Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Polisväsendet
         20. Gränsbevakningsväsendet
              20. Särskilda utgifter
         40. Invandring

Statsbudgeten 2018

02. Nödcentralsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 48 788 000 euro.

Förklaring:Inrikesministeriet ställer följande preliminära resultatmål för Nödcentralsverkets verksamhet:

Utvecklandet av det nya nödcentralsystemet och beredandet av ibruktagandet fortsätter så att systemet kan tas i bruk i alla nödcentraler före utgången av 2018. Nödcentralsverket utarbetar under 2018 en plan för vidareutvecklandet av informationssystemet för nödcentralerna under 2018—2021.

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt föranleder (1 000 euro)

  2018 Sammanlagt
fr.o.m.
2018
     
Anskaffning av informationssystemet för nödcentraler, tilläggsfullmakt (2015 tilläggsbudget II)    
Förbindelser som ingåtts före år 2018 1 022 1 022
Utgifter sammanlagt 1 022 1 022
Nödcentralsverket 2016
utfall
2017
uppskattning
2018
mål
       
Resultaten      
Antal anmälningar, st., varav 3 670 000 3 750 000 3 750 000
— antal nödsamtal, st. 2 633 000 2 750 000 2 750 000
— antal förmedlade uppdrag, st. 1 760 000 1 760 000 1 760 000
Insatser      
Nödcentralsverksamhetens totala utgifter, brutto, 1 000 euro 52 290 52 495 51 323
Årsverken 581 570 556
Funktionell effektivitet      
Antal nödanmälningar/jourhavande vid en nödcentral (exkl. skiftesmästare) 8 300 8 650 8 900
Kostnader för nödcentralsverksamheten, euro/invånare, högst 8,7 9,3 9,3
Kostnader för nödcentralsverksamheten, euro/nödanmälan, högst 12,9 12,9 12,9
Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga      
Tillfredsställelse hos nödcentralsverkets samarbetsmyndigheter, index, minst (skala 1—5) 3,64 3,4 3,4
       
Mänskliga resurser      
Antal anställda 601 580 565
Arbetstillfredsställelse, index (skala 1—5) 3,22 3,25 3,5
Sjukfrånvaro, arbetsdagar/årsv., högst 18,6 18 17

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2016
utfall
2017
ordinarie
budget
2018
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 52 289 52 495 50 314
Bruttoinkomster 2 878 2 700 2 700
Nettoutgifter 49 411 49 795 47 614
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 16 503    
— överförts till följande år 19 522    

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2016
utfall
2017
ordinarie
budget
2018
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, intäkter av försäljningen av prestationer 2 880 2 700 2 700
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 1 668 1 301 1 301
— andel av samkostnader 712 1 319 1 319
Kostnader sammanlagt 2 380 2 620 2 620
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 500 80 80
Kostnadsmotsvarighet, % 121 103 103

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bortfall av ett tillägg av engångsnatur -200
Bortfall av självriskandelen i de hyresansvar som gäller Häke-reformen 58
Informationssystemet Erica (finansieringen 2017) (överföring till moment 28.70.20) -310
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyror -16
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -7
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) -22
Indexhöjning av hyror 12
Löneglidningsbesparing -66
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -150
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -240
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -54
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) 14
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -9
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -17
Sammanlagt -1 007

2018 budget 48 788 000
2017 budget 49 795 000
2016 bokslut 52 430 000