandlingstiderna. Genom att utveckla processerna säkerställs det att avgifterna för tillstånden hålls skäliga.

Internationellt skydd

Det är svårt att uppskatta antalet asylsökande. Enligt prognosen kommer antalet asylsökande permanent att bli på en högre nivå än före 2015. Man måste även vara förberedd på en motsvarande plötslig och snabb ökning av antalet asylsökande som 2015.

Man följer hur bestämmelserna om asylförfarandet och mottagningen av asylsökande fungerar och bereder eventuella lagändringar. Samarbetet mellan olika myndigheter stärks ytterligare i syfte att effektivisera och påskynda asylprocessen.

Man deltar i förnyandet av det gemensamma europeiska asylsystemet och i EU-medlemsstaternas samarbete om genomförande av systemet i praktiken. Vid sidan av utvecklandet av lagstiftningen intensifieras det praktiska samarbetet mellan medlemsstaternas asylmyndigheter i synnerhet genom att man stödjer etableringen av verksamheten vid Europeiska stödkontoret för asylfrågor (EASO) och genom att man deltar i samarbete med andra centrala EU-myndigheter. Förslaget till förordning om Europeiska unionens asylbyrå (COM(2016) 271) behandlar medlemsländernas förpliktelse att snabbt kunna tillkalla sakkunniga till ämbetsverkets insatser. För ämbetsverket planeras en reservpool med 500 sakkunniga för snabba insatser, till vilken medlemsländerna bör reservera ett på förhand bestämt antal sakkunniga. För Migrationsverkets del uppskattas detta betyda åtta årsverken.

När det gäller utvecklingen av asylpolitiken stärker man enhetligheten mellan de olika politiska sektorerna för invandrarfrågor, t.ex. gränsbevakningen, bekämpningen av olaglig invandring och återsändandepolitiken.

Genomförandet av kvotflyktingspolitiken fortsätter genom att utlänningar som är i behov av internationellt skydd vidarebosätts i Finland (90 § i utlänningslagen 301/2004). Grunderna för vidarebosättning (resurser för mottagande av kvotflyktingar och antal kvotflyktingar) fastställs varje år i statsbudgeten. Flyktingkvoten för 2018 är 750 personer.

I anslagen har man beaktat EU:s åtaganden i fråga om omplacering och beslut om interna förflyttningar av asylsökande inom EU. Finland har verkställt de interna förflyttningar av asylsökande om vilka det har fattats beslut inom Europeiska unionen.

Inom förvaltningsområdet utnyttjas tillgänglig delfinansiering via EUSA-fonder fullt ut.

Mottagande av asylsökande

  20161) 2017
uppskattning
2018
uppskattning
       
Antal platser i förläggningarna sammanlagt2) 16 308 12 005 7 150
— statliga förläggningar 700 700 700
— förläggningar som upprätthålls av privata, kommuner eller organisationer 15 538 11 195 6 340
— förvarsenheter 70 110 110
— beläggningsgrad i medeltal % 87 97 90
Antal platser i grupphem och stödbostäder sammanlagt 844 338 150
— grupphem 357 98 63
— stödbostäder 487 240 87
— beläggningsgrad i medeltal % 87 70 90

1) Situationen i slutet av året: inte medeltal (i denna siffra ingår inte personer i privat inkvartering)

2) Antalet platser i förläggningarna granskas i slutet av 2017, uppskattningen för 2018 har gjorts på våren 2017.

Mottagare av mottagningstjänster 2016 2017
uppskattning
2018
uppskattning
       
Antal personer som omfattas av mottagandet/personer/år 25 100 15 750 9 500
— Inkvarterade vid förläggningarna 20 606 13 515 8 400
— Minderåriga som kommit ensamma 1 894 270 250
— Utlänningar som tagits i förvar 50 80 80
— I privat inkvartering 2 550 1 885 770
Kostnader för mottagandet/euro/år 2016
bokslut
2017
budget
2018
uppskattning
       
Totala kostnader för mottagandet 619 105 182 260 609 000 190 978 000
Förläggningarnas totala kostnader 602 178 695 251 509 000 167 803 500
— förläggningarnas enhetskostnader/person 16 998 17 000 19 200
— kostnader för minderåriga i grupphem/person 52 206 61 000 53 200
— kostnader för minderåriga i stödbostad/person 39 986 33 000 41 100
— kostnader för utlänningar som tagits i förvar/person 63 894 51 000 64 400
— kostnader för privat inkvartering 11 450 963 4 080 700 8 500 000
— kostnad för privat inkvartering/person 7 206 6 300 8 500
Företrädande av barn 894 320 200 000 125 000
Frivillig återresa - 5 800 000 6 800 000
Kostnader som gäller flyktingars inresa 855 941 900 000 900 000
Övriga utgifter för invandring1) 15 176 226 2 200 000 15 350 000

1) Tolknings- och översättningsarvoden, utanför Migrationsverket utförda intervjuer av asylsökande, DNA-tester, språkanalyser och rättsmedicinska tester samt elektroniska tjänster (Umarek).

01. Migrationsverkets och statliga förläggningars omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 49 395 000 euro.

Anslaget får även användas för utveckling av migrationsförvaltningens verksamhet och till betalning av utgifter för utveckling av mottagningssystemet.

Förklaring:När Migrationsverket behandlar och avgör frågor som gäller invandring, vistelse i landet, flyktingstatus och finskt medborgarskap utnyttjar och utvecklar verket det elektroniska systemet för hantering av utlänningsärenden som ett uppdaterat myndighetsregister för ärendehantering och informationstjänst. Migrationsverket producerar aktuell information i frågor som gäller migration och medborgarskap. Vidare svarar verket för styrningen och planeringen av den praktiska verksamheten vid mottagande av asylsökande och mottagande av personer som får tillfälligt skydd, för styrningen och övervakningen av förvarsenheternas praktiska verksamhet samt för styrningen av verkställigheten av hjälp till offer för människohandel.

Inrikesministeriet ställer upp följande preliminära resultatmål för Migrationsverkets verksamhet:

Migrationsverket och statliga förläggningar 2016
utfall
2017
uppskattning
2018
mål
       
Resultaten      
Beslut 96 739 126 750 122 950
Insatser      
Omkostnader (1 000 €)      
Migrationsverket 55 476 63 735 35 640
Statliga förläggningar 11 856 12 528 13 755
Årsverken 903,7 832 700
Migrationsverket 769,7 690 558
Statliga förläggningar 134 142 142
Effektivitet      
Funktionell effektivitet      
— produktivitet (beslut/Migrationsverkets årsv.) 124 174 183
— resurshushållning (nettoutgifter €/beslut) 573 300 300
— kostnadsmotsvarighet vid avgiftsbelagd verksamhet (%) 54 91 91
Snabbhet och rättssäkerhet i beslutsfattandet

Tiden för behandling av anhängiga ärenden blir kortare. Behandlingstiden för ansökningar om familjeåterförening får vara högst 9 månader. Klienternas rättsskydd bibehålls på god nivå. Personresurser och tekniska resurser används på ett flexibelt och effektivt sätt. Beslutsprocesserna är kvalitativt mätbara samt öppna, styrande och sådana som sparar rutinartat arbete. Riktlinjer för tillämpningsfrågorna anges i interna anvisningar.

Anhängiggjorda och avgjorda ärenden 2016—2018

  2016
utfall
Anhängiggjorda
ärenden
Avgjorda ärenden 2017
prognos
Anhängiggjorda
ärenden
Avgjorda ärenden 2018
mål
Anhängiggjorda
ärenden
Avgjorda ärenden
             
Invandring sammanlagt 26 414 23 159 83 000 83 000 82 000 82 000
— uppehållstillstånd för arbetstagare 7 445 7 080 7 300 7 300 7 300 7 300
— uppehållstillstånd för studerande 7 161 7 020 7 000 7 000 6 000 6 000
— övriga uppehållstillstånd (inkl. internationellt skydd) 10 579 7 855 13 000 13 000 13 000 13 000
familjemedlem till en person som fått internationellt skydd 1 675 1 503 3 000 3 000 3 000 3 000
— förnyande av uppehållstillstånd (fortsatta och permanenta tillstånd) - - 35 000 35 000 35 000 35 000
— övriga uppehållstillstånd 886 861 700 700 700 700
— ärenden angående gällande uppehållstillstånd (indragning och förnyande) 343 343 8 000 8 000 8 000 8 000
— registrering av EU-medborgare och deras familjemedlemmar - - 12 000 12 000 12 000 12 000
Avlägsnande ur landet1) 26 497 22 200 10 500 10 500 10 500 10 500
Internationellt skydd sammanlagt 18 902 36 660 20 750 19 150 20 750 16 350
— asylansökningar 5 658 28 252 7 000 10 800 7 000 8 000
— kvotflyktingar 750 750 750 750 750 750
— resedokument 7 172 7 172 7 000 7 000 7 000 7 000
— övriga 5 322 486 6 000 600 6 000 600
Medborgarskap sammanlagt 13 392 13 469 14 100 14 100 14 100 14 100
— medborgarskapsansökningar 11 130 11 316 12 000 12 000 12 000 12 000
— medborgarskapsanmälningar 788 772 900 900 900 900
— övriga medborgarskapsärenden 1 474 1 381 1 200 1 200 1 200 1 200
Sammanlagt 85 205 95 488 128 350 126 750 127 350 122 950

1) inkl. utvisning, avvisning till följd av nekande tillståndsbeslut, avvisning till följd av brott samt inreseförbud.

Genomsnittlig behandlingstid (dygn)

  2016
utfall
2017
uppskattning
2018
mål
       
Invandring      
— uppehållstillstånd för arbetstagare (inkl. arbets- och näringsbyråns delbeslut) 119 90 90
— uppehållstillstånd för studerande 27 30 30
Internationellt skydd, total behandlingstid exklusive tid för överklagande      
— asyl 261 150 120
Medborgarskapsansökningar, total behandlingstid      
— medborgarskapsansökningar 324 280 270
Avgjorda/anhängiggjorda ärenden (%) 115 100 100
Övergång till elektroniska processer inom migrationsförvaltningen

Det elektroniska ärendehanteringssystemet för alla myndigheter inom migrationsförvaltningen (UMA) används effektivt och man sörjer för förvaltningen av systemet. Användningen av elektroniska tjänster utökas och samtidigt försnabbas processerna med hjälp av automatisering. Systemets funktioner utvecklas 2016—2019 genom att öka digitaliseringen, automatiseringen och självbetjäningen inom systemet.

Hantering av mänskliga resurser

Mänskliga resurser, Migrationsverket

  2016
utfall
2017
uppskattning
2018
mål
       
Årsverken 769,7 690 558
Sjukfrånvaro (arbetsdagar/årsv.) 7,8 8,0 8,0
Arbetstillfredsställelseindex (1—5) 3,5 3,52 3,53

Mänskliga resurser, statliga förläggningar

  2016
utfall
2017
uppskattning
2018
mål
       
Årsverken 134 142 142
Sjukfrånvaro (arbetsdagar/årsv.) 8,6 8,0 8,0
Arbetstillfredsställelseindex (1—5) 3,6 3,7 3,7

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2016
utfall
2017
ordinarie
budget
2018
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 77 206 75 158 63 395
Bruttoinkomster 9 557 14 500 14 000
Nettoutgifter 67 649 60 658 49 395
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 1 549    
— överförts till följande år 17 686    

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2016
utfall
2017
ordinarie
budget
2018
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
— intäkter av försäljningen av prestationer 8 142 14 000 14 000
Intäkter sammanlagt 8 142 14 000 14 000
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 7 414 7 322 7 900
— andel av samkostnader 7 565 8 078 8 000
Kostnader sammanlagt 14 979 15 400 15 900
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -6 837 -1 400 -1 900
Kostnadsmotsvarighet, % 54 91 88

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Anslag för stöd för rese- och flyttningskostnader för frivillig återresa -1 000
Behov av tilläggsresurser på grund av antalet asylsökande -9 900
Migrationsverkets projekt ”Ett smart digitalt ämbetsverk” (finansieringen 2017) (överföring till moment 28.70.20) -2 000
Migrationsverkets projekt ”Ett smart digitalt ämbetsverk” (finansieringen 2018) (överföring från moment 28.70.20) 2 000
Resor och anslag för flyttningskostnader för frivillig återresa (överföring från moment 26.40.22) 1 000
Temporär reservkapacitet för förvar på förläggningen i Joutseno -981
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyror -16
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -17
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) -27
Indexhöjning av hyror 16
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -120
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -116
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -51
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) 6
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -13
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -44
Sammanlagt -11 263

2018 budget 49 395 000
2017 budget 60 658 000
2016 bokslut 83 786 000

21. Mottagande av flyktingar och asylsökande (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 137 594 000 euro.

Anslaget får användas

1) i enlighet med 7 § i lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd (746/2011) (mottagningslagen), till ersättning för kostnader för inrättande och upprätthållande av förläggningar och flyktingslussar samt ersättning till tjänsteproducenten för kostnader för ordnandet av mottagningstjänster, till ersättning för kostnader för hjälp till offer för människohandel som befinner sig i Finland men inte har en hemkommun som avses i lagen om hemkommun (201/1994), med undantag av mottagningspenning, och till betalning av arvode till en företrädare för en minderårig som inte har uppehållstillstånd i Finland samt till betalning av kostnader för allmän juridisk rådgivning för dem som söker internationellt skydd

2) till ordnande av utkomst och vård enligt 3 kap. i lagen om bemötande av utlänningar som tagits i förvar och om förvarsenheter (116/2002), med undantag av brukspenning

3) till betalning av ersättning för olycksfall och gruppansvarsförsäkring enligt 30 § i mottagningslagen för personer som deltar i arbete och studier som ordnas som mottagningstjänster samt till betalning av de skötselkostnader som Statskontoret tar ut för dem

4) till betalning av utgifter för anskaffning av service som i särskilda situationer är nödvändig för att mottagandet ska kunna ske och till sådana projekt finansierade av EU som stödjer utvecklandet av mottagningsverksamheten

5) till tolknings-, översättnings- och transportutgifter för asylutredning och asylsamtal

6) till betalning av resekostnader i samband med asylsamtal som förs någon annanstans än vid Migrationsverkets verksamhetsställen, kostnader för DNA-test och rättsmedicinska tester som utförs för att klarlägga familjebanden samt kostnader för språkanalyser som görs för att utreda hemort eller medborgarskap

7) i enlighet med 86 § i lagen om främjande av integration (1386/2010), till betalning av utgifterna för ordnande av kvotflyktingars och deras familjemedlemmars inresa i landet, hälsoundersökningar i utreselandet och utbildning (kulturorientering) samt ordnande av utbildning och information i syfte att främja mottagningsverksamheten.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Flyktingkvoten för 2018 är 750 personer.

Förklaring:Mottagningstjänster för personer som söker internationellt skydd och personer som får tillfälligt skydd ordnas av förläggningar med stöd av 13 § i mottagningslagen (746/2011). Mottagningstjänster för interna förflyttningar av asylsökande inom EU ordnas i enlighet med mottagningslagen. Mottagningstjänster i samband med massinvandring ordnas i enlighet med 12 § i mottagningslagen. Migrationsverket avtalar med kommuner, samkommuner och andra sammanslutningar eller stiftelser om ordnandet av mottagningstjänster och ersättningen för de kostnader det innebär.

Avsikten är att dimensionera inkvarteringskapaciteten så att den motsvarar behoven av inkvartering. Målet är en beläggningsgrad på 90 procent vid användningen av förläggningarnas inkvarteringsplatser. Vid driften av flyktingförläggningar och produktionen av tjänster eftersträvas kostnadseffektivitet bl.a. när det gäller inkvarteringspriset per dygn.

I mottagningslagens 6 § bestäms om beaktande av särskilda behov under den tid som ansökan behandlas och i 19 § i den lagen bestäms om kompletterande mottagningspenning som täcker utgifter som ansetts behövliga på grund av särskilda behov eller förhållanden.

Kostnaderna för tolkning och översättning i samband med asylsamtal varierar enligt antalet asylsökande och vilka språk de sökande talar. På blanketten för asylansökan utreds grunderna för ansökan före asylsamtalet. Den blankett som den sökande fyllt i samt den sökandes dokument och utredningar på främmande språk översätts vid Migrationsverket. Vid asylutredning och asylsamtal ordnade av Migrationsverket används den sökandes modersmål eller tolkning till ett språk som den sökande förstår.

Enligt 65 § i utlänningslagen (301/2004) kan Migrationsverket ge sökanden och anknytningspersonen tillfälle att bevisa den biologiska släktskapen genom en DNA-analys som betalas med statens medel, om det inte är möjligt att på något annat sätt få en tillräcklig utredning om de på biologiskt släktskap baserade familjebanden och om det med hjälp av en DNA-analys är möjligt att få fram väsentliga bevis som gäller familjebanden. Enligt 6 a § i utlänningslagen kan rättsmedicinsk undersökning genomföras för bestämning av åldern på en utlänning som ansöker om uppehållstillstånd eller på en anknytningsperson, om det finns uppenbara skäl att misstänka att de uppgifter som personen lämnat om sin ålder inte är tillförlitliga. Utlänningslagens 6 b § innehåller bestämmelser om rättsmedicinska undersökningar. Om man inte har kunnat fastställa en asylsökandes eller en anknytningspersons identitet, kan det i vissa fall vara nödvändigt att man som en del av utredningen av identiteten gör en språkanalys för att fastställa sökandens språkliga identitet och bakgrund och på det sättet fastställa hemtrakten. Med hjälp av språkanalysen utreder man i samband med behandlingen av ansökan om familjeåterförening bl.a. huruvida förutsättningarna för familjeåterförening uppfylls.

Kvotflyktingarna kan väljas under budgetåret och de kan anlända under det året och de två följande åren. Inresor för kvotflyktingar ordnas som köpta tjänster. I särskilda situationer i samband med mottagandet ersätts särskild service, såsom läkartjänster som behövs under resan eller kostnader för visum för genomresa eller för resa ur landet.

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Köp av tjänster/kommuners, samkommuners, organisationers och samfunds förläggningar (inkl. moms) 89 914 000
De statliga förläggningarnas utgifter 31 430 000
— köp av tjänster 8 380 000
— hälso- och sjukvård 22 372 000
— övriga utgifter 678 000
Mottagningsutgifter sammanlagt 121 344 000
Övriga utgifter för inresa 15 350 000
Kostnader som gäller flyktingars inresa 900 000
Sammanlagt 137 594 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Minskning av det beräknade antalet asylsökande till 7000 -30 000
Minskning av totala antalet asylsökande vid förläggningar -57 750
Sammanlagt -87 750

2018 budget 137 594 000
2017 budget 225 344 000
2016 bokslut 529 814 155

22. Frivillig återresa (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 6 800 000 euro.

Anslaget får användas

1) till kostnader för frivillig återresa

2) till betalning av resebidrag och andra bidrag enligt 31 § i lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd och om identifiering av och hjälp till offer för människohandel (746/2011).

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:I 147 a § i utlänningslagen föreskrivs det om frivillig återresa. En tredjelandsmedborgare som sökt internationellt skydd, en person som fått tillfälligt skydd eller som är offer för människohandel och som enligt lagen om hemkommun inte har någon hemort i Finland samt till en person som beviljats uppehållstillstånd med stöd av 51 § i utlänningslagen kan till stöd för frivillig återresa enligt 31 § i lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd och om identifiering av och hjälp till offer för människohandel betalas bidrag och ersättning för skäliga rese- och flyttkostnader för återresan till hemlandet eller till något annat land där personens inresa är garanterad. En person som fått tillfälligt skydd eller som är offer för människohandel kan också vara medborgare i Europeiska unionen eller jämställd med en sådan.

Den frivilliga återresan arrangeras som köpt tjänst.

Beräknad användning av anslaget (1 000 euro)

   
Resebidrag och andra bidrag 5 000
Köpta tjänster 1 800
Sammanlagt 6 800

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Resor och anslag för flyttningskostnader för frivillig återresa (överföring till moment 26.40.01) -1 000
Ökning av antalet frivilliga återresande 2 000
Sammanlagt 1 000

2018 budget 6 800 000
2017 I tilläggsb. 3 000 000
2017 budget 5 800 000

63. Stöd till mottagningsverksamhetens kunder (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 46 584 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av mottagningspenning, kompletterande mottagningspenning, brukspenning och utkomststöd som beviljas utlänningar enligt 19 § i lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd (746/2011) och 12 § i lagen om bemötande av utlänningar som tagits i förvar och om förvarsenheter (116/2002).

Förklaring:Mottagningspenning beviljas personer som söker internationellt skydd, får tillfälligt skydd eller är offer för människohandel och som inte har en i lagen om hemkommun avsedd hemkommun i Finland i syfte att trygga den oundgängliga försörjningen samt för att främja personens möjligheter att klara sig på egen hand, om personen är i behov av stöd och inte kan få sin försörjning på något annat sätt. Om en förläggning ordnar fullt uppehälle beviljas barn utan vårdnadshavare brukspenning i stället för mottagningspenning.

En utlänning som tagits i förvar ges brukspenning, om han eller hon inte har egna medel och inte kan få pengar på annat sätt. En utlänning som tagits i förvar kan undantagsvis beviljas kompletterande mottagningspenning enligt vad som bestäms i mottagningslagen eller utkomststöd enligt vad som bestäms i lagen om utkomststöd (1412/1997).

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Mottagningspenning  
— Full mottagningspenning 28 015 000
— Mottagningspenning 4 110 000
— Mottagningspenning för barn 8 220 000
Kompletterande mottagningspenning 4 790 000
Brukspenning 1 330 000
Utkomststöd 119 000
Sammanlagt 46 584 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Mervärdesskatt från verksamheten 7 000
Minskning av antalet nya asylsökande -7 816
Ökning av antalet personer som omfattas av mottagningsverksamheten (i genomsnitt 9 500 personer) 10 400
Sammanlagt 9 584

2018 budget 46 584 000
2017 I tilläggsb. 14 900 000
2017 budget 37 000 000
2016 bokslut 77 618 884