Hoppa till innehåll

Statsbudgeten 2018

70. Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster (reservationsanslag 5 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 12 200 000 euro.

Anslaget får användas

1) till modifiering och G-underhåll av AS 332 Super Puma-sjöräddningshelikoptrarna

2) till förenhetligande av två AB/B 412 helikoptrar och deras reservdelslager

3) till anskaffningar för utrustning av ett utsjöbevakningsfartyg och för eventuella andra behövliga ändringar i fartygets funktion

4) till uppdatering av övervaknings- och navigationssystemet i spaningsplanen av typ Dornier

5) till förnyande av snabba båtar som ingår i den lätta fartygsmaterielen och anskaffning av nödvändiga båtar samt utrustning och reservdelar till dem

6) till ombyggnad av engångsnatur samt underhåll av luft- och bevakningsfarkoster

7) till de utgifter i enlighet med upphandlingskontrakten som föranleds av index- och valutakursändringar.

De tilläggsbehov som föranleds av höjda index och valutakurser föranledda av beställningsfullmakterna samt de avdrag som föranleds av sänkta index och valutakurser budgeteras i budgeten enligt kontantprincipen och hänförs till finansåret.

Under momentet får också som rättelser intäktsföras sådana avtalsviten eller andra, motsvarande ersättningar som föranleds av avtal.

Förklaring:I den andra tilläggsbudgeten för 2012 beviljades Gränsbevakningsväsendet en beställningsfullmakt för modifiering och G-underhåll av AS 322 Super Puma-sjöräddningshelikoptrarna. Med stöd av fullmakten ingicks år 2013 ett modifikations- och underhållsavtal. Projektet infaller åren 2013—2019 och totalkostnadskalkylen är 33 710 000 euro.

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt föranleder (1 000 euro)

  2018 2019 Sammanlagt
fr.o.m. 2018
       
Modifiering och G-underhåll av Super Puma      
Förbindelser som ingåtts före 2018 6 700 7 400 14 100
Utgifter sammanlagt 6 700 7 400 14 100

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Nivåförändring 2 800
Sammanlagt 2 800

2018 budget 12 200 000
2017 budget 9 400 000
2016 bokslut 10 996 000