Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2018

20. Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 52 563 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter för lön, dagtraktamente, provianteringstillägg, utbildning och till betalning av statens pensionsavgift enligt lagen om militär krishantering (211/2006), till betalning av kostnaderna för personförsäkring som tecknas för krishanteringspersonalen för tjänstgöringstiden, samt till betalning av förmåner som motsvarar gruppolycksfallsförsäkring för militär krishanteringspersonal och av de administrativa kostnaderna för dem

2) till utbildning som ges inom ramen för det internationella krishanteringssamarbetet och för materielkostnader i anslutning till den

3) sådant understöd inom försvarssektorn som ges enskilda länder inom ramen för det internationella krishanteringsarbetet samt till stabiliseringsuppdrag efter konflikter

4) till ekonomiskt stöd för sådana internationella krishanteringsinsatser till vilka Finland inte sänder personal eller i vilka Finland annars inte deltar

5) till utgifter som föranleds av ett nationellt kort för krishanteringsveteraner.

Dispositionsplan (euro)

     
04. Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Kosovo (KFOR-insatsen) 1 990 000
05. Gemensamma utgifter 8 241 000
06. Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Bosnien och Hercegovina (EUFOR/ALTHEA-insatsen) 860 000
08. Resolute Support-insatsen, Afghanistan 4 500 000
11. Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Somalia 1 150 000
14. Utgifter för krishanteringsinsatsen i Libanon 21 765 000
15. Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Mali 248 000
16. Utgifter för FN-insatsen i Mali (MINUSMA) 1 192 000
18. Utgifter för utbildningsinsatsen i Irak 10 943 000
19. Utgifter för EUNAVFOR MED-insatsen i Medelhavet 1 422 000
20. Utgifter för krishanteringsinsatsen i Golan (UNDOF) 252 000
Sammanlagt   52 563 000

Förklaring:Anslagen för insatserna har dimensionerats enligt numerären av och uppgifterna inom de finländska krishanteringsstyrkorna, med beaktande av de krishanteringsinsatser om deltagande i vilka 2018 republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott har beslutat i enlighet med lagen om militär krishantering. Personalen i dessa insatser beräknas uppgå till högst ca 520 årsverken år 2018.

Huvuddelen av anslagen under momentet överförs till försvarsmakten. Materiel- och förvaltningsutgifterna för den militära krishanteringen budgeteras under moment 27.30.20 i försvarsministeriets huvudtitel.

FN:s ersättningar för löneutgifter har budgeterats under moment 12.24.99.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Avskrivning av punkt 09. i dispositionsplanen -402
Nivåförändring 3 191
Sammanlagt 2 789

2018 budget 52 563 000
2017 I tilläggsb. 3 155 000
2017 budget 49 774 000
2016 bokslut 56 446 000