Hoppa till innehåll

Statsbudgeten 2018

10. KrishanteringPDF-versio

Förklaring:I överensstämmelse med prioriteringarna i den utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelsen fortsätter Finland att delta aktivt i den internationella krishanteringen. I krishanteringen betonas helheten och den militära och civila krishanteringsrollen. Deltagande i internationell militär krishantering stärker även den nationella försvarsförmågan. Enligt uppskattning kommer det att finnas högst ca 520 avlönade anställda i militära krishanteringsinsatser 2018. Enligt uppskattning anställs 2018 ca 120 sakkunniga för civil krishantering.

När det gäller deltagandet i militär krishantering ligger de regionala prioriteringarna på Libanon (UNIFIL), Irak (Operation Inherent Resolve, OIR) och Afghanistan (Resolute Support, RS), men Finland deltar också i insatser på andra områden, bl.a. i Kosovo, Medelhavsområdet och Afrika. I Finlands verksamhet betonas stödjandet av krisområdenas egna säkerhetsstrukturer och rättsstatsutvecklingen samt utbildningen av säkerhetsaktörer. Vid sidan om deltagandet i insatserna satsar man också på att exportera kompetens inom utbildning för krishantering. Målet är att stärka utvecklingsländernas egen krishanteringsförmåga, också i Afrika.

När det gäller deltagandet i civil krishantering ligger de regionala prioriteringarna på Ukraina, Kosovo och Georgien. Finland deltar i FN:s fredsbevarande operationer med 25—30 poliser. Finlands deltagande koncentreras till de insatser som har störst betydelse med tanke på de utrikes- och säkerhetspolitiska målen och där man genom Finlands insats kan uppnå särskilt mervärde samt verkningsfullhet. Finlands deltagande i civil krishanteringsverksamhet sker huvudsakligen genom EU:s insatser. I och med OSSE:s SMM-övervakningsinsats som hänför sig till konflikten i Ukraina har OSSE:s deltagande i den civila krishanteringen ökat.

20. Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 52 563 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter för lön, dagtraktamente, provianteringstillägg, utbildning och till betalning av statens pensionsavgift enligt lagen om militär krishantering (211/2006), till betalning av kostnaderna för personförsäkring som tecknas för krishanteringspersonalen för tjänstgöringstiden, samt till betalning av förmåner som motsvarar gruppolycksfallsförsäkring för militär krishanteringspersonal och av de administrativa kostnaderna för dem

2) till utbildning som ges inom ramen för det internationella krishanteringssamarbetet och för materielkostnader i anslutning till den

3) sådant understöd inom försvarssektorn som ges enskilda länder inom ramen för det internationella krishanteringsarbetet samt till stabiliseringsuppdrag efter konflikter

4) till ekonomiskt stöd för sådana internationella krishanteringsinsatser till vilka Finland inte sänder personal eller i vilka Finland annars inte deltar

5) till utgifter som föranleds av ett nationellt kort för krishanteringsveteraner.

Dispositionsplan (euro)

     
04. Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Kosovo (KFOR-insatsen) 1 990 000
05. Gemensamma utgifter 8 241 000
06. Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Bosnien och Hercegovina (EUFOR/ALTHEA-insatsen) 860 000
08. Resolute Support-insatsen, Afghanistan 4 500 000
11. Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Somalia 1 150 000
14. Utgifter för krishanteringsinsatsen i Libanon 21 765 000
15. Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Mali 248 000
16. Utgifter för FN-insatsen i Mali (MINUSMA) 1 192 000
18. Utgifter för utbildningsinsatsen i Irak 10 943 000
19. Utgifter för EUNAVFOR MED-insatsen i Medelhavet 1 422 000
20. Utgifter för krishanteringsinsatsen i Golan (UNDOF) 252 000
Sammanlagt   52 563 000

Förklaring:Anslagen för insatserna har dimensionerats enligt numerären av och uppgifterna inom de finländska krishanteringsstyrkorna, med beaktande av de krishanteringsinsatser om deltagande i vilka 2018 republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott har beslutat i enlighet med lagen om militär krishantering. Personalen i dessa insatser beräknas uppgå till högst ca 520 årsverken år 2018.

Huvuddelen av anslagen under momentet överförs till försvarsmakten. Materiel- och förvaltningsutgifterna för den militära krishanteringen budgeteras under moment 27.30.20 i försvarsministeriets huvudtitel.

FN:s ersättningar för löneutgifter har budgeterats under moment 12.24.99.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Avskrivning av punkt 09. i dispositionsplanen -402
Nivåförändring 3 191
Sammanlagt 2 789

2018 budget 52 563 000
2017 I tilläggsb. 3 155 000
2017 budget 49 774 000
2016 bokslut 56 446 000

21. Civilpersonalens deltagande i krishantering (fast anslag)

Under momentet beviljas 15 360 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av specialutgifter för finländsk civilpersonal som deltar i krishanteringsverksamhet utomlands och till betalning av andra utgifter för Finlands civila krishanteringsverksamhet

2) till betalning av utgifter som föranleds av valobservatörer

3) till betalning av kostnaderna för personförsäkring för personalen inom den civila krishanteringen

4) till projekt och utbildning i anslutning till civil krishantering

5) till utgifterna för stärkande av sådan fredsförmedlingsverksamhet och därtill ansluten kapacitet i vilken Finland deltar

6) till statsunderstöd för projekt som stöder civil krishantering och fredsförmedling.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Dispositionsplan (euro)

     
01. Civil krishantering 14 610 000
02. Valobservatörer 250 000
03. Fredsförmedling 500 000
Sammanlagt 15 360 000

Förklaring:Finland har under de senaste åren deltagit i civil krishantering med 100—150 sakkunniga varje år. På nuvarande anslagsnivå kan Finland årligen sända ca 120 sakkunniga till insatserna.

Huvuddelen av anslagen under momentet överförs till inrikesministeriet. Den nationella beredskapen inom civil krishantering budgeteras under moment 26.01.04 i inrikesministeriets huvudtitel.

På de statsunderstöd som ska beviljas under momentet tillämpas vad som bestäms i statsunderstödslagen (688/2001).

Inkomsterna från organisationerna har budgeterats under moment 12.24.99.


2018 budget 15 360 000
2017 I tilläggsb. 545 000
2017 budget 15 360 000
2016 bokslut 13 949 443