Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Utrikesförvaltningen
         10. Krishantering

Statsbudgeten 2018

30. Internationellt utvecklingssamarbetePDF-versio

Förklaring:Det viktigaste målet för Finlands internationella utvecklingssamarbete är att avskaffa extrem fattigdom, minska fattigdom och ojämlikhet och tillgodose de mänskliga rättigheterna. Säkra levnadsförhållanden, mänskliga rättigheter och människors möjlighet att påverka sina angelägenheter, en tillräcklig inkomst och en god livsmiljö stärker också den internationella säkerheten, ekonomin och miljön.

Handlingsprogrammet för hållbar utveckling, Agenda 2030, och en regelbunden uppföljning och utvärdering av programmet anger ramarna för alla länders agerande för att skapa en hållbar utveckling under de kommande 15 åren. Finlands utvecklingspolitik och utvecklingssamarbete utgår från genomförandet av FN:s Agenda 2030 utanför Finlands gränser. Det görs genom att stödja utvecklingsländer i att uppnå målen för en hållbar utveckling och genom att arbeta för nödvändiga förändringar i den globala omvärlden.

I utvecklingssamarbetet satsar utrikesministeriet på de prioriterade områdena i statsrådets redogörelse (SRR 1/2016 rd) som främjar flera av målen för Agenda 2030

  • — att stärka kvinnors och flickors rättigheter och ställning. Flickors och kvinnors rättigheter är den viktigaste prioriteringen i Finlands utvecklingspolitik. Detta syns bland annat i Finlands finansiering av FN-organisationer och frivilligorganisationer och i Finlands landsprogram
  • — utveckling av utvecklingsländernas ekonomier så att det skapas fler arbetsplatser och näringar och välfärden ökar. Fram till 2030 ökar andelen 15—24-åringar till 7 % av världens befolkning. Tillväxten är snabbast i utvecklingsländerna. Hur utvecklingen fortsätter beror på om det finns en utkomst för dessa ungdomar. Finland anvisar medel för att stödja investeringar i utvecklingsländerna via Finnfund och andra kanaler. Också i Finlands landsprogram betonas allt starkare att skapa arbetsplatser inom den privata sektorn
  • — att stärka samhällenas demokrati och funktionsförmåga, inklusive beskattningsförmåga. Demokrati, respekt för de mänskliga rättigheterna, en öppen och fungerande offentlig förvaltning, förmåga att uppbära skatt, offentlig service, ett bra rättssystem, oberoende media och ett fritt civilsamhälle är förutsättningar för utveckling och fred. Finland riktar sin finansiering till att stödja utvecklingsländernas beskattningsförmåga och ekonomiska kunnande
  • — att förbättra tillgången till mat, vatten och energi samt främja hållbara naturresurser. I utvecklingsländerna är klimatfrågan en ödesfråga. Finlands stöd i investeringsform fokuserar på klimatåtgärder. Finland stöder också miljöprogram (EEP), hållbar skogsvård och Meteorologiska institutets samarbete med utvecklingsländerna. Finland finansierar också gemensamma klimatsträvanden på multilateral nivå.

Nivån på anslagen för utvecklingssamarbete 2018 beräknas i denna budgetproposition ligga på ca 0,38 procent av bruttonationalinkomsten. Utöver det egentliga utvecklingssamarbetet fortsätter stödet till investeringar som stärker hållbar utveckling genom finansiella investeringar och lån. Dessa medel används också för att finansiera klimatåtgärder i enlighet med FN:s klimatavtal. Det är regeringens mål på lång sikt att höja utvecklingsfinansieringens andel av bruttonationalinkomsten till 0,7 procent i enlighet med FN:s mål.

Verksamhetens resultat

Fokus i utvecklingssamarbetet och genomförandet av utvecklingspolitiken ligger på att främja de värderingar, principer och prioriteringar som ingår i Finlands utvecklingspolitik. Finlands utvecklingspolitik baserar sig på de mänskliga rättigheterna. Finland främjar sin utvecklingspolitik på ett mer målinriktat sätt än tidigare både i fråga om bilaterala och om multilaterala partner. Finlands ekonomiska insats koncentreras i synnerhet till de aktörer som bäst främjar Finlands prioriteringar.

Finland främjar en förstärkt egen ekonomisk bas för utvecklingsländerna och stöder utvecklingsländernas möjligheter att få finansiering för investeringar som skapar förutsättningar för en hållbar utveckling och i synnerhet för genomförandet av Finlands prioriteringar.

Produktion och kvalitetsledning

Nya finansieringsbeslut som ska fattas under regeringsperioden och internationellt påverkansarbete riktas i enlighet med riktlinjerna i statsrådets redogörelse. I Finlands lands- och regionspecifika verksamhet beaktas också ländernas egna utvecklingssträvanden och utvecklingsmål, behovet av stöd samt starka områden för Finland.

Man reagerar snabbt på humanitära behov och finansieringen riktas till de ställen där behovet är störst. Den totala nivån på det humanitära biståndet är fortsättningsvis betydande. Flyktingarnas ursprungs- och transitländer anvisas också mera utvecklingsfinansiering. Finland strävar efter att säkerställa att humanitära aktörer beaktar människor i sårbar ställning på ett bättre sätt. Förebyggande, katastrofhjälp, återbyggnad och långsiktig utveckling måste ses som en helhet.

Instrumenten för utvecklingsfinansiering inom den privata sektorn och investeringsfinansieringen för utvecklingsländerna stärks. Finländska företags deltagande i utvecklingssamarbetet understöds genom att det handelssamarbete som företagen har med utvecklingsländerna och som främjar hållbar utveckling stöds genom Team Finlands verksamhet. Satsningar görs för att stärka företagsansvaret.

Genom utvecklingsfinansieringen uppfyller man Finlands internationella åtaganden som gäller klimatfinansiering. Målet för verksamheten är att dämpa klimatförändringen och att stödja anpassningen till och beredskapen för den.

Funktionell effektivitet

Utvecklingssamarbetets resultat och inflytande, det kunskapsbaserade beslutsfattandet och riskhanteringen samt mätningen, rapporteringen och utvärderingen av resultat och effekter stärks, bland annat genom att man genomför de primära utvecklingsprojekt som identifierats inom ramen för verksamhetsreformen av utvecklingssamarbetet.

Det finska civilsamhällets verksamhet för att utveckla de civila samhällena i utvecklingsländerna riktas främst till fleråriga program. Samarbetet med andra aktörer, t.ex. högskolor, forskningssamfund och kommuner utvecklas och samarbetet mellan olika aktörer stöds.

Nyckeltal som beskriver målen för utvecklingssamarbetet

  2016
utfall
2017
prognos
2018
mål
       
Andelen prioriteringar inom Finlands utvecklingspolitik av de finansieringsbeslut och mål för påverkanstrategier som gäller utvecklingssamarbetet (%) 80 80 80
Det humanitära biståndets andel av utvecklingssamarbetet (%) 9 8 8
Värdet av det utvecklingssamarbete som främjar ett hållbart klimat (mn euro) 178 165 165
Andelen utvecklingssamarbete som främjar jämställdhet mellan könen 32 32 35
Andelen utbetalningar till de minst utvecklade länderna (LDC) av BNI (%) 0,15 0,16 0,16

Anslag för och utbetalningar av offentligt bistånd (mn euro) samt utbetalningarnas procentuella andel av BNI

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
                 
Anslag sammanlagt 965,6 1 073,8 1 124,0 1 173,1 1 171,6 1 016,4 817,7 881,2
Utbetalningar 1 006,4 1 013,3 1 026,7 1 081,1 1 232,0 1 161,0 955,7  
andel i % av BNI 0,53 0,51 0,51 0,53 0,59 0,55 0,44  

Fördelning av anslag för statens utvecklingssamarbete år 2018 enligt förvaltningsområde (1 000 euro)

   
Under moment 24.30.66 inom utrikesministeriets förvaltningsområde 544 266
Under övriga moment inom utrikesministeriets förvaltningsområde 193 192
Inom inrikesministeriets förvaltningsområde 12 374
Inom finansministeriets förvaltningsområde 106 440
Inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde 1 765
Inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde 184
Inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde 1 256
Inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde 22 914
Inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde 3 432
Inom miljöministeriets förvaltningsområde 479
Sammanlagt 886 302

50. Statsbidrag till Fonden för industriellt samarbete Ab

Under momentet beviljas inget anslag.

Fullmakt

Statsrådet kan med stöd av 3 § 4 mom. samt 3 a och 3 b § i lagen om aktiebolaget Fonden för industriellt samarbete Ab (291/1979) på de villkor som statsrådet bestämmer ge bolaget förbindelser om att staten ska ersätta bolaget för förluster som eventuellt har uppstått vid dess kreditgivnings- och borgensverksamhet samt för förluster av och värdeminskningar i aktie- och andelsinvesteringar och om att staten ska täcka en eventuell kursförlust som orsakas av andra lån än lån i euro som bolaget har upptagit. Förbindelser får ges så att motvärdet av det sammanlagda kapitalbeloppet av de betalda krediter och aktie- och andelsinvesteringar och borgen som omfattas av förbindelserna får vara högst 168 187 926 euro och det sammanlagda kapitalbeloppet av de lån i andra valutor än euro som bolaget upptagit högst 100 000 000 euro.


2018 budget
2017 budget
2016 bokslut

66. Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 546 266 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter som föranleds av användningsändamål som specificerats i dispositionsplanen

2) till betalning av statens konsumtionsutgifter i anslutning till utvecklingssamarbetsförvaltningen, dock inte löneutgifter

3) till humanitärt bistånd, och anslaget för detta kan användas för bistånd till andra länder än utvecklingsländerna endast om en exceptionellt omfattande humanitär kris kräver det och det grundar sig på landets begäran om bistånd och endast om statsrådet fattar ett sådant beslut

4) till ersättning av förluster som orsakas av Finnfunds specialriskfinansiering

5) till betalning av utgifterna för ministeriets och Europeiska kommissionens samarbetsprojekt

6) till företag och andra sammanslutningar som verkar i Finland inom ramen för utvecklingsinnovationsprogrammet BEAM, som administreras av Tekes, i enlighet med statsrådets förordning om finansiering av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (1444/2014) och kommissionens förordning (EG) nr 1407/2013 som avser stöd av mindre betydelse. Anslaget får inom ramen för utvecklingsinnovationsprogrammet BEAM också användas för forsknings- och utvecklingsprojekt vid statliga forskningsinstitut, högskolor och motsvarande organisationer för forskning och kunskapsspridning i Finland som bedriver offentlig forskning eller kunskapsspridning

7) till finansiering av sakkunniga som arbetar vid internationella organisationer, finansiella institut eller motsvarande organisationer.

Av anslagen under momentet debiteras även de kostnader som föranleds ämbetsverk och inrättningar för utförandet av utvecklingssamarbetsuppgifter enligt lagen om statliga ämbetsverks och inrättningars deltagande i utvecklingssamarbete (382/1989).

Under momentet får beviljas statsunderstöd.

Anslaget under momentet får också användas till betalning av stöd i förskott, om detta är nödvändigt med tanke på genomförandet av projektet.

Momentets anslag budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Mervärdesskatteutgifter med anknytning till konsumtions- och investeringsutgifter som betalas med medel under momentet betalas från moment 24.01.29 för mervärdesskatteutgifter inom förvaltningsområdet.

Dispositionsplan (euro)

     
1. Multilateralt utvecklingssamarbete 168 758 000
2. Utvecklingssamarbete med enskilda länder och regioner1) 133 225 000
3. Europeiska utvecklingsfonden 56 517 000
4. Utvecklingssamarbete som inte inriktats enligt land 33 025 000
5. Humanitärt bistånd 70 500 000
6. Planering, stödfunktioner och utvecklingspolitisk information inom utvecklingssamarbetet 4 160 000
7. Evaluering och intern revision inom utvecklingssamarbetet 1 850 000
8. Stöd till frivilligorganisationernas utvecklingssamarbete och information om utvecklingssamarbetet samt den kommunala sektorns utvecklingssamarbete 65 000 000
9. Räntestödsinstrument 13 231 000
Sammanlagt 546 226 000

1) Omfattar 2 000 000 euro i utgifter för ministeriets och Europeiska kommissionens samprojekt.

Fullmakt

År 2018 får man ingå nya utvecklingssamarbetsavtal och avge förbindelser som efter år 2018 föranleder utgifter till ett sammanlagt värde av högst 411 475 000 euro.

Fördelningen av fullmakter att bevilja medel och ingå avtal (euro)

     
1. Multilateralt utvecklingssamarbete 38 950 000
2. Utvecklingssamarbete med enskilda länder och regioner 137 290 000
3. Europeiska utvecklingsfonden
4. Utvecklingssamarbete som inte inriktats enligt land 12 000 000
5. Humanitärt bistånd 27 000 000
6. Planering, stödfunktioner och utvecklingspolitisk information inom utvecklingssamarbetet 6 235 000
7. Evaluering och intern revision inom utvecklingssamarbetet
8. Stöd till frivilligorganisationernas utvecklingssamarbete och information om utvecklingssamarbetet samt den kommunala sektorns utvecklingssamarbete 172 000 000
9. Räntestödsinstrument 18 000 000
Sammanlagt 411 475 000

Förklaring:

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt föranleder (1 000 euro)

  2018 2019 2020 2021 2022— Sammanlagt
fr.o.m.
2018
             
Utvecklingssamarbetsfullmakt            
Förbindelser som ingåtts före år 2018 395 389 333 642 302 837 197 053 627 373 1 856 294
Förbindelser 2018 - 126 913 136 768 124 378 23 416 411 475
Utgifter sammanlagt 395 389 456 555 439 605 321 431 650 789 2 267 769

De poster som betalas från momentet statistikförs och rapporteras i sin helhet som Finlands offentliga bistånd (Official Development Assistance, ODA) till Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD).

1. Multilateralt utvecklingssamarbete

För ändamålet föreslås anslag på 168 758 000 euro samt nya fullmakter att bevilja medel och ingå avtal till ett belopp av sammanlagt 38 950 000 euro under åren efter år 2018.

En betydande del av anslagen används till Finlands betalningsandelar i tilläggsfinansieringen för Världsbanken och de regionala instituten för utvecklingsfinansiering. En annan kanal är de allmänna understöden till FN. I punkten i dispositionsplanen kan man även finansiera det globala och tematiska utvecklingssamarbetet mellan de nämnda aktörerna samt deras medlemsavgifter och partnerskapsprogram.

Under punkten i dispositionsplanen betalas bl.a. Världsbanksgruppen, FN:s befolkningsfond (UNFPA), Afrikanska utvecklingsbankgruppen, FN:s barnfond (UNICEF) och FN:s jämställdhetsorganisation (UN Women).

Finlands utvecklingssamarbete med de viktigaste multilaterala aktörerna bygger på de påverkansstrategier som har lagts upp som ram för resultatstyrningen av utvecklingssamarbetet. De viktigaste multilaterala aktörer som stöds av Finland använder sig av en resultatbaserad verksamhetsmodell.

2. Utvecklingssamarbete med enskilda länder och regioner

För ändamålet föreslås anslag på 133 225 000 euro samt nya fullmakter att bevilja medel och ingå avtal till ett belopp av sammanlagt 137 290 000 euro under åren efter år 2018.

Grunden för allokeringen av anslagen är landprogrammen där samarbetet med partnerländerna anges. Finland bedriver bilateralt samarbete med följande partnerländer: Tanzania, Moçambique, Zambia, Etiopien, Kenya, Somalia, Afghanistan, Nepal och Myanmar. Finland stöder också följande länder och regioner: Mellanöstern (inkl. Irak, Syrien och närområdet), Palestinska området, Nordafrika, Eritrea, Ukraina, Centralasien och Vietnam (programmet avslutas 2018). Under punkten i dispositionsplanen finansieras medlemsländernas gemensamma fonder för sektorprogram, sektorbudgetstöd för partnerländers regeringar, tematiskt utvecklingssamarbete mellan instituten för utvecklingsfinansiering och FN-aktörer gällande enskilda länder eller regioner, statsunderstöd för finländska eller internationella frivilligorganisationer samt för företag, forskningsinstitut, universitet och stiftelser.

Anslagen kan också användas av representationerna för lokala samarbetsprojekt.

Samarbetsresultaten utvärderas via projektutvärderingar och mekanismen för landsprogram.

3. Europeiska utvecklingsfonden

För ändamålet föreslås anslag på 56 517 000 euro.

Från Europeiska utvecklingsfonden (EUF) finansieras det EU-utvecklingssamarbete och övriga utvecklingssamarbete med Afrika, Karibien och länderna i Stilla Havet (AVS-länderna) som grundar sig på Cotonou-avtalet. Stödet riktas i enlighet med europeisk utvecklingspolitisk konsensus och riktlinjerna i Cotonou-partnerskapsavtalet till samarbete med de utomeuropeiska länder och territorier som avses i fjärde delen av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

En del av medlen förvaltas av Europeiska investeringsbanken (EIB). Via EIB är Finland i enlighet med det interna finansieringsavtalet garant för de lån som beviljas AVS-länderna. Utöver avgiftstaket för EUF-andelen bereder sig Finland för eventuella borgensavgifter.

4. Utvecklingssamarbete som inte inriktats enligt land

För ändamålet föreslås anslag på 33 025 000 euro samt nya fullmakter att bevilja medel och ingå avtal till ett belopp av sammanlagt 12 000 000 euro under åren efter år 2018.

Under punkten i dispositionsplanen finansieras utvecklingsinnovations- och företagspartnerskapsprogram, humanitär minröjning samt andra tematiska projekt inom organisationer, program, fonder och institut för utvecklingsfinansiering som lyder under FN än de som gäller enskilda länder eller regioner samt expertprogram inom internationella organisationer inklusive rekryteringsutgifter i samband med programmen.

Med anslagen under punkten i dispositionsplanen beviljas stöd till de högskoleprogram som administreras av Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete (CIMO) samt statsunderstöd till internationella frivilligorganisationer (INGO).

5. Humanitärt bistånd

För ändamålet föreslås anslag på 70 500 000 euro samt nya fullmakter att bevilja medel och ingå avtal till ett belopp av sammanlagt 27 000 000 euro under åren efter år 2018.

Det humanitära biståndet kanaliseras via FN-organisationer, Internationella federationen Röda korset och Röda halvmånen samt inhemska humanitära biståndsorganisationer som certifierats av Europeiska kommissionen.

Under punkten i dispositionsplanen finansieras allmänna understöd till internationella humanitära organisationer, t.ex. till FN:s flyktingorganisation (UNHCR), FN:s biståndsorgan för palestinska flyktingar (UNWRA), FN:s kontor för samordning av humanitära frågor (OCHA), FN:s centrala nödhjälpsfond (CERF) och FN:s internationella strategi för katastrofriskreducering (UNISDR). Genom anslaget finansieras även Internationella rödakorskommittén (ICRC). Utöver de allmänna understöden under punkten i dispositionsplanen stöds också landsspecifika och regionala hjälpinsatser.

Resultaten av det humanitära biståndet följs med hjälp av nyckeltal som biståndsorganisationerna använder för att utvärdera sitt resultat och med hjälp av påverkansstrategierna.

6. Planering, stödfunktioner och utvecklingspolitisk information inom utvecklingssamarbetet

För ändamålet föreslås anslag på 4 160 000 euro samt nya fullmakter att bevilja medel och ingå avtal till ett belopp av sammanlagt 6 235 000 euro under åren efter år 2018.

Anslagen under punkten i dispositionsplanen används till bl.a. utveckling av informationssystemen inom utvecklingssamarbetet och av den övriga utvecklingssamarbetsförvaltningen, anskaffning av sakkunnigtjänster som stöd för utvecklingen, utbildning för personalen inom utvecklingssamarbetet, utvecklingskommunikation och utvecklingsfostran, utvecklingspolitisk planering och forskning samt till advokatkostnader och vid misstanke om missbruk till övriga utgifter för utredning av ärendet.

Anslagen under punkten i dispositionsplanen används också till frivillig finansiering av arbete som lyder under OECD:s biståndskommitté och statistikkommitté, till finansiering av initiativ i fråga om sådan koherens mellan olika politikområden som främjar öppenheten, arbetet mot korruption samt utvecklingen inom det internationella utvecklingssamarbetet, till den utvecklingsforskning som administreras av Finlands Akademi samt till projekt som stöder branschspecifik utveckling.

7. Evaluering och intern revision inom utvecklingssamarbetet

För ändamålet föreslås anslag på 1 850 000 euro.

Målet för evalueringsverksamheten är att beslutsfattandet ska grunda sig på ett kunskapsunderlag. Funktionen för evaluering av utvecklingssamarbetet är systematisk och omfattar alla former av utvecklingssamarbete och samtliga finansieringskanaler. Under punkten i dispositionsplanen finansieras centrala evalueringar av utvecklingssamarbetet och utvecklingen av databasen för evaluering.

Utvecklingssamarbetets interna revision svarar för den interna kontrollen och utvärderingen av riskhanteringen.

8. Stöd till frivilligorganisationernas utvecklingssamarbete och information om utvecklingssamarbetet samt den kommunala sektorns utvecklingssamarbete

För ändamålet föreslås anslag på 65 000 000 euro samt nya fullmakter att bevilja medel och ingå avtal till ett belopp av sammanlagt 172 000 000 euro under åren efter år 2018.

Syftet med det bidrag som kanaliseras via frivilligorganisationerna till utvecklingsländerna är ett vitalt samhälle som främjar aktivt medborgarskap och som grundar sig på mångfald och rättsstatsprincipen. Stöd kan beviljas projekt som uppfyller kvalitetskriterierna och som främjar uppnåendet av Finlands utvecklingspolitiska mål.

Den största delen av anslagen inriktas via finländska partnerskapsorganisationer i form av programstöd. Under punkten i dispositionsplanen finansieras också övriga finländska frivilligorganisationers projekt. Anslagen under punkten i dispositionsplanen kan också användas till frivilligorganisationernas utvecklingskommunikation och globaluppfostran som sker i Finland. Dessutom beviljas stöd till internationella frivilligorganisationer (INGO) och till nationella andelar av EU-finansierade projekt samt till utvecklingssamarbete inom den kommunala sektorn.

Av dem som ansöker om de statsunderstöd som beviljas under punkten i dispositionsplanen krävs det i regel en självfinansieringsandel på 15 procent.

9. Räntestödsinstrument

För ändamålet föreslås anslag på 13 231 000 euro samt nya fullmakter att bevilja medel och ingå avtal till ett belopp av sammanlagt 18 000 000 euro under åren efter år 2018.

Anslagen fördelas till stöd för utvecklingsländernas ekonomiska och sociala utveckling i enlighet med OECD:s s.k. konsensusavtal om exportkrediter och räntestödskrediter. Bestämmelser om räntestödskrediter som beviljas utvecklingsländer finns i lagen om räntestödskrediter till utvecklingsländer (1114/2000). Anslaget under punkten i dispositionsplanen kan även användas för uppföljning och övervakning av användningen av beviljade krediter, för beredning och utvärdering av förslag till projekt samt för stödjande av tekniskt bistånd i anslutning till projekt. Anslag riktas också till ett nytt investeringsstöd till utvecklingsländer (Public Sector Investment Facility).

Inkomsterna från samarbetsprojekten har antecknats under moment 12.24.99.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Exportfrämjande 2 000
FN:s innovationslaboratorium för teknik 2 500
Utgifter för samarbetsprojekt -5 000
Utvecklingssamarbete i migrationens ursprungsområden 5 000
Nivåförändring 6 571
Sammanlagt 11 071

2018 budget 546 266 000
2017 I tilläggsb.
2017 budget 535 195 000
2016 bokslut 504 343 000

88. Höjning av Finnfunds (Fonden för industriellt samarbete Ab) kapital (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 10 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statens utgifter för tecknandet av nya aktier i Finnfund (Fonden för industriellt samarbete Ab).

Förklaring:

Anslaget står utanför ramen.


2018 budget 10 000 000
2017 budget 10 000 000
2016 bokslut

89. Finansinvesteringar inom utvecklingssamarbetet (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 130 000 000 euro.

Anslaget får användas till finansinvesteringar och kreditinstrument som en del av Finlands utvecklingssamarbete.

Förklaring:Anslaget används i enlighet med kriterierna för det offentliga utvecklingssamarbetet (ODA). Anslaget används till placeringar i exempelvis internationella utvecklingsbanker eller fonder som förvaltas av andra utvecklingsaktörer och som stöder den privata sektorn, eller i deras kreditinstrument. Avsikten är att anslaget ska användas till objekt som inte ökar underskottet i statsfinanserna inom nationalräkenskaperna och där man kan förvänta sig återbetalning.

Anslaget står utanför ramen.


2018 budget 130 000 000
2017 budget 130 000 000
2016 bokslut 140 000 000