Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
              50. Vissa understöd
         10. Polisväsendet
         20. Gränsbevakningsväsendet
         40. Invandring

Statsbudgeten 2018

24. EU:s andel i hanteringen av den inre säkerheten och migrationen (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 22 555 000 euro.

Anslaget får användas

1) för genomförande av fonden för inre säkerhet och asyl-, migrations- och integrationsfonden (Europeiska parlamentets och rådets förordningar (EU) nr 513–516/2014) inom inrikes frågor under Europeiska unionens finansieringsprogramperiod 2014–2020

2) för betalning av tekniskt bistånd som behövs för inrättande av ovannämnda fonder och av löneutgifter för personal till dessa uppgifter, motsvarande högst 16 årsverken, samt för betalning av andra konsumtionsutgifter som är nödvändiga för inrättandet av fonderna

3) för betalning av mervärdesskatteutgiftsandelar som ingår i projekten när Europeiska unionens förordningar tillåter det

4) för betalning av överföringsutgifter som projektfinansiering till aktörer utanför statsfinanserna

5) för betalning av Finlands åtaganden som hänför sig till fonderna under det allmänna programmet för solidaritet och hantering av migrationsströmmar i Europeiska unionen 2007—2013 och som följer av artiklarna 45 och 46 (finansiella korrigeringar) i Europaparlamentets och rådets beslut nr 575/2007/EG, artiklarna 45 och 46 (finansiella korrigeringar) i Europaparlamentets och rådets beslut nr 573/2007/EG, artiklarna 47 och 48 (finansiella korrigeringar) i Europaparlamentets och rådets beslut nr 574/2007/EG samt artiklarna 43 och 44 (finansiella korrigeringar) i rådets beslut nr 435/2007/EG samt för betalning av åtaganden som föranleds av andra förbindelser som gäller projekt, förutsatt att dessa inte kan riktas till den nationella finansieringen

6) för betalning av finansiella korrigeringar enligt artiklarna 21 h, 47—49 i Europeiska parlamentets och rådets förordning (EU) nr 514/2014 och av Finlands åtaganden som dessa föranleder, som hänför sig till genomförandet av fonden för inre säkerhet och asyl-, migrations- och integrationsfonden (Europeiska parlamentets och rådets förordningar (EU) nr 513—516/2014) inom inrikes frågor under Europeiska unionens finansieringsprogramperiod 2014—2020 samt för betalning av åtaganden som föranleds av andra förbindelser som gäller projekt, förutsatt att dessa inte kan riktas till den nationella finansieringen.

Inkomster som betalats till verket som arbetsgivare kan avräknas (nettas) under momentet.

Förklaring:Under programperioden 2014—2020 finns två fonder inom området för inrikes frågor i EU, dvs. fonden för inre säkerhet och asyl-, migrations- och integrationsfonden. Medlemsstatens skyldigheter i anknytning till fonderna bestäms i förordningen för respektive fond (Europeiska parlamentets och rådets förordningar (EU) nr 513/2014, 515/2014 och 516/2014) och i den horisontella förordningen som gäller förvaltning (Europeiska parlamentets och rådets förordning (EU) nr 514/2014). Inrikesministeriet ansvarar för samordningen av fonderna nationellt och är utsedd som ansvarig myndighet och revisionsmyndighet för fonderna.

Genom asyl-, migrations- och integrationsfonden stöder man åtgärder i syfte att stärka och utveckla det gemensamma asylsystemet i Europa, stödja integrering och laglig invandring av tredjelandsmedborgare samt utveckla återvändandestrategier.

Fonden för inre säkerhet indelas i ett instrument för ekonomiskt stöd för yttre gränser och visering (ISF-B) och ett instrument för ekonomiskt stöd till polissamarbete, förebyggande och bekämpande av brottslighet samt krishantering (ISF-P).

Med finansieringsinstrument ISF-B stöds åtgärder där man vid genomförandet tillämpar en kontrollmodell i fyra nivåer när det gäller inresa. Modellen omfattar åtgärder i tredjeländer, samarbete med grannländerna, åtgärder vid yttre gränsen och kontrollåtgärder inom området för fri rörlighet. Med finansieringsinstrumentet främjas utvecklandet av ett samordnat kontrollsystem för Europas yttre gränser för att säkerställa en enhetlig och högklassig kontroll av de yttre gränserna samt underlätta laglig gränsövergång. Med finansieringsinstrumentet stöds även nationella åtgärder och samarbete mellan medlemsstaterna i fråga om visumpolitik och andra åtgärder som ska genomföras före kontrollerna vid de yttre gränserna.

Med finansieringsinstrumentet ISF-P stöds polissamarbete och förebyggande och bekämpande av brottslighet. Finansieringsinstrumentets verksamhetsområde omfattar utöver förbättrandet av informationsutbyte och tillgång till uppgifter även bekämpning och förebyggande av gränsöverskridande samt allvarlig och organiserad brottslighet, terrorism, korruption, narkotikahandel, människohandel, olaglig vapenhandel, utnyttjande av olaglig inresa, sexuellt utnyttjande av barn och barnpornografi, it-relaterad brottslighet samt penningtvätt. Finansieringsinstrumentets verksamhetsområde omfattar dessutom skyddande av medborgarna och kritisk infrastruktur från farliga situationer samt främjande av effektiv hantering av risker och kriser som hänför sig till säkerheten.

För genomförande av projekt och åtgärder som finansieras med medel ur fonderna ska det i regel finnas nationell finansiering för att verkställa dem.

Teknisk hjälp används i regel för kostnader som föranleds de myndigheter som ansvarar för förvaltningen av fonderna. Revisionsmyndighetens utgifter betalas av inrikesministeriets omkostnader exkl. kostnaderna för översättning av material som ska lämnas till kommissionen samt resekostnaderna för EU-organs möten, vilka betalas av den tekniska hjälpen.

Inkomsterna från kommissionen har budgeterats under moment 12.26.98. Inkomsterna och utgifterna för fonderna under programperioden 2014—2020 kommer att balansera mot slutet av programmen.

Beräknade finansieringsandelar för hela programperioden 2014—2020 (1 000 euro)

Fonder1)  
   
Asyl-, migrations- och integrationsfonden AMIF, grunddelen 26 041
AMIF anslag för vidarebosättning 42 000
AMIF interna omplaceringar 12 468
AMIF nödfinansiering 7 600
AMIF syrier som omplaceras från Turkiet 6 727
Fonden för inre säkerhet, instrumentet för yttre gränser och visering, grunddelen ISF-B2) 37 295
Fonden för inre säkerhet ISF, instrumentet för ekonomiskt stöd till polissamarbete, förebyggande och bekämpande av brottslighet och krishantering ISF-P 17 861
Sammanlagt 149 992

1) AMIF-finansieringen (exkl. grunddelen) är helt bunden till beslut på EU-nivå och genomförandet av dem på såväl EU- som medlemsstatsnivå. Den slutliga finansieringsandelen kommer att utformas i enlighet med tillgängliga mekanismer för särskild finansiering.

2) Medlemsstaterna kan använda högst 40 % av grunddelen för finansiering av driftsstöd. Instrumentet omfattar finansiering för särskilda åtgärder till Frontex-instrument.

Produktion och kvalitetsledning

Inrikesministeriet ställer upp följande preliminära resultatmål för sin verksamhet 2018:

  • — Aktivt deltagande i beredningen av följande fleråriga programperiod i fråga om inrikes frågor
  • — Man säkerställer att fondernas nationella verkställighet är effektiv, att fondernas halvtidsutvärderingar utförs och att relaterade prioriteringar i fondernas nationella program granskas.

Beräknade utbetalningar ur fonderna 2018 (1 000 euro)

   
AMIF grunddel 3 200
AMIF kvot 4 515
AMIF interna omplaceringar 4 500
ISF-B 5 000
ISF-P 4 040
Tekniskt bidrag 1 300
Sammanlagt 22 555

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Nivåförändring -9 669
Sammanlagt -9 669

Anslaget står utanför ramen.


2018 budget 22 555 000
2017 I tilläggsb. 115 000
2017 budget 32 224 000
2016 bokslut 47 260 000