Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
              50. Vissa understöd
         10. Polisväsendet
         20. Gränsbevakningsväsendet
         40. Invandring

Statsbudgeten 2018

01. FörvaltningPDF-versio

Förklaring:

Inrikesministeriet

Inrikesministeriet genomför i enlighet med regeringsprogrammet de strategiska linjedragningarna och de funktionella resultatmålen för verksamheten inom polisväsendet samt för Skyddspolisen, Gränsbevakningsväsendet, räddningsväsendet, Nödcentralsverket och migrationsförvaltningen. För dessa redogörs det närmare i motiveringarna till de olika kapitlen under huvudtiteln.

Informationsförvaltning

Inrikesministeriets informationsförvaltning främjar förvaltningsområdets gemensamma uppgifter inom informationsförvaltning, informationssäkerhet och digitalisering samt svarar för utförandet och främjandet av den offentliga sektorns helhetsarkitektur och utvecklandet av förvaltningsområdets informationssystem och teknik. Dessutom sörjer den för den allmänna styrningen och utvecklandet av dokumentförvaltningen inom förvaltningsområdet samt för det samarbete med statsrådets kansli som anknyter till detta.

EU:s fonder

Under EU:s programperiod 2014—2020 har det inrättats två fonder inom området för inrikes frågor: asyl-, migrations- och integrationsfonden samt fonden för inre säkerhet, som indelas i finansieringsinstrumentet för ekonomiskt stöd för yttre gränser och visering (ISF-B) samt finansieringsinstrumentet för ekonomiskt stöd till polissamarbete, förebyggande och bekämpande av brottslighet samt krishantering (ISF-P). Genom fonderna strävar man efter att utveckla EU:s område för frihet, säkerhet och rättvisa utan inre gränser. Inrikesministeriet ansvarar för den nationella förvaltningen och övervakningen av fonderna.

Genom asyl-, migrations- och integrationsfonden stöder man åtgärder i syfte att stärka och utveckla det gemensamma asylsystemet i Europa, stödja integrering och laglig invandring av tredjelandsmedborgare samt utveckla återvändandestrategier. Utöver medlemsstatens grundläggande finansieringsandel omfattar fonden även ett separat anslag för ett vidarebosättningsprogram som betalas ut till medlemsstaten utifrån antalet vidarebosatta personer.

Med finansieringsinstrument ISF-B stöds åtgärder där man vid genomförandet tillämpar en kontrollmodell i fyra nivåer när det gäller inresa. Modellen omfattar åtgärder i tredjeländer, samarbete med grannländerna, åtgärder vid yttre gränsen och kontrollåtgärder inom området för fri rörlighet. Med finansieringsinstrumentet främjas utvecklandet av ett samordnat kontrollsystem för Europas yttre gränser för att säkerställa en enhetlig och högklassig kontroll av de yttre gränserna samt underlätta laglig gränsövergång. Med finansieringsinstrumentet stöds även nationella åtgärder och samarbete mellan medlemsstaterna i fråga om visumpolitik och andra åtgärder som ska genomföras före kontrollerna vid de yttre gränserna. Med finansieringsinstrumentet ISF-P stöds polissamarbete och förebyggande och bekämpande av brottslighet. Finansieringsinstrumentets verksamhetsområde omfattar utöver förbättrandet av informationsutbyte och tillgång till uppgifter även bekämpning och förebyggande av gränsöverskridande samt allvarlig och organiserad brottslighet, terrorism, korruption, narkotikahandel, människohandel, olaglig vapenhandel, utnyttjande av olaglig inresa, sexuellt utnyttjande av barn, barnpornografi, it-relaterad brottslighet samt penningtvätt. Finansieringsinstrumentets verksamhetsområde omfattar dessutom skyddande av medborgarna och kritisk infrastruktur från farliga situationer samt främjande av effektiv hantering av risker och kriser som hänför sig till säkerheten.

Civil krishantering

Inrikesministeriet ansvarar för att Finland har beredskap att delta i internationell civil krishantering. Beredskapen för civil krishantering i hemlandet utvecklas och upprätthålls så att deltagarnivån och sakkunskapen hos de experter som skickas ut motsvarar prioriteringarna i Finland. I den civila krishanteringsverksamheten främjas helhetssynen genom samarbete inom användningen av militära och civila resurser. Genom ett omfattande samarbete med intressentgrupper förbättras kommunikationen och informationsutbytet mellan förvaltningsområdena och frivilligorganisationerna i den civila krishanteringen.

01. Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 13 987 000 euro.

Förklaring:Inrikesministeriet ställer upp följande preliminära resultatmål för sin verksamhet 2018:

Produktion och kvalitetsledning
 • — Regeringsprogrammet och strategin för den inre säkerheten genomförs
 • — Styrningen inom ministeriets ansvarsområde främjar uppnåendet av de samhälleliga effektmålen och målen för resultatet av verksamheten
 • — Samarbete bedrivs inom förvaltningsområdet samt med de övriga ministerierna i syfte att uppnå målen i regeringsprogrammet beträffande sådana verksamhetssektorer som i första hand kan anses höra till inrikesministeriets ansvarsområde
 • — Planeringen och uppföljningen av ministeriets och dess förvaltningsområdes verksamhet och ekonomi utförs på ett systematiskt och övergripande sätt
 • — Ministeriets lagstiftningsarbete uppfyller statsrådets kvalitetskrav. Planmässigheten, samarbetet och kunnandet stärks vid beredningen av lagstiftning. Vid utvecklandet av lagstiftningen och i ministeriets lagstiftningsplan beaktas regeringsprogrammets mål om smidigare författningar och om gallring och avveckling av normer
 • — De resurser som hänför sig till ministeriets internationella verksamhet och EU-verksamhet utnyttjas effektivare än tidigare och ministeriet effektiviserar sitt interna samarbete i internationella ärenden och EU-ärenden. Förvaltningsområdets representation säkerställs vid EU:s centrala beslutsfattande organ
 • — EU-ordförandeskapsperioden förbereds genom att stärka EU-inflytandet. Målet är att främja de nationella intressena i enlighet med Finlands riktlinjer för EU-politiken. Ändamålsenliga resurser för EU-ordförandeskapsperiod säkerställs.
Funktionell effektivitet
 • — Man skapar förutsättningar för att öka ministeriets effektivitet och produktivitet. Möjligheterna att förnya de arbetssätt som den ombyggda lokalen erbjuder ska utnyttjas till fullo.

Utvecklande av mänskliga resurser

  2016
utfall
2017
uppskattning
2018
mål
       
Årsverken 185 185 185
Sjukfrånvaro (dagar/årsverke) 6,4 6,7 6,7
Arbetstillfredsställelseindex (1—5) 3,8 3,8 3,9

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2016
utfall
2017
ordinarie
budget
2018
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 14 646 13 832 14 787
Bruttoinkomster 723 200 800
Nettoutgifter 13 923 13 632 13 987
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 4 519    
— överförts till följande år 5 243    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Hanteringen av den kontinuerliga tjänsten för statsrådets gemensamma plattform för webbpublicering (överföring till moment 23.01.01) -65
Justering av den andel av löneglidningsbesparingen som gäller statsrådets förvaltningsenhet (överföring till moment 23.01.01) -6
Kompetensutvecklingen i fråga om motverkandet av hybridhot 170
Projekt för verksamhetslokaler (överföring från moment 23.01.01) 582
Specialsakkunnig, migrationsärenden vid Finlands ständiga representation inom EU (överföring till moment 24.01.01) -17
Återföring av den andel av besparingarna som gäller statsrådets förvaltningsenhet från moment 23.01.01 34
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -5
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) -20
Löneglidningsbesparing -55
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -100
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -107
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -24
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) -9
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -11
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -12
Sammanlagt 355

2018 budget 13 987 000
2017 I tilläggsb. -3 000
2017 budget 13 632 000
2016 bokslut 14 647 000

04. Beredskapen i Finland för civil krishantering (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 739 000 euro.

Förklaring:Krishanteringscentret, som finns vid Räddningsinstitutet, svarar under inrikesministeriets ledning på ett övergripande sätt för den operativa verksamheten inom civil krishantering: utbildning, rekrytering, forsknings- och utvecklingsverksamhet, materiell och logistisk beredskap samt den lägesbild som krävs.

Utgifter föranledda av personer som deltar i civil krishantering utomlands betalas av anslaget under moment 24.10.21.

Inrikesministeriet ställer upp följande preliminära resultatmål för sin verksamhet 2018:

 • — Uppgifterna inom den civila krishanteringen stärks i den övergripande krishanteringen
 • — Krishanteringscentret utbildar det antal civila sakkunniga som motsvarar Finlands deltagarnivå för att sändas ut i uppdrag inom civil krishantering
 • — Krishanteringscentret sänder ut sakkunniga i uppdrag inom civil krishantering på årsnivå i enlighet med statsrådets riktlinjer
 • — Kvinnornas andel av de sakkunniga som sänds ut är fortfarande högre än genomsnittet i Europeiska unionens medlemsstater
 • — Verksamheten inom den civila krishanteringsberedskapen i Finland är planmässig och kostnadseffektiv och riktar sig på primära uppgifter.

Nyckeltal för verksamheten

  2016
utfall
2017
uppskattning
2018
mål
       
Kursdeltagardagar inom civil krishantering 1 246 1 400 1 400
Pris per kursdeltagardag 383 375 375
Sakkunniga som godkänts/föreslagits 0,4 0,3 0,3
Kvinnornas andel inom uppgifter för civil krishantering 0,4 0,4 0,4

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2016
utfall
2017
ordinarie
budget
2018
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 1 640 1 489 1 799
Bruttoinkomster 118 50 60
Nettoutgifter 1 522 1 439 1 739
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 315    
— överförts till följande år 232    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bemötande av förändringar i den säkerhetspolitiska omgivningen 300
Sammanlagt 300

2018 budget 1 739 000
2017 budget 1 439 000
2016 bokslut 1 439 000

20. Gemensamma utgifter inom informationsförvaltningen (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 8 017 000 euro.

Anslaget får användas

1) för åtgärder som främjar säkerheten inom inrikesförvaltningen

2) för utvecklande av digitaliseringen

3) för övergripande arkitekturarbete

4) för utgifter för upprätthållande och utvecklande av informationssystem i gemensam användning

5) för utgifter för underhåll av S-TUVE-nätet.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Nätavgifter (S-TUVE) 7 100 000
Övriga gemensamma informationsförvaltningsutgifter för inrikesministeriets förvaltningsområde 917 000
Sammanlagt 8 017 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Nivåförändring -500
Sammanlagt -500

2018 budget 8 017 000
2017 budget 8 517 000
2016 bokslut 8 917 000

24. EU:s andel i hanteringen av den inre säkerheten och migrationen (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 22 555 000 euro.

Anslaget får användas

1) för genomförande av fonden för inre säkerhet och asyl-, migrations- och integrationsfonden (Europeiska parlamentets och rådets förordningar (EU) nr 513–516/2014) inom inrikes frågor under Europeiska unionens finansieringsprogramperiod 2014–2020

2) för betalning av tekniskt bistånd som behövs för inrättande av ovannämnda fonder och av löneutgifter för personal till dessa uppgifter, motsvarande högst 16 årsverken, samt för betalning av andra konsumtionsutgifter som är nödvändiga för inrättandet av fonderna

3) för betalning av mervärdesskatteutgiftsandelar som ingår i projekten när Europeiska unionens förordningar tillåter det

4) för betalning av överföringsutgifter som projektfinansiering till aktörer utanför statsfinanserna

5) för betalning av Finlands åtaganden som hänför sig till fonderna under det allmänna programmet för solidaritet och hantering av migrationsströmmar i Europeiska unionen 2007—2013 och som följer av artiklarna 45 och 46 (finansiella korrigeringar) i Europaparlamentets och rådets beslut nr 575/2007/EG, artiklarna 45 och 46 (finansiella korrigeringar) i Europaparlamentets och rådets beslut nr 573/2007/EG, artiklarna 47 och 48 (finansiella korrigeringar) i Europaparlamentets och rådets beslut nr 574/2007/EG samt artiklarna 43 och 44 (finansiella korrigeringar) i rådets beslut nr 435/2007/EG samt för betalning av åtaganden som föranleds av andra förbindelser som gäller projekt, förutsatt att dessa inte kan riktas till den nationella finansieringen

6) för betalning av finansiella korrigeringar enligt artiklarna 21 h, 47—49 i Europeiska parlamentets och rådets förordning (EU) nr 514/2014 och av Finlands åtaganden som dessa föranleder, som hänför sig till genomförandet av fonden för inre säkerhet och asyl-, migrations- och integrationsfonden (Europeiska parlamentets och rådets förordningar (EU) nr 513—516/2014) inom inrikes frågor under Europeiska unionens finansieringsprogramperiod 2014—2020 samt för betalning av åtaganden som föranleds av andra förbindelser som gäller projekt, förutsatt att dessa inte kan riktas till den nationella finansieringen.

Inkomster som betalats till verket som arbetsgivare kan avräknas (nettas) under momentet.

Förklaring:Under programperioden 2014—2020 finns två fonder inom området för inrikes frågor i EU, dvs. fonden för inre säkerhet och asyl-, migrations- och integrationsfonden. Medlemsstatens skyldigheter i anknytning till fonderna bestäms i förordningen för respektive fond (Europeiska parlamentets och rådets förordningar (EU) nr 513/2014, 515/2014 och 516/2014) och i den horisontella förordningen som gäller förvaltning (Europeiska parlamentets och rådets förordning (EU) nr 514/2014). Inrikesministeriet ansvarar för samordningen av fonderna nationellt och är utsedd som ansvarig myndighet och revisionsmyndighet för fonderna.

Genom asyl-, migrations- och integrationsfonden stöder man åtgärder i syfte att stärka och utveckla det gemensamma asylsystemet i Europa, stödja integrering och laglig invandring av tredjelandsmedborgare samt utveckla återvändandestrategier.

Fonden för inre säkerhet indelas i ett instrument för ekonomiskt stöd för yttre gränser och visering (ISF-B) och ett instrument för ekonomiskt stöd till polissamarbete, förebyggande och bekämpande av brottslighet samt krishantering (ISF-P).

Med finansieringsinstrument ISF-B stöds åtgärder där man vid genomförandet tillämpar en kontrollmodell i fyra nivåer när det gäller inresa. Modellen omfattar åtgärder i tredjeländer, samarbete med grannländerna, åtgärder vid yttre gränsen och kontrollåtgärder inom området för fri rörlighet. Med finansieringsinstrumentet främjas utvecklandet av ett samordnat kontrollsystem för Europas yttre gränser för att säkerställa en enhetlig och högklassig kontroll av de yttre gränserna samt underlätta laglig gränsövergång. Med finansieringsinstrumentet stöds även nationella åtgärder och samarbete mellan medlemsstaterna i fråga om visumpolitik och andra åtgärder som ska genomföras före kontrollerna vid de yttre gränserna.

Med finansieringsinstrumentet ISF-P stöds polissamarbete och förebyggande och bekämpande av brottslighet. Finansieringsinstrumentets verksamhetsområde omfattar utöver förbättrandet av informationsutbyte och tillgång till uppgifter även bekämpning och förebyggande av gränsöverskridande samt allvarlig och organiserad brottslighet, terrorism, korruption, narkotikahandel, människohandel, olaglig vapenhandel, utnyttjande av olaglig inresa, sexuellt utnyttjande av barn och barnpornografi, it-relaterad brottslighet samt penningtvätt. Finansieringsinstrumentets verksamhetsområde omfattar dessutom skyddande av medborgarna och kritisk infrastruktur från farliga situationer samt främjande av effektiv hantering av risker och kriser som hänför sig till säkerheten.

För genomförande av projekt och åtgärder som finansieras med medel ur fonderna ska det i regel finnas nationell finansiering för att verkställa dem.

Teknisk hjälp används i regel för kostnader som föranleds de myndigheter som ansvarar för förvaltningen av fonderna. Revisionsmyndighetens utgifter betalas av inrikesministeriets omkostnader exkl. kostnaderna för översättning av material som ska lämnas till kommissionen samt resekostnaderna för EU-organs möten, vilka betalas av den tekniska hjälpen.

Inkomsterna från kommissionen har budgeterats under moment 12.26.98. Inkomsterna och utgifterna för fonderna under programperioden 2014—2020 kommer att balansera mot slutet av programmen.

Beräknade finansieringsandelar för hela programperioden 2014—2020 (1 000 euro)

Fonder1)  
   
Asyl-, migrations- och integrationsfonden AMIF, grunddelen 26 041
AMIF anslag för vidarebosättning 42 000
AMIF interna omplaceringar 12 468
AMIF nödfinansiering 7 600
AMIF syrier som omplaceras från Turkiet 6 727
Fonden för inre säkerhet, instrumentet för yttre gränser och visering, grunddelen ISF-B2) 37 295
Fonden för inre säkerhet ISF, instrumentet för ekonomiskt stöd till polissamarbete, förebyggande och bekämpande av brottslighet och krishantering ISF-P 17 861
Sammanlagt 149 992

1) AMIF-finansieringen (exkl. grunddelen) är helt bunden till beslut på EU-nivå och genomförandet av dem på såväl EU- som medlemsstatsnivå. Den slutliga finansieringsandelen kommer att utformas i enlighet med tillgängliga mekanismer för särskild finansiering.

2) Medlemsstaterna kan använda högst 40 % av grunddelen för finansiering av driftsstöd. Instrumentet omfattar finansiering för särskilda åtgärder till Frontex-instrument.

Produktion och kvalitetsledning

Inrikesministeriet ställer upp följande preliminära resultatmål för sin verksamhet 2018:

 • — Aktivt deltagande i beredningen av följande fleråriga programperiod i fråga om inrikes frågor
 • — Man säkerställer att fondernas nationella verkställighet är effektiv, att fondernas halvtidsutvärderingar utförs och att relaterade prioriteringar i fondernas nationella program granskas.

Beräknade utbetalningar ur fonderna 2018 (1 000 euro)

   
AMIF grunddel 3 200
AMIF kvot 4 515
AMIF interna omplaceringar 4 500
ISF-B 5 000
ISF-P 4 040
Tekniskt bidrag 1 300
Sammanlagt 22 555

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Nivåförändring -9 669
Sammanlagt -9 669

Anslaget står utanför ramen.


2018 budget 22 555 000
2017 I tilläggsb. 115 000
2017 budget 32 224 000
2016 bokslut 47 260 000

29. Mervärdesskatteutgifter inom inrikesministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 100 409 000 euro.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Valtori (överföring från moment 28.01.29) 409
Nivåförändring 25 000
Sammanlagt 25 409

Anslaget står utanför ramen.


2018 budget 100 409 000
2017 budget 75 000 000
2016 bokslut 112 292 422

50. Vissa understöd (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 225 000 euro.

Anslaget får användas för beviljande av understöd till sjöräddningsverksamhet och för betalning av understöd för skyddade personer inom polisens vittnesskyddsprogram.

Dispositionsplan (euro)

   
Finlands Sjöräddningssällskap 204 000
Ålands Sjöräddningssällskap 11 000
Understöd för skyddade personer inom polisens vittnesskyddsprogram 10 000
Sammanlagt 225 000

2018 budget 225 000
2017 budget 225 000
2016 bokslut 225 000

66. Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer utomlands (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 1 017 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgifter för medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer (Interpol, FATF1), Policy Planners Network, IGC2)IOM, ICMPD 3), COSPAS-SARSAT 4) och ICAO PKD 5)) samt till betalning föranledda av motsvarande förpliktelser.

Förklaring:Inom det internationella polisiära samarbetet och utvecklandet av det ligger huvudvikten särskilt på det polisiära samarbetet inom EU både när det gäller lagstiftning och praktisk verksamhet. Uppmärksamhet ägnas också den utveckling som gäller polissektorn och som sker i närområdessamarbetet, FN och Europarådet samt i andra internationella organisationer.

Inom IGC behandlas alla betydande frågor som anknyter till hanteringen av de internationella migrationsströmmarna. Internationella migrationsorganisationen (IOM) är en mellanstatlig organisation som bedriver övergripande verksamhet med anknytning till migration. ICMPD är ett oberoende mellanstatligt forskningsinstitut. Institutet strävar efter att främja en hållbar migrationspolitik och koncentrerar sig på migrationsfrågor som är viktiga för Väst- och Östeuropa samt utgör sekretariat för Budapestprocessen.

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Interpol 516 000
FATF 30 000
Policy Planners Network 10 000
IGC 120 000
IOM 265 000
ICMPD 5 000
COSPAS-SARSAT 45 000
ICAO PKD 26 000
Sammanlagt 1 017 000

2018 budget 1 017 000
2017 budget 1 017 000
2016 bokslut 809 695