Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Utrikesförvaltningen
              74. Husbyggen
         10. Krishantering

Statsbudgeten 2018

01. Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 218 638 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till betalning av utgifter för honorära konsuler

2) till betalning av konsumtionsutgifter som föranleds av forskning och utvecklingsarbete och som betalas till statliga ämbetsverk

3) till betalning av forskningsstipendier som hänför sig till utrikesförvaltningens ansvarsområde

4) till betalning av utgifter som föranleds av ministerbesök till Finland och av arvoden och arbetsgivaravgifter för tillfällig arbetskraft i anslutning till sådana besök

5) till betalning av utgifter som föranleds av att nätverket Team Finland stärks med handelsekonomiskt sakkunniga för viss tid

6) till betalning av kostnader som orsakas utrikesförvaltningen på grund av rådets direktiv (EU) 2015/637 om samordnings- och samarbetsåtgärder för underlättande av konsulärt skydd till icke-företrädda unionsmedborgare i tredjeländer och om upphävande av beslut 95/553/EG.

Förklaring:

Utrikesförvaltningens omkostnader år 2018 (euro)

   
Ministerium, 856 årsverken 69 530 000
Omkostnader 14 480 000
Personalkostnader 55 050 000
   
Beskickningarna, 89 verksamhetsställen, 545 årsverken1) 134 468 000
Omkostnader 68 209 000
Personalkostnader 66 259 000
   
Verksamhetsområdesspecifika utgifter inom förvaltningsområdet 14 640 000
Informationsförvaltning 12 000 000
Fastighetsförvaltning 840 000
Säkerhet 1 800 000
Sammanlagt 218 638 000

1) Antal verksamhetsställen enligt region Europa 30, Öst 7, Asien och Amerika 27, Afrika och Mellanöstern 20 samt ständiga representationer och särskilda representationer 5 verksamhetsställen.

I beskickningarnas personalkostnader anges utöver den utstationerade personalens grundlöner dessutom följande ersättningar för utrikesrepresentationen: ortstillägg, tillägg för make och barntillägg, ersättning på grund av ogynnsamma förhållanden, utbildningsersättning för barn, begravningsresor, semesterresor hem och besöksresor, ersättningar för hälso- och sjukvård för den utstationerade personalen, utrustningsersättning, dagvårdsersättning samt flyttningsersättning. Personalkostnaderna för den personal som anställts lokalt ingår i beskickningarnas omkostnader.

Med de gemensamma utgifterna inom förvaltningsområdet täcks under årets lopp utgifterna för nämnda ansvarsområden såväl i ministeriet som vid beskickningarna.

Inkomsterna av förvaltningsområdets offentligrättsliga prestationer inflyter huvudsakligen av de inkomster för pass och uppehållstillstånd som erhålls från beskickningarna och de anges som en del av beskickningarnas omkostnader.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2016
utfall
2017
ordinarie
budget
2018
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 228 992 231 276 232 055
Bruttoinkomster 11 673 10 792 13 471
Nettoutgifter 217 319 220 484 218 638
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 22 692    
— överförts till följande år 30 303    

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten, offentligrättsliga prestationer (1 000 euro)

  2016
utfall
2017
ordinarie
budget
2018
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
— intäkter av försäljningen av prestationer 6 568 6 687 7 656
— intäkter av försäljningen av prestationer mom. 12.24.99 (avgifter för handläggning av visum) 19 489 16 000 26 500
Intäkter sammanlagt 26 057 22 687 34 156
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 11 951 9 682 10 055
— andel av samkostnaderna 14 431 11 594 11 982
Kostnader sammanlagt 26 382 21 276 22 037
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -325 1 411 12 119
Kostnadsmotsvarighet, % 99 107 155

Vid dimensioneringen av anslaget har som nettobudgeterade inkomster beaktats inkomsterna enligt utrikesministeriets förordning om avgifter för utrikesförvaltningens prestationer (377/2014) samt ränteinkomsterna på beskickningarnas bankkonton. Från och med 2015 har avgifterna för handläggning av visum bruttobudgeterats under moment 12.24.99.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Brexit-specialsakkunnig vid Finlands ständiga representation inom EU 209
Exportfrämjande 1 500
IMO-specialsakkunnig vid Finlands ambassad i London (överföring från moment 31.20.01) -83
Informationsverksamhet i samband med invandring -250
Justering av den andel av löneglidningsbesparingen som gäller statsrådets förvaltningsenhet (överföring till moment 23.01.01) -20
Kostnader till följd av ett ökat antal asylsökande (särskilt familjeåterföringar) -533
Omorganisering av statsrådets telefonväxelverksamhet (1 årsv.) (överföring från moment 23.01.01) 45
Pilotprojektet för platsoberoende behandling av visumansökningar från Kina 210
Slutlig koncentrering av statsrådets tidningsanskaffningar (överföring till moment 23.01.01) -26
Specialsakkunnig, migrationsärenden vid Finlands ständiga representation inom EU (överföring från moment 26.01.01) 17
Sysselsättning och konkurrenskraft: Nätverket Team Finland stärks med handelsekonomiskt sakkunniga för viss tid -6
Återföring av den andel av besparingarna som gäller statsrådets förvaltningsenhet från moment 23.01.01 170
Överföring till moment 24.01.74 -500
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -47
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) -98
Löneglidningsbesparing -183
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -730
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -1 190
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -158
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) -5
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -50
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -118
Sammanlagt -1 846

2018 budget 218 638 000
2017 I tilläggsb. 19 000
2017 budget 220 484 000
2016 bokslut 224 930 000