Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Polisväsendet
         20. Gränsbevakningsväsendet
              20. Särskilda utgifter
         40. Invandring

Statsbudgeten 2018

01. Räddningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 15 997 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till betalning av utgifter som föranleds av särskilda undersökningar av orsaken till en eldsvåda eller olycka enligt 107 § i räddningslagen (379/2011)

2) till betalning av ersättningar enligt 100 § 1 mom. i räddningslagen

3) till upprätthållande av beredskap på det sätt som avses i 97 § i räddningslagen

4) till främjande av standardiseringsverksamhet i anslutning till räddningsväsendet och till utgifter för deltagande i standardiseringsarbete.

Under momentet får de specialunderstöd som Brandskyddsfonden beviljat för forsknings- och utvecklingsverksamhet nettobudgeteras som intäkter från överföringsekonomin.

Förklaring:Räddningsväsendets nationella styrning utvecklas i syfte att uppnå ett effektivt och högkvalitativt system för räddningsväsendet. Inrikesministeriet ställer upp följande preliminära resultatmål för räddningsväsendet:

Förebyggande av olyckor

Till räddningsväsendets uppgifter hör i synnerhet att förebygga eldsvådor. Ansvarsområdet deltar också i förebyggandet av andra slags olyckor. Man försöker förebygga olyckor och följderna av dem genom att förbättra människornas och sammanslutningars egen beredskap, öka befolkningens medvetenhet och kunskap om säkerhet samt genomföra de åtgärder som anges i räddningsverkens övervakningsplaner.

Förebyggande av olyckor 2016
utfall
2017
uppskattning
2018
mål
       
Resultaten      
Antalet falska brandlarm (st.), högst 19 300 18 500 18 500
Andel av befolkningen som fått rådgivning och upplysning, (%), minst 16 20 20
Räddningsverksamhet och beredskap

Räddningsväsendet förmår handla snabbt och effektivt vid olyckor. Dessutom har räddningsväsendet beredskap att ge den hjälp som ankommer på räddningsväsendet vid storolyckor även utomlands samt beredskap att ta emot hjälp. Nivån på räddningsväsendets insatsberedskap fastställs utifrån riskerna för det lokala räddningsväsendet för de olika riskområdena och beredskapen motsvarar den nivå som anges i det lokala räddningsväsendets beslut om servicenivån.

Räddningsväsendet har en helhetsbild av samhällsrisker och sårbarhet baserad på fortlöpande analys. I enlighet med säkerhetsstrategin för samhället utarbetar räddningsväsendet som en del av den nationella riskbedömningen en hotbedömning för särskilda situationer som kräver riksomfattande koordinering av räddningsväsendet. Räddningsväsendets insats enligt säkerhetsstrategin för samhället genomförs. Målet är att de strategiska målen mera än hittills ska omfatta även regional- och lokalförvaltningen.

Ledningen, styrningen, samordningen och övervakningen när det gäller beredskap utvecklas så att beredskapen att fungera i olika typer av kris- och störningssituationer förbättras.

Räddningsverksamhet och beredskap 2016
utfall
2017
uppskattning
2018
mål
       
Resultaten      
Antalet uppdrag av larmkaraktär vid räddningsverken, st., uppskattning, varav1) 103 754 100 000 100 000
— uppdrag på grund av eldsvådor (exkl. markbränder) 10 055 9 500 9 500
— uppdrag på grund av markbränder 2 008 2 300 2 300
— kontroll- och säkringsuppgifter 31 666 30 000 30 000
— första insatsen-uppdrag (exkl. sjuktransporter) 22 655 21 700 21 700
— övriga uppdrag 37 370 36 500 36 500
Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga      
Räddningsverkens insatstid vid brådskande uppdrag inom riskområde 1 enligt den första enheten, % av målet 58 57 50
Räddningsverkens insatstid vid brådskande uppdrag inom riskområde 2 enligt den första enheten, % av målet 85 85 80

1) Inga mål ställs upp för räddningsverkens olika typer av uppgifter, utan man följer upp hur de utvecklas.

Utbildning och forskning

Räddningsinstitutets utbildningssystem skapar en grund för kompetensen hos personalen vid räddningsväsendet och nödcentralerna samt beredskap för internationella biståndsuppgifter inom räddningsväsendet. Läroplanerna för utbildning som leder till examen byggs upp utifrån utvecklingsperspektiven för s.k. arbetsyrken så att de utgör en yrkesinriktad fortsättning där även behoven av kompletterande utbildning beaktas.

Räddningsväsendets forskning och utveckling stärks genom nätverksbildning med andra aktörer. Således säkerställs möjligheten att utnyttja forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet samt forskningsrön till stöd för och utvecklandet av utbildning, praktiskt arbete och beslutsfattande.

Räddningsväsendet 2016
utfall
2017
uppskattning
2018
mål
       
Resultaten      
Antal kursdeltagardagar för yrkesinriktad grundutbildning vid Räddningsinstitutet, st., minst 45 544 42 480 46 080
Antal examina vid Räddningsinstitutet, st., minst 210 194 209
Antal yh-examina, st. 31 30 25
Insatser      
Årsverken under moment 26.30.01, varav 96,1 99 99
— årsverken vid Räddningsinstitutet 96,1 99 99
Utbildningens totala kostnader (1 000 euro) 10 672 11 058 11 089
Funktionell effektivitet      
Kursdeltagardagar vid Räddningsinstitutet/årsverken 987 935 965
Kursdeltagardagar vid Räddningsinstitutet/lärare 1 457 1 379 1 423
Årskostnad per studerande inom den yrkesinriktade grundutbildningen vid Räddningsinstitutet, euro, högst 25 064 25 972 26 043
Pris per kursdeltagardag för yrkesinriktad grundutbildning vid Räddningsinstitutet, euro, högst 139 155 143
Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga      
Respons på examina vid Räddningsinstitutet (på skalan 1—4) 3,2 3,08 3,08
Antal sökande/nybörjarplatser 4,5 5,0 5,0
Mänskliga resurser      
Antal anställda vid Räddningsinstitutet 101 103 103
Arbetstillfredsställelse, index (skala 1—5) 3,4 3,45 -
Sjukfrånvaro, arbetsdagar/årsv., högst 5,7 6,5 6,5

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2016
utfall
2017
ordinarie
budget
2018
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 16 497 15 852 19 752
Bruttoinkomster 4 195 2 938 3 755
Nettoutgifter 12 302 12 914 15 997
— Räddningsinstitutet 11 120 10 469 10 560
— Befälsutbildningen för räddningsväsendet - 1 202 1 202
— Inrikesministeriet 744 793 785
— Internationell räddningstjänst 438 450 450
— Reformen av räddningsväsendet/IKT     3 000
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 1 512    
— överförts till följande år 1 282    

Beräkning av kostnadsmotsvarighetskalkylen för den avgiftsbelagda verksamheten inom räddningsväsendet (1 000 euro)

  2016
utfall
2017
ordinarie
budget
2018
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, intäkter av försäljningen av prestationer 1 647 1 435 1 500
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 501 465 600
— andel av samkostnader 619 835 650
Kostnader sammanlagt 1 120 1 300 1 250
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 527 135 250
Kostnadsmotsvarighet, % 147 110 120

För räddningsväsendets informationssystemändringar reserveras en finansiering på 3,0 miljoner euro för 2018. Systemändringarna genomförs med iakttagande av landskapsreformens allmänna föreskrifter och anvisningar om utvecklandet och upprätthållandet av informationssystem och i samarbete med finansministeriet. Statsrådet har fattat ett principbeslut om styrningen, administreringen och utvecklingen av landskapens informationssystem. I principbeslutet fastställs ansvar och uppgifter för de olika aktörerna samt principerna om finansieringen av landskapens investeringar i informationssystem. Den systemkompatibilitet som är nödvändig med tanke på funktionerna samt helhetens kostnadseffektivitet säkerställs genom samarbete och med beaktande av landskapens övriga informationssystem.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Reformen av räddningsväsendet / planering och genomförande av reformen av informationsförvaltning och informationssystem 3 000
Ökning av utbildningen för jourhavande vid nödcentraler 265
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyror -4
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -7
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) -5
Indexhöjning av hyror 7
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -80
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -64
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -8
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) -1
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -3
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -17
Sammanlagt 3 083

2018 budget 15 997 000
2017 budget 12 914 000
2016 bokslut 12 072 000