Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
              50. Vissa understöd
         10. Polisväsendet
         20. Gränsbevakningsväsendet
         40. Invandring

Statsbudgeten 2018

04. Beredskapen i Finland för civil krishantering (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 739 000 euro.

Förklaring:Krishanteringscentret, som finns vid Räddningsinstitutet, svarar under inrikesministeriets ledning på ett övergripande sätt för den operativa verksamheten inom civil krishantering: utbildning, rekrytering, forsknings- och utvecklingsverksamhet, materiell och logistisk beredskap samt den lägesbild som krävs.

Utgifter föranledda av personer som deltar i civil krishantering utomlands betalas av anslaget under moment 24.10.21.

Inrikesministeriet ställer upp följande preliminära resultatmål för sin verksamhet 2018:

  • — Uppgifterna inom den civila krishanteringen stärks i den övergripande krishanteringen
  • — Krishanteringscentret utbildar det antal civila sakkunniga som motsvarar Finlands deltagarnivå för att sändas ut i uppdrag inom civil krishantering
  • — Krishanteringscentret sänder ut sakkunniga i uppdrag inom civil krishantering på årsnivå i enlighet med statsrådets riktlinjer
  • — Kvinnornas andel av de sakkunniga som sänds ut är fortfarande högre än genomsnittet i Europeiska unionens medlemsstater
  • — Verksamheten inom den civila krishanteringsberedskapen i Finland är planmässig och kostnadseffektiv och riktar sig på primära uppgifter.

Nyckeltal för verksamheten

  2016
utfall
2017
uppskattning
2018
mål
       
Kursdeltagardagar inom civil krishantering 1 246 1 400 1 400
Pris per kursdeltagardag 383 375 375
Sakkunniga som godkänts/föreslagits 0,4 0,3 0,3
Kvinnornas andel inom uppgifter för civil krishantering 0,4 0,4 0,4

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2016
utfall
2017
ordinarie
budget
2018
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 1 640 1 489 1 799
Bruttoinkomster 118 50 60
Nettoutgifter 1 522 1 439 1 739
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 315    
— överförts till följande år 232    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bemötande av förändringar i den säkerhetspolitiska omgivningen 300
Sammanlagt 300

2018 budget 1 739 000
2017 budget 1 439 000
2016 bokslut 1 439 000