Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Utrikesförvaltningen
         10. Krishantering
              50. Vissa statsunderstöd
              95. Kursfluktuationer

Statsbudgeten 2018

90. Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområdePDF-versio

Förklaring:

Kyotoprotokollets flexibla mekanismer

Målet är att effektivisera Finlands insatser i den internationella miljöpolitiken, vilket eftersträvas bland annat genom att Kyotoprotokollets flexibla mekanismer genomförs i utvecklingsländer och övriga länder. Utrikesministeriet har hand om de utsläppsreduceringar som skaffas via den s.k. mekanismen för ren utveckling i enlighet med regeringens energi- och klimatpolitiska strategi.

Samarbete med Östersjöområdet, Barentsregionen och den arktiska regionen

Deltagandet i det regionala samarbetet är viktigt för Finland för att främja stabiliteten, den hållbara utvecklingen och den ekonomiska tillväxten i Östersjöområdet, Barentsregionen och den arktiska regionen. Centrala mekanismer för samarbete är de regionala råden (Arktiska rådet, Barents euroarktiska råd och Östersjöstaternas råd) och samarbetet inom den nordliga dimensionen. Dessutom stöder man verkställandet av regeringens Rysslandspolitik. Finlands deltagande i det multilaterala regionala samarbetet styrs av Finlands arktiska strategi, Europeiska unionens strategi för Östersjöregionen och politiken för den nordliga dimensionen.

50. Vissa statsunderstöd (fast anslag)

Under momentet beviljas 1 341 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statsunderstöd till organisationer som hänför sig till utrikesministeriets ansvarsområde.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:De statsunderstöd som beviljas under momentet ska anknyta till Finlands utrikes- och säkerhetspolitiska riktlinjer och internationella åtaganden samt allmänt till utrikesministeriets ansvarsområde. Tyngdpunkten ligger på regelbaserat internationellt samarbete, konfliktförebyggande och fredsmedling, mänskliga rättigheter och demokrati i utrikes- och säkerhetspolitiken samt på det transatlantiska samarbetet. Av anslaget reserveras 370 000 euro för frivilligorganisationernas Europainformation. Det ordnas separat ansökningsomgångar för statsunderstöden.

På de statsunderstöd som ska beviljas under momentet tillämpas vad som bestäms i statsunderstödslagen (688/2001).


2018 budget 1 341 000
2017 budget 1 341 000
2016 bokslut 1 337 295

51. Understöd till nödställda (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 45 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter som föranleds av hemsändningar av och stöd till personer som enligt lagen om konsulära tjänster är nödställda

2) till kontoavskrivningar till följd av det som anges ovan

3) till betalning av understöd utomlands.


2018 budget 45 000
2017 budget 45 000
2016 bokslut 24 480

66. Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 90 046 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av medlemsavgifter till organisationer som hänför sig till utrikesministeriets ansvarsområde och till betalning av frivilliga finansiella understöd.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Finansiellt bidrag till Nordiska ministerrådets budget 24 014 000
Finansiellt bidrag till FN:s budget 10 333 000
Finansiellt bidrag till FN:s fredsbevarande styrkor 32 926 000
Finansiella bidrag till andra organisationer och fonder som lyder under FN 2 734 000
Medlemsavgift till organisationen för förbud mot kemiska vapen (OPCW) 340 000
Medlemsavgift till Europarådet 3 510 000
Medlemsavgift till OECD 2 989 000
Medlemsavgift till WTO 953 000
Finansiella bidrag till OSSE:s budgetar 5 285 000
Provstoppsavtal, Finlands andel av beredningskommitténs kostnader 525 000
Finansiellt bidrag till Internationella brottmålsdomstolen (ICC) 1 140 000
Övriga medlemsavgifter och finansiella bidrag 5 297 000
Sammanlagt 90 046 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Överföring till moment 24.01.74 -500
Nivåförändring 3 554
Sammanlagt 3 054

2018 budget 90 046 000
2017 budget 86 992 000
2016 bokslut 86 961 000

67. Utgifter för samarbete som omfattas av den internationella klimatkonventionen (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 100 000 euro.

Anslaget får användas

1) till kostnader som hänför sig till Finlands bilaterala projekt inom mekanismen för ren utveckling

2) till stöd för övriga åtgärder som hänför sig till instrumenten för kolmarknaden.

Förklaring:Utrikesministeriet ansvarar för projekten inom mekanismen för ren utveckling och för utsläppsenheter som skaffas via dem.


2018 budget 100 000
2017 budget 100 000
2016 bokslut 100 000

68. Samarbete med Östersjöområdet, Barentsregionen och den arktiska regionen (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 1 800 000 euro.

Anslaget får användas

1) till multilaterala projekt inom Östersjöområdet, Barentsregionen och den arktiska regionen

2) till projekt som stöder politiken för den nordliga dimensionen

3) till projekt som stöder verkställandet av regeringens Rysslandspolitik

4) för understöd till fonder som verkar i anslutning till internationella finansiella institut

5) till att finansiera sakkunniga som arbetar vid internationella organisationer, finansiella institut eller motsvarande organisationer

6) till betalning av statens konsumtionsutgifter i anslutning till samarbetet med Östersjöområdet, Barentsregionen och den arktiska regionen samt stödet för verkställandet av regeringens Rysslandspolitik

7) till finansiering av löneutgifter för personal motsvarande högst åtta årsverken för projekt som genomförs av statliga ämbetsverk och inrättningar till stöd för Finlands ordförandeskap i Arktiska rådet.

Förklaring:Med anslaget främjas Finlands nationella mål för samarbetet i fråga om Östersjöområdet, Barentsregionen och den arktiska regionen. Finlands ställning som arktisk aktör stärks. Målet är att arbeta för att internationell finansiering styrs till projekt som är viktiga för Finland.

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Samarbete inom den arktiska regionen och Barentsregionen 1 300 000
Samarbete inom Östersjöområdet och den nordliga dimensionen 300 000
Verkställandet av Rysslandspolitiken 200 000
Sammanlagt 1 800 000

2018 budget 1 800 000
2017 I tilläggsb.
2017 budget 1 800 000
2016 bokslut 1 600 000

95. Kursfluktuationer (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 000 000 euro.

Anslaget får användas

1) för att täcka de kalkylerade kursskillnaderna mellan de valutauppgifter i ekonomiförvaltningens informationssystem som används inom staten och de officiella dagskurser som används i bankerna

2) för att täcka andra kalkylerade kursskillnader som gäller utlandsbetalningar i utländsk valuta.


2018 budget 1 000 000
2017 budget 1 000 000
2016 bokslut -525 119