Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Polisväsendet
              02. Skyddspolisens omkostnader
         20. Gränsbevakningsväsendet
         40. Invandring

Statsbudgeten 2018

10. PolisväsendetPDF-versio

Förklaring:Polisen tryggar rätts- och samhällsordningen, upprätthåller allmän ordning och säkerhet, förebygger, avslöjar och reder ut brott och sörjer för att de blir föremål för åtalsprövning.

Genom goda resultat inom de olika delområdena av polisens verksamhet bidrar man till att Finland fortfarande är ett av de tryggaste länderna i Europa trots att polisväsendets verksamhetsmiljö har förändrats avsevärt och finansieringen av polisväsendet minskar. De viktigaste förändringarna i verksamhetsbetingelserna som inverkar på polisens verksamhet hänför sig till de snabba förändringarna i den internationella och nationella säkerhetssituationen, kriminaliteten som hänför sig till massinvandring och olaglig inresa, den snabba utvecklingen inom digitalisering och IKT samt till nya hotbilder såsom bl.a. hybridpåverkan. Digitaliseringen och IKT-utvecklingen erbjuder möjligheter att effektivisera verksamheten, men ökar även mängden cyberbrottslighet. Risken för enskilda våldsamma terrordåd har ökat i Finland. För närvarande motsvarar polisens kapacitet inte till alla delar de nuvarande hotbilderna eller kraven i den förändrade verksamhetsmiljön. I beredskapen inför överraskande attacker är det viktigaste att polisen har tillräckliga och effektiva resurser på fältet. Polisens funktions- och reaktionsförmåga i plötsliga och allvarliga situationer är direkt jämförbar med antalet poliser på fältet.

I fråga om patrullernas funktionsförmåga finns det tre centrala frågekomplex: patrullens användning av maktmedel och maktmedelsredskap, polismannens och patrullens skyddsredskap samt den taktiska kompetensen och utbildningen. Med den finansiering som beviljades 2017 för förbättrandet av den operativa kapaciteten förbättrar polisen kapaciteten i fråga om omedelbart ingripande och påverkan på distans genom att skaffa vapen och annan relaterad utrustning. Polisen fortsätter öka sin kapacitet stegvis genom att med den finansiering som beviljas 2018 skaffa maktmedelsredskap för patrullerna i hela landet.

Medlen för hybridpåverkan i statligt inflytande har ökat. Det krävs prioritering av verksamheten, och det blir alltmer utmanande att trygga tjänster i synnerhet inom glesbygdsområden (HARVA-projektet).

Skyddspolisen har till uppgift att bekämpa förehavanden och brott som kan äventyra stats- och samhällsskicket eller rikets inre eller yttre säkerhet samt att undersöka sådana brott. Skyddspolisen ska även upprätthålla och utveckla en allmän beredskap för att förebygga verksamhet som äventyrar rikets säkerhet. Samarbetet mellan skyddspolisen och den övriga polisverksamheten tryggas.

Polisens lagstadgade uppgifter är omfattande, men de största förväntningarna på polisverksamheten hänför sig till förbättrandet av människors säkerhet och känslan av trygghet. Exempelvis vissa uppgifter inom brottsbekämpningen belastar polisen mycket trots att utförandet av dem inte nämnvärt förbättrar säkerheten eller ökar känslan av trygghet. Bekämpningsåtgärder som hänför sig till olika typer av brottslighet, exempelvis förebyggande, avslöjande och utredning, bedöms med hjälp av kostnads- och nyttoanalyser utifrån den säkerhet de resulterar i. Verksamheten inriktas sedan i enlighet med bedömningen.

Bland annat genom tekniska lösningar ökas dels synligheten för polisens uppgifter när det gäller upprätthållandet av säkerheten, dels tillgången till polistjänster. Samtidigt säkerställs att polisens förmåga att bemöta behovet av brådskande hjälp förblir på nuvarande nivå. Snabba förändringar med avseende på säkerheten i den nuvarande verksamhetsmiljön förutsätter en förmåga att förbereda sig för situationer som är svåra att förutse. Genom analys av säkerhetsriskerna och genom kunskapsbaserad ledning och en bra lägesbild kan polisen reagera på förändringar i omvärlden genom förebyggande åtgärder och genom att tillsammans med andra aktörer inom säkerhetssektorn inrikta resurserna på sådana frågor som är kritiska med tanke på säkerheten.

Enligt 1 § i polislagen ska polisen sköta det internationella samarbete som hör till dess uppgifter. Polisen verkar aktivt för att förbättra informationsutbytet och det operativa samarbetet med Europeiska unionens medlemsstater och länderna i närområdena och utnyttjar det internationella samarbetet för att upprätthålla och förbättra den inre säkerheten. Genom internationellt samarbete bekämpas internationell brottslighet som riktar sig till eller utgår från Finland. Man strävar efter att den brottslighet som riktar sig till Finland ska bekämpas redan i utlandet.

Polisens målsättning är att bibehålla insatstiden på en god nivå. Möjligheterna att hålla tillgången till och kvaliteten på basservicen på nuvarande nivå följs upp och rapporteras. Polisens resurser inriktas i allt högre grad på polisens funktionella, prioriterade områden. Avsikten är att bibehålla tillgången till tillståndstjänster och kvaliteten på tjänsterna i form av elektroniska tjänster och i form av tjänster på kundserviceställen som kompletterar dessa genom att sörja för kostnadsmotsvarigheten för den offentligrättsliga avgiftsbelagda verksamheten.

01. Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 720 682 000 euro.

Anslaget får även användas till betalning av ersättningar till Ålands landskapsregering enligt 2 § i förordningen om polisförvaltningen i landskapet Åland (1177/2009).

Förklaring:Inrikesministeriet ställer följande preliminära resultatmål för polisens verksamhet:

Övervaknings- och larmverksamhet samt trafiksäkerhet

Tillgången till brådskande utryckningstjänster ska hållas på nuvarande nivå. Polisen bedömer och rapporterar nivån för den övervakning som gäller den allmänna ordningen och säkerheten. Polisen höjer sin prestanda stegvis. Man strävar efter att Finland ska ha situationen med olaglig inresa under kontroll även i framtiden. Åtgärderna för att bekämpa olaglig inresa är trovärdiga och effektiva. Verkställandet av nekande asylbeslut ska fortsättningsvis vara effektivt till de delar polisen kan påverka dem.

Trafikövervakningen ska fortfarande vara effektiv trots att det blir nödvändigt att använda tid som anvisats för trafikövervakning även till att upprätthålla allmän ordning och säkerhet samt till brottsbekämpning med anledning av asylläget. Detta kompenseras genom att utöka den automatiska trafikövervakningen. Polisen strävar efter att hålla samma nivå som under de senaste åren i fråga om antalet avslöjade fall av rattfylleri och grovt äventyrande av trafiksäkerheten samt även i fråga om övervakningen av tung trafik.

Övervakning 2016
utfall
2017
uppskattning
2018
mål
       
Produktivitet      
Produktivitet (A-, B- och C-uppdrag/årsv.) 763 761 762
Trafikövervakningens produktivitet, st./årsv. 835 902 996
Resurshushållning      
Årsverken 1 374 1 314 1 313
Kostnader för övervakning, 1 000 euro 140 793 142 236 141 284
Resurshushållning (kostnader/A-, B- och C-uppdrag), euro 134 142 141
Serviceförmåga och kvalitet      
Ingripanden i våld i hemmen, medeltal minst, vitsord 1—4 3,0 - 2,9
Trafikövervakningen, medeltal minst, vitsord 1—4 3,0 - 3,0
Polispatrullering och annan synlig verksamhet, medeltal minst, vitsord 1—4 2,9 - 2,8
Arbetstid som använts för trafikövervakning, årsv. 547 543 492
— varav arbetstid som använts för övervakning av tung trafik, årsv. 44,1 42 40
Prestationer inom den automatiska trafikövervakningen, st. 555 601 580 000 600 000
Grovt äventyrande av trafiksäkerheten, fall högst, st. 3 872 3 500 3 300
Trafikolyckor som lett till personskada, högst, st. 4 701 5 100 5 100
Fall av rattfylleri, högst, st. 18 053 19 000 17 500
Arbetstid som använts för övervakning av utlänningar, årsv.,      
exkl. in- och utresekontrollverksamhet 23 20 20
Prestationer      
Antal uppdrag inom allmän ordning och säkerhet, st. 1 048 125 1 000 000 1 000 000
— varav uppdrag på polisens eget initiativ, % 36,9 30 30
På eget initiativ (%) i vissa uppdrag i anslutning till övervakningen av tätorter (03 Misshandel, slagsmål | 15 Skadegörelse | 34 Berusad person | 35 Störande beteende och ofog) 9,5 9,0 8,0
Larmverksamhet 2016
utfall
2017
uppskattning
2018
mål
       
Produktivitet      
Produktivitet (A- och B-larmuppdrag, antal/årsv.) 278 283 283
Resurshushållning      
Årsverken 1 905 1 905 1 905
Kostnader för larmverksamheten, 1  000 euro 173 427 175 205 174 003
Resurshushållning (kostnader/larmuppdrag A+B), euro 328 324 322
Serviceförmåga och kvalitet      
Insatstiden för uppdrag i kategori A, min. 9,4 9,5 10,0
Insatstiden för uppdrag i kategori A och B, min. 17,9 18,0 18,5
Insatstid under 20 min (% av uppdrag A+B) 70,6 70,0 69,0
Insatstid under 45 min (% av uppdrag A+B) 92,1 89,0 88,0
Brådskande utryckningar, medeltal minst, vitsord 1—4 3,2 -  
Prestationer      
Larmuppdrag i anslutning till familjevåld, högst, st. 25 821 26 000 26 000
Antal A- och B-larmuppdrag, högst, st. 529 334 540 000 540 000
Antal A-, B- och C-larmuppdrag, högst, st. 1 048 125 1 000 000 1 000 000
Brottsbekämpning

Med bekämpning av hot som orsakas av en förändrad säkerhetssituation avses inom brottsbekämpningen att satsa kraftigt på säkerställandet av kapaciteten för de undersökningar som gäller allvarliga brott mot liv och hälsa samt sexualbrott. Förändringen i verksamhetsmiljön kräver att resurserna riktas till akuta och tidskrävande företeelser inom den förebyggande verksamheten, exempelvis till bekämpning av våldsam radikalisering, extremism och hatpropaganda. Detta betyder oundvikligen att de tillgängliga resurserna för den rutinmässiga bekämpningen av brott minskar.

Brottsutredningsnivån för strafflagsbrott (exkl. trafikbrott) beräknas sjunka. Om polisens grundläggande brottsutredningar blir mindre effektiva inverkar det både på rättsprocessen och på dess kvalitet. Detta ökar kostnaderna och försvårar bl.a. åklagarnas arbete vid åtalsprövningar. Även om egendomsbrotten, exkl. bl.a. grova inbrott i bostäder, inte inverkar i hög grad på medborgarnas trygghet och deras känsla av trygghet, inverkar det stora antalet av dessa brott på medborgarnas uppfattning av polisens verksamhet och kapacitet.

Polisens möjligheter att satsa på utredning av s.k. brott utan utredningsuppslag som kommit till polisens kännedom och som bl.a. förutsätter sammanlänkning utgör en utmaning. Polisen följer upp utvecklingen när det gäller utredningstiderna och utvecklingen av brottsutredningsnivån för brott och rapporterar dessa samt ökningar i fråga om dold brottslighet. Detta är viktigt för att kunna göra en klar bedömning av polisens kapacitet och möjligheter.

Det aktiva förebyggandet, avslöjandet och utredandet av brott och hatbrott som hänför sig till våldsamma extremiströrelser fortsätter, och Ankarverksamheten, polisverksamheten på webben samt utredningen av it-brott utvecklas. Särskilt den personal som behövs för att utreda asylfall, stärka hanteringen av hot, effektivisera behandlingen av tips och förbättra cyberkapaciteten ska utökas.

Inom bekämpningen av den ekonomiska brottsligheten ska man genom ett intensivare samarbete mellan polisen och åklagaren vid förundersökningar sträva efter brottsutredning i realtid, en minskning av antalet fall som är under utredning, en förkortning av utredningstiderna och en ökning av den vinning av brott som återtas. Även samarbetet mellan andra viktiga samarbetsparter såsom skatteförvaltningen, utsökning och boförvaltare bör utvecklas.

När det gäller bekämpning av it-relaterad brottslighet genomförs de åtgärdsförslag i den nationella cyberstrategin som inte ännu har genomförts. Antalet it-brott har ökat, och de it-brott som polisen har utrett och kommer att få utreda kräver längre tid än tidigare. Förändringarna i verksamhetsmiljön leder till att allt flera brott utförs i datanät, vilket gör att det krävs specialkunnande av polisen för att utreda dem. Polisens rekrytering av sakkunniga i utredning av it-brott kan i framtiden försvåras, eftersom företagen och de övriga statliga organisationerna tävlar om samma resurser.

Brottsbekämpning 2016
utfall
2017
uppskattning
2018
mål
       
Produktivitet      
Produktivitet (uppklarade strafflagsbrott/årsv.) 75 71 71
Resurshushållning      
Årsverken 3 691 3 729 3 800
Kostnader för brottsbekämpning, 1 000 euro 343 720 347 243 344 921
Resurshushållning (kostnader/uppklarade strafflagsbrott), euro 1 242 1 310 1 302
Serviceförmåga och kvalitet      
Brottsutredningsnivå för strafflagsbrott (exkl. trafikbrott), %, minst 47,6 45,0 43,0
Utredningstiden för strafflagsbrott (exkl. trafikbrott), medeltal, dygn 122 125 130
Brottsutredningsnivå för egendomsbrott, %, minst 36,7 35,5 33,5
Utredningsnivå för brott mot liv och hälsa, %, minst 67,3 70,0 70,0
Anhängighetstiden för uppklarade ekonomiska brott, medeltal, dygn, högst 441 500 500
Antal organiserade kriminella sammanslutningar (grupper inom EU och andra grupper), st. 76 77 80
Antal personer som hör till organiserade kriminella sammanslutningar, st. 800 700 800
Utredning och bekämpning av våldsbrott, medeltal, minst, vitsord 1—41) 3,0 - 3,0
Utredning av ekonomiska brott, medeltal, minst, vitsord 1—41) 2,6 - 2,6
Utredning/avslöjande av narkotikabrott, medeltal, minst, vitsord 1—41) 2,9 - 2,9
Utredning av inbrott i bostäder, medeltal, minst, vitsord 1—41) 2,8 - 2,8
Utredning av bilstölder, medeltal, minst, vitsord 1—41) 2,7 - 2,7
Upptäckande och utredning av brott som tyder på rasism, medeltal, minst, vitsord 1—41) 2,8 - 2,8
Polisverksamhet på webben (t.ex. polisens tipstjänst, webbpolis), medeltal, minst, vitsord 1 — 41) - - -
Årsverken som använts för utredning av it-brott 40 32 40
Prestationer      
Alla uppklarade brott, antal, inkl. trafikförseelser 620 248 600 000 600 000
Uppklarade strafflagsbrott, antal 276 762 265 000 265 000
Återtagande av vinningen av alla brott (netto), mn euro 19,75 23,0 18,0
Återtagande av vinningen av ekonomiska brott (netto), mn euro 14,78 20,0 15,0
Antal uppklarade ekonomiska brott, st. 1 915 2 000 2 000
Antal ouppklarade ekonomiska brott, st. 2 508 2 200 2 500
Antal uppklarade brott som utförts av organiserade kriminella sammanslutningar, st. 1 003 1 000 1 000
Antal brott mot liv och hälsa, st. 36 178 36 500 36 500
Grova narkotikabrott som kommit till polisens kännedom, antal 917 850 780

1) Källa: Polisbarometern

Tillståndsförvaltning

Polisens tillståndsförvaltning har i och med det administrativa beslutsfattandet och genom olika övervakningsmetoder en förebyggande effekt på brott samt en tryggande effekt på allmän ordning och allmän säkerhet i ett samhälle där säkerhetsläget håller på att förändras. Polisen säkerställer en tillräcklig servicenivå, effektiva förfaranden och motsvarande resurser inom den avgiftsbelagda tillståndsförvaltningen och sörjer för kostnadsmotsvarigheten. Funktioner och processer inom tillståndsförvaltningen förnyas så att administrationen blir lättare. Polisen tillhandahåller och utvecklar elektroniska tillståndstjänster och ärendehantering så att tjänsterna är kundvänliga samt utnyttjar den tekniska utvecklingen ändamålsenligt och sörjer för att verksamheten är funktionellt sett effektiv. Det främsta sättet att tillhandahålla tjänster är elektroniska tjänster, och utnyttjandegraden av e-tjänster hålls planmässigt på en hög nivå. Kundserviceställena kompletterar de elektroniska tjänsterna. Personalens kompetens när det gäller kärnuppgifterna inom tillståndsförvaltningen förbättras.

Polisens tillståndsförvaltning producerar tillståndstjänster på ett totalekonomiskt och kostnadseffektivt sätt. Genom den resursmall som togs i bruk vid ingången av 2017 säkerställer man att personalresurserna dimensioneras rätt i förhållande till tillståndsförvaltningens uppgifter. De avgiftsbelagda tillståndstjänsternas effektivitet har ökat med 40 % från 2010 till 2016 och minskningarna i årsverkena uppgick till 155 årsverken under denna period. Tillståndsförvaltningens resurser minskas 2017 med 85 årsverken enligt resursmallen jämfört med bokslutet för 2016, och därmed uppgår den totala minskningen till 240 årsverken. Enligt principerna om resursmallen ska resursernas rätta nivå alltid bedömas när konsekvenser av utvecklingsarbete planeras.

Den avgiftsbelagda tillståndsförvaltningen (tillståndstjänster) 2016
utfall
2017
uppskattning
2018
mål
       
Produktivitet      
Produktivitet (avgiftsbelagda ärenden som behandlats av polisen/avgiftsbelagda tillståndsårsverken) 2 453 2 371 2 545
Resurshushållning      
Årsverken (avgiftsbelagda) 473 402 402
Tillståndsförvaltningens intäktsprognos/uppskattning, 1 000 euro 53 970 42 300 43 800
Kostnader för tillståndstjänster, (avgiftsbelagda) 1 000 euro 54 879 42 300 43 800
Resurshållning (kostnader/avgiftsbelagda ärenden som behandlats av polisen), euro 47 44 43
Kostnadsmotsvarighet för tillståndsförvaltningen, % 106,5 100 100
Serviceförmåga och kvalitet    
Tillståndsförvaltningen, vitsord 1—41) - - -
Utfall för elektronisk ärendehantering (%) 20 50 60
Beläggningsgraden av e-tjänster (%) 29 40 45
Beläggningsgraden av tidsbokning (antal tidsbokningar/antal kundbesök), % 45 50 60
Kundserviceställenas kundantal 1 080 265 981 000 797 000
Prestationer      
Avgiftsbelagda tillståndsärenden som behandlats av polisen sammanlagt, st. 1 160 156 953 000 1 023 000

1) Källa: Polisbarometern

Avgiftsfri tillståndsförvaltning (inkl. övervakning av tillstånd)) 2016
utfall
2017
uppskattning
2018
mål
       
Resurshushållning      
Årsverken 216 200 200
Kostnader för övervakningen av tillstånd (avgiftsfria tillståndstjänster), 1 000 euro 16 767 16 938 16 825
Prestationer      
Övervakningsåtgärder sammanlagt, st. (inkl. beslut om körrätt, beslut om indragning och varning i fråga om vapenlicens samt indragning och varning i fråga om ordningsvaktkort och väktarkort) 65 065 65 000 65 000
Polisutbildning

Polisutbildningen svarar mot polisens behov av personal och kunnande. För antalet nya studerande vid polisyrkeshögskolan föreslås en nivå på minst 400 studeranden från 2017 och framåt. Polisutbildningen ges fortsättningsvis på de båda nationalspråken. I utbildningen utvecklas en sådan yrkesskicklighet som det internationella polissamarbetet och den kulturella mångfalden kräver. Utbildningens produktivitet förbättras genom att användningen av webbundervisning utvidgas. Polisyrkeshögskolan producerar forskningsdata för utvecklandet av polisverksamheten, den inre säkerheten och undervisningen vid läroanstalten.

Polisutbildning 2016
utfall
2017
uppskattning
2018
mål
       
Produktivitet      
Studiepoäng som avlagts av examensstuderande under ett år/lärarnas totala årsverken 330 491 503
Publikationer/forskningsårsverken 3,3 2,5 3,0
Resurshushållning      
Polisyrkeshögskolans totala kostnader, 1 000 euro 26 322 26 000 26 000
Årsverken 206,1 192 190
Polis (yrkeshögskoleutbildning), examensutbildningens pris per studiepoäng, högst, euro 540 405 405
Polis (högre yrkeshögskoleutbildning), examensutbildningens pris per studiepoäng, högst, euro 801 593 801
Serviceförmåga och kvalitet      
Polis (yrkeshögskoleutbildning) - utexaminerade inom målsatt tid, % - 93,0 95,0
Polis (yrkeshögskoleutbildning) - uppnående av kompetensmål för praktik inom examensutbildningen 3,4 4,0 4,0
Prestationer      
Polis (yrkeshögskoleutbildning), antal sökande per nybörjarplats 14,4 9,0 9,0
Polis (yrkeshögskoleutbildning), antal studerande som inlett studierna 286 400 400
Polis (yrkeshögskoleutbildning), antal utexaminerade 38 190 227
Publikationer st. 54 38 38

Gemensamma tjänster - stödfunktioner och övriga uppgifter

2016
utfall
2017
uppskattning
2018
mål
       
Gemensamma tjänster - stödfunktioner1)      
Resurshushållning      
Årsverken 1 430 1 425 1 423
       
Gemensamma tjänster - övriga uppgifter2)      
Resurshushållning      
Årsverken 720 718 678
Kostnader för de övriga uppgifterna, 1 000 euro 65 405 66 075 65 633

1) Stödfunktioner=ekonomiförvaltning, personaladministration, materialfunktioner, datateknik, forsknings- och analysfunktion, utbildning, arbetshälsa, koncerntjänster, styrfunktioner

2) Övriga uppgifter= vakter, fängelsefunktioner, fångtransporter, handräckning, hittegodsfunktion, klagomål och besvärsärenden, särskilda funktioner inom tillståndsförvaltningen

Mänskliga resurser

Polisen anpassar sin verksamhet enligt ramen för det anslag som beviljats i enlighet med sin anpassningsplan. Sparåtgärderna inriktas bl.a. på centraliserad finansiering samt på utvecklingsprojekt. Avsikten är att genom denna fördelning dämpa minskningarna i årsverken i fråga om polisens personal och alldeles särskilt i fråga om polismännen. Antalet anställda vid polisen anpassas till de ekonomiska villkoren.

Mänskliga resurser 2016
utfall1)
2017
uppskattning
2018
mål
       
Årsverken 9 811 9 692 9 710
Kvinnor, % 29,4 29,5 29,5
Polismän, årsv. 7 220 7 256 7 200
Kvinnor, % 16,3 16,3 16,3
Studerande, årsv.2) 171 173 267
Kvinnor, % 30,0 30,0 30,0
Övrig personal, årsv. 2 420 2 263 2 243
Kvinnor, % 68,8 70,0 70,0
Kvinnor, % inom underbefälet, befälet och på chefsnivå 11,2 11,2 11,2
Sjukfrånvaro, dagar/årsv. 9,9 9,9 9,9

1) Källa PolStat, alla moment. Andel anställda under polisens moment 26.10.01 i utfallet för 2016 tot. 9 730 årsv., andel anställda under övriga moment tot. 81 årsv.

2) Med studerande avses sådana studerande som står till förfogande som arbetskraft och som gör sin praktikperiod som arbets- eller fältpraktik.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2016
utfall
2017
ordinarie
budget
2018
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 791 209 759 155 778 728
Bruttoinkomster 68 224 62 477 58 046
Nettoutgifter 722 985 696 678 720 682
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 28 043    
— överförts till följande år 35 344    

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2016
utfall
2017
ordinarie
budget
2018
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten 61 176 49 506 51 006
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 61 660 49 506 51 006
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -484 - -
Kostnadsmotsvarighet, % 99 100 100

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bekämpning av våldsamma extremiströrelsers olagliga verksamhet -8 500
Ett särskilt anslag för grå ekonomi -500
Förbättrande av kapaciteten (investeringar i materiel) 1 000
Förebyggande verksamhet, bekämpning av terrorism 500
Investeringar i materiel, utveckling med hjälp av ny teknik samt bekämpning av terrorism 6 000
Polisstyrelsens VITJA-projekt (finansieringen 2017) (överföring till moment 28.70.20) -4 000
Polisstyrelsens VITJA-projekt (finansieringen 2018) (överföring från moment 28.70.20) 3 000
Tryggande av kärnuppgifterna 8 500
Tryggande av verksamheten/höjning av nivån (bl.a. bekämpning av grå ekonomi, trafikövervakning) 5 000
Tryggandet av polisens verksamhet (förbättrande av den inre säkerheten) 25 000
Utgifter för utredning av dödsorsak (överföring till moment 33.02.20) -4 270
Utvidgning av strafforderområdet (regeringsprogr. 2015 besparing) -1 000
Ökad cyberkapacitet, bekämpning av terrorism 3 000
Ökning av nybörjarplatser inom polisutbildningen -400
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyror -237
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -177
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) -300
Indexhöjning av hyror 181
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -4 141
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -3 548
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -780
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) 236
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -115
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -445
Sammanlagt 24 004

2018 budget 720 682 000
2017 budget 696 678 000
2016 bokslut 730 286 000

02. Skyddspolisens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 30 141 000 euro.

Förklaring:Inrikesministeriet ställer följande preliminära resultatmål för Skyddspolisens verksamhet:

Skyddspolisens centrala mål är att förebygga sådana gärningar och förehavanden som kan utgöra hot mot den nationella säkerheten. Dessutom producerar ämbetsverket sådan underrättelsedata som är viktig, som ger en grund för statsförvaltningens beslutsfattande och som främjar säkerheten i samhället.

För att garantera den nationella säkerheten i en verksamhetsmiljö som är under stor förändring krävs det att Skyddspolisens verksamhetsförutsättningar säkerställs och kapaciteten utvecklas. Den nya underrättelselagstiftningen kommer att hjälpa ämbetsverket bemöta nya utmaningar. Behovet av ytterligare resurser för de nya befogenheterna bedöms under hösten 2017.

Inhämtande av information samt underrättelsekapacitet

Den snabba förändringen i verksamhetsmiljön för bekämpningen av terrorism ställer större krav än förut på ämbetsverkets verksamhet som helhet. Tyngdpunkten i bekämpningen av terrorism ligger på att förebygga radikala muslimers terrordåd.

Även verksamhetsmiljön för kontraunderrättelsen har förändrats snabbt på grund av den tekniska utvecklingen och det världspolitiska läget. Syftet med kontraunderrättelsen är att identifiera hoten mot Finland i förväg och förhindra att de förverkligas.

De prioriteringar vid inhämtande av information som styr ämbetsverkets inhämtande av information uppdateras och prioriteringarna för 2018 fastställs med beaktande av eventuella ändringar med anledning av den nya underrättelselagstiftningen.

Fungerande partnerskap

Skyddspolisen utvecklar samarbetet med sina partners i syfte att skapa bättre förutsättningar för den operativa verksamheten och den rapportering som stöder det utrikes- och säkerhetspolitiska beslutsfattandet.

Säkerhetsarbetet

Skyddspolisen effektiviserar förfarandena för säkerhetsutredningar för att bättre kunna förebygga hot mot den nationella säkerheten och mot den näringsverksamhet som är väsentlig för Finland. Det nya registret över säkerhetsutredningar utvecklas så att det är en fungerande del av förfarandena för säkerhetsutredningar och främjar effektiviteten.

Reformer

I och med den nya underrättelselagstiftningen kommer tyngdpunkten i Skyddspolisens verksamhet i allt större grad att ligga på underrättelseverksamheten. Skyddspolisen bereder sig för de nya fullmakterna genom att förnya sina förfaranden i enlighet med den övergripande planen. Genomförandet av den strategi för ämbetsverket som godkändes 2016 fortsätter. Genom SSK-projektet utvecklas ämbetsverkets informationshantering och kapacitet i enlighet med det resultatavtal som ingåtts med finansministeriet.

Mänskliga resurser

Skyddspolisen inleder den personalstrategi som utarbetats 2017 i syfte att säkerställa ämbetsverkets verksamhetsförutsättningar för situationer som förändras snabbt. Ämbetsverket utbildar sina anställda systematiskt enligt en separat plan och med beaktande av kraven i den nya underrättelselagstiftningen. Man sörjer för personalens välbefinnande under förändringsprocessen.

Skyddspolisen 2016
utfall
2017
uppskattning
2018
mål
       
Resurshushållning      
Omkostnadsanslag, (operativt), 1 000 euro 17 580 22 255 24 900
Årsverken för verksamheten 233 260 300
Kostnader för verksamheten (inkl. stödfunktioner), 1 000 euro 21 731 27 391 30 141
Prestationer      
Informationsmöten om säkerheten, st. 298 200 200
Säkerhetsutredningar, st. 61 864 50 000 45 000
Utlåtanden i ärenden som gäller medborgarskap, st 78 100 100
Utlåtanden om ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd 517 400 400
Utlåtanden om viseringsansökningar, st. 9 090 8 500 8 500
Utarbetade rapporter, st. 117 140 140
Mänskliga resurser      
Årsverken 288 320 365
Polismän, årsv. 161 175 195
Övrig personal, årsv. 127 145 170
Sjukfrånvaro, dagar/årsverke 5,8 7,5 7,5
Arbetstillfredsställelseindex - 3,5 3,5

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2016
utfall
2017
ordinarie
budget
2018
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 24 791 30 001 33 051
Bruttoinkomster 3 198 2 610 2 910
Nettoutgifter 21 593 27 391 30 141
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år -    
— överförts till följande år 2 416    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bekämpning av våldsamma extremiströrelsers olagliga verksamhet -1 500
Nya hot samt förändringar i verksamhetsmiljön 2 000
Skyddspolisens SSK-projekt (finansiering 2017) (överföring till moment 28.70.20) -5 950
Skyddspolisens SSK-projekt (finansiering 2018) (överföring från moment 28.70.20) 4 389
Tryggande av kärnuppgifterna 1 500
Ökning av den operativa kapaciteten, bekämpning av terrorism 2 500
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyror -9
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -4
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) -26
Indexhöjning av hyror 6
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -89
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -31
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) -12
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -15
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -9
Sammanlagt 2 750

2018 budget 30 141 000
2017 I tilläggsb. 200 000
2017 budget 27 391 000
2016 bokslut 24 009 000

20. Utgifter för transporter i samband med avlägsnande ur landet och hämtning (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 9 168 000 euro.

Anslaget får användas

1) till utgifter för transporter föranledda av avlägsnande ur landet av personer som polisen ansvarar för

2) till utgifter för tolknings- och översättningstjänster för asylsökande

3) till utgifter för transporter i samband med hämtning av förbrytare som överlåts till Finland

4) till utgifter för identifiering av personer som ska avlägsnas ur landet och för anskaffning av nödvändiga resedokument

5) till ersättning av utgifter för resor och inkvartering till följd av användningen av en beredskapsgrupp för asylprövning.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Transporter för avlägsnande ur landet 4 868 000
Tolknings- och översättningstjänster 1 750 000
Transporter i samband med hämtning 250 000
Identitetskontroll 300 000
Användning av beredskapsgruppen 2 000 000
Sammanlagt 9 168 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Nivåförändring -8 498
Sammanlagt -8 498

Anslaget under momentet har ombildats till ett tvåårigt reservationsanslag.


2018 budget 9 168 000
2017 budget 17 666 000
2016 bokslut 9 696 162

21. Gemensamma omkostnader för KEJO-projektet (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 1 000 000 euro.

Anslaget får användas för utgifter för avlönande av projektpersonal motsvarande högst 10 årsverken, inklusive tjänstemän som utnämnts till sin tjänst.

Under momentet nettobudgeteras den stödandel som projektet beviljats från EU:s fond för inre säkerhet.

Fullmakt

Om en del av den fullmakt för anskaffning av ett fältledningssystem som anvisats i budgeten för 2013 eller i den tredje tilläggsbudgeten för 2014 eller i den första tilläggsbudgeten för 2017 inte har använts 2017, får förbindelser för den oanvända delen ingås år 2018.

Förklaring:Syftet med projektet för ett gemensamt fältledningssystem (KEJO) för polisen, räddningsväsendet, social- och hälsovårdsväsendet, Gränsbevakningsväsendet, försvarsmakten och Tullen är att ta i bruk ett gemensamt fältledningssystem för de centrala säkerhetsmyndigheter som deltar i projektet och att integrera det med myndigheternas gemensamma elektroniska system för behandling av händelser och den nätverksbaserade nödcentralsmodellen.

De viktigaste målen för myndigheternas gemensamma fältledningssystem är att effektivisera myndigheternas verksamhet och myndighetssamarbetet, möjliggöra en gemensam lägesbild för myndigheterna, införa nya arbetsprocesser i fältförhållanden, effektivisera informationsutbytet och kommunikationen i realtid mellan fältledningen och myndigheterna samt att uppnå den kostnadseffektivitet som ett gemensamt fältledningssystem för myndigheterna medför. Projektet infaller 2013—2019 och finansministeriet finansierar projektet med sammanlagt 20 miljoner euro med anslag som är avsedda för främjande av produktiviteten under 2013—2019 i enlighet med samarbetsprotokollet och dess specificerande avtal för de ministerier som deltar i KEJO-projektet (inrikesministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, försvarsministeriet och finansministeriet). Genomförandet av projektet stöds dessutom med EU-finansiering för 1,5 miljoner euro ur ISF-P-fonden.

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt föranleder (1 000 euro)

  2018 Sammanlagt
fr.o.m.
2018
     
Säkerhetsmyndigheternas gemensamma fältledningssystem    
Förbindelser som ingåtts före år 2018 1 000 1 000
Utgifter sammanlagt 1 000 1 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Nivåförändring -3 000
Sammanlagt -3 000

2018 budget 1 000 000
2017 I tilläggsb.
2017 budget 4 000 000
2016 bokslut 12 922 000