Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2018

20. GränsbevakningsväsendetPDF-versio

Förklaring:Gränsbevakningsväsendet fungerar både inom den inre och den yttre säkerheten. Gränsbevakningsväsendet är en samarbetsvillig och internationellt erkänd expert inom gränssäkerhet och sjöräddning. Gränsbevakningsväsendet har som mål att upprätthålla säkerheten vid gränsen, säkerställa en smidig gränstrafik, öka säkerheten till havs, delta i det militära försvaret och ge handräckning till myndigheterna i de glesbebyggda gränstrakterna och kustområdena.

Gränsbevakningsväsendets verksamhet påverkas främst av läget i Ryssland, olaglig migration inom Europeiska unionen samt ekonomins utveckling.

Gränsbevakningsväsendet stärker övervakningen av östgränsen samt kapaciteten för bekämpning av säkerhetshot vid de yttre gränserna. Man sörjer för säkerheten vid gränsövergången. Gränsbevakningsväsendet håller krisberedskapen och den militära försvarsförmågan på en hög nivå samt bereder sig för hybridhot.

Det är viktigt för Finland att hålla Östersjön säker. Förmågan att hantera stora olyckor och säkerhetshot till sjöss förbättras. Den förnyade och effektiva luftfarkostflottan tas i bruk. Båtarna för havsområdena förnyas. Gränsbevakningsväsendet bereder sig på att ta över det operativa ledningsansvaret för miljökatastrofer på öppet hav.

För Gränsbevakningsväsendet är det viktigt att påverka utvecklingen av övervakningen av de yttre gränserna samt havspolitiken inom EU. Gränsbevakningsväsendet deltar i operationer som koordineras av Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån Frontex vid EU:s yttre gränser och i annan internationell verksamhet genom att anvisa personal och materiel för den (Gränsbevakningslagen 578/2005 15 a—c §).

Säkerheten är av hög prioritet inom både EU-utvecklingen och regeringen. Gränssäkerheten och en trovärdig övervakning av yttre gränser är centrala för säkerhetsläget. Med de tilläggsresurser som beviljats av regeringen ska Gränsbevakningsväsendet garantera säkerheten vid östgränsen och en smidig trafik på Helsingfors-Vanda flygplats. Gränsbevakningsväsendet verkställer de nya anpassningsåtgärderna som fortsätter till utgången av ramperioden.

01. Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 235 292 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till hyreskompensation för tjänstebostäder med stöd av 81 § i gränsbevakningslagen (578/2005)

2) till stödjande av Sjöbevakningsmuseets verksamhet

3) till utgifter för anskaffning av en konceptbåt som är lämpad att användas som myndighetsbåt.

Förklaring:Inrikesministeriet ställer följande preliminära resultatmål för Gränsbevakningsväsendets verksamhet:

  2016
utfall
2017
uppskattning
2018
mål
       
Kvalitet och serviceförmåga (ind) 98 100 99
Produktivitet (ind) 122 121 122
Resurshushållning (ind) 112 114 118
Årsverken 2 645 2 650 2 682
Kostnader (mn euro) 255,0 253,0 251,6
Upprätthållande av gränssäkerheten

Finlands gränsövervakning har ordnats på ett effektivt sätt. Alla som överskrider Schengenområdets yttre gräns kontrolleras. Vid de inre gränserna upprätthålls beredskapen att återinföra gränskontroller. Inresa och utresa mot föreskriven ordning avslöjas. Olovliga gränsöverskridningar och annan olaglig verksamhet avslöjas i områdena mellan gränsövergångsställena. Man ingriper effektivt i den gränsöverskridande brottsligheten vid de yttre gränserna.

  2016
utfall
2017
uppskattning
2018
mål
       
Upprätthållande av gränssäkerheten(1—5) 4,1 4,2 4,2
Kontaktpersoner och internationella insatser      
Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga (1—5) 4,3 4,4 4,4
Olovliga gränsöverskridningar som förhindrats med hjälp av verksamheten med kontaktpersoner (st.) 1 879 2 847 2 847
Samarbete med grannländernas myndigheter      
Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga (1—5) 4,2 4,3 4,3
Gränsövervakning      
Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga (1—5) 4,1 4,2 4,1
— Gränskontrollernas (inkommande) täckningsgrad (1—5) 5,0 5,0 5,0
— Kvaliteten på lägesbilder som gäller gränserna (1—5) 4,2 3,7 3,7
— Kvaliteten på gränskontrollerna (1—5) 2,9 2,7 2,7
— Förhindrande av gränsincidenter (1—5) 4,4 4,4 4,4
— Upptäckta gränsincidenter (1—5) 3,4 3,9 3,9
— Rättssäkerheten vid gränskontrollerna (1—5) 4,5 4,8 4,8
— Brottsutredningsnivå för organiserad olaglig inresa och människohandelsbrott (1—5) 3,0 5,0 3,8
— Rättssäkerheten när det gäller brottsbekämpningen (1—5) 4,9 4,6 4,6
Patrullering (h) 253 516 240 484 243 102
Teknisk övervakning (h) 2 114 758 1 953 000 1 953 000
Gränskontroller (mn pers.) 13,7 14,6 15,3
Nekad inresa (st.) 733 700 706
Beslut om avvisning (st.) 288 220 227
Brottsanmälan (st.) 1 000 1 298 1 339
Riksgränsbrott (st.) 135 386 407
Organiserad olaglig inresa och människohandel (st.) 285 151 156
Övriga brott och överträdelser (st.) 3 849 3 640 3 680
Upprätthållande av gränssäkerheten      
Kostnader (mn euro) enligt prisnivån för året i fråga 227,7 228,7 227,4
Årsverken 2 362 2 394 2 425
Produktivitet (ind) 126 123 124
Resurshushållning (ind) 115 116 120
Säkrande av en smidig gränstrafik

Säkerheten i gränsövergångstrafiken säkerställs. Passagerarna upplever att gränsövergången är smidig. Passagerarnas väntetid vid gränskontrollen är högst 15 minuter vid östgränsen och i hamnarna, och högst 10 minuter på flygplatserna. Man sörjer för de grundläggande fri- och rättigheterna och mänskliga rättigheterna samt för rättssäkerheten.

2016
utfall
2017
uppskattning
2018
mål
       
Säkrande av en smidig gränstrafik(1—5) 4,8 4,8 4,7
Gränsövergångsställen vid östgränsen      
Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga (1—5) 4,8 4,8 4,7
Gränskontrollernas smidighet, Gränsbevakningsväsendets åtgärder (min) 4 5 7
Gränskontrollernas smidighet, total tid (min) 6 6 7
Gränsövergångsställenpå flygplatserna      
Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga (1—5) 4,8 4,8 4,7
Gränskontrollernas smidighet, Gränsbevakningsväsendets åtgärder (min) 5 8 10
Gränsövergångsställen i hamnarna      
Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga (1—5) 4,5 4,6 4,3
Gränskontrollernas smidighet, Gränsbevakningsväsendets åtgärder (min) 13 12 14
Ökad säkerhet till havs

Vid Gränsbevakningsväsendet finns en ständig lednings-, kommunikations- och prestationsberedskap för efterspanings- och räddningsuppgifter inom sjöräddningstjänsten. Man kan ge hjälp i alla nödsituationer till havs. De övriga sjöräddningsmyndigheternas resurser utnyttjas. Kunnandet inom sjöräddningen säkras genom utbildning, besiktning och granskning. Övervakning av den marina miljön och utredning och undersökning av miljöbrott förebygger effektivt förorening av den marina miljön. Gränsbevakningsväsendet förbereder sig på att ta över det operativa ledningsansvaret för miljökatastrofer på öppet hav.

2016
utfall
2017
uppskattning
2018
mål
       
Ökad säkerhet till havs (1—5) 4,0 4,3 4,3
Sjöräddning      
Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga (1—5) 4,6 4,5 4,5
Sjöräddningsuppdrag (st.) 1 366 1 473 1 473
Personer som räddats (st.) 3 193 4 100 4 400
Skydd av den marina miljön      
Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga (1—5) 2,0 3,7 3,7
Antalet fartygsutsläpp (st.) 41 30 30
Ökad säkerhet till havs      
Kostnader (mn euro) 12,5 11,4 11,3
Årsverken 130 120 121
Produktivitet (ind) 99 116 115
Resurshushållning (ind) 91 109 111
Deltagande i det militära försvaret

Gränsbevakningsväsendet har aktuella försvarsplaner, sådan lednings- och insatsberedskap som situationen kräver samt beredskap att bilda gränstrupper. Krisberedskapen vid Gränsbevakningsväsendet samt förmågan att övervaka och trygga den territoriella integriteten under fredstid upprätthålls kontinuerligt. Gränsbevakningsväsendets personal, beväringar och reservister har utbildats för uppgifter i kristid och placerats i gränstrupperna.

2016
utfall
2017
uppskattning
2018
mål
       
Deltagande i det militära försvaret(1—5) 3,8 3,8 3,8
Upprätthållande av beredskap i störningssituationer och vid undantagsförhållanden      
Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga (1—5) 4,0 4,0 4,0
Gränsbevakningsväsendets trupproduktion och utbildning som gäller det militära försvaret      
Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga (1—5) 3,6 3,6 3,6
Utbildningsdygn för värnpliktiga (st.) 109 096 99 255 97 450
Utbildningsdygn för personalen (st.) 4 649 5 360 5 360
Deltagande i det militära försvaret      
Kostnader (mn euro) enligt prisnivån för året i fråga 14,8 12,9 12,8
Årsverken 153 136 137
Produktivitet (ind) 157 147 139
Resurshushållning (ind) 144 138 135
Myndighetshandräckning i de glesbebyggda gränstrakterna och kustområdena

Människorna och intressentgrupperna i gränsområdena och i skärgården anser att Gränsbevakningsväsendets verksamhet ökar säkerheten. Gränsbevakningsväsendet är tillgängligt. Gränsbevakningsväsendet ger myndighetshandräckning som behövs för att hjälpa människor i nöd och för att uppgifter som hör till andra myndigheter ska bli skötta.

  2016
utfall
2017
uppskattning
2018
mål
       
Myndighetshandräckning i de glesbebyggda gränstrakterna och kustområdena (1—5) 3,4 3,3 3,2
Trygghetskänsla      
Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga (1—5) 3,3 3,1 3,0
Myndighetshandräckning      
Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga (1—5) 3,8 4,4 4,0
Säkerhetstjänster i glesbebyggda områden (polis- och handräckningsuppdrag) (st.) 668 776 682
Efterspaningar, på land (st.) 353 345 345
Prehospital akutsjukvård (exkl. den som hör till sjöräddningen)(st.) 526 642 642
Mänskliga resurser

Gränsbevakningsväsendets personalstruktur och personalkompetens hålls på den nivå som uppgifterna kräver.

Mänskliga resurser 2016
utfall
2017
uppskattning
2018
mål
       
Årsverken 2 645 2 668 2 682
Sjukfrånvaro (dagar/årsverke) 9,2 8,0 8,0
Arbetsklimat (1—5) 3,5 3,5 3,5

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2016
utfall
2017
ordinarie
budget
2018
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 247 633 237 929 243 792
Bruttoinkomster 13 484 6 900 8 500
Nettoutgifter 234 149 231 029 235 292
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 26 935    
— överförts till följande år 27 313    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bortfall av ett tillägg av engångsnatur -550
Effektivisering av gränskontrollerna vid de yttre gränserna 1 400
Förbättrande av den inre säkerheten 5 000
Ökning av Helsingfors-Vanda flygplats trafik över yttre gränserna 1 500
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyror -76
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -62
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) -59
Indexhöjning av hyror 54
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -1 530
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -1 137
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -230
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) 117
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -10
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -154
Sammanlagt 4 263

2018 budget 235 292 000
2017 budget 231 029 000
2016 bokslut 234 527 000

70. Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster (reservationsanslag 5 år)

Under momentet beviljas 12 200 000 euro.

Anslaget får användas

1) till modifiering och G-underhåll av AS 332 Super Puma-sjöräddningshelikoptrarna

2) till förenhetligande av två AB/B 412 helikoptrar och deras reservdelslager

3) till anskaffningar för utrustning av ett utsjöbevakningsfartyg och för eventuella andra behövliga ändringar i fartygets funktion

4) till uppdatering av övervaknings- och navigationssystemet i spaningsplanen av typ Dornier

5) till förnyande av snabba båtar som ingår i den lätta fartygsmaterielen och anskaffning av nödvändiga båtar samt utrustning och reservdelar till dem

6) till ombyggnad av engångsnatur samt underhåll av luft- och bevakningsfarkoster

7) till de utgifter i enlighet med upphandlingskontrakten som föranleds av index- och valutakursändringar.

De tilläggsbehov som föranleds av höjda index och valutakurser föranledda av beställningsfullmakterna samt de avdrag som föranleds av sänkta index och valutakurser budgeteras i budgeten enligt kontantprincipen och hänförs till finansåret.

Under momentet får också som rättelser intäktsföras sådana avtalsviten eller andra, motsvarande ersättningar som föranleds av avtal.

Förklaring:I den andra tilläggsbudgeten för 2012 beviljades Gränsbevakningsväsendet en beställningsfullmakt för modifiering och G-underhåll av AS 322 Super Puma-sjöräddningshelikoptrarna. Med stöd av fullmakten ingicks år 2013 ett modifikations- och underhållsavtal. Projektet infaller åren 2013—2019 och totalkostnadskalkylen är 33 710 000 euro.

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt föranleder (1 000 euro)

  2018 2019 Sammanlagt
fr.o.m. 2018
       
Modifiering och G-underhåll av Super Puma      
Förbindelser som ingåtts före 2018 6 700 7 400 14 100
Utgifter sammanlagt 6 700 7 400 14 100

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Nivåförändring 2 800
Sammanlagt 2 800

2018 budget 12 200 000
2017 budget 9 400 000
2016 bokslut 10 996 000