Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
              50. Vissa understöd
         10. Polisväsendet
         20. Gränsbevakningsväsendet
         40. Invandring

Statsbudgeten 2018

01. Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 13 987 000 euro.

Förklaring:Inrikesministeriet ställer upp följande preliminära resultatmål för sin verksamhet 2018:

Produktion och kvalitetsledning
  • — Regeringsprogrammet och strategin för den inre säkerheten genomförs
  • — Styrningen inom ministeriets ansvarsområde främjar uppnåendet av de samhälleliga effektmålen och målen för resultatet av verksamheten
  • — Samarbete bedrivs inom förvaltningsområdet samt med de övriga ministerierna i syfte att uppnå målen i regeringsprogrammet beträffande sådana verksamhetssektorer som i första hand kan anses höra till inrikesministeriets ansvarsområde
  • — Planeringen och uppföljningen av ministeriets och dess förvaltningsområdes verksamhet och ekonomi utförs på ett systematiskt och övergripande sätt
  • — Ministeriets lagstiftningsarbete uppfyller statsrådets kvalitetskrav. Planmässigheten, samarbetet och kunnandet stärks vid beredningen av lagstiftning. Vid utvecklandet av lagstiftningen och i ministeriets lagstiftningsplan beaktas regeringsprogrammets mål om smidigare författningar och om gallring och avveckling av normer
  • — De resurser som hänför sig till ministeriets internationella verksamhet och EU-verksamhet utnyttjas effektivare än tidigare och ministeriet effektiviserar sitt interna samarbete i internationella ärenden och EU-ärenden. Förvaltningsområdets representation säkerställs vid EU:s centrala beslutsfattande organ
  • — EU-ordförandeskapsperioden förbereds genom att stärka EU-inflytandet. Målet är att främja de nationella intressena i enlighet med Finlands riktlinjer för EU-politiken. Ändamålsenliga resurser för EU-ordförandeskapsperiod säkerställs.
Funktionell effektivitet
  • — Man skapar förutsättningar för att öka ministeriets effektivitet och produktivitet. Möjligheterna att förnya de arbetssätt som den ombyggda lokalen erbjuder ska utnyttjas till fullo.

Utvecklande av mänskliga resurser

  2016
utfall
2017
uppskattning
2018
mål
       
Årsverken 185 185 185
Sjukfrånvaro (dagar/årsverke) 6,4 6,7 6,7
Arbetstillfredsställelseindex (1—5) 3,8 3,8 3,9

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2016
utfall
2017
ordinarie
budget
2018
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 14 646 13 832 14 787
Bruttoinkomster 723 200 800
Nettoutgifter 13 923 13 632 13 987
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 4 519    
— överförts till följande år 5 243    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Hanteringen av den kontinuerliga tjänsten för statsrådets gemensamma plattform för webbpublicering (överföring till moment 23.01.01) -65
Justering av den andel av löneglidningsbesparingen som gäller statsrådets förvaltningsenhet (överföring till moment 23.01.01) -6
Kompetensutvecklingen i fråga om motverkandet av hybridhot 170
Projekt för verksamhetslokaler (överföring från moment 23.01.01) 582
Specialsakkunnig, migrationsärenden vid Finlands ständiga representation inom EU (överföring till moment 24.01.01) -17
Återföring av den andel av besparingarna som gäller statsrådets förvaltningsenhet från moment 23.01.01 34
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -5
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) -20
Löneglidningsbesparing -55
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -100
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -107
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -24
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) -9
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -11
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -12
Sammanlagt 355

2018 budget 13 987 000
2017 I tilläggsb. -3 000
2017 budget 13 632 000
2016 bokslut 14 647 000