Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Polisväsendet
         20. Gränsbevakningsväsendet
              20. Särskilda utgifter
         40. Invandring

Statsbudgeten 2018

30. Räddningsväsendet och nödcentralernaPDF-versio

Förklaring:Räddningsväsendets mål är ett tryggt och kriståligt Finland där räddningsväsendets tjänster är högkvalitativa, kostnadseffektiva och enhetliga. Räddningsväsendets uppgift är att förebygga eldsvådor och bedriva räddningsverksamhet under normala förhållanden, undantagsförhållanden samt i störningssituationer. Till räddningsväsendets uppgifter hör de befolkningsskyddsuppgifter som grundar sig på internationella överenskommelser samt att upprätthålla beredskap för denna verksamhet. I samarbete med andra myndigheter deltar räddningsväsendet dessutom i arbetet med att förebygga olyckor. Räddningsväsendet har beredskap att ge och ta emot internationell hjälp. Målet är att räddningsväsendet har en helhetsbild av samhällsrisker baserad på fortlöpande analys samt beredskap att svara på risker inom sitt verksamhetsområde. Målet är även att räddningsväsendets säkerhetskommunikation är effektiv.

Ansvaret för skötseln av olika uppgifter inom räddningsväsendet delas av staten och de kommunala räddningsverken. Ur statsbudgeten finansieras Räddningsinstitutets verksamhet samt det riksomfattande utvecklingsarbete inom inrikesministeriets räddningsväsende. Kommunerna svarar för finansieringen av räddningsverken. Enligt regeringsprogrammet ska den riksomfattande ledningen, planeringen, styrningen, övervakningen och samordningen av räddningsväsendet och beredskapen stärkas och förbättras. År 2018 fortsätter inrikesministeriets projekt för beredningen av den reform av räddningsväsendet som genomförs i början av 2020. Genom reformen överförs räddningsväsendets uppgifter från kommunerna till 18 landskap. År 2018 förbereder inrikesministeriet för den nya uppgiften med samordningen på centralförvaltningsnivå av den regionala gemensamma beredskapen, som förändras från och med 2020 i samband med social- och hälsovårds- och landskapsreformen.

Till nödcentralsverkets uppgifter hör att tillhandahålla nödcentralstjänster och att stödja den till nödcentralstjänsterna anknutna myndighetsverksamheten vid räddningsväsendet, polisväsendet och social- och hälsovårdsväsendet, exempelvis med åtgärder i samband med förmedling av uppdrag, kommunikationscentraluppgifter, inledande av åtgärder för att varna befolkningen vid plötslig fara samt andra uppgifter som stöder myndigheternas verksamhet. Till Nödcentralsverkets uppgifter hör också att utveckla och övervaka uppgifterna och verksamhetssätten i anslutning till nödcentralstjänsterna.

Verksamheten vid nödcentralerna och hos de myndigheter som utnyttjar nödcentralstjänster förenhetligas på riksnivå vad gäller larmtjänsterna. Syftet är att förbättra nödcentralernas verksamhet och myndighetssamarbetet och därigenom säkerhetstjänsterna för befolkningen. Nödcentralsverksamheten och informationssystemen förnyas under 2018 så att nödcentralernas nätverk kan utnyttjas för att ge ömsesidigt stöd vid arbetstoppar och vid störningar.

01. Räddningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 15 997 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till betalning av utgifter som föranleds av särskilda undersökningar av orsaken till en eldsvåda eller olycka enligt 107 § i räddningslagen (379/2011)

2) till betalning av ersättningar enligt 100 § 1 mom. i räddningslagen

3) till upprätthållande av beredskap på det sätt som avses i 97 § i räddningslagen

4) till främjande av standardiseringsverksamhet i anslutning till räddningsväsendet och till utgifter för deltagande i standardiseringsarbete.

Under momentet får de specialunderstöd som Brandskyddsfonden beviljat för forsknings- och utvecklingsverksamhet nettobudgeteras som intäkter från överföringsekonomin.

Förklaring:Räddningsväsendets nationella styrning utvecklas i syfte att uppnå ett effektivt och högkvalitativt system för räddningsväsendet. Inrikesministeriet ställer upp följande preliminära resultatmål för räddningsväsendet:

Förebyggande av olyckor

Till räddningsväsendets uppgifter hör i synnerhet att förebygga eldsvådor. Ansvarsområdet deltar också i förebyggandet av andra slags olyckor. Man försöker förebygga olyckor och följderna av dem genom att förbättra människornas och sammanslutningars egen beredskap, öka befolkningens medvetenhet och kunskap om säkerhet samt genomföra de åtgärder som anges i räddningsverkens övervakningsplaner.

Förebyggande av olyckor 2016
utfall
2017
uppskattning
2018
mål
       
Resultaten      
Antalet falska brandlarm (st.), högst 19 300 18 500 18 500
Andel av befolkningen som fått rådgivning och upplysning, (%), minst 16 20 20
Räddningsverksamhet och beredskap

Räddningsväsendet förmår handla snabbt och effektivt vid olyckor. Dessutom har räddningsväsendet beredskap att ge den hjälp som ankommer på räddningsväsendet vid storolyckor även utomlands samt beredskap att ta emot hjälp. Nivån på räddningsväsendets insatsberedskap fastställs utifrån riskerna för det lokala räddningsväsendet för de olika riskområdena och beredskapen motsvarar den nivå som anges i det lokala räddningsväsendets beslut om servicenivån.

Räddningsväsendet har en helhetsbild av samhällsrisker och sårbarhet baserad på fortlöpande analys. I enlighet med säkerhetsstrategin för samhället utarbetar räddningsväsendet som en del av den nationella riskbedömningen en hotbedömning för särskilda situationer som kräver riksomfattande koordinering av räddningsväsendet. Räddningsväsendets insats enligt säkerhetsstrategin för samhället genomförs. Målet är att de strategiska målen mera än hittills ska omfatta även regional- och lokalförvaltningen.

Ledningen, styrningen, samordningen och övervakningen när det gäller beredskap utvecklas så att beredskapen att fungera i olika typer av kris- och störningssituationer förbättras.

Räddningsverksamhet och beredskap 2016
utfall
2017
uppskattning
2018
mål
       
Resultaten      
Antalet uppdrag av larmkaraktär vid räddningsverken, st., uppskattning, varav1) 103 754 100 000 100 000
— uppdrag på grund av eldsvådor (exkl. markbränder) 10 055 9 500 9 500
— uppdrag på grund av markbränder 2 008 2 300 2 300
— kontroll- och säkringsuppgifter 31 666 30 000 30 000
— första insatsen-uppdrag (exkl. sjuktransporter) 22 655 21 700 21 700
— övriga uppdrag 37 370 36 500 36 500
Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga      
Räddningsverkens insatstid vid brådskande uppdrag inom riskområde 1 enligt den första enheten, % av målet 58 57 50
Räddningsverkens insatstid vid brådskande uppdrag inom riskområde 2 enligt den första enheten, % av målet 85 85 80

1) Inga mål ställs upp för räddningsverkens olika typer av uppgifter, utan man följer upp hur de utvecklas.

Utbildning och forskning

Räddningsinstitutets utbildningssystem skapar en grund för kompetensen hos personalen vid räddningsväsendet och nödcentralerna samt beredskap för internationella biståndsuppgifter inom räddningsväsendet. Läroplanerna för utbildning som leder till examen byggs upp utifrån utvecklingsperspektiven för s.k. arbetsyrken så att de utgör en yrkesinriktad fortsättning där även behoven av kompletterande utbildning beaktas.

Räddningsväsendets forskning och utveckling stärks genom nätverksbildning med andra aktörer. Således säkerställs möjligheten att utnyttja forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet samt forskningsrön till stöd för och utvecklandet av utbildning, praktiskt arbete och beslutsfattande.

Räddningsväsendet 2016
utfall
2017
uppskattning
2018
mål
       
Resultaten      
Antal kursdeltagardagar för yrkesinriktad grundutbildning vid Räddningsinstitutet, st., minst 45 544 42 480 46 080
Antal examina vid Räddningsinstitutet, st., minst 210 194 209
Antal yh-examina, st. 31 30 25
Insatser      
Årsverken under moment 26.30.01, varav 96,1 99 99
— årsverken vid Räddningsinstitutet 96,1 99 99
Utbildningens totala kostnader (1 000 euro) 10 672 11 058 11 089
Funktionell effektivitet      
Kursdeltagardagar vid Räddningsinstitutet/årsverken 987 935 965
Kursdeltagardagar vid Räddningsinstitutet/lärare 1 457 1 379 1 423
Årskostnad per studerande inom den yrkesinriktade grundutbildningen vid Räddningsinstitutet, euro, högst 25 064 25 972 26 043
Pris per kursdeltagardag för yrkesinriktad grundutbildning vid Räddningsinstitutet, euro, högst 139 155 143
Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga      
Respons på examina vid Räddningsinstitutet (på skalan 1—4) 3,2 3,08 3,08
Antal sökande/nybörjarplatser 4,5 5,0 5,0
Mänskliga resurser      
Antal anställda vid Räddningsinstitutet 101 103 103
Arbetstillfredsställelse, index (skala 1—5) 3,4 3,45 -
Sjukfrånvaro, arbetsdagar/årsv., högst 5,7 6,5 6,5

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2016
utfall
2017
ordinarie
budget
2018
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 16 497 15 852 19 752
Bruttoinkomster 4 195 2 938 3 755
Nettoutgifter 12 302 12 914 15 997
— Räddningsinstitutet 11 120 10 469 10 560
— Befälsutbildningen för räddningsväsendet - 1 202 1 202
— Inrikesministeriet 744 793 785
— Internationell räddningstjänst 438 450 450
— Reformen av räddningsväsendet/IKT     3 000
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 1 512    
— överförts till följande år 1 282    

Beräkning av kostnadsmotsvarighetskalkylen för den avgiftsbelagda verksamheten inom räddningsväsendet (1 000 euro)

  2016
utfall
2017
ordinarie
budget
2018
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, intäkter av försäljningen av prestationer 1 647 1 435 1 500
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 501 465 600
— andel av samkostnader 619 835 650
Kostnader sammanlagt 1 120 1 300 1 250
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 527 135 250
Kostnadsmotsvarighet, % 147 110 120

För räddningsväsendets informationssystemändringar reserveras en finansiering på 3,0 miljoner euro för 2018. Systemändringarna genomförs med iakttagande av landskapsreformens allmänna föreskrifter och anvisningar om utvecklandet och upprätthållandet av informationssystem och i samarbete med finansministeriet. Statsrådet har fattat ett principbeslut om styrningen, administreringen och utvecklingen av landskapens informationssystem. I principbeslutet fastställs ansvar och uppgifter för de olika aktörerna samt principerna om finansieringen av landskapens investeringar i informationssystem. Den systemkompatibilitet som är nödvändig med tanke på funktionerna samt helhetens kostnadseffektivitet säkerställs genom samarbete och med beaktande av landskapens övriga informationssystem.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Reformen av räddningsväsendet / planering och genomförande av reformen av informationsförvaltning och informationssystem 3 000
Ökning av utbildningen för jourhavande vid nödcentraler 265
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyror -4
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -7
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) -5
Indexhöjning av hyror 7
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -80
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -64
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -8
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) -1
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -3
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -17
Sammanlagt 3 083

2018 budget 15 997 000
2017 budget 12 914 000
2016 bokslut 12 072 000

02. Nödcentralsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 48 788 000 euro.

Förklaring:Inrikesministeriet ställer följande preliminära resultatmål för Nödcentralsverkets verksamhet:

Utvecklandet av det nya nödcentralsystemet och beredandet av ibruktagandet fortsätter så att systemet kan tas i bruk i alla nödcentraler före utgången av 2018. Nödcentralsverket utarbetar under 2018 en plan för vidareutvecklandet av informationssystemet för nödcentralerna under 2018—2021.

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt föranleder (1 000 euro)

  2018 Sammanlagt
fr.o.m.
2018
     
Anskaffning av informationssystemet för nödcentraler, tilläggsfullmakt (2015 tilläggsbudget II)    
Förbindelser som ingåtts före år 2018 1 022 1 022
Utgifter sammanlagt 1 022 1 022
Nödcentralsverket 2016
utfall
2017
uppskattning
2018
mål
       
Resultaten      
Antal anmälningar, st., varav 3 670 000 3 750 000 3 750 000
— antal nödsamtal, st. 2 633 000 2 750 000 2 750 000
— antal förmedlade uppdrag, st. 1 760 000 1 760 000 1 760 000
Insatser      
Nödcentralsverksamhetens totala utgifter, brutto, 1 000 euro 52 290 52 495 51 323
Årsverken 581 570 556
Funktionell effektivitet      
Antal nödanmälningar/jourhavande vid en nödcentral (exkl. skiftesmästare) 8 300 8 650 8 900
Kostnader för nödcentralsverksamheten, euro/invånare, högst 8,7 9,3 9,3
Kostnader för nödcentralsverksamheten, euro/nödanmälan, högst 12,9 12,9 12,9
Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga      
Tillfredsställelse hos nödcentralsverkets samarbetsmyndigheter, index, minst (skala 1—5) 3,64 3,4 3,4
       
Mänskliga resurser      
Antal anställda 601 580 565
Arbetstillfredsställelse, index (skala 1—5) 3,22 3,25 3,5
Sjukfrånvaro, arbetsdagar/årsv., högst 18,6 18 17

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2016
utfall
2017
ordinarie
budget
2018
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 52 289 52 495 50 314
Bruttoinkomster 2 878 2 700 2 700
Nettoutgifter 49 411 49 795 47 614
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 16 503    
— överförts till följande år 19 522    

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2016
utfall
2017
ordinarie
budget
2018
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, intäkter av försäljningen av prestationer 2 880 2 700 2 700
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 1 668 1 301 1 301
— andel av samkostnader 712 1 319 1 319
Kostnader sammanlagt 2 380 2 620 2 620
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 500 80 80
Kostnadsmotsvarighet, % 121 103 103

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bortfall av ett tillägg av engångsnatur -200
Bortfall av självriskandelen i de hyresansvar som gäller Häke-reformen 58
Informationssystemet Erica (finansieringen 2017) (överföring till moment 28.70.20) -310
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyror -16
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -7
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) -22
Indexhöjning av hyror 12
Löneglidningsbesparing -66
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -150
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -240
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -54
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) 14
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -9
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -17
Sammanlagt -1 007

2018 budget 48 788 000
2017 budget 49 795 000
2016 bokslut 52 430 000

20. Särskilda utgifter (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 2 406 000 euro.

Anslaget får användas

1) till omkostnader i enlighet med 97 § i räddningslagen (379/2011) för användningen av luftfartyg i efterspanings- och räddningsuppdrag, till av polisen ledda efterspaningsuppdrag eller andra motsvarande handräckningsuppdrag och till upprätthållande av beredskap som föranleds av detta samt till ersättning av direkta kostnader till Finavia för alarmerings- och ledningssystemet som hänför sig till användningen av luftfartyg

2) till bistånd i fråga om uppgifter som hör till räddningsverksamheten samt till kostnader för lämnande och mottagande av sakkunnighjälp, hjälp i form av insatsmoduler och materialhjälp samt för upprätthållande av beredskap för sådan hjälp vid katastrofer förorsakade av människor eller naturen, vid åtgärder som avses i unionens civilskyddsmekanism (1313/2013/EU) i samarbete med Europeiska unionen och internationella organisationer samt med stöd av Finlands bilaterala och multilaterala samarbetsavtal om räddningstjänst, vilka även inkluderar Finlands deltagande i sakkunnigverksamhet inom Europeiska unionens, FN:s och Natos euroatlantiska partnerskapsråds räddningstjänster inklusive de lönekostnader och verksamhetskostnader som föranleds av dem. Anslaget får användas till avlönande av personal motsvarande högst 10 årsverken

3) till kostnader för spaningsverksamheten för upptäckande av skogsbränder enligt 31 § i räddningslagen och för upprätthållande av beredskap för spaningsverksamheten.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
1) Användningen av luftfartyg i efterspanings- och räddningsuppdrag 706 000
2) Lämnande och mottagande av internationell nödhjälp samt upprätthållande av beredskap för sådan hjälp 1 100 000
3) Spaningsverksamhet för upptäckande av skogbränder 600 000
Sammanlagt 2 406 000

2018 budget 2 406 000
2017 budget 2 406 000
2016 bokslut 2 110 147

(43.) Kommunikationsnät för säkerhetsmyndigheterna (reservationsanslag 3 år)

Förklaring:Det föreslås att momentet stryks i budgeten.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Säkerhetsmyndigheternas kommunikationsnät (överföring till moment 28.70.40) -8 100
Sammanlagt -8 100

2017 budget 8 100 000
2016 bokslut 8 100 000